Například: Dobré zprávy
ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

"Dnes začíná naše spasení a zjevuje se odvěčné tajemství. Syn Boží stává se Synem Panny. Gabriel zvěstuje milost. Proto i my s ním k Bohorodici volejme: Zdráva buď milostiplná, Pán s Tebou!"

Takto zní tro­par ke svátku, jejž slaví pravoslavná církev 25. března starého kalendáře, tedy podle současného (gregoriánského) kalendáře 7. dubna.

Svátek Zvěstování Přesvaté Bohoro­dice patří k velkým svátkům, dokonce ho řadíme mezi dvanáct nejvýznamnějších během roku, svým významem je řazen do­konce téměř na úroveň svátku Kristova Na­rození nebo Zjevení Páně.

HISTORIE

Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice je jedním z nejstarších křesťanských svátků, který byl slaven již ve 4. století. Obraz zvěstování z 2. století najdeme v Priscilliných katakombách v Římě. Sněm konaný r. 656 v Toledu se zmiňuje o tomto svátku a trullský sněm konaný roku 692 praví, že se svátek Zvěstování slaví v době velkého postu. Řecký (euangelismos) i církevněslovanský (blagověščenije) název tohoto svátku lze přeložit jako „dobrá zpráva“, jež se samozřejmě vztahuje ke vtělení Syna Božího a spáse, kterou přináší.

Ze starých dob známe několik různých jmen to­hoto svátku: "Početí Krista", "Zvěstování o Kristu", "Počátek vykoupení" či "Andělovo zvěstování Marii". Teprve ve 4. století byl jednou provždy ustálen jeho současný název - "Zvěstování Přesvaté Bohorodice".

Archanděl Gabriel stojí před Marií a zvěstuje jí Vůli Boží: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího" (Lk 1,30-32). A když se Panna, zmatená nezvyklým pozdravem, zeptá: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám," slyší od anděla pot­vrzení předešlých slov a zároveň vysvětlení. Gabriel říká: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží" (Lk 1,35). Maria odpověděla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“(Lk 1, 38)

Zvěstování anděla je tedy zjevení tajemství vtělení na počátku jeho pozemského naplnění. Výkupné sebeodevzdání, kterým Bůh daruje sebe sama, svůj božský život, jistým způsobem celému stvoření a bezprostředně člověku, dosahuje v tajemství vtělení jednoho ze svých vrcholných bodů. Toto je opravdu vrchol všech milostivých darů v dějinách člověka a vesmíru. Maria je "plna milosti", protože se vtělení Slova, spo­jení Boha-Syna s lidskou přirozeností, s lidstvím, v jedné osobě ("unio hypostatica") uskutečňuje a dokonává právě v ní. Jak říká koncil, Maria je "Rodička Božího Syna, a proto je přemilá dcera Otce a svatyně Ducha svatého. Pro tuto svou vynikající milost daleko předčí všechny tvory, nebeské i pozemské".

 

"V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie společné od samého počátku jak se patří. Teprve mnohem později, v 15. století, lidé vyčlenili uc­tívání Archanděla Gabriela z kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky, ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý. Mimocho­dem, v náboženských představách Slovanů (ještě před přijetím křesťanství) se společně uctívaly páry z mužského a ženského božstva, řekneme-li to tedy naším jazykem – ve významu duchovního symbolu božského Lotosu (plánu) a tvořivé síly Allat (ztělesnění plánu)"

z knihy A.Novych AllatRa.

Líbí se mi 73ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 73
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"