Například: Dobré zprávy
ŽENSKOST. Co v sobě doopravdy skrývá?

Venku je jaro, sluníčko, příroda se probouzí, oči laská… Co se tak zamyslet nad něčím dobrým a radostným? Popovídejme si o ženě, o jejím skutečném potenciálu, hloubce a kráse…

S těmito slovy jsme na internet posla­li dotazník na téma Ženskost. Odpovědi od 7 mužů a 16 žen (ve věku sedmnáct až šedesát devět let), které jsme dostali, jistě zahřejí nejednoho člověka na srdci, jsou totiž nádherné.

Všeobecně můžeme potvrdit, že žena je vnímána jako bytost něžná s velkým energetickým potenciálem lásky. Všich­ni dotazující potvrdili, že žena má v sobě více, než „vnější přitažlivost, půvab, umění krásného oblékání, krásný make-up, účes, sexuálnost“, jak jsme definovali v první otázce. Co si tedy respondenti představili pod termínem „ženskost“? Byla to intuice, vnímavost, napojení na vnitřní já, trpělivost, porozumění, péče, ote­vřené srdce, laskavost, empatie, něha, láska…

Další otázka, kterou jsme položili, zněla: „Co je podle Vás skutečná, pravá žena? Jaká je úplnost tohoto pojmu? Jakými vlastnostmi (kvalitami) byste ji charakterizovali?“ Zde domino­valy dva druhy odpovědí. Prv­ním, tím nejčastějším, byl názor, že pravá žena je ta, která si je vědoma sama sebe, své podstaty, vnitřní síly, něžnosti. Tedy struč­ně řečeno ta, která se má ráda. Druhým názorem bylo, že úplnost pojmu „pravá žena“ tkví v umění vytvořit domov a rodi­nu a stavět je před sebe sama.

Dvaadvacetiletý Tomáš odpověděl: „Skutečná žena si je vědoma své pozem­ské síly a ohromně krásné duše, co se v ní ukrývá. Skutečná žena má vysoce rozvinutý soucit a empatii.“

Další odpověď zněla: „Podle mě je skutečná žena plná lásky, trpělivosti k ostatním i k sobě. Pravá žena není ego­istická, dokáže se povznést nad laciným dokazováním si něčeho a vyřešit problém s něhou.“

Další otázkou jsme naráželi na předpo­jatost vůči síle a schopnostem ženy. Zeptali jsme se proto, zda si respondenti myslí, že je žena skutečně slabší. Všech 23 odpovědí bylo jednotných - není. Došli jsme k názo­ru, že výraz „žena je slabší, než muž“ má kořeny ve fyzické stavbě těla a v historii. Žena neuzvedne tolik, co muž, nicméně v tom její síla nespočívá. Co se do historie týče, někomu se může vybavit doba, kdy ženy neměly svá práva a ve společnosti byly utlačované.

„Lidé si často pletou slabost s křeh­kostí. Proto si myslí, že je žena slabé pohla­ví. Naopak já si myslím, že žena je velice silná. Dokonce naše planeta je ženského pohlaví. A můžeme o naší planetě tvrdit, že je slabá?“

Některé ženy si možná ani neuvědo­mují, jakou sílu v sobě ukrývají. Proto nás zajímalo, jak mohou odhalit a realizovat svůj vložený potenciál. Co může ženám pomoci pochopit jejich skutečné předur­čení? Dostali jsme různé odpovědi. Někte­ré ženy se domnívají, že pomoci mohou muži. Některé se stávají pravými ženami při vzájemném setkávání, kdy čerpají in­spiraci jedna od druhé. Často se opakuje názor, že stačí mít sebedůvěru a přijmout sebe sama, tělem počínaje a vnitřními pro­cesy končíce. Muži se shodují, že ženám pomůže zaměřit se na své vnitřní pocity a meditovat.

Pětadvacetiletý Lukáš řekl: „Měla by být sama sebou. Udržet si tu božskou jiskru v očích a žít v lásce.“

V souvislosti s předešlou otázkou nás zajímalo, jak právě muž může pomoci ženě otevřít se svému potenciálu. Jaká byla vět­šina odpovědí? Jednoduše láskou a pod­porou. Muž by měl nechat ženu, aby byla sama sebou a nesnažit se ji měnit. Což jistě platí i naopak.

Čtyřiceti devítiletý muž z Ústí nad Labem odpověděl: „Velice se nabízí odpo­věď, která se týká sexuální oblasti. Nechci tímto snižovat její význam, ale ke správné­mu pochopení jsou nutné znalosti a ne jen živočišné pudy. Pravděpodobně nejjedno­dušší to má žena v rovnocenném vztahu, kde každý partner zná své stránky, které právě obohacují společné soužití. Asi bych začal tím, že oba partneři přestanou sou­peřit a takzvaně se přetahovat v protěžová­ní svého ega. Teprve potom je možné dané ženě nějak pomoci. Tedy nejprve je nutné udělat zásadní krok ve vztahu. Prvotní im­pulz má přijít od ženy samotné.“

Na závěr jsme si připravili otázku klí­čovou. V čem spočívá to skutečné předur­čení ženy, o kterém se po celou dobu baví­me? Jaký je vlastně její potenciál?

Ukázalo se, že odpovědět není snadné. Dokonce ani někte­ré ženy nepřišly této otázce na kloub.

Samozřejmě, že žena přivádí na svět potomky, je tedy nositel­kou života. Je pevným bodem rodiny, stará se o muže. Je to ale skutečně všechno?

„Podle mého názoru je žena takový spojovatel. Umírní a zjemní různé situace. Ukazuje tím lásku a vděčnost ke všemu“, řekl dvacetiletý Tomáš.

Kateřina z Prahy věří, že: „Ženy mají velký potenciál skrze své ote­vřené srdce léčit celou společnost, povzná­šet muže, rodit vědomější a otevřenější děti. Věřím, že ženský princip volí lásku namísto boje. To vše vede k evoluci vědo­mí. A samozřejmě totéž mohou i vědomí muži.“

Čtyřicetiletá Monika je toho názoru, že: „Žena vytváří pohodu a klid, je předur­čena k lásce. Když muž cítí podporu a po­tvrzení ženy, dokáže konat a tvořit velké věci.“

Odpověď devatenáctileté Markéty zní: „Rozdat se. Ne materiálně, ale duchovně. Rozdat svou lásku. Žít pro ostatní. Její síla je v tom, že zapomene na sebe… Ona lásku probudí svou září i ve vás.“

Děkujeme všem, kteří nám věnovali čas a vyjádřili svůj názor.

Upřímně doufáme, že Vás odpově­di našich respondentů inspirovaly a jarní slunce prosvítilo i Vaše nitro.

 

Markéta a Lukáš

Líbí se mi 45ŽENSKOST. Co v sobě doopravdy skrývá? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 45
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"