Například: Dobré zprávy
Yellowstone - bod, odkiaľ niet návratu, je prekročený. Vedci utekajú z USA.

Uvádzame výňatky z článku z roku 2015, ktorý sme našli na internete tu. Informácia v ňom je dnes natoľko senzačná a aktuálna, že sme nemohli ostať bokom a nepublikovať tento materiál.

Dnes je úplne nemožné zostať ľahostajný k téme globálnych prírodných katastrof. Udalosti posledných štyroch rokov a najmä v zime a na jar r. 2014-2015 ukázali celú závažnosť situácie na planéte, rovnako ako absolútnu nepripravenosť ľudstva na podobné skúšky.

Pri neustálom raste dynamiky, frekvencie a intenzity prírodných katastrof, ktoré už teraz prebiehajú na Zemi niekoľkokrát týždenne, môžeme pozorovať plné informačné vákuum. Okrem oznámení o mieste udalosti, rozsahu škôd a štatistiky ľudských obetí, nám médiá neposkytujú žiadne informácie. Dokonca aj v takýchto prípadoch zdanlivo prirodzené očakávania verejnosti získať vyjadrenie vedcov a odborníkov s podrobným vysvetlením toho, čo sa deje na Zemi, zostávajú neuspokojené.

Všetky pokusy ponoriť sa do skúmania tohto problému narážajú na hluchú stenu absencie akejkoľvek zrozumiteľnej informácie. Ani vyhlásenia vedcov, ani správy z vedeckých konferencií, ani výsledky rozsiahlych štúdií v tejto oblasti nie je možné nájsť, jednoducho neexistujú. Vzniká dojem, že problém neexistuje. No dovoľte, ale teraz len slepý neuvidí, čo sa deje a nepochopí, že civilizácia stojí na hrane obrovskej katastrofy.

Jedinou témou, ktorá sa viac-menej osvetľuje médiami a to často vďaka faktickej nemožnosti obmedziť únik informácie, pretože situácia je naozaj kritická, sú udalosti spojené s Yellowstonským národným parkom. Zdá sa, že výskum sa vedie, stav vecí spojených s prírodnými javmi na planéte je sledovaný a študovaný. Vyvstáva otázka: prečo široká verejnosť o tom nič nevie? Prečo vedci mlčia? Alebo tí, ktorí majú moc, robia všetko, aby nedošlo k úniku informácie? Ak je to tak, potom táto skutočnosť môže hovoriť len o tom, že situácia je absolútne nekontrolovateľná.

A predsa sa našla jedna základná správa "O problémoch a následkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.", ktorú zverejnilo v novembri 2014 na svojich internetových stránkach Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA". Táto vedecká práca je výsledkom práce medzinárodnej skupiny vedcov, ktorých mená sa z pochopiteľných príčin nezverejňujú. V nej sa poskytujú informácie o skutočnom stave vecí na planéte (v oblasti seizmológie, vulkanológie, klimatológie, atď), analyzujú sa perspektívy vývoja udalostí, informuje sa o vývoji v oblasti riadenia prírodných javov, ktoré sú potvrdzované konkrétnymi príkladmi.

Aby som si potvrdil  pravdivosť danej informácie, ja, ako človek pragmatický a vzdialený od tejto témy, som potreboval komentáre odborníkov. Šťastnou náhodou sa v Rusku ocitol starý priateľ, svetoznámy vedec, odborník v oblasti geofyziky. Počas nášho stretnutia vyšlo najavo, že je členom medzinárodnej skupiny vedcov ALLATRA SCIENCE a je spoluautorom vyššie uvedenej správy. Mali sme nesmierne zaujímavý a poznávací rozhovor.  S jeho dovolením uvádzam z neho niektoré výňatky:

- Naša skupina vznikla v roku 1996. A už takmer 20 rokov sa zaoberáme v plnom rozsahu výskumami v oblasti geofyziky a geoinžinierstva. V skutočnosti vznikla pomerne pálčivá situácia. Ako vieš, v posledných dvoch desaťročiach sa pozorujú významné zmeny  geofyzikálnych parametrov planéty, zvýšila sa početnosť a rozmanitosť anomálnych javov, frekvencia a rozsah prírodných katastrof. Do očí udiera skokovitý charakter zosilnenia kataklyziem v atmosfére, litosfére, hydrosfére. A toto vedie k prudkému uvoľneniu obrovského množstva dodatočnej energie, ako vonkajšej, tak aj vnútornej. Od roku 2011 tieto procesy vstúpili do aktívnej fázy. Pozri si aspoň štatistiku zemetrasení, tajfúnov, uragánov za posledné štyri roky. Prírodné katastrofy sa výrazne zrýchlili a veľmi vážne získali na sile. Taktiež sa pozoruje zrýchlenie pohybu tektonických dosiek, zvyšovanie tempa seizmickej, vulkanickej a slnečnej aktivity, zmeny magnetického poľa Zeme, narastanie rýchlosti posunu magnetických pólov, presúvanie zemskej osi, zmena albeda planéty, jej orbitálnych parametrov... Čo ti hovorím? Správu si už naštudoval a vážnosť situácie chápeš sám, preto nemá zmysel, aby som sa opakoval. Ľudstvo sa ešte nikdy nestretlo s podobnými skúškami.  A teraz sa prudko blížime k vrcholu udalostí.

- Povedz mi, prosím, podrobne, čo sa skutočne deje na území národného parku Yellowstone? Táto informácia je teraz viac ako naliehavá.

- Pozornosť našej skupiny, do ktorej patrí mnoho prominentných vedcov, odborníkov z rôznych oblastí vedy, je pripútaná k Yellowstonského parku od roku 2000. Od roku 2002 sme zaznamenali tvorbu nových gejzírov, deformáciu zemského povrchu, zvýšenie teploty pôdy do bodu varu, vznik nových trhlín v zemskom povrchu, cez ktoré dochádza k výronu sopečných plynov. Uvedené pozorovania a tiež frekvencia seizmickej aktivity, ktorá od roku 2011 neustále narastá, hovoria o tom, že v tomto mieste sa magma so zvyšujúcou sa rýchlosťou prudko približuje k povrchu. T. j. supervulkán sa prebúdza. Pritom vláda USA miesto toho, aby sa vážne zamyslela nad možnými spôsobmi odvrátenia budúcej katastrofy, alebo v horšom prípade riešila otázku informovania a evakuácie obyvateľstva, od r. 2004 sprísnila režim návštevnosti Yellowstonského národného parku a informácie o procesoch tu prebiehajúcich plne utajila.

- Aké sú prognózy vašej skupiny ohľadne perspektív rozvoja udalostí v tejto časti sveta? Čo má očakávať ľudstvo v najbližšom čase?

- Ešte si nepochopil? Veď vidíš, že som zobral svoju rodinu, spolu s deťmi a vnukmi a presťahoval sa z "najdemokratickejšej krajiny na svete"... však vieš kam. Čo myslíš, prečo? Len blázon, človek nestarajúci sa o svojich blízkych, tam bude zostávať. No, alebo hlupáci osprostení spotrebiteľskými šablónami, posadnutí ilúziami o vybudovaní vlastnej "svetlej budúcnosti" v rámci "amerického sna".

- Čiže je to už možné vnímať ako fakt?

- Fakt spočíva v tom, že všetky udalosti na Zemi sú cyklické. Žijeme v perióde cyklu aktivity Yellowstonskej kaldery, ktorá sa opakuje, ako je známe, každých 640 000 rokov. Tak to býva... V skutočnosti napätie stúpa a ľudstvo čaká veľká pohroma. V správe sme všetko uviedli. Žiaľ, tento dokument viac nenesie charakter prognózovania, teraz konštatuje realitu, pričom interpretovanú v mäkkej forme, aby sa nestrašili ľudia.

- V poslednom čase sa pozoruje odstrašujúca tendencia zostrenia seizmickej aktivity v Japonsku. Rozhodne vplýva na proces prebúdzania supervulkánu Aira. Došlo k zhoršeniu seizmickej aktivity v Japonsku. Podľa materiálov uvedených v správe [v roku 2014], pravdepodobnosť zničenia Japonského súostrovia v najbližších 10-tich rokoch predstavuje 70% a v priebehu 18-tich rokov - 99%. Nakoľko je táto informácia aktuálna v súčasnosti?

- S vedomím, že máš rád japonské automobily, odpoviem takto: ak máš plány vymeniť auto, urob to bezodkladne. Situácia v Japonsku je žalostná. Vieš, že ju zadržiavame umelo. Ale naše možnosti sú zatiaľ obmedzené. Vychádzajúc z toho, prognózy uvedené v správe - to je v tejto chvíli opis nevyhnutných udalostí, ktoré sa musia stať v dohľadnej budúcnosti. Ak sa pravdaže nestane zázrak a v najbližšom čase sa naše možnosti značne nerozšíria...

- Je teda možné, že v správe je pripustená chyba a situácia je oveľa vážnejšia?

- Opakujem, informácia v správe je uvedená v mäkkej forme. Nesledovali sme cieľ vystrašiť ľudí, jednoducho sme upozornili spoločnosť. A ešte raz obrátim tvoju pozornosť, Slávko, keď sme spracovávali správu, opierali sme sa výhradne o vlastné sily, ktoré sú v danej chvíli, žiaľ, ohraničené. Preto nech si čitatelia robia vlastné závery... A ty predsa len neodkladaj kúpu nového japonského auta.

- Počul som ťa. Povedz, vari vedenie USA nie je informované o stave vecí? Vari si nedajú hlásenie, že v pravom zmysle slova sedia na sude s prachom?

- Otázka adekvátnosti mnohých činovníkov, nielen amerických, zostáva v tomto ohľade otvorená. Ľudia lipnú na prízračných ilúziách, vymýšľajú nejaké nezmyselné výhovorky, hnevajú sa na "paranoidných vedcov" (v ich chápaní) a najčastejšie zo všetkého jednoducho odháňajú "všetko to blúznenie". Teda v skutočnosti prebieha úprimná sabotáž. Vieš, kedy som sa konečne rozhodol venovať sa práci v skupine ALLATRA SCIENCE? Všetko to začalo nadšením a dobrovoľníctvom. Jednoducho ma ako vedca zaujímalo: mladí ľudia z celého sveta, zjednotení jediným vznešeným cieľom - slúžiť spoločnosti bez hraníc. Otvárali sa nové nepreskúmané horizonty, perspektívne smery vo vede, alternatívne znalosti. Hlava sa mi točila z preplňujúcej radosti urobiť niečo naozaj užitočné pre celé ľudstvo.

Ale v roku 2002 došlo k udalostiam, ktoré predemonštrovali celú úbohosť situácie. Študovali sme napätie septónového poľa v Yellowstonskej rezervácii. Termín "septónové pole" používame vnútri skupiny, ak máš záujem dozvedieť sa o ňom podrobnejšie, môžeš sa oboznámiť s našou správou o fyzike Prapôvodná Fyzika ALLATRA. Ako výsledok výskumu bolo nami zistené, že sa dutina kaldery, zaplnená magmou a pevnými horninami, skladá z dvoch komôr - hornej a dolnej. Ukázalo sa, že rozmery dolnej komory niekoľkonásobne prevyšujú rozmery hornej, známej v tej chvíli. Taktiež sme zaznamenali rapídny nárast tlaku v dolnej komore. Bolo zrejmé, že sa supervulkán prebúdza. Samozrejme, že prvá vec, ktorú som urobil po získaní výsledkov nášho výskumu - vrhol som sa strmhlav priniesť informáciu kolegom a priateľom "vo veľkej vede". A tu sa odrazu začali diať pre mňa vtedy nepochopiteľné udalosti. Spočiatku ma blahosklonne vypočuli, potľapkajúc po ramene, vraj  "všetci máme svojich fanúšikov, neblázni". Potom ma začali verejne zosmiešňovať a  skončilo to všetko úplne konkrétnymi hrozbami fyzického zúčtovania... Do podrobností nepôjdeme. Lekciu som prijal na prvý krát, urobil závery a pevne som sa rozhodol celkom naplno sa venovať práci v skupine ALLATRA SCIENCE. Nebolo nás treba o ničom presviedčať,  už vtedy sme chápali celkovú vážnosť situácie a boli sme si vedomí, že konať musíme priamo teraz, že zajtra pre nás jednoducho neexistuje.

Obr. 1 Trojrozmerný model podzemnej dutiny Yellowstonského supervulkánu. Hnedou farbou je vyznačená horná komora. Červenou – dolná.

(Zdroj: Vedci objavili pod supervulkánom v Yellowstone nový gigantický rezervoár magmy)

Čo urobili predstavitelia takpovediac oficiálnej "vedy"? Tak, ako je u nich zvykom v podobných situáciách, utajili všetky informácie, uzavreli k nim prístup spoločnosti a odborníkov a zostali tupo sedieť a čakať, sledujúc prebiehajúce dianie. Zato dnes, po 13-tich rokoch sa ukázalo, že nedávno "uskutočnili rozsiahle výskumy s použitím pokročilých technológií" a "objavili tajomstvo": zdá sa, že dutina pod Yellowstonskou kalderou má dve komory! (Vedci objavili pod supervulkánom v Yellowstone nový gigantický rezervoár magmy) No a ako vždy ich obľúbená pieseň: "niet sa prečo znepokojovať...", "ešte nie je čas erupcie...", "nepočúvajte panikárov..." a tak ďalej. A kde ste boli 13 rokov, divotvorci?! Za ten čas sa toho mohlo toľko dokopy urobiť. Veď už slepohluchonemému hlupákovi je obraz jasný! Vari sa takto možno stavať k podobným otázkam? Veď v stávke sú životy skoro miliardy ľudí, žijúcich na dvoch kontinentoch Západnej pologule! A čo teraz  plánujete robiť? Zachraňovať svoje kože?!..

... Od začiatku roka 2014 sme prijali kolektívne rozhodnutie poskytovať informácie o blížiacich sa zemetraseniach. Takto sme sa pokúšali pritiahnuť pozornosť úradov k nevyhnutnosti okamžitého zásahu do situácie, živiac naivné ilúzie, že na nás obrátia pozornosť a poskytnú nám pomoc. No, alebo aspoň nebudú prekážať. Ale vytrvalo nás ignorovali. Každý otras, na ktorý sme včas upozorňovali, oznamujúc celý objem vstupných dát - epicentrum budúceho zemetrasenia, hĺbku uloženia, magnitúdu – prebiehal presne v súlade s nami uvedenou predpoveďou. Rok sme odosielali svoje závery. Rok sme zadržiavali procesy, nedovoľujúc kaldere prejaviť sa v celej svojej "kráse". Odpoveďou nám bolo iba ticho...

- Teda Spojené štáty americké prestanú existovať?

- Po prvé teritoriálne. To je neodvratné. Prinajmenšom na Západnej pologuli. A mimochodom, odlož nabok svoj zvyk deliť ľudí podľa národností a planétu na štáty. Zem je náš spoločný domov. A nešťastie hrozí každému človeku, žijúcemu v tomto dome, nehľadiac na pohlavie, národnosť, vierovyznanie, alebo rôzne iné ľuďmi vymyslené rozdiely. Bude to katastrofa planetárneho rozsahu, ktorása dotkne každého. Chápeš? Netreba zabúdať, že na teritóriu Severnej Ameriky sa nachádza 23 štátov a ešte 12 ďalších v Južnej Amerike. To je tá miliarda ľudí, ktorí prví pocítia na sebe celú hrôzu erupcie.

- A aká je situácia v samotných Spojených štátoch? Čo sa deje v informačnom priestore? Veď nie je možné skrývať očividné fakty. Celý kontinent sa otriasa, to je zrejmé.

Obr. 2 Mapa zemetrasenína teritóriu Severnej a Strednej Ameriky, druhá polovica apríla - prvá polovica mája 2015. (Zdroj:Earthquake Hazards Program)

- Najprekvapujúcejšie je, že sa nič nedeje. Pravdivé informácie ako také prakticky neexistujú. Tie úlomky, ktoré sa dostávajú k ľuďom, sa vnímajú ako ďalší "strašiak". Američania, posudzujúci na sociálnych sieťach tému budúcej erupcie Yellowstonu, nechápu jej rozsah. Pozerajú na mapu a počítajú míle od národného parku k svojmu domu... Ale aby si rozumel, tí, ktorí sú v obraze, už predali všetky svoje aktíva, nehnuteľnosti a urýchlene opúšťajú nielen štát alebo kontinent, ale pologuľu. Zostávajú len tí, ktorí buď nemajú informácie, alebo nemajú možnosť opustiť Ameriku, alebo, poznajúc pravdu, neveria ničomu a stavajú si egoistické, absolútne utopické plány pre budúcnosť, ktorú nemajú.

Obrázok 3. Screenshot komentárov pod videom, vyrobeným americkým nadšencom o hrozbe erupcie Yellowstonského supervulkánu [od júla 2016 sa video stalo nedostupné na internete...]

- Vedomie jednoducho odmieta prijať podobné informácie. Inými slovami, explózia supervulkánu je nevyhnutná?

- Ak som dokonca aj s rodinou odišiel, tak čo myslíš? A to nielen s rodinou, ale takpovediac s veľkou rodinou. Evakuovali sme svojich vnukov, detí so ženami a mužmi, s ich americkými príbuznými. Vzali sme samozrejme všetkých, kto nás počúvol. Takže všetko je viac ako vážne.
Tu sa teraz vedú "vášnivé diskusie": bude erupcia, alebo nie? Páni, spamätajte sa! Už sa to deje! Zatiaľ prebieha pomaly, no nedá sa to nevšimnúť. Od roku 2013 začala aktivácia Yellowstonu a aktivita neustále narastá. Teraz sa situácia nachádza v takom štádiu, že sme zbalili svoje laboratóriá, pozorovacie stanovištia a vycestovali za hranice Ameriky. Takže proces je spustený a rozvíja sa jednosmerne, udalosti sú prakticky nezvratné.

- Hovoríš "prakticky", teda nádej tam predsa len je? Hoci malá?

- Z hľadiska vedy a mojich praktických poznatkov - otázka je vyriešená. V skutočnosti, aj keď to znie neskromne, nádej zostáva vkladať len do ALLATRA SCIENCE. Ale bez pomoci zvonku šance už prakticky nemáme. Prinajmenšom ich zatiaľ nevidíme. Naši vedci pokračujú neúnavne obetavo pracovať. Opakujem, reč je o životoch obyvateľov obidvoch Amerík, Západnej Európy, Oceánie, Japonska... Počet ľudských životov už dosahuje miliardy. Robíme všetko možné podľa svojich síl, aby sme, aj keď nezabránime globálnej katastrofe, aspoň minimalizovali následky.

Ale odsleduj udalosti aspoň posledných troch-štyroch týždňov na planéte [red. stav z roku 2015]. Veď zoznam nešťastí je takmer nekonečný. Na Filipíny udrel supertajfún "Noul", Guamom sa prehnal tajfún "Dolphin", pobrežie USA zasiahla tropická búrka "Ana", na severe Thajska došlo k najsilnejšej búrke za posledných 60 rokov. Zemetraseni a za posledné tri týždne: Papua-Nová Guinea séria otrasov s magnitúdou 6 až 7,5; Mexiko – 5,5-5,6; Indonézia - sila otrasov dosiahla magnitúdy 5,9; Irán – 5. Séria najvážnejších zemetrasení, s následkami masívneho zničenia infraštruktúry  a strát na ľudských životoch v Nepále s magnitúdou 8; Thajsko –sila otrasov 4,6; Nový Zéland, Šalamúnove ostrovy, Pakistan. Nehovorím už o Japonsku, ktoré trasie každý deň. Povodne na tom istom Novom Zélande, v Číne, Afganistane, Poľsku. V USA vôbec kompletný súbor klimatických katastrof: od sucha po sneženie, od anomálneho množstva tornád po zemetrasenia, informácie o ktorých sa napokon všemožne snažia skryť. V Číne okrem iného padali krúpy vo veľkosti slepačieho vajca. A v Európe pozri, čo sa deje: zemetrasenia pri pobreží Francúzska, Talianska, aktivovala sa sopka Etna, Nemeckom sa prehnala anomálna búrka, ktorá do jedných spolkových krajín priniesla krúpy s rozmermi golfovej loptičky a do ďalších ničivé tornádo! Predstav si, tornádo v Nemecku! A zoznam môže ešte pokračovať.

Vrátime sa teraz k Yellowstonskej kaldere. Súdiac podľa dynamiky reakcií prebiehajúcich v jej dolnej komore, a tam je teraz pozorovaný výrazný nárast tlaku, od štádia takpovediac "tichého šialenstva" do štádia "zúrivosti" zostalo pol kroku. Jednoducho nie sme schopní zdržať celú túto kaskádu udalostí. Vec sa má tak, že zatiaľ nevieme aké bude konečné riešenie ohľadne osudu našej civilizácie. To už nezávisí od nás. Ale súdiac podľa posledných udalostí, odpoveď je neradostná.

- Mne osobne je situácia jasná. Ale u ľudí vzniká zákonitá otázka, na ktorú ťa poprosím odpovedať. Takže: skupina vedcov ALLATRA SCIENCE zaoberajúca sa tak závažnou problematikou ako je geoinžinierstvo, ohromne pokročila vo svojich výskumoch. Dosiahli ste konkrétne a z hľadiska oficiálnej vedy fantastické výsledky. Prečo vás nepodporujú medzinárodné organizácie, vlády štátov, samotných Spojených štátov? Prečo o vás nikto nevie?

- No prečo nevie? O nás nielen vedia zainteresované osoby, s nami sa neustále snažia dostať do kontaktu predstavitelia špeciálnych služieb, vlád rôznych štátov, všemožných organizácií.  Ale vec, ako vidíš, je v tom, že my nemáme osobitný záujem o podobné stretnutia. Aspoň vo formáte, ktorý sa nám snažia vnútiť títo ľudia. Veď čo chcú? Čím sa riadia všetky tieto organizácie a služby? Spravidla výhradne otázkami zotročenia ľudí, zabratia nových teritórií, zdrojov, sfér vplyvu a zničenia konkurentov s cieľom posilnenia svojej iluzórnej moci. Vzniká taký pocit, že sa chystajú žiť v tomto malom svete navždy. Nechcú jednoducho s nami spolupracovať, ale riadiť nás. Nás to prosto nezaujíma. Naša činnosť je zameraná iba na ochranu záujmov ľudstva ako celku. Nedelíme ľudí na rasy, národy, farbu kože, sociálne postavenie. Nám sa protiví celé toto svetské pozlátko. Práve preto uprednostňujeme pracovať výlučne so súkromnými osobami. Do našich radov sa zapájajú ľudia, ktorí sa nám približujú v prvom rade ideologicky – čestní, svedomití, profesionálni vo svojej práci, ľudia s čistými úmyslami a dušou. Pre nás je to určujúce kritérium.

Áno, je nám ťažko. Naše možnosti sú obmedzené, ale my sa nevzdáme. A budeme pokračovať vo svojej činnosti až do konca. Našou úlohou je zachrániť, ak nie celé ľudstvo, tak aspoň maximálne možný počet ľudí. Veď ľudský život je najvyššou hodnotou v tomto svete.

- Udiera do očí, že okolo pol roka-roka sa v informačnom priestranstve aktívne točia "okná" na tému ovládania klímy (má sa na mysli technológia "Okná Overtona" –pozn. autora). Ale dym bez ohňa, ako je známe, nebýva. Vari to je klam, že ani jedna vláda na svete nemá technológie, ktorými disponuje vaša organizácia?

- Ich motívy sú nám jasné, ako boží deň. Len ti autoritatívne oznamujem –u žiadnej vlády na svete niet a ani nebude ani stotina tých znalostí a technológií, ktoré máme k dispozícii. Všetko, čo k dnešnému dňu môžu – to je detský džavot, hry detičiek na pieskovisku.  Pretože sú vedení túžbou moci, ich cieľmi zotročiť a ovládať. Ktože sa s takými ľuďmi bude deliť o Znalosti? Je to rovnaké, ako vydráždiť opicu a dať jej do rúk granátomet. V danom prípade je to snáď najvhodnejšia alegória.

Mimochodom, čo myslíš, čím sa zaoberajú silní tohto sveta, keď sa katastrofické udalosti prudko blížia k svojmu apogeu? Budujú pre seba podzemné mestá-kapsuly so zásobou potravín, pitnej vody, autonómnymi systémami zabezpečenia. Pri budovaní sa využívajú  najvyspelejšie technológie súčasnosti. Tieto mestá sú schopné byť až 25 rokov v úplnej izolácii od vonkajšieho sveta. Do skladov sa zvážajú zásoby špičkových odrôd semien rôznych kultúr. Predpokladá sa, že po dovŕšení kataklyziem preživší budú môcť vyjsť na povrch a v čo najkratšom čase obnoviť civilizáciu. Je iróniou osudu, že celkový počet ľudí, ktorí môžu byť umiestnení vo všetkých vybudovaných podzemných mestách, rozptýlených po celom svete, je 144 000 ľudí.

Celé toto kŕčovité úsilie sledujeme s iróniou, pretože si krásne predstavujeme silu nadchádzajúcich kataklyziem. Jednoducho nezávidím tým nešťastníkom, ktorí sa ocitnú v týchto kapsulách smrti, v prípade ak nedokážeme ubrániť osud civilizácie a rozhodnutie o začiatku globálnych katastrof predsa len bude prijaté.


- Áno, vo vzniknutej situácii sa môžuna Santa Clausa spoliehať len úprimní blázni, ale nám zostáva iba konať.

 

 

ZDROJ: http://geocenter.info/article/yellowstone-tochka-nevozvrata-projdena

 

Líbí se mi 219Yellowstone - bod, odkiaľ niet návratu, je prekročený. Vedci utekajú z USA. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 219
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pravá víra se zakládá na znalostech. A znalosti přicházejí skrze slovo, skrze ujištění svého rozumu o pravdivosti jevu, ke kterému dochází.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"