Například: Dobré zprávy
VOLBA OSOBNOSTI TVOŘÍ NAŠI REALITU

Jedna velmi dobrá žena z Kazaně napsala dopis, ve kterém se podělila o svou zkušenost, o zkušenost práce ve skupině. Popisovala, jak vše bylo skvělé, přátelé na sobě pracovali a potom se něco začalo dít, říká: „Cítím, že něco není v pořádku. A co se tedy děje ve skutečnosti?“

Začala jsem hledat odpovědi v knihách a potom i ve zprávě PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, když jsem uviděla, jak prolétá fantomová částečka Po nad reálnou (stacionární) částečkou Po, a k čemu v daný moment dochází. Jak reálná (stacionární) částečka Po začíná, no jednoduše řečeno „provokuje fantomovou částečku Po“, a jak to tedy vypadá v našem životě?

 

 

Co je to reálná a fantomová řástěčka Po

Každá částečka Po (reálná a fantomová) je v  podstatě koncentrovaný shluk septonů, kolem kterého je malé zředěné vlastní septonové pole. Takže částice Po, je jinými slovy vysoká koncentrace septonů v  malé části prostoru ezoosmické buňce. Pro pochopení tohoto procesu si obrazně můžeme představit částici Po jako atmosférický vír (tornádo), kde jsou septony molekuly vzduchu. Částečku Po, můžeme také asociativně přirovnat k  sněhové kouli, která se skládá z  mnoha sněhových vloček (septonů). Tento koncentrovaný shluk (částice Po) obsahuje max. 80% septonů, a v jeho vlastním septonovém poli, které obklopuje tento shluk – max. 20% septonů. Ve skutečnosti můžeme fantomovou částečku Po (z nichž se skládají všechny elementární částice) asociativně přirovnat ke komfortnímu mechanismu, který je určen zejména pro skladování a přepravu vnitřního potenciálu (energie a informace) a reálnou částečku Po (která představuje jeden z klíčových elementů ezoosmické buňky) mající vyšší koncentraci septonů, můžeme přirovnat ke komfortnímu mechanismu, který je určený pro částečné přerozdělování vnitřního potenciálu fantomové částečky Po. 

                                                                                                                            Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

 

 

Jsou to myšlenky, obrázky, no a potom, když je přijmeme, tak přicházejí životní situace. „Když jsem se na toto všechno dívala, tak jsem pochopila, že v našem životě se právě toto děje“. Tedy, přichází vnější impulz od systému živočišného rozumu a člověk ho přijme a začíná reagovat tak nějak jinak, úplně jinak, než byl původní cíl, tedy ten, co byl na počátku, co chtěl od samého počátku. Co to tedy znamená na úrovni ezoosmické mřížky? 

 

Co je to ezoosmická mřížka 

Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost rozšíření hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické mřížky. 

mřížka_1

                                                      Obr.1 Fragment ezoosmické mřížky v třetí dimenzi.

                                                                                                                     

                                                                                                                            Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

 

 Dochází k tomu, že fantomová částečka prolétá nad reálnou (stacionární) částečkou, v daném okamžiku dochází k „provokaci“, tedy od systému, nazvěme to tak, od systému živočišného rozumu. A ona místo toho, aby proletěla přímo, tak jak zamýšlela, tedy tak, jak byl její původní cíl, tak místo toho mění svůj směr. Dále vchází v ezoosmickou membránu, kde si doplňuje svůj vnitřní potenciál, kterým je energie a informace. A ve vnějším světě vidíme realizaci přijatého rozhodnutí. Proč přijatého rozhodnutí? Protože Osobnost v membráně dělá volbu. 

 

Co je to ezoosmická membrána

Ezoosmická membrána unikátní nehmotná struktura. Představuje „strany“ prostorové krychle ezoosmické buňky. Právě přes ezoosmickou membránu (její střed) prochází hlavní proces, který dává život celému materiálnímu systému – proces EZOOSMÓZY. Je charakteristická takzvaným „paradoxem dimenzí“ což znamená, že v  trojrozměrné dimenzi nemá ezoosmická membrána prakticky žádnou tloušťku, ale zároveň skutečně existuje a její vnitřní prostor je bezmezný. Mezi sousedními ezoosmickými membránami, které se nachází na stejné přímce, se vždy dodržuje absolutní vzdálenost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

 

 Z pozice prapůvodní fyziky AllatRa … No, když se zamyslíme, tak všechno má počátek v neviditelném světě, a to co my vidíme v trojrozměrnosti,  v 3D, to už je následek naší volby, všeho toho, co má počátek a probíhá na neviditelné úrovni.

Ještě jsem chtěla uvést následující příklad, jednoduchý, obyčejný – přijdeme do supermarketu s cílem koupit pouze chléb, ale v konečném důsledku přicházíme domů se dvěma taškami plnými potravin a věcí, které pravděpodobně ani nepotřebujeme.

Abychom se na to podrobněji podívali a pochopili to, je možné otevřít knihu Prapůvodní Fyzika AllatRa, kde jsou obrázky pohybu vagónků, které vezou různý náklad skrz ezoosmickou membránu.

 

_1_1

 _2 

_3

                                Obr. 11. Asociativní příklad změny vnitřního potenciálu během průchodu ezoosmickou membránou.

 

Pro mě bylo velice zajímavé pochopení, proč vláček s vagónky, vjíždějící v ezoosmickou membránu s jedním nákladem, poté vyjíždí s úplně jiným. Co se to tam vlastně děje? Ve skutečnosti je to velice zajímavé, protože tam dochází právě k tomu - co vybírá Osobnost. Ona dělá volbu a následkem této volby se mění vnitřní obsah nákladu vagónků. Je možné to říci i jinak, vnitřní potenciál – energie a informace. Bylo tedy přijato jedno řešení, ale když člověku přichází různé nabídky od vědomí, to, co ho láká a přitahuje, je pro něj zajímavé, a Osobnost s tímto souhlasí a dělá volbu, tak v trojrozměrnosti, jako následek, již probíhá úplně něco jiného, než to, co jsme předpokládali, či zamýšleli na samém začátku.

Tato rozmanitost vnějších situací… ve fyzice ALLATRA je ještě zmíněná – „omezená multivariabilita“, ona je různá, ale ten mechanismus, na jehož základě to vše probíhá, je stejný: urazil se, nebo třeba... srovnával… byl smutný… Co je zajímavé, všechny tyto situace v životě člověka vypadají úplně jinak, protože se mohou dít na různých místech, s různými lidmi, při různých vnějších okolnostech.

Ale k čemu dochází na úrovni ezoosmické mřížky? Tam dochází stále k tomu samému! Vyletěla fantomová částečka Po a dostala se do pole reálné (stacionární) Po částečky, a opět probíhá snímání informace, provokace, no a rozhodování Osobnosti, zda přijmout či nepřijmout informaci, která k ní přichází. Anebo zůstat v té Lásce, která je její podstatou. Ale proč toto všechno vyprávím. Proto, abych ukázala, jak je to jednoduché, že Duchovní svět je prvotní, a že všechno přichází z Duchovního světa.

Živočišný rozum vidí jen zdroj Allatu, on nezná naše (životní) situace, co se zrovna stalo, co se přihodilo, kdo komu co řekl, anebo neřekl. Program vidí pouze zdroj Allatu a podle toho jdou podněty, a vše ostatní co se s námi děje a co rozebíráme. Například šablony, anebo nějaké situace, které podrobně popisujeme, tak to program nevidí a nezná. Ví pouze, kolik toho může „sníst“ v té dané situaci. Když jsem si toto přečetla, pochopila jsem, nakolik je všechno šablonovitě jednoduché a v podstatě všechny tyto situace… a když přijímáme všechny tyto provokace, tak my tímto sami tyto situace vytváříme, sami svýma – možno říci - svýma rukama.

  

Síla pozornosti člověka 

Podle starověkých prapůvodních znalostí, síla pozornosti je obrovská životně důležitá síla, ve které je soustředěna tvůrčí síla Allatu. Díky síle pozornosti má Osobnost svobodu volby, a tím formuje v každém okamžiku svého života svůj posmrtný osud. Čemu věnuje člověk pozornost (vnitřní potenciál), to se stává jeho realitou. Jakékoli pokusy dávat pozornost hmotnému světu, jeho touhám a  pokušením, následně formují realitu utrpení mající prodlouženou dobu trvání. Proto se v  duchovních traktátech zdůrazňovalo, jak je pro člověka důležité, aby neustále soustřeďoval pozornost na duchovní vnitřní svět. Pouze v  tomto případě dá člověk svůj cenný vnitřní potenciál na formování života po smrti, a  neutrácí ho na formování smrti ještě během svého života (sub-osobnosti). Říkajíc jazykem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, pokud člověk utrácí ne více, než 10 % síly své pozornosti na materiální život a 90 % na dominanci duchovního života ve svém vnitřním světě, pak se uskutečňuje duchovní proměna člověka. V  opačném případě, kdy 90 % pozornosti je věnováno hmotnému životu, touhám a myšlenkám Živočišné podstaty a  10 % se zaměřuje na duchovní život, člověk během svého života formuje svojí sub-osobnost. To není filozofie či náboženství, ale neměnné zákony fyziky. 

                                                                                                              Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ 

 

 A jak? Tím, že prostě je jakýsi zájem v trojrozměrnosti, je jakási důležitost, že člověk sám sebe ztotožňuje s maskami svého vědomí. Ovšem, můžeme vyjmenovat mnoho příčin, ale když se podíváme na podstatu, tak podstatou je následující: při realizaci v trojrozměrnosti působí jeden a ten samý program. Je zaměřen pouze na to, aby se "nakrmil" (dostal energii Allat).

V PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA je napsáno, že systém vždy odebírá 10% energie z fantomové částečky Po, a tyto provokace, které přicházejí, například jako obrázky, myšlenky, emoce, tak to už je to, co systém bere z člověka jakožto Duchovní bytosti, aby se nabil – silami Allatu. A to už záleží na člověku, zda bude svou volbou ochoten tyto síly dobrovolně odevzdat.

Znalosti dané v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA, studium a zkoumání těchto znalostí, přináší velmi zajímavá pochopení a vnitřní odhalení. Když se nad tím zamyslíme, tak vše má počátek v neviditelném světě, a to co vidíme vtrojrozměrnosti, ve 3D, tak to už je následek naší volby, všeho toho, co má počátek a probíhá na neviditelné úrovni.

Drazí přátelé, děkuji Vám za Vaši pozornost a chtěla bych navrhnout, poprosit, abyste natáčeli „life vlogy“ na téma „Fyzika v našem životě“ a „Vše je čistá fyzika“. Je to velmi zajímavé, poučné a pomáhá nám to všem pochopit podstatu, pochopit Pravdu, pochopit, jak funguje tento svět, pochopit, že se nacházíme v uměle vytvořené 3D-iluzi, a tyto podmínky jsou nám dány pro to, abychom udělali svoji hlavní volbu v životě – stát se novou Duchovní bytostí a vrátit se Domů. Připojte se, posílejte svá pochopení. Je velice podnětné, když se dělíme, protože zkušenosti a pochopení jednoho člověka se stávají bohatstvím nás všech, a jít Domů společně je mnohem lehčí a veselejší. Děkuji mnohokrát.

 

 Zpráva "PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ zdarma ke stažení na allatra.tv

Líbí se mi 21VOLBA OSOBNOSTI TVOŘÍ NAŠI REALITU - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 21
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"