Například: Dobré zprávy
Volba dána - je ve Svobodě

V časech dávných, pradávných, v do­bách, které dnes již nikdo nepamatuje, existovala v nekonečném Vesmíru jedna krásná velká planeta plná života. Faetón. Byla osídlena živými tvory a nad jejími přírodními krásami srdce jen jásalo. Tato planeta byla obývána vyspělými bytostmi, podobnými lidem. Bytosti byly tvořeny zvláštní energeticko - hmotnou konstrukcí, do které bylo zasazeno bílé Jádro - Duše, která jim zprostředkovávala kontakt s du­chovním světem, světem Boha. Bytosti obývající tuto planetu žily, tvořily a du­chovně se rozvíjeli prostřednictvím svého světelného Jádra a posvátné živé síly Du­cha, jež jim byla dána darem samotným Stvořitelem.

Smyslem existence je získat Život

Smyslem existence každé lidské bytos­ti je duchovní transformace, osvobození Duše z materiálního zajetí, získání Věč­ného Života. A tak stejně jako my, i lidé z Faetónu se snažili spojit se silou svého živoucího Ducha s oním bílým Jádrem, a to v podmínkách existence ve hmotě. Hmota tomuto spojení kladla značný od­por, což bylo také jejím pravým smyslem a účelem. Pokoušela, sváděla z cesty, klad­la pasti, překážky, mlžila, zaměňovala, nu­tila k zapomnění. A tak mnozí sešli z ces­ty a zapomněli, kým jsou a proč existují. Spojení se nezdařilo a jejich duše musela oblékat mnoho dalších těl, než nakonec prozřeli. Pokud se však toto spojení bytosti podařilo, pak se po rozpadu hmotné sko­řápky celá její konstrukce proměnila. Jádro spojením dozrálo a bytost po smrti odešla do Věčnosti, získala Věčný Život, stala se součástí duchovního světa. Naplnila tak smysl své existence.

Pravidelně, v určitých vrcholových momentech lidské civilizace se do světa lidí dává svérázný "los". Je to zvuková adaptovaná formule Prvotního zvuku, zde na Zemi nazývaná jako Grál. Dává se, protože lidé musí mít právo globální volby. Ten, kdo tento Grál získá a "akti­vuje", bude disponovat silou samotného Stvořitele, otevřou se před ním brány do Jeho světa. Sílu může člověk použít buď jen pro sebe, pro své duchovní zdokona­lení - osvícení, získá tak "moc nad svým nitrem". Takovému člověku se otevírá Po­znání světa Boha a zpravidla ho přestává tento přízemní svět zajímat. Anebo může využít plnou sílu Grálu a získat tak "moc nad vnějším". Síla Grálu je nesmírná, dává možnost zničit celou planetu, ale také vzkřísit její prvotní podobu a nastolit Zlatý věk. Co se však nakonec stane, závisí na volbě - přání toho, kdo tuto sílu otevře.

A tak v čase, jenž byl určen, byl na Faetón přinesen Klíč. Ten, který dává ne­smrtelnost i Moc nad světem. Někdo jej získal a otevřel.

Zkáza Faetónu

V ten den světlo Faetónu zhaslo a s ním i obrovské množství životů. Z celé krásné planety zbyl jen pás asteroidů, na­cházející se v místě mezi Marsem a Jupi­terem. Ještě stále se pohybují po oběžné dráze, jako kdysi Faetón. Na planetě Zemi bylo tato událost viditelná (poslední civili­zace existovala na Faetónu 59 800 pozem­ských let do zániku planety), informace o zničení Faetónu je zaznamenána v legen­dě o synovi slunečního Boha Helia. "Podle mýtu nebyl Faetón nesmrtelný jako jeho otec, bůh slunce Helios, neboť byl zrozen smrtelnou vílou Klimenou, dcerou mořské Bohyně Fetidy. Jak praví legenda, jedno­ho dne požádal Faetón otce Helia, aby mu alespoň jednou svěřil řízení svého zlatého slunečního vozu, na němž Helios dělal denní cesty po nebeské dráze. Helios jeho přání vyhověl a vůz mu půjčil. Ale Faetón ztratil cestu mezi nebeskými souhvězdími a ohniví koně, když pocítili slabost v rukou kočího, pobíhali zmateně po obloze. Ohni­vý vůz se nebezpečně blížil k Zemi. Hořely lesy, skály praskaly horkem, voda se vařila v mořích i řekách. Hynula zvířata, ptáci i ryby, umírali lidé. Bohyně Země Gaia se modlila a prosila Dia, vládce Bohů, boha hromů a blesků o ochranu. Zeus porazil bleskem Heliův vůz, aby zachránil Zemi před zničením. Faetón s plameny v kudr­nách probleskl oblohou a spadl na okraji ekumeny v dalekých severních vodách řeky Eridan." Adaptovaná formule Prvot­ního Zvuku se tedy dostala do špatných "rukou". Získali Moc nad mocí, ale kvůli své posedlosti velikášstvím, skončili. Proto jedna z nejkrásnějších planet této galaxie dnes již neexistuje.

Propůjčená Moc

Jaká asi byla bytost, která způso­bila tuto zkázu? Jak a pro co žila, jaká byla uvnitř a jaký byl vlastně její záměr, když tuto Sílu otevřela? Co se asi stalo s její duší? Proč použila Sílu v negativ­ním aspektu? Vždyť musela vědět, že síla Grálu je pouze propůjčena. To, že ji člo­věk otevřel, přece neznamená, že se stal Bohem nebo že je mu roven! I když drží v "ruce" kus jeho Moci, stále se mu za vše zodpovídá! Můžeme se pouze domýšlet, jak to tenkrát bylo. Pravdou je, že násled­kem této Volby byl totální krach - Konec pro všechny.

Grál na Zemi

Na planetě Zemi byl tento Klíč, kte­rému říkáme Grál, lidem předán celkem již šestkrát. Ve třech případech byl použit pro osobní osvícení a v dalších třech ve své plné síle. A vždy to byly ženy, které na sebe vzaly tu obrovskou Odpovědnost za osudy lidí. Před zhruba dvěma tisíci lety předal Ježíš "Klíče od Království Nebes­kého" Marii Magdaléně, ženě vznešené a čisté duše.

Pravil: "Ty jsi Magdala Církve Mé a brány pekelné ji nepřemohou. Dám ti klíče od Nebeského Království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvá­záno v nebi."

Marie odhalila vnější sílu Grálu a vzala na sebe obrovskou Odpovědnost kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Mag­dalény je velkým duchovním činem, ne­boť přestože poznala Vyšší svět, neodešla do něj, ona se stala Bytostí vyšší než Člo­věk, zůstala stát mezi světy, aby pomohla všem, kdo se k ní obrací. Díky tomu do­dnes přichází obrovská duchovní síla skr­ze Marii na pomoc trpícím zde Zemi. Prá­vě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem. Marie Magdaléna dodnes vládne silou, již odhalila při otevření Grálu. Když byl Grál dán pošesté, získali jej ti, kteří zalo­žili řád Templářů. Tito lidé odhalili pouze vnitřní sílu a rozhodli se, že poslouží věci Mariině. Využili svých získaných zvlášt­ních schopností k organizaci a rozvoji v té době zcela nové formace společnosti s převládajícími duchovními cíli. Právě tito lidé založili Řád, jenž následně dostal jméno "Templáři".

A znovu bude dán Grál

Naše civilizace, a cítíme to všichni někde hluboko v sobě, se nachází v rozho­dující době. Blížíme se k období, kdy se rozhodne o osudu nás všech, celé naší ci­vilizace. A bude záležet na každém jednot­livci, protože každý člověk bude vědomě či nevědomě přispívat k této rozhodující Volbě. V této době bude na Zemi přítomen i sám Rigden Djappo a v tomto období bude předán Svatý Grál. A jakou cestu si lidstvo vybere, tam se také vysokou rych­lostí požene. Následkem Volby může být smutný Konec anebo také Začátek světlé budoucnosti!

Blíží se doba, kdy bude Grál dán po sedmé. A budou jej hledat mnozí. Kdo jej asi nalezne a jak tuto Moc použije? Jaká bude jeho volba? Bude podobna spíše vol­bě Mariině nebo bytosti z Faetónu? A co bychom udělali my sami, kdybychom ten­to Grál nalezli, získali takovou Moc? Moh­li bychom jej použít pouze pro sebe, jako vstupenku do světa Věčnosti. Měli bychom však to srdce dívat se z duchovního světa na Zemi, na níž jsme žili, s vědomím, že jsme ji ponechali jejímu osudu, že jsme nic neudělali, i když jsme viděli všechny její možnosti? Unesli bychom to? Nebo by­chom použili tuto Sílu v plném rozsahu? Jak? Co bychom udělali? Jaká by byla naše volba?

Kdo jej nalezne?

Jaký asi bude člověk, který tuto Sílu získá? Kéž je to člověk s velkým srd­cem, duchovně silný. Člověk, který již nemá žádné sobecké záměry, netrpí má­nií velikášství, tužbami po slávě a moci, po hmotných věcech a smyslových potě­šeních. Takový, který zvítězil nad svým egoismem, sobectvím a pýchou, jež je materiální podstatě v člověku vlastní. Vždyť on bude mít možnost dispono­vat mocí nad světem, bude moci nastolit podmínky pro příchod Zlatého tisíciletí a vytvoření duchovní civilizace, ve které bychom si my všichni přáli žít. Kéž Grál otevře někdo právě takový.

Vše máme ve svých rukou

Nebylo by ani trochu moudré pasívně čekat na to, jak "to" tady celé dopadne, jestli ten, kdo najde a otevře Grál, nás za­chrání nebo ne, a co bude dál. Vždyť kdo nám zaručuje, že se té doby dožijeme? Ni­kdo z nás skutečně neví, jak dlouhý je čas, jenž je mu vyměřen. My všichni, každý sám za sebe, se musíme snažit o to, aby­chom získali život ve Věčnosti - tedy sku­tečný Život, protože to je důvod, proč tady existujeme. Boží zákony platí pro všechny stejně, a jak bylo řečeno a psáno - každý má šanci, vše má ve svých rukou. Může­me dosáhnout spojení své Osobnosti (Ducha) s Duší a odejít do svě­ta Boha, budeme-li se skutečně snažit. A na této cestě, vedoucí k osvobození Duše z materiálního zajetí, můžeme pomoci mno­hým dalším lidem, teď a tady, a to i bez Grálu.

Ta, která je hodna následování

I když nemáme Grál, můžeme se i tak stát mocnými - ve svých vlastních živo­tech. Můžeme jít po duchovní cestě, cestě, po níž šli ti, kteří něčeho skutečně dosáhli. Můžeme už teď provést svou vlastní volbu, zvolit cestu vedoucí k Tomu, jenž nás stvořil. Je v naší moci zkrotit svou materiální podstatu, uvá­zat na řetěz to zvíře v sobě (protože tam pa­tří), odhodit všechny masky, iluze, prázdná přání a materiální cíle, procítit se k Duši, té božské jiskře v nás a realizovat svůj vnitřní potenciál v maximální míře. Můžeme už teď pomáhat druhým a šířit dobro kolem sebe. Můžeme se pokusit stát se podobný­mi Té, která stojí mezi světy. Marii, bytos­ti, která je příkladem skutečné duchovní síly, které je člověk schopen dosáhnout. Ona je ta, která je hodna následování. Ona je příkladem člověka, který vyměnil osob­ní prospěch, možnost odejít do světa Boha, za pomoc lidem zde na Zemi. Jaký to Vel­ký čin! K takové bychom měli vzhlížet, ne k modlám, kterým se v naší civilizované společnosti klaníme. Zatímco se dohaduje­me s druhými o svých pravdách, vyjadřu­jeme názory, zastáváme stanoviska, závi­díme jeden druhému, honíme se za penězi, budujeme kariéru, sháníme "potřebnosti" do svých domácností, řešíme, co na sebe, při­bývající vrásky a kila... Zatímco ztrácíme a čas­to záměrně utrácíme drahocenný životní čas a sílu na iluze tohoto pomíjivého světa, ona stojí mezi světy a po­dává ruku všem, kdo chtějí dosáhnout něče­ho vyššího. Vzpomeň­me na ni, během svého dne, při sledování TV, brouzdání po interne­tových stránkách, při nakupování, vaření, uklízení... Vzpomeňme na tu, která na nás shlí­ží a podává nám svou ruku, stojíce mezi světy...

"Všechno v tomto světě má svůj Za­čátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří pro­střednictvím svých myšlenek a činů, dokázali poznat něco Vyššího, se Konec stává Začátkem."

informace o Faetónu, Grálu, Marii Mag­daléně a templářích jsou čerpány z knihy Sensei ze Šambaly, kniha čtvrtá

Lenka

Líbí se mi 59Volba dána - je ve Svobodě - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 59
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Mladé tělo vůbec nepoukazuje na věk duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"