Například: Dobré zprávy
Tím projektu „KLIMATICKÁ KONTROLA“. Jednota v duchu plodí jednotu vo svete!

„Klimatická kontrola“ – to je možnosť pozrieť sa pod iným uhlom na klimatické procesy, prebiehajúce v okolitom svete. Ale nie pomocou technických prostriedkov, štatistických tabuliek a rôznej výpočtovo-analytickej aparatúry, ale vďaka očiam, plným tepla a lásky, otvoreným starostlivým srdciam a rozhodnutiu niesť svetlo, i presvedčeniu, že toto všetko je v našich silách, ako zodpovedných a živých účastníkov – a popri tom aj všetkých obyvateľov Planéty.

 

V Jednote je naša Sila!

 

Iba pri zjednotení úsilia sme schopní prežiť zmeny klímy a nastávajúce kataklizmy. Len spolu môžeme zmierniť následky stále narastajúcich a stále sa rozširujúcich prírodných nešťastí.

Cieľom práce nášho tímu po uvedomení si stupňa blížiacich sa zmien klímy, je priniesť to každému zdravo mysliacemu človeku a ukázať východ zo vzniknutej situácie, aby sme spolu, zjednotiac sa, prežili túto neľahkú dobu. Rozprávanie o našej práci a našom tíme začneme podobenstvom:

 Raz sa žene prisnil sen, že za pultom v obchode stál samotný Pán Boh.                                                      

– Pane! To si Ty? – zvolala s radosťou.                                                                                                                        

– Áno, som to Ja,  – odpovedal Boh.                                                                                                                      

– A čo sa dá u Teba kúpiť?  – spýtala sa žena.                                                                                                          

– U mňa sa dá kúpiť všetko,  – zaznela odpoveď.                                                                                                        

– V takom prípade mi daj, prosím, šťastie. Čo možno najviac!                                                                                    

Boh sa prívetivo usmial a odišiel do vedľajšej miestnosti pre objednaný tovar. Po nejakom čase sa vrátil s maličkým papierovým balíčkom.            

– A to je všetko?! – zvolala začudovaná a rozčarovaná žena.                                                                            

– Áno, to je všetko, – odpovedal Boh a dodal: – Vari si nevedela, že v mojom obchode sa predávajú iba semená?

 

Nech nám odpustí náš všetečný čitateľ, ale nevieme, koľko semien bolo v tom papierovom balíčku. Došlo to k tomu, že „civilizovaná časť“ našej spoločnosti veľmi miluje čísla a rôzne výpočty. A my to jednoducho nemôžeme nezohľadniť v našom popise. 

Zaujímavý je fakt, že milovníci čísiel a štatistiky vykonali jedinečné výpočty (s ktorými sa možno zoznámiť v priestore internetu) a zistili, že ak sa rozdelia všetky zásoby našej planéty, tak na každého človeka na Zemi pripadne dvadsaťtri gramov zlata, dva litre ropy a dvadsať centimetrov železničných koľají. Vedcom sa tiež podarilo vypočítať, že na jedného človeka pripadá celých 100 banánov!!!

Len vypočítať množstvo šťastia na dušu populácie sa im nijako nedarí. 

Dnes je v móde mnoho ratingov: „Sto najbohatších ľudí sveta“, „Sto najvplyvnejších“, „Najslávnejších“. Chýba iba rating najšťastnejších. Pretože neexistujú kritériá, určujúce šťastie.

V tomto článku Vám chceme povedať o našich vyklíčených semenách šťastia, podeliť sa o svoju skúsenosť a porozprávať o našom tíme, kultivujúcom šťastie v každodennej spolupráci navzájom, i s okolitým svetom.

 

Zjednotenie iniciatívnych, čestných a prívetivých ľudí

Náš tím – to je spojenie iniciatívnych, čestných a láskavých ľudí, ktorí sa snažia uplatniť svoje najlepšie vlastnosti pre blaho spoločnosti. Všetci sú to neľahostajní ľudia, zjednotení spoločnou myšlienkou Zjednotenia, Mieru, Dobra a Ľudskosti. My všetci sme členovia Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“. Nikomu z nás nie je ľahostajné, čo bude s nami, ľuďmi, ktorí nás obklopujú a s celým svetom. 

Projekt „Klimatická kontrola“ – to nie je izolovaná skupina ľudí, snažiacich sa realizovať svoje ambície. Je to súčasť jediného a nedeliteľného celku Medzinárodného spoločenského hnutia. My sa navzájom vážime a staráme sa jeden o druhého. Náš tím – to je svet, v ktorom žije šťastie. U nás niet nezáujmu, neúcty, ale je tu láska, dobro, radosť, starostlivosť, vzájomné porozumenie a úcta jeden k druhému. Máme teplé, priateľské vzťahy. Kľudne preberáme a diskutujeme akúkoľvek otázku, riešime vzniknuté úlohy spolu a spoločne. 

A pokiaľ sa niečo nedarí, tak sa nebojíme o tom otvorene hovoriť v skupine, kde si hneď navzájom pomáhame radou alebo skutkom, prechádzame spoločne po „ťažko priechodných“, „nejasných“ a „nepohodlných“ miestach.

Spoločné úsilie – to je príčina vzniku tímu. Snaha priniesť do Sveta hoci len kvapôčku svetla, dobra a lásky. Hoci kvapôčku, ale stále a pravidelne.

Zoznámili sme sa s analytickou správou „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, ktorú pripravili pokrokoví vedci „ALLATRA VEDA“ a začali sme detailnejšie a hlbšie študovať materiály, opísané v Správe. Veľmi nás ohromili reálne zmeny klímy na Zemi, ktoré sa už odohrali, i ktoré naďalej prebiehajú a to, že tento problém „delikátne“ obchádza bokom väčšina prostriedkov masovej komunikácie. Akoby rozhovory o reálnej klimatickej situácii v okolitom svete boli tabu, alebo vôbec nedôležitou informáciou.                 

Toto všetko, spolu s túžbou prestať byť iba reagujúcim slovno - emocionálnym pozorovateľom klimatických zmien, sa stalo impulzom tomu, že sme sa pri štúdiu, zhromažďovaní a systematizovaní informácií rozhodli zdieľať ich so všetkými, komu nie je ľahostajný náš spoločný Dom – planéta Zem. So všetkými zdravo mysliacimi ľuďmi, chápajúcimi, že sa nedajú viac zakrývať oči pred tým, čo teraz prebieha vo svete. 

Taká bola naša pôvodná idea – ten impulz, ktorý umožnil zapojiť našu odhodlanosť v projekte „Klimatická kontrola“. 

V súčasnosti sa v projekte zúčastňujú dobrovoľníci z 5 štátov – Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Moldavska a USA. Všetci sme ľudia z rôznych miest, rôznych národností, s rôznym pohľadom na svet, s rôznymi životnými skúsenosťami a profesionálnymi vedomosťami. Nevideli sme sa naživo, oddeľuje nás fyzická vzdialenosť, ale cítime Dušu každého člena nášho tímu a pre naše srdcia, naplnené láskou a tvorivosťou, neexistujú prekážky a hranice.   

V MSH „ALLATRA“ je množstvo projektov, ktoré navzájom spolupracujú a vzájomne si pomáhajú. Ale to všetko sú súčasti Jediného celku – spojenia ľudí dobrej vôle.

V projekte „Klimatickej kontroly“ môžeme vyčleniť tri podskupiny:

 

Scenáristi

Z pohodlnosti nazývame prvú podskupinu „scenáristi“. Dobrovoľníci tejto podskupiny zhromažďujú novinky a udalosti, spojené so zmenou klímy z celej planéty a formujú scenár pre nové vydanie „Klimatickej kontroly“. Ľudia z tejto podskupiny hľadajú aj analytické materiály, ktoré ešte hlbšie pomáhajú odhaliť informácie zo Správy. A rovnako, na návrh našich divákov, vyberajú tvorivé, motivujúce citáty, ktoré sú príkladom ľudskosti a mravnosti, nadchýnajú a ukazujú cesty východu zo vzniknutých zložitých klimatických situácií, s ktorými sa teraz stretávajú po celom svete. 

Táto priateľská časť našej spoločnej skupiny vynakladá mnoho úsilia, keď zhromaždia nie až také radostné správy, aby nezhusťovali situáciu, ale ukázali globálny obraz klimatických udalostí, prebiehajúcich po celej planéte a položili dôraz na cesty riešenia vzniknutých problémov. Treba ešte pripomenúť dôležitý detail, že členovia danej podskupiny pri zhromažďovaní noviniek myslia aj na skupinu ľudí, ktorých medzi sebou nazývame „strihači“ a maximálne dopĺňajú do scenára rozličné odkazy na foto i video prehľady živelných udalostí.

Strihači

Ľudia z druhej podskupiny – „strihači“ – preberajú štafetu a použijúc scenár s textom, nahovoreným treťou skupinou, zhotovujú video pre vydanie, pričom používajú zakaždým technicky stále zložitejšie a modernejšie postupy spracovania videí. Títo ľudia sú ozajstní „čarodejníci“, zručne zoskupujúci roztrieštené informácie v podobe fotografických a video materiálov, štatistických údajov a tabuliek do videa, prijateľného pre oči a pochopiteľného pre absolútne každého človeka. „Strihači“ sa venujú aj finálnej úprave, spájajúc dohromady video a audio časti vydania.

Hlásatelia

Tretia skupina nášho tímu sú „hlásatelia“. Títo obdivuhodní ľudia pomocou svojho hlasu podávajú divákom (kanálu ALLATRA TV) a poslucháčom (kanálu ALLATRA RÁDIO) všetky zozbierané a usporiadané informácie, pričom sú v stave kľudu, mieru a harmónie. Skupina rovnako vyberá hudbu pod slová, aby nevyvolávala paniku a strach pomocou zvukového radu, ale obrátila pozornosť na situáciu a skoncentrovanie všetkého úsilia na cesty východu a prekonania vzniknutých ťažkostí.

Uvedené tri skupiny, ktoré sme vymenovali – sú súčasťou jediného organizmu. Tu neexistuje pojem „ja“, „mne“, ale existuje spoločné dielo, existuje tímový duch a tímová práca. V našom tíme nie sú časti, že toto sú „moje“ a to sú „jeho“ hranice. Všetci sú zodpovední za spoločný výsledok a každý je pripravený poskytnúť rameno tomu, kto teraz potrebuje pomoc.

Ak sa pozriete na naše prvé vydania a tie, ktoré pripravujeme teraz, za rok spoločnej práce nášho tímu prešli mnohými zmenami. Zmenil sa samotný scenár, aj prísun materiálu, bolo použitých mnoho technických momentov v strihu, v ozvučovaní textu. A toto všetko je iniciatíva každého. Je to skúsenosť jedného, ktorá sa následne stáva majetkom všetkých. Každá nová myšlienka alebo návrh sa posudzujú v tíme a potom sa buď plne realizujú, alebo transformujú do nového, vhodnejšieho riešenia v prebiehajúcej etape práce.

Radi sa podelíme, že nedávno sa k nám do tímu pripojili dobrovoľníci z Čiech. Títo skvelí a svetlí ľudia sa nadchli našimi videami a začali ich prekladať do českého a slovenského jazyka. Teraz prebiehajú prípravné práce pre preklady vydaní do angličtiny a taliančiny. Vidíme, že za uplynulý rok sa projekt pevne postavil na nohy a našiel si svojho diváka a my sme sa ešte viac presvedčili o správnosti svojej voľby a formátu prinesenia informácií a pokračujeme v pohybe napred. Len napred!

 

V tíme nie je líder, zodpovedná osoba, alebo kurátor projektu

Pozoruhodným v našom tíme je ešte aj to, že nemáme lídra, nemáme zodpovednú osobu, alebo kurátora projektu. Samozrejme, v počiatočnej etape taký človek bol, keď sme robili iba prvé krôčky pri hľadaní informácií a vytváraní video a audio radu. No už po prvých realizovaných vydaniach, po získaní prvých skúseností – potreba koordinácie odpadla sama od seba. Tím funguje ako jeden organizmus. Každý si naplno uvedomuje svoju zodpovednosť a povinnosti, ktoré vzal na seba. Každý v tíme vie, že od neho závisí vyjdenie nového týždenného vydania „Klimatickej kontroly“.

Chápeme, že sa nájdu ľudia, ktorí povedia, že to nie je možné, že je to nereálne. Ako je možné, že projekt funguje bez koordinátora...

Ale – je to pravda. Je to už stabilizovaný fakt a táto skúsenosť je badateľná v mnohých iných projektoch MSH „ALLATRA“, nielen v tomto posudzovanom.

Konáme spoločne, pretože náš tím je spojený jediným vnútorným poryvom. Vidíme, že chýbajú vonkajšie podmienky, ktoré by nás mohli rozlúčiť. Veď my všetci sme dobrovoľníci a pri vytváraní týždenných vydaní klimatických prehľadov nezarábame peniaze a nezískavame žiadne výhody, ale robíme to, čo reaguje na vnútorné volanie a svedomie.

Je veľmi potešujúce, že každý účastník projektu a všeobecne MSH „ALLATRA“, keď bude chcieť, môže v hociktorom momente vziať na seba viac zodpovednosti a realizovať všetko to, k čomu mieri jeho vnútorná podstata. Všetky iniciatívy sú iba vítané a povzbudzujú sa. A pri neznalosti, alebo nedostatku akýchkoľvek zručností, sú kolegovia vždy úprimne a s radosťou pripravení pomôcť, naučiť, čokoľvek poradiť, podeliť sa o skúsenosti a všemožne podporiť nováčika.

 

V každodennej spoločnej práci sa upevňuje naša jednota

Nadšenie vyvoláva to, ako pripravujúc každým účastníkom zvolený kúsoček spoločnej práce, v súhrne získavame taký skvelý finálny produkt, že ak by to nebol klimatický prehľad, ale povedzme koláč – tak by sme si zakaždým oblizovali pršteky a hneď by sme si žiadali prídavok. 

Vidíme, že všetko sa robí jednou rukou. A skutočne je to tak. Všetko sa vytvára jednou rukou – Rukou Stvoriteľa, rukou Boha a my sme iba štetčeky v jeho rukách.

Pozícia nášho tímu je taká, že pre nás je vnútorný svet každého človeka rovnako dôležitý, ako náš vlastný. Pre nás je zaujímavý a cenný každý človek s jeho jedinečnými životnými skúsenosťami.

Veď každý účastník pri riešení svojich životných situácií a pri rozvíjaní vnáša svoj neoceniteľný vklad do rozvoja celého tímu. My všetci, spolu aj osve, sa učíme pozerať na všetky prejavy a procesy, ktoré nás obklopujú, z pozície pozorovateľa, nezapájajúc sa, bez odsudzovania a s porozumením. Nie vždy sa to ľahko podarí. Ale my sa navzájom podporujeme. Pre toto je potrebný tím.

My všetci sa učíme rýchlo vychádzať z krízových stavov a učíme sa následne „nestúpať na tie isté hrable dvakrát“. Práca v tíme projektu učí pozitívnemu mysleniu a vnímaniu sveta, dáva pochopenie, že my všetci sme jediný organizmus a sme v neustálom vzájomnom pôsobení, dáva možnosť hľadieť na udalosti vo svete pod rôznymi uhlami pohľadu, očami všestranne rozvitého človeka, naplneného láskou k životu.

Naša vzájomná spolupráca učí každého z nás byť šťastným, tu a teraz, nezávisle na vonkajších podmienkach. Učíme sa ovládať svoje emócie, svoj vnútorný stav, myšlienky a jednanie. Pre nás je dôležité byť uvedomelými, nachádzať harmóniu v sebe, vytvárať a upevňovať vnútorné jadro, vnútornú oporu. 

Vďaka takej zladenej práci v tíme sa každý z nás stal samostatnejším a naučil sa brať zodpovednosť za myšlienky, slová, konanie a za svoj život. Účasť v projekte pomohla prebudiť v nás záujem o všestranný rozvoj a poznanie. Dostali sme možnosť urobiť uvedomelú voľbu toho, aby sme boli šťastní.

A pokiaľ sa vrátime k podobenstvu, ktoré je opísané na začiatku článku, tak sme šťastní, pretože semená, ktoré dáva Boh každému z nás, sme neschovali vo svojich komôrkach, ale starostlivo ich zasadili so všetkou láskou, po zjednotení sa do jedného celku ich spoločne vypestovali a pokračujeme v kultivácii našej, pohľad tešiacej ÚRODY, ktorou je – JEDNOTA V DUCHU! JEDNOTA V LÁSKE! JEDNOTA V RADOSTI A ŠŤASTÍ!

So všetkou láskou, účastníci projektu „Klimatická kontrola“, členovia MSH „ALLATRA“

04.12.2016

PS: Ak sa chcete stať súčasťou akéhokoľvek projektu v MSH „ALLATRA“ – vždy sa na Vás tešíme.

Zdroj:https://allatravesti.com/komanda_proekta_klimat-kontrol._edinstvo_v_duhe_porozhdaet_edinstvo_v_mire

 

 

 

Líbí se mi 74Tím projektu „KLIMATICKÁ KONTROLA“. Jednota v duchu plodí jednotu vo svete! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 74
Podobné články:Komentáře

Natalia 03.01.2018 03:40 Odpověď

Krásná spolupráce, která pomáhá lidem pochopit jaké změny probíhají ve světě a udělat potřebné závěry. Děkuji za článek.


Hanka 03.01.2018 00:02 Odpověď

Drahí priatelia. Chcem Vám napísať, že LÁSKU s ktorou svoju prácu robíte z každého “Klimatu"aj naozaj CÍTIŤ.
Ďakujeme Vám❤️Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"