Například: Dobré zprávy
Templári. Rytieri chrámu. Štvrtá časť. Znaky a symboly rádu

tamplijery

«Sigillum Militum Xpisti»
"Symbol vojakov Krista" 

 

V predchádzajúcich častiach príbehu o Templárskom ráde sa opisujú udalosti, ktoré sa stali kľúčovými pre Európu a celý svet. Objavenie Svätého Grálu Templármi nedovolilo Archontom prevrátiť monádu. Grál poskytol reálnu šancu všetkým ľuďom idúcim po Duchovnej ceste urobiť svoju konečnú voľbu smerom k Duchovnému svetu. 


Prvá časť. "Mária Magdaléna a Svätý grál"
Druhá časť. "Rád Lásky a Cti"
Tretia časť. "Pod znakom Blížencov"


V štvrtej časti pokračuje opis znakov a symbolov, ktoré boli zobrazené na brneniach a domoch Templárov, skúma sa ich totožnosť so znakmi, nájdenými v rozličných kultúrach v rôznych dobách u Sumerov, Slovanov, Japoncov a iných národností. V článku sa hovorí:


• o zodpovednosti, ktorú niesli Templári po objavení Grálu;
• o jednom z významov čísla 4 (štyri);
• o projekcii rovnoramenného kríža Templárov a mnohom inom.

 

Znaky a symboly

Svet je naplnený znakmi a symbolmi. Písmená, číslice, logotypy, štylizované obrazy, basreliéfy, kresby... Žijeme medzi znakmi, a bez ohľadu na to, či na ne obraciame pozornosť alebo nie, znaky sú všadeprítomné v našom živote a ovplyvňujú nás.

                 

      04 Templári 02_1      

 

Každý znak v sebe nesie určité informácie. Z písmen sa skladajú slová; dopravné značky umožňujú alebo obmedzujú činnosti v cestnom prostredí; výrobcovia používajú symboliku na rozpoznanie svojich výrobkov.


Značky môžu mať lokálne i globálne rozšírenie. Všetky krajiny majú vlastnú heraldiku, zahŕňajúcu v sebe súbor určitých obrazov a znakov. Vlajky, erby, symboly verejných a medzinárodných organizácií.


Symbolika a znaky sú tiež používané vo svetových náboženstvách, a vychádzajúc z doložených skutočností o religióznych učeniach, niektoré obrazy sa prelievajú z jednej náboženskej konfesie do druhej v priebehu mnohých stáročí.
V knihe "AllatRa" píše Anastasia Novych o tom, že znaky nie sú iba objektom prenosu vizuálnych obrazov, ale nesú v sebe aj hlbšiu informačnú zložku.

"Rigden: Všetko kedysi malo jeden koreň, bol jediný jazyk a jediné znaky. Ale teraz je jazyk zabudnutý a znaky ako boli, tak aj zostali, iba ľudia stratili duchovnú zložku Znalostí o týchto znakoch. Ale spomienka na silu účinkov znakov u ľudí zostala na genetickej úrovni. Ak sa pozrieme na preferencie každej Osobnosti, akej symbolike ona intuitívne venuje najviac pozornosti, akým pre ňu komfortným "ornamentom" sa obklopuje aj na domácej úrovni, tak môžeme uvidieť všetky tie isté základné znaky a symboly. Stačí sa pozrieť aké "vzory" na predmetoch domácnosti, v dekoráciách interiéru a exteriéru obydlia a aj na osobných veciach obklopujú človeka. Pričom nielen doma, ale aj v práci (značky a symboly firiem alebo spoločností, logotypy rôznych príručných predmetov, internetové stránky atď.). Pre ľudí je to tak bežné, že si ani nezadajú otázku, odkiaľ vyrastá koreň ich priania, takého podvedomého preferovania tých či iných znakov alebo symbolov, prečo sa nimi obklopujú a ako to vplýva na ich život" [1].

                                         Symbolika kultur staré Evropy

 Z knihy "Allatra" [1].

 


Symbolika a znaky Templárov

Rád Templárov rovnako ako všetky medzinárodné organizácie disponoval rozoznateľnou symbolikou a znakmi, ktoré sa zobrazovali v domoch i chrámoch, na odeve i výstroji rytierov. Potom, čo získali osobne od Pontifika oficiálny status kresťanského vojensko-mníšskeho rádu, za hlavný rozlišovací znak si Templári vybrali rovnostranný štvorramenný kríž červenej farby, zobrazený na bielom plášti.

 Ale to nebol jediný znak, ktorý požívali Chrámovníci v symbolike rádu. Po objave Grálu sa Templári stali nositeľmi Prapôvodných znalostí, vrátane tých o charaktere pôsobenia znakov na ľudí, o tvorivom i deštruktívnom účinkovaní niektorých znakov na Osobnosť.

            04 Templári 03

"Ale vrátime sa k udalostiam na hore Moria, ktoré ešte neboli tak zatreté v pamäti ľudí.

Odteraz všetkých týchto ľudí, ktorí boli prítomní pri objavení Grálu, spájalo nielen skryté tajomstvo, ale aj tá veľká duchovná sila, ktorá ich robila viac ako bratmi. Po získaní úplne iného videnia sveta, a po precítení skutočnej sily tvorenia, v podstate po získaní požehnania, zaprisahali sa slúžiť Bohu, byť oddaný svätému dielu Panny  Márie, poskytujúc pomoc ľuďom, pokiaľ ich telá budú živými v tomto svete.

A musím podotknúť, že v budúcnosti toto vzplanutie, ktoré sa zrodilo objavením Grálu týmito ľuďmi a ich neotrasiteľná viera preukázali značný vplyv na organizáciu, ktorú vytvorili. Dokonca aj vo vojenských operáciách nadobúdali členovia tohto Rádu mimoriadne kvality ideálneho vojaka. Porážali svojich nepriateľov výnimočnou smelosťou a odvahou. Ich chrabrosť vyvolávala rešpekt aj u najsilnejších protivníkov. Vo štvorici vystúpili proti nepriateľom, ktorí boli v desaťnásobnej presile proti nim a porazili ich. Boli jednými z tých skutočných vojakov, ktorých sa vtedy najviac obávali, vďaka ich pripravenosti a dokonca želaniu zahynúť v boji" [2].

 

 

Symbolika a význam čísla 4

 

Číslo 4 (štyri) sa už nie prvýkrát vyskytuje v tých informáciách, ktoré sa tak či onak týkajú Rádu Chrámu. Má svoj skrytý význam a prejavuje sa v znakoch a symboloch, ktoré nosili na sebe Templári.

 

Číslo 4 a pečať Templárov

 

Medzi objavenými predmetmi, patriacimi Templárom a označenými znakmi, zvláštne miesto zaujímajú pečate rytierov. Vyskytujú sa aj ako pečate majúce averz a reverz, aj ako odtlačky na dokumentoch a rytinách tej doby. V múzeách rôznych štátov sa zachovali pečatné prstene, pečate-medailóny a iné archeologické a historické artefakty, pravdepodobne patriace rytierom rádu, ako aj veľmajstrom Chrámu. 

                      Odtalčky pečatí Templárov

Odtlačky pečatí Templárov

 

Okrem už skôr uvedených pečatí so zobrazeniami dvoch jazdcov na koni a kupoly mešity Kubbatu 's-sachra, sú na iných odtlačkoch zobrazené tiež:

• polmesiac s rožkami nahor (znak Allatu, symbol Márie Magdalény), nad ktorým sa nachádza osemcípa hviezda;
• štylizované ľalie (lotosy);
• rovnoramenné kríže;
• postavička človeka so siedmymi bodkami sprava a nohami v podobe kotvy.

      04 Templári 04

 

Symbolika a znaky často zapadajú do literárnych diel. Literáti vyjadrujú vo svojich knihách ducha plynúceho času a to aj cez znakopisy na ilustráciách. Na stránkach umeleckých rukopisov možno nájsť grafické zobrazenia, ktoré odrážajú nielen namaľovaný námet, ale aj detaily, nesúce doplnkové informácie. 

 

Číslo 4 v rukopisoch obdobia Templárov

 

                                              portret-kretena-de-trua

 

                 Portrét Chrétiena de Troyes (r. 1135-1183)


 

Obraz je naplnený znakmi, ktoré sú v ňom vpísané. Skrinka, o ktorú sa Chrétien opiera, je ozdobená:

  • rovnostrannými krížmi a inými symbolmi;
  • knižné obaly sú tiež označené piatimi bodmi, z ktorých štyri sú vrcholmi obdĺžnika v tvare obalu a piaty je v strede. 

 

Bojová zástava a pokrik Templárov    

                                                                                        

                                                                                             znamja-tamplijerov


"Beaucéant" – čiernobiely obdĺžnik z hodvábnej textílie.
 
Bojová zástava Templárov si zaslúži osobitnú pozornosť. V obyčajnom tkanom plátne je ukrytá informácia, o ktorej sa možno dozvedieť z rôznych zdrojov.

Napríklad samotné slovo "Beaucéant" označovalo nielen názov bojového kusa plátna, ale taktiež sa používalo ako bojový pokrik rytierov Chrámovníkov. Beaucéant (Bauseant) preložený do latinky z jazyka "ok" znamená Sancta Rosa, Svätá Ruža.

Okrem toho pomer bielej a čiernej farby na plátne je tri ku jednej: 70% bielej a 30% čiernej a výška a základňa plátna sú navzájom v pomere podľa "zlatého rezu".

        04 Templári 05

 

Na základe týchto informácií sa otvára širšia perspektíva pre vyhlásenie jednej z účastníčok relácie “VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU” o tom, že:

Žanna: Svojho času, vďaka Vašim slovám, Igor Michajlovič, veľmi pomohli pochopenia toho, že 70% pozornosti treba udržiavať na Duchovnom svete a 30% na tom, aby sme žili v materiálnom svete, obsluhovali telo, vykonávali nejaké funkcie, úlohy, pracovali v trojrozmernosti. Ale v tom štádiu to bola naozaj veľmi dôležitá nápoveď, pretože boli rôzne stavy, zapájal si sa emocionálne a vtedy už tvoja pozornosť prechádzala na akési materiálne veci.

Taťjana: Áno, bežné, zvyčajné pre vedomie. To je veľmi dôležité – vedome chápať, kam teraz a tu vkladáš silu svojej pozornosti.

Igor Michajlovič: Čo sa týka prerozdeľovania sily pozornosti. Sila pozornosti – to sú tie isté financie, tie isté zdroje, tá istá energia, bez ohľadu na to, ako ju nazývajú. Ale ona je v skutočnosti významná. Ak človek vkladá túto silu pozornosti, ktorú má (je to ako životná energia, nazveme to tak, alebo jeho určitý zdroj), vo väčšine do toho, čo je jednoznačne dočasné a umrie, čo s ním bude?

Žanna: Umrie spolu s ním.

 

Historická poznámka: Jazyky ok (tiež fr. Langue d'oc z latinského hoc "tak", "áno") – spoločný názov všetkých románskych nárečí severozápadného Stredomoria, vrátane južného Francúzska, ktoré ako súhlasnú časticu používali slovo "ok" (oc) na rozdiel od ibero-románskych a italo-románskych jazykov "si" (si, z lat. sic) a severofrancúzskeho "ui" (oui, z lat. hoc + ille). Takže názov lang d'oc je historizmus, ktorý v čase jeho používania mal krajne všeobecný a veľmi podmienený charakter. Niektoré dialekty "ok" sa časom premenili na samostatné jazyky (napríklad gaskonský). Na základe literárnej normy provensálskeho dialektu v 12. - 13. storočí sa vytvoril literárny okcitánsky (provensálsky) jazyk, ktorý popularizovali svojou ústnou národnou tvorbou stredovekí speváci a umelci trubadúri. V súčasnosti je bývalý areál "ok" rozdelený štátnymi hranicami Francúzska, Španielska a Talianska.

Bojový pokrik Templárov "Beaucéant" (pozn. vyslov „bósán“) má súzvučné slová v rozličných kultúrach. V zoroastrijských textoch sa vyskytuje slovo "Barsman", označujúce tkaný koberček pod nohami Bohov. A v japonskej mytológii existuje slovo "Basan" (波 山) – mýtický vták s červeným hrebeňom, ktorý chrlí nespaľujúci oheň. Vták Basan je v mnohom podobný Vtákovi Fénixovi v slovanskej mytológii.

              04 Templári 06_oprava

 

Symbol vtáka    

Obraz vtáka sa vyskytuje nielen na skôr spomenutých zobrazeniach, symbol vtáka je tiež rozšírený v mytológii rôznych národov. Napríklad v knihe Anastasie Novych "AllatRa" sa hovorí o tom, ako bol zobrazovaný symbol duchovnej cesty v egyptskej mytológii, v kresťanstve a u starých Inkov:

"A nakoniec symbol Prednej bytosti – Kebehsenuf s hlavou sokola (u Jána to bolo "zviera podobné letiacemu orlovi"; orol – to už je dodatok žrecov). Sokol bol skutočne symbolom duchovnej slobody človeka, usilujúceho sa ísť po duchovnej ceste (nahor, do Neba) k oslobodeniu svojej Duše. Je tiež symbolom inšpirácie, vzostupu cez všetky úrovne, víťazstva nad hmotou. V Egypte práve sokol bol Kráľom Vtákov, nebeským princípom, jedným z pôvodných prejavov, symbolom boha Ra. A aj u mnohých iných národov, napríklad u Inkov, bol tiež solárnym (slnečným) symbolom, ochraňujúcim duchovnú cestu človeka, posilňujúcim jeho ducha. Porovnávalo sa to so schopnosťou sokola dlho a vysoko sa vznášať, byť "blízkym k slnku" [1].

 

      04 Templári 07

 

            drevnij-egipet-sokol       drevnij-egipet-sokol2

 

Staroveký Egypt. Socha boha Hora. Hor (Horus, Horev, egyp. hr –„výška“, „nebo“) – boh neba a slnka v podobe sokola,

človeka s hlavou sokola, alebo okrídleného slnka; syn bohyne plodnosti Eset (Isis) a Osirisa v meste Edfu, egypt.

                                                               drevnij-egipet

 

        Staroveký Egypt. Hieroglyfy. Vek – viac ako 5 000 rokov.  

         Dekorácia chrámu

 

                                                               drevnije-simvoly-irana

Provincia Māzandarān, Irán

 

V strede v kruhu nad hlavou vtáka sa nachádza polmesiac s rožkami nahor. Guľová plocha je rozdelená na štyri časti podľa princípu priameho rovnoramenného kríža.

Nižšie je na obrázku znázornený jeden z najpopulárnejších motívov v ranokresťanskom umení – vtáci po stranách Svetového stromu, kríža, monogramu Krista alebo misy.

 

Znaky a symboly raného kresťanstva                     

                                                       vizantijskaja-kamennaja-plita

Byzantská kamenná doska pozostávajúca z dvoch častí.
                   Používala sa aj ako oltárna bariéra.     

 

Také dosky nazývajú Taliani "Pluteo". Môžeme predpokladať, že horný polkruhový kameň bol vyrobený až neskôr a nie je pôvodnou myšlienkou sochára. Hovoria o tom nielen rozdiely vo farbe a veľkosti súčastí, ale aj odlišnosť v ornamente, obrázku a tých znalostiach, ktoré sa prenášajú cez znaky a symboly na basreliéfe. Ak preskúmame iba nižší fragment, tak sú na ňom zobrazené:


vták sokol;
• rovnostranný štvorramenný kríž;
• misa - symbol Grálu;
polmesiac s rožkami nahor;
• štylizované lotosy v podobe opakujúceho sa ornamentu.


Ako sa hovorilo vyššie, znaky a symboly nás obklopujú všade a mnohé z nich nesú v sebe určité informácie, ktoré sa odhaľujú ľuďom, disponujúcim Prapôvodnými znalosťami. V knihe "Allatra" sa popisujú znaky, symboly a ich významy.       

                                           

 

Templársky kríž. Význam. Symbol kosého kríža   

Znak – to nie je iba kresba, je to projekcia trojrozmerného objektu v rovine. Napríklad, vo svetových náboženstvách a kultúrach rozšírený znak "kríž" má nie jeden, ale dokonca niekoľko významov:    

"Ak rovnostranný kríž bol jednoducho symbolom človeka, tak kosý kríž (pretočený kríž) a jeho variácie (často s kruhom uprostred) už označovali Osobnosť, pohybujúcu sa po ceste Poznania, poznajúcu sakrálne informácie o človeku a meditatívnych praktikách na štyri Bytosti. Zdôrazňujem, človeka poznajúceho Znalosti, ale ako ich už on využije (s akou dominanciou vo vedomí), to je už jeho osobná voľba. Ale najčastejšie v posvätných textoch symbol v podobe kosého kríža (alebo jeho variácií) poukazoval na Znalosti o energetickej konštrukcii človeka, jeho Bytostiach a vzájomnej väzbe s dimenziami."

                                                 Rovnoramenný kříž s kruhem

"Rovnostranný kosý kríž s kruhom v strede – to je symbol Znalostí o štyroch Bytostiach človeka a Duši. Kosý kríž – je symbol pohybu v poznaní, podmieneného rozdelenia priestoru na polia (zóny) vplyvu Bytostí; kruh – je označenie Duše. Ponímanie schémy symbolu je uvedené vo forme „pečate“" [1].                                                   

                                                                                                                                                                     Z knihy "AllatRa"

 

 

Tieto poznatky dovoľujú predpokladať význam vložený do tzv. Templárskeho kríža, ktorý bol symbolicky zobrazený na bielych plášťoch rytierov. Ak preskúmame Templársky kríž v "negatíve", teda jeho červená časť sa stane svetlou a biela – tmavou, tak sa ukazuje zobrazenie kosého kríža s vyznačenými bytosťami v podobe častí ich kružníc. 

                       krest-tamplijerov-proekcyja

 

Projekcia kríža Templárov    

 

                                            Příklad zobrazení základního symbolu

                                                                                                                                                                                  Z knihy "Allatra" [1].

 

Podrobnejšie sa o energetickej štruktúre človeka píše v knihe "Allatra" od Anastasie Novych. Táto kniha je aj primárnym zdrojom, v ktorom sú do nášho sveta prinesené Prapôvodné znalosti v  zrozumiteľnom jazyku, ktorý je prístupný modernému človeku. Rovnako je názorne o neviditeľných častiach štruktúry človeka povedané vo videu: "Energetická konštrukcia človeka. Prapôvodné znalosti. Konštrukcia človeka v neviditeľnom svete."

                               

 

Rád Templárov     

Čo sa týka rádu Chrámu Templárov a jeho rytierov – títo ľudia mali vlastnosti, ktoré im umožňovali pri dosiahnutí jediného dôležitého zvoleného cieľa svojej existencie nerozptyľovať sa podnetmi a ponukami materiálneho sveta:


"Templárom bol vlastný ešte jeden významný charakteristický prvok. Nebáli sa smrti. A opäť sa vraciame k tomu, o čom sme už hovorili. Pre bežných ľudí je táto otázka viac než dôležitá. Veď každý človek bez ohľadu na jeho vierovyznanie alebo ateistické názory, podvedome vníma každý prežitý deň ako krok k svojej smrti. A tá hrozivá neistota, ktorá stojí za ňou, to neznáme, s ktorým sa nevyhnutne zrazí, ťaží človeka ešte viac. Tento podvedomý strach gniavi a strašne utláča človeka, na svojom základe plodí množstvo iných obáv, spojených so životom... Postoj Templárov k tomuto problému bol úplne iný. Vďaka sviatosti zasvätenia do vnútorného kruhu, získavali z rúk samotnej Magdaly Múdrosť a Poznanie, ktoré strhávali príkrov každého strachu. A každý deň ich približoval k Bohu, k večnosti, ku svojmu skutočnému domovu.

 
To pre obyčajného človeka tento svet niečo znamená. Ale pre tých, ktorí pocítili a uvedomili si Vyššie, je tento svet s jeho vymyslenými problémami smiešny. Telo je v ňom len povozom, vezúcim k najvyššiemu cieľu. Akou cestou na ňom pôjdeš – blízkou a či ďalekou, – rozhoduješ ty... Templári nielen verne a oddane slúžili Rádu, ktorého základnou ideou bolo slúženie Bohu a Sofii, čiže Múdrosti, ako oni nazývali Máriu Magdalénu. Ich hlavným cieľom a mocným stimulom, pre ktorý žili, bolo spasenie svojej duše. A tento stimul bol posilňovaný absolútnou Vierou, založenou na Znalostiach" [2].

 

Symboly kruhu a polmesiaca, kríža, ľalie, lotosu, hviezdy

                                                                   ostrobramskaja-ikona-bojijej-materi_1

Ostrobramská ikona Matky Božej
Nachádza sa na mestskej bráne mesta Vilnius (Ostrá brama).
Spadá do XIV. storočia 

 

polmesiac s rožkami nahor;
kríž;
• štylizované ľalie (lotosy);
hviezda


Podobné znaky a symboly sa nachádzajú v iných kultúrach a náboženstvách rôznej doby.
  
Z knihy „AllatRa“ Anastasie Novych:

"Rigden: Presne tak, znaková symbolika na týchto miestach je pre výskumníka najbohatšia a najzaujímavejšia. Ale predsa, aby sme mali o nej aspoň všeobecnú predstavu a pochopenie, odkiaľ vyrastajú korene, lepšie je podchytiť rozsiahlejšie územie pre porovnanie znakov a symbolov: od Západnej Sibíri v Rusku po hory Indie, od iránskych hôr Zagros po Mongolskú plošinu.  
 
Anastasia: Áno, akú hodnotu tam má samotný Altaj pre jedinečnosť archeologických nálezov a prítomnosť anomálnych miest. Hoci aj horská reťaz Zagros (územie dnešného Iránu) je nanajvýš záhadná, vzhľadom k prítomnosti mnohokilometrových vápencových jaskýň, ktoré tisícročia zachovávajú nielen svoj charakter, ale aj ľudské tajomstvá, symboly a znaky. A ak preskúmame duchovné dejiny generácií ľudí, prežívajúcich na tých miestach, tak dostávame dostatočne zaujímavé porovnania. Pohorie Zagros zostupuje na západnej strane k údoliam Mezopotámie – miestu, kde sú rozmiestnené sumerské mestské štáty v IV. - III. tisícročí pr. n. l. Kultúra Sumerov je opäť spojená s rovnakými základnými znakmi a symbolmi, ako aj u iných starodávnych národov. A niektoré ich posvätné povesti, napríklad o potope, rajskom ostrove, boli neskôr prevzaté židovskými žrecmi pri zostavovaní textov, následne zahrnutých do Biblie, ale prirodzene, bez odkazu na sumerskú civilizáciu ako zdroj. 

No a samozrejme nemožno nespomenúť proroka Zaratuštru, ktorý kázal učenie o Ahura Mazdovi na týchto územiach starovekej Perzie (v I. tisícročí pr.n.l.), ktoré sa nachádzajú práve v pohorí Zagros. Veď na základe tohto učenia bola vytvorená posvätná kniha "Avesta" a náboženstvo zoroastrizmus, ktoré podstatne ovplyvnili mnohých ľudí nasledujúcich generácií nielen tých miest.

Pokiaľ je mi známe, táto myšlienková koncepcia zoroastrizmu bola vo svojej dobe veľmi populárna na Východe a mala vplyv na formovanie takých masových náboženstiev ako manicheizmus, mitraizmus, judaizmus, ale tiež na kresťanskú sektu katarov, prudko rozširujúcich svoj vplyv v západnej Európe v XI.-XIII. storočí n.l., ktorých náboženské názory považovala rímskokatolícka cirkev za "nebezpečnú herézu"...

Tak sa tento reťazec objavov stáva zakaždým stále zaujímavejší... Ďalej archeologická kultúra Mehrgarh na úpätí hôr Sulajmáníja (územie dnešného Pakistanu)...

Rigden: Najstaršie kultúry Hindustanu v povodí rieky Indus? Ó áno, to boli veľmi zaujímavé časy, pokiaľ ide o aktiváciu znakov..." [1].


Osemcípa hviezda:
 

         04 Templári 08_1

 

 

"Pozornému človeku stačí pozrieť na architektúru posvätných stavieb: chrámov, kostolov a iných kultových stavieb, postavených ako v minulosti tak aj teraz, nachádzajúcich sa na rôznych kontinentoch, patriacich rôznym náboženstvám. A uvidí, že sa v nich odrážajú jedny a tie isté základné duchovné symboly. Často sú tieto stavby architektonickým riešením v podobe transformácie štvorcového tvaru (označujúceho všetko pozemské, ľudské) do sférického (nebeské, duchovné), čo, ako som už povedal, symbolizuje duchovný rast, transformáciu konštrukcie človeka. V podstate je to symbol zlúčenia štyroch Bytostí človeka, dosiahnutie ich jednoty pri vládnutí Duše a jej nasledovného oslobodenia. A to posledné zobrazovali v architektúre posvätných stavieb v podobe kocky alebo symbolického zobrazenia jej ôsmich vrcholov (často ako špičku – osemcípu hviezdu). Pozdejšie začali prototyp kocky zobrazovať v podobe osemuholníka, vďaka čomu sa štvorec veže spájal s kruhom kupoly ako symbol konečnej transformácie, kvalitatívnej premeny ľudskej podstaty a jeho východu do duchovnej sféry."

 

Ľalia (lotos)

         04 Templári 09_nový

 

"...práve lotos bol jedným z prvých symbolov nesmrteľnosti, vzkriesenia u rôznych národov vo význame duchovnej premeny človeka. Následne sa to, tak či onak, odrazilo v náboženských predstavách rôznych kultúr, napríklad staroindickej, staroegyptskej, asýrskej, fénickej, chetitskej a iných. Pričom, ak zobrazovali pupeň lotosu, tak to označovalo potenciálne možnosti (človeka) počas života. A ak zobrazovali dozreté semenné puzdro lotosu, ktoré má tvar obrátenej zrezanej kónickej pyramídky, tak to označovalo výsledok životnej činnosti človeka, svojrázny "plod" (bilanciu) po jeho smrti. Pokiaľ bola táto stonka so semenným puzdrom v rukách božstva, tak označovala plodonosnú silu tvorenia. Okrem toho sa lotos často zobrazoval spolu s Veľkou Matkou (ako ju nazývajú vedci – bohyňou Mesiaca), preto ho neskôr začali symbolicky maľovať v podobe misy."

                                                buton-lotosa_1

Lotosový pupeň

 

                                                 semennaja-korobochka-lotosa_1

 Semenné puzdro lotosu


Kruh a polmesiac s rožkami nahor.   

       04 Templári 04_1

 

 

"Rigden: V tomto ohľade by som obrátil osobitnú pozornosť dnešného ľudstva na znak – " AllatRa ". Jeho pôvodný obraz je prázdny kruh, ktorý je zdola lemovaný polmesiacom s rožkami nahor. Je jedným z 18 prvotných starobylých pracovných znakov. Názov tohto znaku – "AllatRa" hovorí o kvalite jeho sily. Ide o to, že ľudia na úsvite ľudstva vďaka prapôvodným Znalostiam vedeli o Jedinom (o Tom, Ktorý stvoril všetko), označujúc Jeho prejavy zvukom Ra. Tvorivú silu Ra – božský ženský princíp, Pramatku všetkého existujúceho, od počiatku nazývali Allat. Z toho aj vznikol medzi zasvätenými do duchovných Znalostí názov tohto pôvodného znaku – "AllatRa" ako označenie tvorivej sily Toho, Ktorý stvoril všetko. Mimochodom, v staroveku tieto informácie o posvätnom Prvotnom zvuku ľudia vzťahovali k sakrálnym znalostiam o svetovom usporiadaní Vesmíru v kontexte informácií o človeku ako zložitom a vo svojej voľbe nestabilnom objekte tohto sveta. Ale u súčasných ľudí sa zvuk Ra v lepšom prípade asociuje výlučne s mýtmi starovekého Egypta o bohu Ra.


Jednako však znak "AllatRa" ako vodič tvorivej sily Boha používali ľudia od dávnych čias. On je neustále aktívny a vzájomne interaguje s viditeľným i neviditeľným svetom, ovplyvňuje energetickú konštrukciu človeka, bez ohľadu na to, či to človek chápe alebo nie. Ale predsa len hlavný účinok znaku sa zakladá na ľudskej voľbe. Pokiaľ v človeku dominuje Duchovný princíp, tento znak na neho pôsobí ako dodatočná duchovná sila. Teda znak vstupuje akoby do rezonancie a zosilňuje tvorivú, duchovnú silu človeka. Ale pokiaľ v človeku dominuje Živočíšny princíp, tak tento znak zostáva vo vzťahu k nemu neutrálny. Negatívneho človeka spravidla napájajú úplne iné znaky, pracujúce na aktiváciu materiálneho, Živočíšneho princípu. Znak "AllatRa" najviac prejavuje svoje pôsobenie (tvorivú duchovnú silu) v skupine ľudí, ktorí každý deň skutočne pracujú na sebe, spájajú svoje sily v spoločných duchovných praktikách (modlitbách, meditáciách, a tak ďalej" [1].

                                                                       Allatra_znak_2

   04 Templári 11_nový

 

Svätý grál

Vráťme sa k Templárom:

"Priamo silu Grálu využívali iba tí, ktorí stáli pri zárodku založenia Rádu, takpovediac samí prví Templári. Grál ako taký s nimi aj odišiel, zmizol zo sveta. Ale ten ohromný duchovný vzostup, ktorému dali vzniknúť pri jeho objave i tajné Znalosti zostali vo vnútornom kruhu, ktorý sa neskôr stal jadrom Templárov, vďaka čomu rástol ich vplyv a moc na celom svete. Vôbec nie náhodne sa heslom Rádu, ktorý vzišiel z tých, ktorí ho vytvárali, stal pokrik: "Vive Dieu Saint Amore!" , čo znamená "Nech žije Boh Svätá Láska!" [2].

 

Týmto náš príbeh o Templároch nekončí.


• V ďalšej časti bude opísané architektonické dedičstvo rádu Chrámu;
• Nástenné fresky a basreliéfy v domoch a zámkoch Templárov;
• Spätosť architektonických konštrukcií chrámovníkov so stavbami rôznych národov a mnohé iné.


Autor: Pavel


Literatúra:


1. Novych A. Allatra - K .: ALLATRA, 2013. 880s. ISBN 978-966-2690-07-1

2. Novych A. Sensei IV. - K .: LOTOS 2014. – 704s.

3. Chrétien de Troyes. Lancelot, alebo rytier káry / Preklad zo starfrancúzštiny N.V. Zababurova a A.N. Triandafilidi. - Moskva: Common place, 2013. 328 s.

4. Chrétien de Troyes. Perceval alebo Príbeh o Gráli / Preklad zo starofrancúzštiny N.V. Zababurova a A.N. Triandafilidi. - Moskva: Common place, 2015. 408 s.

5. Rímski pápeži. Zoznam. 157. URBAN II. // Cirkevno-vedecké centrum "Pravoslávna Encyklopédia" [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: https://www.sedmitza.ru/lib/text/442346/ . Dátum vstupu: 13.1.2018

6. Pravoslávna encyklopédia "Azbuka viery" // Život svätých. Život 474. Život nášho velebného otca Agapita Pečerského, lekára nezištného. [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/474 . Dátum vstupu: 26.01.2018

7. Alain Demurger. Život a smrť Rádu Templárov. 1120-1314. / Eurázia 2008.

8. Jacques de Vitry. Historia Hierosolymitana, cit. z Melville M. História rádu templárov. SPB, 2006., s. 19

9. Zaborov M. A. História krížových výprav v dokumentoch a materiáloch. M., 1977, s. 50.

10. A. Skljarov. Po stopách archy zmluvy. [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: http://www.esoteric4u.com/en/issledovanie-naslediya-atlantov/180-issledovaniya-andreya-sklyarova-lai-laboratoriya-alternativnoj-istorii/1445-statya-i-film-po-sledam-kovchega-zaveta-a-sklyarov?showall=1  Dátum vstupu: 16.03.2018.

11. Avesta v ruských prekladoch. SPB, 1997.

12. Rigvéda. Druhé, opravené vydanie. Vydanie pripravila T. J. Elizarenkova. M. "VEDA" 1999

13. Avdeeva A., Kto sú beginky? A prečo ich "svätá" inkvizícia lovila? [Elektronický zdroj]. Režim prístupu:
https://allatravesti.com/kto_takie_beginki_i_pochemu_za_nimi_ohotilas_svyataya_inkviziciya Dátum vstupu: 23.03.2018.

14. Mýty ugrofínov, V.J. Petruchin. - M :. Ast-Reľ: AST: Tranzitkniga, 2005. – s. 463, [1] s.: il. - (Mýty národov sveta)

15. Popol-Vuh. Ladomir. Nauka: 1993. s. 67

 

Zdroj: https://allatravesti.com/tampliery_rycari_hrama_chast_chetvyortaya_znaki_i_simvoly_ordena

 

Líbí se mi 188Templári. Rytieri chrámu. Štvrtá časť. Znaky a symboly rádu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 188
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"