Například: Dobré zprávy
Tajná vláda nad světem

"A co znamená slovo Archóntové?"

"Slovo ‚Archóntové‘ pochází z řeckého slova ‚archontes‘, což označuje ‚starce‘, ‚prarodiče‘, ‚vůdce‘, ‚vládce‘. Mnohem později začali ortodoxní křesťané vykládat toto slovo jako ‚sluhové ďábla‘. Gnostikové se řídili starými znalostmi a ztotožňovali s Archónty duchy, kteří vládnou světu, tvůrce materiálního vesmíru, jejichž moc může být překonána jen duchovním člověkem. Hlavním Archóntem, jinak jej také označují jako ‚Archónt tohoto světa‘ neboli ‚kníže tohoto světa‘, je Ahriman... Ale v dávných dobách jeho jméno, jakožto představitele Vrchního Archónta, znělo Abraxas. Co vůbec lidé vědí například o Ahrimanovi? Většinou díky snahám Archóntů dostávají informace na úrovni vývoje šestiletého dítěte, něco jako to, že ‚Satan je špatný, strašný bubák, s rohy a kopyty, který tě odnese, když nás nebudeš poslouchat a dělat to, co říkáme.‘ Mimochodem nejen v náboženství, ale také v politice Archóntové využívají stejnou techniku pro předávání informací většině lidí, a to po celém světě. Toto se děje proto, že seriózní informace, a hlavně informace politického významu, lidé většinou nechápou. A tak vzniká paradox: jakoby se každý jedinec považoval za chytrého, moudrého a seriózní informace je většinou vnímána stejně, jako v primitivním vysvětlování na úrovni malého dítěte. Tak tomu bylo v historii a je to tak i teď. Proto to Archóntové využívají dodnes a své lidi nominují jako tlumočníky.“ „Možná to tak lidé vnímají proto, že neznají celou pravdu, která se vaří v kotli politické kuchyně. A pravdu jim samozřejmě nikdo nikdy neřekne, protože to jednoduše podrývá autoritu těch, kteří vytváří celou tuhle nehoráznost.“

A jaké mají cíle? Jednoduché – odpoutat pozornost člověka od jeho vnitřního duchovního světa vnějším materializmem. Skrýt pravou příčinu zla, která se ukrývá v samotném člověku, v jeho Materiální podstatě. A samozřejmě tím nejdůležitějším je pro ně to, aby dosáhli neomezené moci nad lidmi. Toho se snaží docílit, diktují společnosti svá pravidla o tom, jak žít, vnucují nám války a neštítí se probouzet v lidech zvířecí instinkty. Je pro ně výhodné udržovat lidi ve strachu a nevědění. Vždyť pokud se člověk dozví pravdu, pak se přestává bát a prozří. A jednoduše se vykašle na tyto jejich intriky, otočí se a půjde cestou k duchovnu. Proto Archóntové dělají všechno pro to, aby tomu předešli. Takže, přátelé, ať se děje cokoli, v tomto světě musíte být velmi opatrní. A nezapomínejte na to, že jsme tu jen dočasně, na návštěvě u Ahrimana. Všechno je to jeho Satrapie.“

Takže, pod kontrolou Ahrimana (kterého ve velice úzkém kruhu nazývají ‚Vševidoucím okem‘ a v širších kruzích je vnímán o něco víc abstraktně, jako ‚vůdčí duch‘, ‚oko Luciferovo‘) je soustředěno dvanáct Archóntů. Tento uzavřený ‚kruh kněží‘ tvoří společně Radu 13, ve které má šest členů také moc kněžských soudců pod vedením Ahrimana. V podstatě právě toto je hlavním útočištěm Archóntů. Dál se pod kontrolou Archóntů nachází Rada 33, v níž jsou zastoupeni nejvyšší hodnostáři Svobodných zednářů, kteří mají značný vliv na světovou politiku, ekonomiku a církve. Tito Svobodní zednáři zároveň s tím tvoří elitu Výboru 300.

Chtěl bych poznamenat, že nejdříve byl tento výbor, který v roce 1729 založila organizace známá jako Britská východoindická obchodní společnost, vytvořen za účelem zajištění různých obchodních případů a také pro podporu obchodu s opiem a provádění bankovních operací v mezinárodních bankách. Tento spolek byl původně ovládán Britskou korunou. Situace se ovšem radikálně změnila poté, co se výbor dostal do područí Svobodných zednářů. V dnešní době Výbor 300 sdružuje více než tři stovky členů, včetně nejvlivnějších zástupců Západních zemí. Zahrnuje také zásadní část světového bankovního systému.

Dále následuje výčet mnoha jiných tajných organizací, které se navzájem překrývají jako slupky cibule. V podstatě se tyto ‚slupky‘ oddělují od určitého spolku lidí, kteří vytváří hned několik dalších různých poboček spolku a sami jsou členy těchto poboček. Pro Archónty je to výhodné proto, že jedna a táž vlivná osoba nejenže ovládá velkou mezinárodní korporaci nebo zastává vlivnou funkci na mezinárodní úrovni, ale je také členem hned několika tajných spolků, kde zajišťuje neveřejnou kontrolu jejich členů a současně funguje jako spojovací článek mezi ostatními částmi tohoto uceleného systému.

Například Kulatý stůl, jedna z organizací kontrolovaných Archónty, vytvořila dceřinou napůl tajnou organizaci, Radu pro zahraniční vztahy (CFR), která je dnes jednou z nejvlivnějších organizací ve Spojených státech. Členy CFR byli prakticky všichni američtí prezidenti ještě před tím, než byli zvoleni do této funkce. Mimochodem, právě pod CFR spadá vedení Světové banky. Vnitřním kruhem CFR je řád Lebky a kostí, kam zase patří vnitřní kruh Jason Society, který je součásti řádu Hledání. Mimochodem právě z těchto lidí jsou vybíráni výkonní členové Rady pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise. Členové těchto řádů skládají určitou přísahu, která je zbavuje jakýchkoli závazků vůči komukoli a čemukoli, například vůči národům, vládám, právním zákonům kterékoli země apod. Mají za to, že tato přísaha neutralizuje jakoukoli jinou přísahu, kterou by složil člen řádu v průběhu své činnosti. Jinými slovy věrnost a oddanost jsou uplatňovány pouze ve vztahu ke vlastnímu řádu.

A to se už ani nezmiňuji o takové americkoevropské organizaci jako jsou Bilderbergers (vytvoření bývalým příslušníkem SS, který sloužil na I. G. Farben, byl členem Výboru 300 a nyní je v dějinách zapsán pod jménem princ Bernhardt Nizozemský – ‚Prince Bernhard of the Netherlands‘), jejíž členové tvoří seskupení nejvlivnějších finančníků, průmyslníků, vůdčích osobností různých států a vědců. Bildebergské komise, které mají své centrály ve Švýcarsku, sestávají z členů různých tajných spolků Svobodných zednářů, jakými jsou například Freemasoni, Vatikán, Černá šlechta (The Black Nobility). No, a tak dále, a tak podobně.“ NATO a OSN jsou jejich první prisluhovači. Vždyť my jsme pro Archónty pouhou ‚veřejností‘, jejíž příslušné ‚názory‘ je třeba formovat již od dětství. Kolik historiků mají Archóntové? A všichni píšou ‚dějiny‘. I když, pokud budete hledat pečlivě, je možné, že najdete to, co hledáte.

Činnost Archóntů v praxi. Vznik první světové války.

Takže, přípravou ‚podmínek‘ pro první světovou válku se zabýval Výbor 300. Vytvářel celou řadu organizací, které prováděly všestranné průzkumy a analýzy akčních plánů, které by mohly vést ke kýženému výsledku. Dále také, což byl druhotný úkol, psychologické zpracování obyvatelstva metodou takzvaného ‚sociálního klimatizování‘, aby došlo ke změně veřejného mínění v různých zemích ve prospěch války a aby lidé vnímali informace, které jim byly předkládány hromadnými sdělovacími prostředky bez uplatnění jakéhokoli racionálního nebo kritického přístupu. Po dokončení důkladné ‚kalkulace‘, podepsání nezbytných úmluv, neboli když bylo vše připraveno, zcela jednoduše využili triviální konflikt mezi Rakouskem-Uherskem a Srbskem. Ten se týkal atentátu na rakouského následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda, a na jeho manželku Žofii, který spáchali v Sarajevu srbští vrazi z okultního spolku Černá ruka. Rakousko-Uhersko pod nátlakem Svobodných zednářů předložilo Srbsku předem nesplnitelné ultimátum. A přesto, že Srbsko bylo ochotno splnit řadu požadavků, rakousko-uherští ‚muži u moci‘ mu stejně vyhlásili válku. A už to jelo! Německo vyhlásilo válku Rusku, pak Francii. Velká Britanie vyhlásila válku Německu. V závislosti na tom, který stát byl čí spojenec, si navzájem pomáhali a účastnili se války na příslušných stranách. Jenže právě podepsání těchto spojeneckých dohod kdysi iniciovali prostřednictvím svých poskoků ti, kteří se bezprostředně podíleli na vypracování válečných plánů.

Do této války bylo vtaženo třicet osm zemí a v převážné většině z nich trpěli obyvatelé, krachovala ekonomika. V podstatě došlo k rozpadu tří imperií – ruské, německé a rakousko-uherské. Přičemž z pozůstatků těchto imperií byla vytvořena stále stejná a již poněkud omšelá forma vlády – ‚republika‘ – kterou Archóntové používají v období mocenských změn už od dob starověkého Říma. Latinský výraz ‚res publica‘ znamená v doslovném překladu ‚věc veřejná‘. I když při pohledu na skutečné dějiny by se to správně mělo nazývat ‚věci Archóntů‘. O republice se hlasitě vykřikuje, že je to forma vlády, kdy je hlava státu volena lidem. Ve skutečnosti je tento představitel volen určitým kolegiem lidí, kteří bohužel nezřídka zastupují zájmy Archóntů. A já se ani nedivím, že v současnosti většinu moderních států tvoří republiky.“

Jenže na lásku ke své zemi se lidí nikdo neptá, když některé destruktivní osobnosti na pokyn Archóntů činí vjeho zemi svou zvůli a drze vnucují ideologii Archóntů. I když co se týče slovanských zemí, ať už je nazýváš jakkoli, Slované vždy zůstávají Slovany. Je to věčný trn v oku Archóntů. Slovanský národ je pro zvrácenou logiku Archóntů příliš nepředvídatelný... Vezměme si například ruské impérium. Dokud si Rusko jen pomalinku prosekávalo ‚okno do Evropy‘, tak to málokoho zajímalo. Ale když díky významnému vzestupu ekonomiky pohostinně otevřelo světu své dveře, Archóntové najednou zpanikařili. Nejen, že zástupci Archóntů byli fakticky odříznuti od řízení státu, ve značné míře díky Pjotrovi Arkaděvičevi Stolypinovi, ale Rusko také začalo upevňovat svůj vliv na mezinárodní úrovni, což bylo pro impérium Archóntů vážnou hrozbou. A o peníze ani tak nešlo. Slovanská mentalita představuje to, čeho se nejvíc bojí. Vždyť to není legrace, co když se slovanskou štědrostí nakazí jiné národy, co když se skutečně probudí jejich duše, ukolébané sladkými povídačkami a sliby Archóntů? Základy celého světa Archóntů tvoří sobeckost a materiální podstata. Prostřednictvím peněz ovládají celý svět. Tudíž by došlo k rozpadu impéria Ego, jež bylo vytvořeno Archónty a v němž jsou pro člověka hlavním bohem peníze! A to by znamenalo, že by také došlo k rozpadu jejich osobní nadvlády nad těmi zeměmi a národy, které se vrátí ke svým duchovním kořenům nikoli teoreticky, ale skutečně. Takže dojde k opakování stejného příběhu, jako v případě Imhotepa, jen v rozsahu větším než jeden stát? Pro Archónty je takový stav věcí horší než smrt!

A tak, aby nepřipustili tuto katastrofu z jejich pohledu globální, tak se vážně pustili do zničení ruského impéria. Nejen, že vtáhli zemi do války, ale také financovali uměle vytvořenou krizi a rozpoutali občanskou válku. Právě oni financovali únorovou ruskou buržoazní revoluci a předali moc do rukou takzvané prozatímní vlády, v níž všech jedenáct ministrů byli masoni. A to už ani nemluvím o tom, kdo se postavil do čela kabinetu, o Alexandru Fjodoroviči Kerenském, vlastním jménem Áron Kirbis, který byl synem židovky, masonem 32 stupně zasvěcení s masonským židovským titulem ‚rytíře Kadoš‘. Tento demagog poté, co byl prosazen do nejvyšších vládních kruhů, v podstatě během půl roku zničil ruskou armádu, státní vládu, soud a policii, způsobil rozpad ekonomiky a znehodnocení ruské měny. Lepší výsledek, než byl rozpad velkého impéria za tak krátkou dobu, si Archóntové nemohli ani přát.

No, a co provedli s takovými velmocemi, jakými byly Německo a Rakousko- Uhersko? Lidé Archóntů ještě před válkou ‚ omotali‘ vlády těchto států svými vlivnými ‚rádci‘, utvořili určitou skupinu ‚svých‘ lidí, která se později stala jádrem německo- rakouského vojenského bloku. S jejich pomocí rozpoutali globální válku a až neuvěřitelně vyčerpali tyto státy. Rakousko-Uhersko se jejich zásluhou zcela rozpadlo a na jeho území byly vytvořeny drobné a slabé státy. S Německem byla roku 1919 uzavřena předem nesplnitelná zotročující smlouva, nazývaná Versailleská mírová smlouva, která by, pokud by byla přesně dodržována, způsobila úplný krach Německa jako státu, nebo v opačném případě by měla za následek novou světovou válku, s čímž také Archóntové počítali. Mezi tím lidé Archóntů technicky zametli v Německu všechny stopy své činnosti prostřednictvím listopadové revoluce, ke které v tomto státě došlo v roce 1918. Lidu byla vnuknuta představa, že tato revoluce svrhla monarchii a dala vzniknout tak zvané Výmarské  republice, ve které, všimněte si, se během 14 let její existence 21krát změnil kabinet ministrů. Mimochodem, jako základ pro výmarskou ústavu byly použity vzory z ústavy americké.

A to raději pomlčím o ostré ekonomické krizi, která vznikla následkem první světové války. Tato jatka, která Evropě vnutili Archóntové, měla za následek přímo astronomický nárůst státního dluhu téměř u všech zúčastněných zemí. Dokonce i Anglie se zadlužila. Odkud ale v tom případě pocházely úvěry na obnovu zničené ekonomiky a na splácení zahraničního státního dluhu u mezinárodních bankéřů? No přece právě od těchto mezinárodních bankéřů, kteří v podstatě iniciovali celé toto ‚válečné divadlo‘, zvětšovali své ‚úvěrové pasti‘ a prostřednictvím daní loutkových vlád odírali až na kůži obyvatelstvo těchto zemí.

Který stát měl jednoznačný prospěch z této války? USA. Během první světové války ekonomika tohoto státu rostla šíleným tempem díky válečným objednávkám zemí Antánty. Američtí ‚žraloci v moři obchodu‘, které měli pod kontrolou Archónti, využili toho, že v Evropě zuřila válka a přední evropské společnosti byly nuceny částečně omezit svou činnost. Díky tomu začali zabírat nové trhy téměř ve všech důležitých regionech zeměkoule. Přirozeně, že si přivlastnili také pořádný kus válečných ‚trofejí‘. Právě během této války se Spojené státy z dlužníka staly významným světovým věřitelem a samotný New York se dostal na pozici hlavního věřitele kapitalistického světa.“

Úryvek z knihy “Sensei ze Šambaly IV”.

Knihu lze zdarma stáhnout zde:

http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=6&idd=69

 

Líbí se mi 149Tajná vláda nad světem - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 149
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"