Například: Dobré zprávy
Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

 

Na stránkách „ALLATRA SCIENCE“ byly opublikovány články o geometrii spirálovitých struktur elementárních částic, kde byly popsány způsoby ​určování prostorové polohy fantomových částeček Po. Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» [1] je zmínka o tom, že při pohybu po ezoosmické mřížce se spirálovité struktury otáčí. Proto je možné analyzovat takové mechanické parametry spirálovitých struktur, jako je posunutí geometrického středu fantomových částeček Po vzhledem k ose, která spojuje fantomové částečky Po umístěné na pólech. V tomto článku probereme pouze geometrický posuv (odchylku) fantomových částeček Po od osy, přičemž takové jevy, jakými jsou hlavní moment setrvačnosti a odstředivá síla, které charakterizují velikost setrvačnosti rotačního pohybu spirálovité struktury kolem osy, vynecháme, neboť v tomto případě bychom potřebovali takovou veličinu, jakou je hmotnost.

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» na stránce 69 je uvedena následující informace: «pirálovitá struktura (elementární částice) se začíná hlavní fantomovou částečkou Po „ zašroubovávat“ do geometrického středu ezoosmické membrány. Díky procesu ezoosmózy se fantomová částečka Po, objevuje v jiné ezoosmické buňce s obnovenou zásobou energie, podle starého, částečně obnoveného nebo zcela nového programu, který byl do ní vložen v době přebývání uvnitř membrány. Zbylé fantomové částečky Po, které jsou součástí dané elementární částice, následují hlavní fantomovou částečku po stejné spirálovité dráze a prochází stejnými ezoosmickými buňkami a stejnými ezoosmickými membránami. Tak se formují vírová vybuzení při spirálovitém pohybu těchto struktur přes ezoosmický prostor.».

Podíváme se například na elektron. «e stavu částice má elektron vnější záporný náboj a levostrannou spirálu, ale ve stavu vlny má pravostrannou spirálu a vnější kladný náboj.» (книга «kniha AllatRa str. 164»). [2] Proto se levostranná spirála elektronu při zašroubovávání do ezoosmického prostoru otáčí v opačném směru, tj. doprava (jako šroub). Možná, že posunutí geometrického středu fantomových částeček Po elementárních částic má vliv a také charakterizuje proces vírových vybuzení ezoosmického prostoru.

Podmíněné prostorové souřadnice fantomových částeček Po elementárních částic je možné poměrně snadno určit podle metody popsané v článku «Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA» pomocí programu Auto CAD [3]. Střed sféry, na jejímž povrchu se nachází pomyslná centra fantomových částeček Po, je počátek podmíněného souřadnicového systému. Střed osy spojující fantomové částečky Po umístěné na pólech se shoduje s počátkem souřadnic a samotná osa se shoduje s osou Z souřadnicového systému. Jelikož jsou všechny fantomové částečky Po umístěny na různých úrovních v pravidelných intervalech, je posunutý geometrický střed fantomových částeček Po, určován dvěma souřadnicemi: X a Y. Zapíšeme výsledky v tabulce 1.

Tabulka 1

Označení
elementární
částice

Počet
fantomových částeček Po

Souřadnice posunutého středu fantomových částeček Po

Sumární vektor posuvu geometrického
středu

γ3γ3, silový foton

3

X: -0,2887     Y: -0,1667

0,3333

γ4γ4, informační

foton

4

X: -0,1294     Y: 0,1294

0,1830

νν, neutrino

5

X: 0,1000      Y: 0,1732

0,2000

p7p7

7

X: 0,0000      Y: 0,0481

0,0481

p11p11, proton

12

X: -0,0236     Y: -0,0879

0,0910

e01e−10, elektron

13

X: -0,2063     Y: 0.0000

0,2063

p25p25

25

X: -0,1528     Y: 0,0000

0,1528

n10n01, neutron

33

X: --0,0238     Y: -0,0412

0,0476

p39p39

39

X: -0,1016      Y: 0,0587

0,1173

p47p47

47

X: -0,0765      Y: -0,0442

0,0884

p60p60

60

X: -0,0109      Y: -0,0406

0,0420

p72p72

72

X: -0,0099      Y: -0,0371

0,0384

Sestrojíme diagram velikostí sumárních vektorů posunutí geometrického středu fantomových částeček Po v spirálovité struktuře elementárních částic.

Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po

Obr. 1. Diagram velikosti sumárního vektoru posunutí geometrického středu fantomových částeček Po v elementárních částicích.

Závěr: z diagramu je zřejmé, že elementární částice se vlastně skládající z 3 - 4 - 5 - 7 - 13 fantomových částeček Po (sílových fotonů, informačních fotonů, neutrin a elektronů), mají nejvyšší sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po vzhledem k ose, která spojuje částečky Po, nacházející se na pólech. Proto můžeme na základě výsledků dané studie říci, že vírové vybuzení ezoosmického prostoru je největší při spirálovitém pohybu těchto částic.

Viktor Petrov

Literatura:

[1] – Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupiny vědců z Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ red . Anastasia Novych, 2015, http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra;

[2] – А. Novych „AllatRa“, IBIS 2014, http://allatra-science.org/download-allatra-cz.html.

[3] – Stránky oficiálního zástupce společnosti Autodesk v Rusku a SNS. Přístupový režim  http://autodesk.ru/;

Líbí se mi 47Sumární vektor posunutí geometrického středu fantomových částeček Po - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 47
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"