Například: Dobré zprávy
Stenóza páteřního kanálu

Stenóza páteřního kanálu, alespoň v mé praxi, není ničím výjimečným. V této knize jsem se již zmiňoval o tom, že stenó­za míšního kanálu (tzn. jeho zúžení) může vyvolat závažné komplikace v průběhu ta­kových onemocnění, jakým je například výhřez meziobratlové ploténky.

Pro lepší pochopení probíhajících pro­cesů bychom se mohli zevrubně podívat na to, co je to stenóza a čím je nebezpečná. Stenóza je tedy vrozené nebo získané ano­mální zúžení průsvitu jakéhokoli dutého orgánu (jícnu, střeva, cévy aj.) nebo otvoru mezi dutinami (například při srdečních va­dách). Stenóza páteřního kanálu je charak­teristická jeho patologickým zúžením.

Když vezmeme v úvahu anatomické a fyziologické zvláštnosti páteřního ka­nálu, který je úložištěm, ale zároveň také ochranným pouzdrem pro míchu, je jasné, že i jeho nepatrné zúžení může být pro míchu fatálním. Například při rozvoji absolutní stenózy páteřního kanálu může být mícha komprimována (stla­čena) společně s tepnami. To ve svém důsledku nehnutelně vede k rozvoji ischemie (z řec. ischo – „zadržuji, zastavuji“ a haima – „krev“; nedokrev­nosti části těla, orgánu nebo tkáně v důsledku toho, že pří­vod okysličené krve k němu je oslaben nebo přerušen) těch částí míchy, kde je kvůli stla­čeným cévám blokováno krev­ní zásobení.

Ještě na konci 19. století, přesněji v roce 1880, M. Litten poukazoval na to, že mícha je k ischemickým poruchám a nedostatku kyslíku citlivější, než jiné tkáně organizmu. A ruskému neuropatolo­govi, žákovi V. M. Bechtěreva a jednomu z prvních neurochirurgů L. Pussepovi se v roce 1902 podařilo při pokusech na zví­řatech ukázat, že i krátkodobá ischemie míchy má za následek nekrózu (odumí­rání) nervových buněk v předních rozích míšních. Pokud k tomu přidáme ještě nevyhnutelné narušení likvorodynamiky a rozvoj (v důsledku stlačení obalů míchy) epiduritidy a arachnoiditidy, je zcela odů­vodněné a pochopitelné, že se objeví bo­lestivý, kořenový a cévní syndrom (v po­době miel ischemie, radicular ischemie nebo miel radicular ischemie).

Pokud budeme vycházet z klasifika­ce doktora I. Stephena, kterou používá ve svých pracích většina autorů, bývá stenóza páteřního kanálu, jak jsem již zmínil, dvou typů. První typ je vrozený, nebo ho také nazývají idiopatický, tedy neodůvodněný (neznámého, nejasného původu). Druhý typ je získaný, který vznikl v důsledku de­generativně dystrofických procesů v páteři, posttraumatický nebo podmíněný jinými příčinami, které vedli ke stenóze (zúžení) páteřního kanálu. Například výhřez mezi­obratlové ploténky dokonce i v centrální lokalizaci a o rozměrech pouhých 6 mm v dorzálním směru v bederní části páteře se sagitálním rozměrem míšního kanálu 15 mm vede k tvorbě absolutní stenózy druhého typu (získané) a může vyvolat vážné komplikace. A při stenóze prvního typu (vrozené, viz. MR č.43), například se sagitálním rozměrem míšního kanálu v be­derní části páteře 12 mm, může dokonce i tří milimetrová protruze meziobratlové ploténky vést k rozvoji slabosti v nohou, svalové atrofii, nebo jak popisoval takové stavy Dejerine ještě v roce 1911 „přerušo­vaná kulhavost spinálního původu“.

Pro lepší pochopení toho, co může představovat stenóza páteřního kanálu, se podíváme na vizuální porovnání snímků magnetické rezonance.

snímky bederní páteře

MR č.42 – snímek zachycuje stav „normy“. Uvádíme ho pro další porovnání se snímky bederní části páteře.
Na MR č.43 je vidět bederní část páteře s vrozenou absolutní stenózou (prvního typu) páteřního kanálu.
Na MR č.44 je vidět bederní část páteře se získanou absolutní stenózou (druhého typu) páteřního kanálu.

Připomínám, že normální sagitální rozměr páteřního kanálu v bederní části páteře musí být minimálně 15 mm; od 15 mm do 11 mm mluvíme o relativní stenó­ze, pokud je to méně než 10 mm, jedná se o absolutní stenózu.

Pokud si důkladně prohlédnete sní­mek MR č.44, uvidíte, jak může „obyčej­ný“ degenerativně dystrofický proces vést k rozvoji absolutní stenózy (druhého typu), kdy kostní výrůstky a retrolistéza (posun obratle směrem dozadu) těla L5 bederní­ho obratle zcela utlačují míšní kanál na úrovni L2 – L3 a L4 – L5. Potom je zcela přirozené, že takový pacient trpí vážnými problémy s dolními končetinami (paraple­gii – ochrnutím obou nohou) a narušením funkce pánevních orgánů. Jediné, co ještě může nemocnému v tomto případě pomo­ci, je chirurgická operace, tedy dekompre­se páteřního kanálu. Mimochodem první podobná operace, tak zvaná dekompresní laminektomie v bederní části páteře, byla provedena v roce 1900 u pacienta s podobnými poruchami. Opět jsme u toho samého. Je lepší nedovolit, aby se nemoc takto rozvinula, aby potom nebylo příliš pozdě a mohli jsme se vyhnout chi­rurgickému zásahu. Existuje pro to takové rčení: „Jistě není moudrý ten, kdo si pro sebe nevezme z vědy poučení.“

S použitím materiálů z kni­hy Osteochondróza pro profe­sionálního pacienta od prof. I.M.Danilova - autora metody vertebrorevitologie.

http://vertebrolog.com/cz/lechim/14-bolezni-cz/57-ste­noza-paternino-kanalu

 

Líbí se mi 80



Stenóza páteřního kanálu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 80
Podobné články:



Komentáře

MUDr.Lenka Frousová 13.10.2017 01:44 Odpověď

Dobrý den.
Mám dotaz-jsem po spondylodiscitidě L4/5,která byla v r.2014 léčena konzervativně ATB,s následnou paraparezou DK bil.Pro instabilitu L4/5 s radikulárním sy mi byly postupně na spondylochirurgické klinice FN Motol v Praze provedeny tyto operace v r.2016:
1/v lednu 2016 transligamentozní dekomprese L4-5,dorzální instrumentovaná spondylodeze S4SS PA L3-L4-L5-S1 pro instabilitu L4-L5,destrukci L4-L5/as.MUDr.Jan Kryl/
2/v dubnu 2016 revize rány s nekrektomií a resuturou pro dehiscenci a nekrozu v operační ráně
3/v červnu 2016 byla pro uvolnění instrumentace provedena extrakce instrumentace+provedena zadní deze aloštěpy L3-S1/MUDr.Pavel.Huvar/
Následně byly prováděny kontroly/poslední23.8.2017/ vč.nativních snímků RTG na spondylochirurgické ambulanci FN Motol.
I když jsem již měla opět bolesti LS přechodu paravertebrálně vlevo s iradiací ke koleni laterálně a oslabením LDK byl segment L4/5 popsán jako zhojen a pozvána jsem na kontrolu na13.9.2018/s doporučením intenzivní RHB,kterou jsem abolvovala 3měs.v RÚ Kladruby/leden-duben 2017/ a následně 3 týdny v Parapleti Praha/červenec/.Po celé tyto pobyty jsem bolesti paravertebrálně v oblasti LS vlevo měla i s iradiací laterálně k levému koleni s i oslabením hybnosti LDK a zj.výrazně se horšící  citlivosti a paresteziím LDK,chladu obou DK.
V září 2017 jsem z důvodu metabolického rozvratu po nově nasazeném Indapamidu na hypertenzi byla s těžkou hyponatrémií s hypoosmolalitou a hypokalémií byla hospitalizována 10 dnů na metabolické jednotce II.interní kliniky FN Král.Vinohrady.Zde pro náhlou úplnou kořenovou bolestivou nemožnost flexe kyčle LDK byla provedena NMR pro podezření na zánětlivou afekci m.iliopsoas s nálezem:výrazná deformace těla L5/v r 2014 nebylo přítomno/,tímto obratlovým tělem probíhá šikmo nepravidelný míšní kanál šíře do 3mm-odpovídá pooper.změnám,stp.po prolomení horní krycí destičky těla L2-nález stacionární.Známky spondylodiscitidy nejsou patrny,výrazné osteoproduktivní změny intervertebrálních kloubů v úrovni těla L5 více vpravo s deformací pravé části kanálu,výrazná atrofie paravertebrál.svalstva více dorzálně,lehká postkontrast.enhancement v dors části těla L5 a okolním svalstvu,ohraničený absces není patrný.Dop.zvážit CT k ozřejmění nálezu na skeletu.

Chtěla bych vědět,na koho se mám obrátit s žádostí o další postup-spondylochirurgie FN Motol?,neurochirurgie?RHB?
Existuje ještě nějaké řešení zůžení míšního kanálu pooperačními změnami nebo jsem odkázána na trvalé bolesti
vlevo od LSpáteře s iradiací až k levému koleni,parestezie DK zj.LDK a chlad DK?Nehrozí sy caudy equiny?

Děkuji za odpověď                          MUDr.L.Frousová



Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"