Například: Dobré zprávy
Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA

Ve skutečnosti se elektron skládá z 13 fantomových částic Po
a má jedinečnou strukturu. ((Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA»)

 

Nedávno jsem se seznámil se zprávou «PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA», která byla vytvořena výzkumnou skupinou mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA». Zpráva obsahuje jedinečné informace o struktuře elektronu.

Po detailním obeznámení s informacemi obsaženými ve zprávě a také v knihách Anastasie Novych, jsme přišli na určité geometrické prostorové zákonitosti uspořádání fantomových částic Po (zkoncentrovaných shluků septonů) ve spirálové struktuře ELEKTRONU. Výzkum začal vizuální analýzou obrázku č.8, který je uveden na straně 62 zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ [1], a obrázku přeměny elektronu z částice na vlnu na straně 173 knihy „AllatRa“ (pozn. překladatele: str. 163 česká verze).

 elektron-1

Obrázek ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“

2_přeměna elektronu

Obrázek z knihy „ALLATRA“

 

Zkusme proanalyzovat fakta uvedená ve zprávě a v knize „AllatRa“:

 • Zbytky tohoto starověkého východního učení se odráží v různých sbírkách indické literatury, včetně sbírky „Vaysheshikasutra“, v níž je zmínka o extrémně malé částečce, která má sférický tvar (parimandalya)a je primární neměnnou příčinou všech věcí (str. 11) [1].
 • …v trojrozměrném světě nemá ezoosmická membrána prakticky žádnou tloušťku, ale zároveň je reálná a její vnitřní prostor je neomezený. Mezi sousedními ezoosmickými membránami nacházejícími se na stejné přímce (ve stejné řadě) je vždy absolutní vzdálenost (str. 45) [1].
 • Fantomová částecká Po, je uspořádaná struktura, která je v neustálém spirálovitém pohybu ([1], (str. 61).
 • Elektron se skládá z 13 fantomových částeček Po (str. 76) [1].
 • …Ale vědci zatím nevědí, že i samotný elektron je stočený do spirály. Přičemž tato spirála (jedná a ta sama) může být zatočena jak doleva tak i doprava, v závislosti na rozmístění náboje. Takže, právě díky takovému spirálovitému tvaru a změně místa koncentrace náboje, přechází tento elektron snadno ze stavu částice do stavu vlny a naopak. (kniha „AllatRa“, str. 172), [2] (pozn. překladatele: str. 163 česká verze).
 • …Ve stavu částice má elektron vnější záporný náboj a levotočivou spirálu, ale ve stavu vlny má pravotočivou spirálu a vnější kladný náboj. A celá tato přeměna probíhá díky ezoosmóze. (kniha „AllatRa“ str. 173). [2]

Podíváme-li se pozorně na obrázek č. 8, můžeme najít určité geometrické zákonitosti prostorového uspořádání fantomových částeček Po v levotočivé spirálovité struktuře:

 1. Pomyslná centra fantomových částeček Po levotočivé spirály elektronu se nachází na povrchu sféry (jako velmi malá částečka, která má sférický tvar (parimandalya)).
 2. Pomyslná centra fantomových částeček Po jsou rovnoměrně rozmístěna podél osy, od jednoho pólu sféry k druhému, tj. absolutní vzdálenost mezi ezoosmickými membránami odpovídá vzdálenosti mezi fantomovými částečkami Po, podél středové osy, spojující hlavní a poslední fantomovou částečku Po (každá z fantomových částeček Po je na své úrovni).
 3. Prostorová levotočivá spirála elektronu má variabilní (proměnlivý) poloměr.
 4. Počet otoček levotočivé spirály elektronu se rovná sedmi (7).

Pro další analýzu levotočivé spirály ELEKTRONU jsem použil program AutoCAD [3], s jehož pomocí jsem vytvořil spirálu, podél které se automaticky rozmístili sféry pomyslného poloměru (fantomové částečky Po). Parametry Archimédovy spirály jsou následující:

 • počet závitů ve spirálovité struktuře elektronu vždy zůstává konstantní a rovná se sedmi (7);
 • poloměr největšího závitu byl vzat jako jedna celá;
 • výška spirály se měnila libovolně, aby bylo možné porovnat výsledky simulace.

Ukázalo se, že při pohledu na spirálovitou strukturu elektronu seshora, se fantomové částečky Po rozmístily určitým způsobem (viz obr. 3) – ve tvaru znaku AllatRa (kniha „AllatRa“, стр. 474) [2] ( pozn.: v čestině str. 451), který je také zobrazen na titulní straně zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“.

spirálovitá struktura elektronu

Taková prostorová struktura spirály neodpovídala přesně obrázku č. 8 uvedenému ve zprávě [1], ale podobnost struktury byla zřejmá. Proto bylo nutné správně zmodelovat spirálu a upřesnit prostorové umístění fantomových částeček Po, při uspořádání do tvaru pracovního znaku AllatRa. Proto bylo nutné analyzovat vše z jiného pohledu.

pracovní znak

Pracovní znak „ALLATRA“: prázdný kruh nad prázdným půlměsícem s růžky směrujícími nahoru.

Zavedeme takovou relativní veličinu Δ, která bude charakterizovat poměr počtu závitů a počtu mezer mezi fantomovými částečkami Po v ELEKTRONU.

Tabulka 1

Parametry spirálovité struktury ELEKTRONU 

tabulka_1 

Tato relativní veličina Δ leží v základu fundamentálního procesu udržujícího dočasnou existenci celého hmotného vesmíru - EZOOSMÓZY.

Je známo, že jeden celý závit spirály odpovídá úhlu 360°. Je také zřejmé, že pomyslná centra fantomových částeček Po jsou rovnoměrně uspořádána podél osy elektronu a spojující dva póly, tzn., fantomové částečky Po, jsou umístěny na určitých úrovních (podobně jako města, která jsou v různých zeměpisných šířkách naší planety). Vzhledem k tomu, že absolutní vzdálenost mezi ezoosmickými membránami zůstává konstantní za jakýchkoli možných podmínek (str. 59) [1], může být vzata za jednotku. Sedm závitů spirály elektronu má 2520 stupňů:            

                                                                          vzoreček_1

Proto se úhel, tvořený dvěma hranami (o) mezi pomyslnými centry fantomových částeček Po, které se nachází na sousedních úrovních, počítá podle vzorce:

vzoreček_2

Jestliže úhel 210o je vnější, potom vedlejší vnitřní úhel mezi úsečkami vedoucími k pomyslným centrům dvou sousedních fantomových částeček Po je: 360о - 210о = 150о

Podívejme se na princip uspořádání spirálovité struktury elektronu. Na horním a dolním pólu spirálovité struktury je vždy umístěna jedna fantomová částečka Po (jedná hlavní a jedná poslední), a zbývající fantomové částečky Po, jsou nerovnoměrně umístěny podél trajektorie spirály pod stejným úhlem (210о) a se stejným odstupem (jehož délka může být vzata za jednotku). Takže, pomyslná centra fantomových částeček Po, jsou umístěna na povrchu sféry, jejíž průměr odpovídá počtu mezer mezi fantomovými částečkami Po elektronu (anebo počtu úrovní fantomních částic Po). Průměr sféry se rovná 12 jednotkám.

 Pro zjednodušení můžeme použít vzorce přechodu od sférických souřadnic (šířka (ϕ) a délka (θ) pomyslného centra fantomové částečky Po) do kartézských prostorových souřadnic (x, y, z) [4]. Počátek kartézské soustavy souřadnic se shoduje s geometrickým středem sféry (středový bod osy elektronu), na povrchu které jsou rozmístěna pomyslná centra fantomových částeček Po. Daný souřadnicový systém je lokální.

Tabulka 2

Vzorec přechodu k prostorovým kartézským souřadnicím pomyslných center fantomových částeček Po, podle geometrického středu sféry

tabulka_2_1

kde R - poloměr sféry elektronu, který se rovná 12 jednotkám; θ - délka pomyslného centra fantomové částečky Po (tj. azimut každé fantomové částečky Po, se mění každých 210o proti směru hodinových ručiček); ϕ - šířka fantomové částečky Po. Šířka ϕ pomyslného centra každé fantomové částečky Po, se vypočítá pomocí třetí souřadnice z, která odpovídá úrovni umístění fantomové částečky Po, podle geometrického středu sféry:

vzorečk_3

Dále se trojrozměrné souřadnice pomyslných center vložily do programu AutoCad [3] a bylo provedeno další modelování. Níže jsou zobrazena schémata prostorového uspořádání fantomových částeček Po v elektronu.

schema uspořádání částeček Po v elektronu

Obr. 3. Schéma uspořádání fantomových částeček Po ve spirálovité struktuře ELEKTRONU

rozmístění fantomových částeček Po v elektronu

Obr. 4. Rozmístění fantomových částeček Po na povrchu sféry ELEKTRONU

Je třeba poznamenat, že vzdálenost mezi sousedními fantomovými částečkami Po, podél křivky prostorové spirály elektronu je různá, protože se délka poloměru sféry, na jejímž povrchu se prostorová spirála nachází, mění. Kdybychom spirálu elektronu roztáhli, vypadala by takto (obr. 5):

 

protažená spirálovitá struktura

Obr. 5. Protažená spirálovitá struktura ELEKTRONU.

 

Poté, co bylo zjištěno prostorové rozložení fantomových částeček Po, zbývalo je už jen spojit a podívat se na výsledek. Nejlíp se dařilo spojení oblouky provedené způsobem, který je znázorněn na obrázku níže:

 varianty formování znaku allatra

Obr. 6. Varianty formování pracovního znaku Allatra

 

Jelikož se všechny fantomové částečky Po, jako i samotný elektron neustále spirálovitě pohybují v ezoosmickém prostoru, dané schematické vyobrazení znaku AllatRa odpovídá jen jeho schematickému statickému stavu. Obrázek 6 ukazuje dvě varianty sestrojení kružnic (kruh nad půlměsícem), ale v tuto chvíli není známo, jaká interpretace znaku je správná. Tato otázka zůstává otevřená a vybízí k dalším úvahám. V dynamice, vyobrazení znaku AllatRa bude odpovídat pracovnímu znaku z knihy „AllatRa“(str. 451). [2]

ZÁVĚR: Prostorové uspořádání pomyslných center fantomových částeček Po, ve spirálovité struktuře ELEKTRONU odpovídá bodům, skrze které lze provést symetrické oblouky a kruh, což vytváří obraz, velmi podobný pracovnímu znaku AllatRa.

 

Moris Flepper

 

Literatura:

[1] – Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ skupiny vědců Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ pod red. Anastasií Novych. r. 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra

[2] – Novych А. „АllatRa“, 2013 г.https://ibisbooks.cz/

[3] – oficiální stránky firmy Autodesk v Rusku – http://autodesk.ru

[4] – Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся втузов. Издание тринадцатое, исправленное, М.: «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, 1986, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRONSHTEYN_Il'ya_Nikolaevich/_Bronshteyn_I.N..html

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/spiralevidnaja-struktura-elektrona

 

 

Líbí se mi 58Spirálová struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 58
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"