Například: Dobré zprávy
PROJEVY NEVIDITELNÉHO SVĚTA NA CESTÁCH. JAK OCHRÁNIT SEBE A SVÉ BLÍZKÉ PŘED NEHODAMI. SILNIČNÍ EXPERIMENT

Dobrý den, drazí přátelé! Dnešní článek chceme věnovat takovému jevu, jako jsou dopravní nehody, ke kterým dochází v důsledku vlivu neviditelného světa na vědomí účastníků silničního provozu: řidiče, cestující a chodce.

Pod vlivem neviditelného světa chápeme takové jevy, které pomocí myšlenek, obrázků a různých vizuálních a zvukových halucinací postrkují lidi k nepřiměřeným a neuvědomělým jednáním, které vedou k nejrůznějším haváriím a tragédiím na cestách. Chceme dodat, že s těmito jevy přichází do styku, do té či oné míry, všichni lidé. Ovšem v tomto článku hovoříme o tom, co se děje na silnicích. Protože to všechno funguje jako jeden celek, pro obecné označení to budeme nazývat systémem. Systém (starořecky σύστημα „celek skládající se z částí; spojení") je soubor prvků nacházejících se ve vzájemných vztazích, které tvoří určitou celistvost, jednotu a slouží jedinému cíli.

Jak bylo uvedeno výše, součástí daného systému jsou obrázky a myšlenky. To, že dáváme pozornost obrázkům a myšlenkám v naší hlavě, vede k určitým emocionálním stavům, které člověk zažívá. Uvedeme jednoduchý názorný příklad toho, jak to funguje v každodenním životě. Představte si, že jste v dobré náladě, život je krásný, a najednou, z ničeho nic, se vám v hlavě objeví myšlenka-vzpomínka, jak vás v dětství někdo urazil, nebo že si od vás půjčil peníze a nevrací je, nebo k vám najednou přiletí obrázek tragické smrti vás nebo vašich příbuzných. Zpravidla tyto vzpomínky nebo obrázky stisknou, jak se říká, „červená tlačítka“ v psychice člověka. Jako by tyto myšlenky „věděly", jak „říznout do živého" a zkazit nám náladu. Výsledkem je, že u vás ihned vznikají těžké emocionální stavy uraženosti, zlosti, strachu, pocitů, že se s vámi zacházelo špatně atd.

Jedním z důležitých prvků práce systému je přání. Nemusí být výslovně destruktivního charakteru, to ne. Ale jak všichni víme, jestliže něco chceme, ale nemáme možnost to realizovat, tak to působí také destruktivně. Okamžitě se náš báječný stav změní na negativní. Budeme-li pozorovat tyto mentální útoky, a jinak to ani nazvat nelze, tak je vidět, že mají jasný systematický charakter a zpravidla přesně zasahují cíl. Úkol daného systému souvisí s jeho energetickým sebe doplněním na úkor životní energie člověka. Emoce jsou přesně tím transportem, s jehož pomocí probíhá „čerpání" životně důležité energie z člověka do systému a jeho krmení. Všechny tyto útoky jsou ve vědomí člověka zaměřeny na to, aby byl více emotivní, a tedy i více krmil systém.

Vraťme se k různým „anomálním" nehodám na silnici. Chceme se s vámi podělit nejen s popisem takových případů, ale také nabídnout účinný způsob, který pomůže zvýšit bezpečnost silničního provozu, pomůže zachránit mnoho lidských životů a vyhnout se tragédiím. Tento způsob přímo souvisí s fyzikou, pro nás dosud neprozkoumaného, neviditelného světa. Ovšem s jeho vlivem na naše životy se setkáváme neustále. Novým podnětem pro věcnou studii těchto jevů z vědeckého hlediska bylo vydání zprávy o fyzice, v dubnu 2015, týkající se základních struktur neviditelného světa: PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA". Jak je uvedeno v samotné zprávě, není v ní pro lidstvo nic nového. Tato znalost byla k dispozici lidem naší civilizace i dříve, ale bohužel se kvůli lidské hlouposti postupem času vytratila. Tato zpráva je to, co nyní tak chybí moderní fyzice, aby učinila kvalitativní krok vpřed ve svém rozvoji za kvantovou hranici.

K dnešnímu dni se ve společnosti nashromáždilo obrovské množství zdokumentovaných faktů o projevech neviditelného světa. Rovněž iniciativní skupina účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA" vytvořila a aktivně rozvíjí cyklus pořadů, které osvětlují příklady jeho práce. Jedním z prvních základních pořadů, ve kterém je ozvučeno mnoho otázek a jsou v něm poskytnuta rozsáhlá vysvětlení některých paranormálních jevů, je pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova NEVIDITELNÝ SVĚT". Lze bez nadsázky říct, že tento pořad bude přínosný pro všechny. Tím spíše, že jeho ohromná část je věnována tomu, jak pracovat na sobě, aby se minimalizoval dopad často nepřátelského neviditelného světa na člověka. Jak žít klidně a radostně, jít spát beze strachu, a jednoduše přestat být jen potravou pro různá neviditelná stvoření, která energeticky pustoší člověka, odebírají z něj životně důležitou energii a někdy i samotný život? Odpovědi na tyto otázky jsou podrobně uvedeny v pořadu „NEVIDITELNÝ SVĚT".

Ale zpět k tématu našeho článku – dopravní nehody na cestách. Vždyť cesta je místem, kde není všechno vždycky tak jednoduché a jednoznačné. Na silnicích existují konkrétní anomální místa se zvýšenou nehodovostí, kde bez ohledu na to, zda jsou dopravní pravidla dodržována či nikoliv – stejně dochází, na první pohled z nevysvětlitelných příčin, k závažným nehodám, často s tragickým koncem. Jak říkají samotní řidiči, „začarované místo". Vytáhneme-li statistiku dopravních nehod, ukazuje se, že na určitých úsecích silnice, na těch samých místech, plus mínus metr, dochází k haváriím. Jak je to možné? Proč je například počet stejných nehod rozložen nerovnoměrně? Je zřejmé, že existují objektivní faktory. Nebudeme, jak se říká, všechno házet na mystiku. Existují však úseky, kde nejsou žádné viditelné komplikace a překážky, a počet havárií je konstantní. Dodržováním pravidel silničního provozu se významně snižuje celkové množství dopravních nehod, což vede k záchraně lidských životů a materiálních zdrojů.

Existují však momenty, které doposud přesahují rámec moderní vědy a bohužel je nelze vyřešit pouze dodržováním pravidel silničního provozu. A není to spojeno s poruchou vozu nebo jinými objektivními faktory. Je to spojeno s vlivem neviditelného světa na lidské vědomí. Tímto člověkem nemusí být nutně řidič, protože ne vždy dochází k nehodám kvůli chybě řidiče. Řidiči si často stěžují na lidi, kteří bezmyšlenkovitě přebíhají silnici v místech, která k tomu nejsou určena, prakticky se vrhají pod kola automobilu. Budí to dojem, že nečekají na volnou chvíli k přechodu silnice, ale plánují vhodný okamžik, aby vyloženě skočili pod jedoucí auto. Někdy je vidět, že nějaká neznámá síla „hodí“ člověka dopředu a tlačí ho, aby právě teď přeběhl přes silnici. Zvláštní místo zaujímají automobilové sebevraždy, kdy řidič bezdůvodně přejíždí do protijedoucího pruhu nebo nasměruje auto do příkopu, aniž by si uvědomoval, co dělá. Zpravidla jsou v tuto chvíli v autě, kromě něj, i jiní lidé, kteří se stávají rukojmími situace. To vše je výsledkem vlivu neviditelných sil na vědomí člověka.

Díky znalostem uvedeným v knize „AllatRa", zprávě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA", a v pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova, se lidem znovu odhaluje to, co neustále ovlivňuje náš život, ale není pouhým okem viditelné.

Podívejme se na tyto případy podrobněji, z pohledu obecných zákonitostí práce systému. Věříme, že mnohým řidičům jsou známy takové situace, kdy se jim z ničeho nic zachtělo stlačit plynový pedál v proudu aut, projet na červenou, uskutečnit nějakou neadekvátní akci na cestě, provést očividně nebezpečné předjíždění, přejet přes železniční přejezd po spuštění signalizačního zařízení a výstražného hlasitého zvukového signálu. Kvůli čemu se to děje? Pokud se zeptáte řidičů, kteří se takto zachovali, často nejsou schopni vysvětlit, co je vlastně k tomu vedlo. Mnozí toto chování vysvětlují tím, že byli nesoustředění. Ti, kteří riskovali, jak se říká „měli kuráž" - pociťovali stav všemocnosti a sebejistoty, jakési okázalé hrdinství, často v silně emocionálním stavu! Časté jsou i případy, kdy si po konfliktu v práci nebo doma člověk sedá za volant a havaruje.

Často v takovýchto situacích vznikají u řidičů sluchové a vizuální halucinace, během kterých jednoduše nevidí jedoucí auta, nevšimnou si lidí nebo překážek na silnici. Psychologové to vysvětlují tím, že v takovém stresovém stavu je pozornost oslabena, motorika těla se zpomaluje a reakce se zhoršují.

Co se ale ve skutečnosti děje? Proč se řidičům doporučuje, aby si nesedali v emocionálním a rozrušeném stavu za volant? Ale naopak, aby byli při řízení co nejklidnější? Protože aktivátorem pro spáchání nebezpečných činů na silnici je vždy myšlenka nebo obrázkem, který vyvolává emoci. Často je tato myšlenka nebo obrázek zaměřen na to, postrčit člověka ke spáchání vyloženě nebezpečných činů nebo naopak, uvést ho do naprostého strnutí, přičemž ho nutí být ztuhlým právě v okamžiku, kdy je potřeba jednat.

Jestliže může myšlenka postrčit člověka za volantem ke spáchání konkrétních činů, které často vedou k negativnímu výsledku, potom se chci zeptat: kdo ovládá myšlenky, které přichází do naší hlavy? Proč jsou ve skutečnosti emocionální stavy tak nebezpečné pro nás všechny?

Jak společně víme, díky knize „AllatRa", člověk neprodukuje myšlenky, ony k němu přichází zvenčí. Tuto strukturu pole, která takové myšlenky vytváří, nazývali v různých dobách různě. V dnešním světě se jí říká systém, společné informační pole, systém živočišného rozumu. Dříve, stejně jako dnes, často používali slovo ďábel. Všechno to jsou přívlastky toho samého. Jeho podstata spočívá v nehlasité, tajné kontrole chování lidí pomocí obrázků, myšlenek a emocí, které jsou vnucovány vědomím člověka. Hlavní důraz je kladen na základní, zvířecí instinkty člověka. Cílem je postrčit ho k odpovídajícímu, předem známému modelu chování, a v davu k chování lidí jako stáda zvířat, což se šikovně používalo a používá k manipulaci mas při různých kolektivních akcích. 

Každý člověk, jakožto Osobnost, je schopen pozorovat práci svého vědomí, pravda, k tomu je zapotřebí trochu potrénovat. Bohužel nám od dětství neříkají o duální povaze člověka, o duchovní a zvířecí složce. O tom, kdo v nás vlastně přemýšlí. A že člověk nevytváří myšlenky, ale jen sleduje, jak pracuje jeho vědomí. A že má možnost si vybrat mezi těmito nebo jinými myšlenkami! A už vůbec nám neříkají o tom, že by člověk mohl rozvíjet, jakožto Osobnost, pocitové vnímání. Když dospějeme, mnozí cítí, že jsou ovládáni na nějaké „vnitřní“, neviditelné úrovni. Projevuje se to vnitřním sevřením, nedostatkem lehkosti a klidu a nekonečným proudem myšlenek, které nelze zastavit. Ovšem bez znalostí není možné pochopit, co se s nimi skutečně děje. A klíč spočívá v tom, že člověk nevytváří myšlenky, on je pozoruje, a pak si jednoduše vybere tu či onu, která se mu zalíbila, vkládá do ní pozornost, a teprve potom se to všechno změní buď v konkrétní činnost, nebo to zůstane jen na úrovni myšlenky.

                                           

                                     

 

Tak jaké nebezpečí v sobě skrývá emocionální stav? Jde o to, že člověk přestane být pozorovatelem toho, co mu vědomí nabízí, a ve stavu „lepidla" s ním plní příkazy od systému, které mu přišly přímo do hlavy, aniž by o tom přemýšlel: bez kritického hodnocení a analýzy. Člověk přestane pozorovat práci myšlenek ve své hlavě. Vše, co se v ní děje, považuje za své a často to používá jako rady, tj. poslouchá hlas v hlavě. Toto ztotožnění se s myšlenkami zbavuje člověka kritické analýzy svých činů a práva volby. Vždyť v tu chvíli, kdy se člověk, jakožto Osobnost, „slepuje" se svým vědomím, dostává se pod kontrolu systému živočišného rozumu, který ho i řídí. Proč jsme použili pojem jako systém živočišného rozumu? Protože tento systém řídí chování zvířat. Můžeme to pozorovat v přírodě. Na příkladu života mravenců, včel, stádových zvířat, hejn ptáků.

Vidíme, jak zvířata, aniž by se dohodla, společně provádějí přesné činnosti bez viditelného vůdce. Ve skutečnosti je však na neviditelné úrovni. Ve vědě ho nazývají kolektivní (živočišný) rozum. Na toto téma již bylo nashromážděno velké množství vědeckých prací. Obzvláště zajímavé je pozorovat život hmyzu, kdy tvorové, kteří nemají rozvinutý mozek a vědomí a nevystudovali žádné ústavy, jsou dobře „obeznámeni" s různými druhy aplikovaných disciplín. Společně a koordinovaně vykonávají různé činnosti, podporující život jejich kolonie. Počínaje poměrně náročnými stavbami a konče dělbou práce. Nemají žádné nadřízené ani plánovače, ale dělají vše jasně a gramotně.

Vzhledem k tomu, že je člověk ve své podstatě duální, tak aby se dal ovládat, je nutné ho uvézt do živočišného stavu. Jakmile se člověk ponoří do emočního stavu, začne se chovat jako zvíře, vedené instinkty. Vždyť tělo člověka, stejně jako jeho vědomí, je tělem a vědomím zvířete. A člověk, jakožto Osobnost, je ten, kdo je v něm uvězněn. Právě v emocionálním stavu se účastníci silničního provozu dopouštějí činů, které často vedou k tragickému konci.

Vědomí člověka jakožto struktura pole, podléhá vlivu různých neviditelných faktorů. Tento vliv se může projevit takovými poruchami práce vědomí, jako je náhlá ospalost, záměna reality (sluchové a hlasové halucinace). Takové stavy v sobě pozoroval každý. Zažiješ nějakou emocionální situaci, stále o ní přemýšlíš, zejména za volantem. Stav, jako by byl zapnut „autopilot", a veškerá pozornost člověka byla převedena na vnitřní spor, dokazování něčeho společníkovi, který momentálně není vedle. Jde o všudypřítomný jev. Ovšem obzvláště často takové „záměny reality" zažívají lidé, kteří se nachází v zónách geomagnetických zlomů. Ovšem samotné geomagnetické anomálie neovlivňují vědomí člověka, ale parazitická stvoření, která v této oblasti, kvůli příznivým podmínkám, žijí. Lze to přirovnat k tomu, jako když se na zbytky jídla zapomenutého v kuchyni slézají švábi, kteří mohou roznášet různé druhy infekcí, což povede k různým onemocněním, ovlivňujícím kvalitu lidského života. Ale pokud jsou švábi viditelní a víme, co je potřeba udělat, abychom se jich zbavili, pak to, o čem s vámi mluvíme, je neviditelné. Neživí se to klobásami ani chlebem, proto se to všemožnými jedy a pastičkami nedá zničit.

A čím se vlastně živí? Emocemi! Přičemž jak „pozitivními", tak i negativními. Proč jsme dali slovo pozitivní do uvozovek? Protože často spojujeme klidný, radostný vnitřní stav s emocionálním pozitivem. Vyvolaným stavem euforie, sebejistoty, radosti z realizace touhy nebo těšením se z jeho realizace. Tyto stavy se však principiálně liší svým vnitřním obsahem. Jestliže je klidný pozitiv dlouhodobý a naplňuje člověka mírem, radostí a štěstím, tak emocionální pozitiv je naopak krátkodobý, mnohdy výrazný a zničující, který je prakticky vždy vystřídán depresivním stavem.

Při řízení a při nehodách jsou lidé emotivní víc než dost. Emoce prostě přetékají! Počínaje nenávistí, vztekem, strachem a konče závistí, že někdo jede v lepším autě, než mám já. A k jakému výlevu emocí dochází při smrtelných nehodách? Člověk v době smrti svého fyzického těla vylévá obrovské množství emocí. Pro tyto neviditelné bytosti je to prostě hostina. Proto se připojují k vědomí lidí a začínají ho řídit, aby provokovali více takových situací. A pokud je člověk zvyklý sám sebe považovat za vědomí, budou ho přirozeně taková stvoření ovládat.

Zvláštní místo v tom všem zaujímají po nehodové situace. Člověk, který takovou nehodu přežil, může ještě dlouho zažívat pocit strachu při vzpomínce na ni. Navíc, se k tomu emocionálně připojuje ohromné množství lidí, když projíždí kolem místa nehody, kde je ještě všechno, jak se říká „čerstvé". Když vidí nepříjemný obrázek předešlých událostí, můžou do jejich vědomí ještě dlouho přicházet děsivé obrázky a myšlenky typu: a co kdybych se já dostal do takové situace? Přirozeně je pocit strachu zaručený. A opět, systém jí! Podobá se to tomu, když si dobře poobědval, zachtělo se ti buráků, a jíš je s velkým potěšením.

Jak se tomu dá čelit? Odpověď se nabízí sama: zastavit emoce a být na silnici maximálně klidný a pozorný! A co se dá ještě udělat? V knize „AllatRa“ jsou dány znalosti o vlivu znaků na viditelný a neviditelný svět. Existují negativní a pozitivní znaky. V našem případě se zaměříme na znak „AllatRa". Vypadá takto:

                             allatra-road-experiment

 

Lze jej použít ve dvou různých variantách. Pro stimulaci duchovní složky se používá černý znak na bílém pozadí a pro potlačení negativity z neviditelného světa – bílý na černém pozadí. Máme svědectví lidí, kteří začali rozmísťovat znak „AllatRa" u sebe doma, v kanceláři nebo na pracovišti. Byl zaznamenán pozitivní trend. Počet konfliktů se snížil, atmosféra v kolektivu se zlepšila. Je jasné, že pokud člověk nebude pozorovat své myšlenky a stav, tak spoléhat se pouze na práci znaků nedává smysl. Jak je psáno v knize „AllatRa":

 

„Ale přesto je hlavní vliv znaku založen na lidské volbě. Dominuje-li v člověku Duchovní princip, působí na něj daný znak jako dodatečná duchovní síla. To znamená, že znak jakoby vstupuje do rezonance a zesiluje tvořivou, duchovní sílu člověka."

 

Ale vraťme se zpátky k silnicím. V tomto článku chceme nabídnout všem nelhostejným lidem, kteří se snaží přispět ke snížení počtu různých havárií způsobených vlivem neviditelného světa, provést vědecký experiment. Spočívá v tom, že na úsecích silnice se zvýšenou nehodovostí se umístí znak „AllatRa" ve formě dopravní značky – bílý znak na černém pozadí. Pro úplnost experimentu doporučujeme zjistit počet incidentů v daném úseku – před instalací znaku a po ní – aby bylo možné vidět, jak se změní počet nehod po jeho instalaci. Rovněž umístění znaku „AllatRa" na nebezpečných výrobních zařízeních může snížit počet zranění. Iniciativní skupina přišla s návrhem vytvořit silniční mapu, ve které budou zobrazena anomální místa, kde nejčastěji dochází k nehodám. To bude varovat řidiče. Pokud budou vědět, kde se taková místa na silnicích nachází, budou více ostražití, což také ochrání jak řidiče, tak i chodce. Stejně tak prosíme všechny lidi, kteří nejsou k tomuto problému lhostejní, aby posílali souřadnice těchto míst na naši emailovou adresu. Do předmětu v dopise, prosím, napište nebezpečná místa na silnici, děkujeme.

Všichni, které zajímá tato otázka, a kteří chtějí pomoci s experimentem, posílejte své dopisy na poštu [email protected] s poznámkou: „Snížení nehodovosti na cestách". Každá tragédie na silnici je něco, čemu by se všichni chtěli vyhnout. A pokud existuje možnost, že naše společné konání může vést k pozitivnímu výsledku, v jehož důsledku dojde ke snížení počtu lidských obětí, znamená to, že jsme povinni to zkusit. Vždyť společně můžeme udělat velmi mnoho!

 

Tým portálu ALLATRA Vesti

Zdroj: https://allatravesti.com/proyavleniya_nevidimogo_mira_na_dorogah

 

Líbí se mi 9PROJEVY NEVIDITELNÉHO SVĚTA NA CESTÁCH. JAK OCHRÁNIT SEBE A SVÉ BLÍZKÉ PŘED NEHODAMI. SILNIČNÍ EXPERIMENT - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 9
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"