Například: Dobré zprávy
Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína

"V skutočnosti, všetko je tu geniálne jednoduché.
Priestor je spojený s gravitáciou, gravitácia je spojená s časom.
A všetko dohromady je neoddeliteľne spojené s pôsobením Allatu... "

Rigden Djappo

V článku "Neutríno a zlatý rez" [1], uverejnenom na stránkach ALLATRA-SCIENCE, bola preukázaná určitá korelácia medzi proporcionálnymi časovými úsekmi (vyjadrenými v sekundách) a geometrickými parametrami pravidelného päťuholníka (hodnotami uhlov vyjadrenými v stupňoch) alebo pentagramu. Práve toto bolo príčinou podrobnejšieho štúdia geometrických vlastností špirálovej štruktúry tajomnej elementárnej častice - neutrína.

Uvedieme niekoľko informácií o neutríne, ktoré umožnia čitateľovi samostatne prijať rozhodnutie ohľadne "náhodného" charakteru zhôd geometrických i časových veličín, t.j. počtu sekúnd a počtu stupňov:
"... rovnaké neutríno, ako už viete, je zložené z piatich (fantómových) čiastočiek Po. Pritom má pravidelnú formu päťcípej hviezdy. Mimochodom, v spojení s tým, že cez neutríno sa do značnej miery prejavuje Allat, často bolo zobrazované v tvare päťcípej hviezdy, ktorá mala dvojitý zmysel: ako symbol ženského princípu a ako Allat. Hoci väčšinou, v princípe je to jedno a to isté."[2].

Takisto na stránkach ALLATRA-SCIENCE bola uverejnená séria článkov, ktoré poodhaľujú podstatu špirálovej štruktúry elementárnych častíc; priestorovú polohu fantómových čiastočiek Po v daných špirálových štruktúrach a predpokladaných znakoch, ležiacich v základe elementárnych častíc:
1. "Špirálová štruktúra elementárnych častíc" [3];
2. "Špirálová štruktúra ELEKTRÓNU podľa znalostí Prapôvodnej Fyziky ALLATRA" [4];
3. "Sumárny vektor posunu geometrického stredu fantómových čiastočiek Po špirálových štruktúr elementárnych častíc" [5];
4. "Znaky v základe štruktúry elementárnych častíc" [6].

Pozrime sa podrobnejšie na špirálovú štruktúru neutrína z rôznych uhlov, t.j.zhora a zo štyroch strán (obr. 1., 2.).

 

http://allatra-science.org/particles

Treba tiež poznamenať, že neutríno je veľmi ťažké zaregistrovať, pretože keď je v spojení s inými elementárnymi časticami (napríklad ako súčasť neutrónu), tak má jednu formu, no keď sa neutríno pohybuje voľne (samostatne) po ezoosmickej mriežke (str. 33) [7], vtedy je prakticky nezaregistrovateľné (nedá sa odhaliť). V neutrínových pasciach (detektoroch neutrín) sa registrujú len tie neutrína, ktoré sú v určitom odchýlení a pri zväčšení bude takéto neutríno vytvárať oblak vo tvare hviezdy.

Pripomeňme, že neutríno (obrázok 2):

"Neutríno sa skladá z 5-tich fantómových čiastočiek Po, kde sú dve fantómové čiastočky Po prepojené cez allatovskú fantómovú čiastočku Po s dvomi inými fantómovými čiastočkami Po...

V zložení neutrína allatovská fantómová čiastočka Po spája po dve fantómové čiastočky Po, vďaka čomu daná elementárna častica v hmotnom svete prejavuje jemnejšie interakcie.

Charakteristickou zvláštnosťou neutrína je všetkoprenikajúci efekt v dôsledku toho, že veľmi slabo interaguje s hmotou. Jeho hlavná funkcia spočíva v prenose "vnútornej informácie" o objektoch "(str. 88) [7].


Obrázok 2 zobrazuje špirálovú štruktúru neutrína pod rôznymi uhlami s rovnomerne rozmiestnenými fantómovými čiastočkami Po [4] (červené guličky) pozdĺž špirálovitej priestorovej krivky. Zelené úsečky spájajú fantómové čiastočky Po v pohľadovej rovine (sú projekciami vektorov, spájajúcich fantómové čiastočky Po v pohľadovej rovine), preto sa uvedené uhly zdajú rovinné a nie dihedrálne.

Stred pentagramu je zhodný s geometrickým stredom špirálovej štruktúry (osou prechádzajúcou cez fantómové čiastočky Po neutrína, umiestnené na póloch) a rovnako je zhodný jeden vrchol pentagramu s jedným charakteristickým bodom – stredom allatovskej fantómovej čiastočky Po (obr. 2 pohľad zhora). Dve ďalšie fantómové čiastočky Po sa takmer zhodujú s vrcholmi pentagramu (obr. 2 pohľad zhora). Vzdialenosť medzi vrcholom pentagramu a stredom fantómovej čiastočky Po v rovine činí 0,193 jednotiek. Táto veličina je veľmi blízka hodnote sumárneho posunu geometrického stredu fantómových čiastočiek Po v neutríne (obr. 3) [5]a vlastne veľmi blízka k hodnote 0,200 (obr. 4).

Rozdiel medzi hodnotou 0,200 a 0,193 činí 0,007 alebo približne ≈ 3,5%, čo naznačuje relatívne vysoký stupeň porovnateľnosti týchto geometrických veličín. Obrázok 4 znázorňuje diagram hodnôt sumárnych vektorov posunu geometrického stredu fantómových čiastočiek Po niektorých elementárnych častíc.

(Pozn. prekladateľa – číslami sú označené počty čiastočiek Po v elementárnych časticiach ešte neobjavených a nepomenovaných; aj na obr. 3.)

A teraz sa vrátime k preskúmaniu hodnôt plochých geometrických uhlov medzi priemetmi vektorov, spájajúcich fantómové čiastočky Po sallatovskou fantómovou čiastočkou Po v špirálovej štruktúre neutrína. (obr. 2).

Čo neobyčajné vyplynulo z hodnôt všetkých týchto geometrických uhlov?

Porovnáme hodnoty plochých uhlov (stupne) s hodnotami proporcionálnych časových intervalov (sekundy), získanými z celistvej jednotky času - allatu (celistvá jednotka času v trvaní 11 minút 56,74 sekundy, alebo 716,74 sekundy) [8, 9].

Rozdelíme veličinu allatu na časové intervaly v pomere počtu fantómových čiastočiek Po v zložkových elementárnych časticiachneutróna(elektróne, protóne, neutríne a silovom fotóne-3) a taktiež pridáme ešte dva doplnkové časové intervaly pre informačný fotón-4 a allatovskú fantómovú čiastočku Po.

Tu si treba uvedomiť, že allatovská fantómová čiastočka Po sa nemôže pohybovať cez ezoosmickú mriežku oddelene, ale môže sa prejavovať len ako súčasť iných elementárnych častíc, majúc univerzálne ZJEDNOCUJÚCE vlastnosti.

Zhrnieme hodnoty niektorých geometrických uhlov (obr. 2) a hodnoty časových intervalov (obr. 5) do porovnávacej tabuľky 1.

Zistené sú ďalšie nanajvýš zaujímavé súvislosti, ktoré spájajú geometrické parametre Cheopsovej pyramídy (uhol 42° 01' [10]) a geometrické parametre (uhol 41° 38' 10") špirálovej štruktúry neutrína, a rovnako uhly 36° a 72°, ktoré sa nachádzajú v pentagrame a zviazané sú so zlatým rezom (tab. 2). A zdvojnásobená hodnota časového intervalu pre allatovskú čiastočku Po je blízka hodnote uhla v Cheopsovej pyramíde s presnosťou 3,3%, aj hodnote geometrického uhla 41° 38' 10"s presnosťou 4,2% (tabuľka 2):

http://www.khufu.dk/article/dimensions-outer.htm

Obdivuhodná jednoduchosť celého skúmaného materiálu sa prejavuje prostredníctvom zhody priestorových geometrických i časových parametrov s vysokým stupňom pravdepodobnosti. Hodnota rozdielu medzi týmito parametrami neprevyšuje 2% (tab. 1) a v prípade porovnania geometrických parametrov rozdiel nie je väčší ako 4,2% (tab. 2).

Je potrebné poznamenať, že v poslednej dobe ľudia ostro pociťujú fenomén zrýchlenia času, cítia, že čas "letí" (úryvok z programu"Jednota") [12]:

"Dostávame paradox času: na jednej strane sa čas zrýchľuje a človek to cíti. Ako sa hovorí, nestačil som sa v pondelok prebudiť a už je sobota. Ale na druhej strane z hľadiska fyziky, objektívny čas akoby zostával stabilný, myslím tým rok, mesiac, dni, hodiny, sekundy. A celý tento fenomén času je spôsobený predovšetkým tým, že čas, ako i priestor, sú neoddeliteľnými vlastnosťami hmoty. Ak by nebolo hmoty, nebolo by času, ani priestoru. Áno, čas, ako aj priestor, sú tiež veľmi tesne spojené s gravitáciou." [11]

"Čas, priestor a gravitácia - to sú vlastnosti Allatu, ktoré sa prejavujú v energii čiastočky Po. Allat je prapríčinou vzniku a existencie hmotného sveta. A práve vnútorný impulz dopredu energie Po zrodil čas. Dnes môže byť čas definovaný ako obrovská energia s obrovskou hustotou..."[11]

"...okrem svojich všeobecných charakteristík prejavuje čas vlastnosť individuality v každom útvare hmoty. Kde dochádza k procesu zhutňovania času, tam rovnako prebieha proces zhutňovania gravitácie. Postupne sa zväčšuje aj sila času. V materiálnom svete možno čas a gravitáciu pokladať za najsilnejšie energie, prirodzene po energii Po. Pričom gravitácia je predezoosmickým stavom času v procese evolúcie hmoty. Gravitáciu možno nazvať jednou zo zložiek času, vzhľadom ku minulosti. Prítomný je iba samotný moment prejavenia sa energie Po, vyvolávajúci vnútorný impulz, čiže ezoosmózu."[11]

"...času je vlastná asymetrickosť..., ... práve vďaka asymetrickosti času dochádza k pokroku, všetko materiálne odžije svoju lehotu a prechádza na premenu energií do nových materiálnych foriem. Energia prechádza z jednej formy na inú vďaka ezoosmóze."[11]

 

ZÁVER:
• Geometrické parametre špirálovej štruktúry neutrína vysvetľujú príčinu vzájomného vzťahu času, hmoty, geometrie priestoru a gravitácie, ktoré sú spojené so silou Allatu.
• Medzi geometrickými parametrami priestorovej polohy fantómových čiastočiek Po v špirálovej štruktúre neutrína a proporcionálnymi časovými intervalmi (získanými z hodnoty allatu) sa prejavuje určitá súvislosť.
• Niektoré geometrické parametre priestorovej polohy fantómových čiastočiek Po v špirálovej štruktúre neutrína sú tiež spojené s geometrickými parametrami Cheopsovej pyramídy.

 

Michail Romanov


Literatúra:
[1] - Neutríno a zlatý rez, http://allatra.eu/publications/neutrino-a-zlaty-rez
[2] – Novych A., "Ezoosmóza», ISBN 978-80-904796-8-5, 2014,http://www.allatra.sk/knihy/ezoosmoza; http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item...
[3] - Špirálová štruktúra elementárnych častíc, http://allatra-science.org/cs/publication/spiralevidnye-struktury-elementarnyh-chastic;
[4] - Špirálová štruktúra elektrónu podľa znalostí Prapôvodnej Fyziky ALLATRA, http://allatra-science.org/cs/publication/spiralevidnaja-struktura-elektrona
[5] - Sumárny vektor posunu geometrického stredu fantómových čiastočiek Po špirálových štruktúr elementárnych častíc, http://allatra-science.org/cs/publication/summarny-vektor-smeschenia-centra-chastic
[6] - Znaky v základe štruktúry elementárnych častíc, http://allatra-science.org/publication/znaki-v-osnove-struktury-elementarnyh-chastic
[7] - Správa "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov z Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" v redakcii Anastasie Novych, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra
[8] - Rozdiel medzi oficiálnymi hodnotami času života neutrónu a hodnotou allatu, http://allatra.eu/publications/rozdiel-medzi-oficialnymi-hodnotami-casu-zivotnosti-neutronu-a-hodnotou-allatu
[9] - Neutríno a zlatý rez, http://allatra.eu/publications/neutrino-a-zlaty-rez
[10] - Rozmery pyramídy Chufu (Cheopsa), http://www.khufu.dk/article/dimensions-outer.htm
[11] - Novych A., "Ezoosmóza», ISBN 978-80-904796-8-5, 2014,http://www.allatra.sk/knihy/ezoosmoza; http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=24

[12] - Za posledných 12 rokov sa čas skrátil o 20% !!! https://www.youtube.com/watch?v=N6UTNfsxzu8

 

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/gravitacia-i-neutrino

 

Líbí se mi 76Prejavenie spojenia medzi geometriou priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 76
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"