Například: Dobré zprávy
Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol

     Pěticípá hvězda je starý Slovanský symbol, který potkáváme v různých kulturách a na různých kontinentech.


     Anastasia: Bohužel... Tak tedy, co se týká symbolů. Jak jste zmínil, půlměsíc často malovali s hvězdou namísto kruhu. Ale hvězda mohla být i pěticípá, i sedmicípá, i osmicípá, mohla se zobrazovat buď jako geometrický útvar se špičatými výstupky, nebo jednoduše s paprsky, vycházejícími ze středu.


     Rigden: Hvězda nad půlměsícem je v podstatě zesílení silného – Allat v Allatu. Takové znaky se používají ještě jako dodatečné poukázání na jednu ze sil Allatu. Různě paprsčité hvězdy mají odedávna svá specifika v interpretaci jejich symboliky. Sedmicípá hvězda je symbolem sedmé dimenze. Osmicípá hvězda je stejným symbolem jako kosočtverec (krychle, postavená na jeden z úhlů, jako symbol transformace člověka v duchovní bytost, postoupení do duchovního světa). A pěticípá hvězda je pracovním znakem, spojeným se silami Allat (projevujícími se na úrovni páté dimenze) a patří ke skupině pozitivně působících znaků. Ale takovým detailům se věnují leda lidé, kteří pracují se znaky v neviditelném světě.
Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojování lidí. Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku, bohužel, často používali a stále používají lidé, sloužící Živočišnému rozumu. Ve srovnání se znakem AllatRa je to sice slabá síla, nicméně při jeho masovém používání přináší výsledek, spojený s určitým vlivem na lidi a se změnou událostí v trojrozměrném světě. Co se týká pěticípé hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by chtěl, třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem dolů, je to jedno, stejně to stále bude znak jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, tuto doplňující sílu směrují.


     Anastasia: Skutečně, pěticípá hvězda se používala odedávna, v různých podobách přetočení. Její nejstarší zobrazení (budeme-li hovořit o artefaktech, které jsou dnes známé) má za sebou devíti tisíciletou historii a bylo nalezeno v Malé Asii, v kultuře, o níž jsme mluvili. V neolitu umísťovali znak pěticípé hvězdy nad hlavu Veliké bohyně jako její symbol. A u Egypťanů znamenala pěticípá hvězda „božstvo“. Jsou známy zpodobnění pěticípé hvězdy nad hlavou býka, zvířete, které bylo v některých dávných učeních posvátné. Znak této hvězdy se přitom používal vrškem dolů, jako pozitivní duchovní symbol, obsahující elementy znaku Allat (centrální trojúhelník míří dolů jako označení tvořivého božského ženského principu), či špičkou nahoru v tomtéž smyslu.
Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji označovali za spojení Nebe a Země. Tento znak byl oblíbený u národů starověké Evropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), Ameriky (u původních obyvatel – Indiánů) a dalších. Soudě podle magických rituálů toho, či onoho národa to byl jeden z nejčastěji používaných symbolů. Znak pěticípé hvězdy se objevoval na amuletech kvůli ochraně před zlými silami. Díky řeckému jazyku je ta hvězda dnes známá jako „pentagram“. V dnešním světě je pěticípá hvězda symbolem mnohých států. Očividně kvůli ztrátě Znalostí se začalo její vyobrazení v ezoterice vysvětlovat rozumem a hvězdu vrškem nahoru začali považovat za znak „Bílého mága“ a hvězdu s vrškem dolů za znak „Černého mága“.


     Rigden: Takové rozdělení je již skutečně „výklad“ lidského rozumu. Ale došlo k němu s využitím tvořivé síly Allat, dostupné prostřednictvím daného znaku, za nějakým negativním účelem. Znak hvězdy přináší pouze pozitivní impuls k jakékoli změně, příval energie. A kam ji pak lidé nasměrují, to je již otázka lidské volby. Jednoduchý příklad, v historii používali znak pěticípé hvězdy často pro uskutečnění revoluce, převratu. Hvězda v masách probouzela pozitivní náboj, dávala zaměření, stimulovala v lidech usilování o něco lepšího, ve smyslu jejich vnitřního chápání světa. Proto lidé přistupovali k těmto změnám ve společnosti s vírou, pozitivní náladou, nadějí na lepší život a budoucnost, s přáním získat dlouho očekávanou Svobodu. To je i prokázaný efekt působení daného znaku na masy. Ale kam a s pomocí jakých nařízení se veliteli takových převratů veškerá ta síla zaměřovala? Samozřejmě že směrem k moci Živočišného rozumu, který lidem podsouvá koncept duchovního snažení za účelem realizace vlastních materiálních programů. A dochází k tomu, že v revolucích a převratech lidé v naději, že získají vlastní Svobodu, svrhají jednoho tyrana a „vybírají“ místo něho dalšího tyrana, nechápou, že se v jejich životě z toho, co očekávají, nic nezmění, a ani nezískají tu Svobodu, o níž sní každá Duše. Podobné záměny Živočišného rozumu nechápou ani ti, kteří tyto masové „show“, s využitím kolosálních lidských zdrojů (síly), organizují. Lidé mrhají svou unikátní silou, aby v důsledku posílili moc Živočišného rozumu v materiálním světě, v němž mají žít, i když třeba jen krátkou dobu. Čím větší je moc Materiální podstaty, tím více zapomínají na svoji Duchovní podstatu, přicházejí o skutečné chápání opravdové Svobody a smyslu svého života.


AllatRa od A.Novych (str. 460-463)

kniha zdarma ke stažení na: http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23

Líbí se mi 110Pěticípá hvězda: starý Slovanský symbol - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 110
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"