Například: Dobré zprávy
OTVORENIE SA LÁSKE - Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tvoria, delia sa a prispievajú do novín, nakoľko skúsenosti iných skutočne veľmi pomáhajú uvidieť a odhaliť mnohé taktiež v sebe samej. Rada by som sa podelila s niektorými svojimi pochopeniami a ob­javmi.

Stáva sa, že cez druhého človeka (blíz­kych, priateľov, alebo aj situácie) prichád­za nejaký "program". Napríklad, niekto je v niečom so mnou nespokojný, alebo chce, aby som niečo urobila tak a tak. Alebo na­opak, niekto ma vychvaľuje atď. V určitom okamihu som bola schopná vidieť, ako sa tento pre mňa cudzí program pokúša do mňa vniknúť v zmysle - ponúka šablóna. (Šabló­na - stereotypné spôsoby správania sa, jed­nania, reakcie ako uraziť sa, nahnevať sa, ospravedlňovať sa, chovať sa tak, ako sme naučení a zvyknutí atď.). Moje vedomie sa do nej okamžite zachytáva a všetko to začí­na vo mne pracovať. Napríklad obviňujúc ale ty nie si taká, a taká. A tak som sa snažila pod tlakom vedomia niečo navonok spraviť so situáciou, akosi to riešiť, voľačo napra­viť, nejako človeku vyhovieť. V prípade, keď je program "dobrý": ale aká si ty dobrá, niečo sa ti podarilo, niekto ťa chváli, snažila som sa všetkými silami tento obraz "seba" podporovať. Vedomie mi celý čas hovorilo: „nevieš ľúbiť, nič sa ti nedarí atď.“

Vďaka Bohu, nakoniec som pochopila mechanizmus. V istom momente som po­cítila, že v tomto všetkom mňa niet. Ale kde som ja? A keď som toto pocítila - seba uprostred takej situácie - všetko sa uľahčilo a zjednodušilo. Mnohokrát dochádza k ta­kýmto situáciám, a tak vediac čo prebieha, vracala som sa do stavu Pozorovateľa Du­chovnej podstaty. Všetko bolo v poriadku, zostávala som pokojná a nedovoľovala som vedomiu spúšťať tieto rôzne programy. Cíti­la som Dušu. No stále mi niečo chýbalo. Cí­tila som to, keď som si zrazu spomenula na výrok jedného človeka: "Jeden z indikáto­rov toho, že naozaj duchovne rastieš je, keď sa ti upravujú vzťahy so všetkými ľuďmi."

Moje vzťahy s ľuďmi neboli zlé, ale stále chýbalo niečo dôležité. A hľa, v jed­nej z týchto situácií, v určitom momente prišlo osvietenie: LÁSKA. Odkedy som pochopila mechanizmus, videla som prácu svojho vedomia, no napriek tomu bola celá moja pozornosť sústredená na mňa. Ako to povedať. Vracala som sa do stavu po­koja, cítila som Dušu, Lásku. Voči človeku a situácii neboli pripomienky, ALE nešla som ďalej. Do hĺbky, k druhému človeku. A tento pocit čohosi ... akéhosi nedostatku, akoby som ešte všetko neodhalila ... teraz môžem opísať ako LÁSKU. Ona nemôže byť ničím obmedzená, jej podstata je vše objímajúca a tu, akoby táto Láska čaka­la odo mňa nejakú voľbu. Akoby nemala dostatok priestoru v tomto mojom na seba obmedzenom stave.

A tak sa stalo, že v jednej z týchto situ­ácií som urobila voľbu a šla ďalej. Jedno­ducho ľudsky som sa vynasnažila precítiť a pochopiť človeka. Prečo teraz takto koná? Jednoducho úprimne ho pochopiť a prijať, prosto ako človeka úplne so všetkým čo je v ňom. Bez úvah, hodnotenia a analyzova­nia. Úplne som sa odstránila a celou svojou pozornosťou som sa ponorila do druhého človeka. A len čo som urobila tento krok, jasne som uvidela svoje ego, ktoré, aj keď sa schovalo hlbšie, aj tak pracovalo, zame­riavajúc celú moju pozornosť na mňa sa­motnú. A zatieňujúc Lásku. Nenútene som ho odsunula a povedala: "Nie!" Bože, aký oceán Lásky som objavila!

V tejto Láske nezáleží na tom, kto a ako funguje, aké programy sú spuste­né vo mne i v tom druhom, nie je dôle­žitý ani samotný mechanizmus. Vôbec nič nie je dôležité, pretože všetko dýcha a je naplnené láskou. Nie je jasné ako a odkiaľ vzniká v srdci taká neha, taká láska k človeku. Vôbec nevnímam jeho vedomie, nechápem ako, ale nachádzam potrebné slová, odhaľuje sa schopnosť prejavovať starostlivosť i lásku, aké som v sebe nikdy nemala a za čo ma vedomie neustále obviňovalo. Zacláňalo a obviňo­valo. A Láska vždy je. Len Ju ego zacláňa­lo. Zacláňalo jednotu s druhým človekom.

Keď som to pocítila, vo vedomí sa udia­lo niečo ako "Ach, beda!", lenže nemalo už žiadnu silu. Spravila som voľbu v prospech Lásky. V každej novej podobnej situácii mi táto voľba pomáha zakaždým ju znovu po­tvrdiť. Akoby som sa vo vnútri rozširovala, akoby moje srdce s každým takýmto novým krokom pojímalo stále viac a viac všetkých a všetko. A ako to povedať, to nie ja ľúbim. Ja jednoducho robím voľbu, ale pôsobí samotná Láska...

Tým sa upravujú vzťahy s ľuďmi, tým sa prejavujú i neha, i láska, i dobrota, i schopnosť v každej situácii podporiť človeka, prejaviť mu v tej chvíli potreb­nú starostlivosť a veľa iného. Vzniká obyčajná schopnosť cítiť, čo druhý člo­vek teraz potrebuje a jednoducho mu dávať to, čo môžem v tejto chvíli. Ale najdôležitejšia vec je - len dávať Lásku. Presnejšie, neprekážať Jej prirodzené­mu prejavu. Aké jednoduché to všetko bolo - jednoducho odstrániť seba.

Tento najdôležitejší objav vyvolal vo mne nesmiernu Vďačnosť Bohu za to, ako je usporiadaný tento svet. Nebývajú zlé situ­ácie, a už vôbec nebývajú zlí ľudia. Všetko, čo sa deje v živote, je dar. Je to možnosť urobiť voľbu v prospech Lásky a ešte hlb­šie, plnšie Ju pocítiť. Ako veľmi sa zmenilo moje vnímanie sveta po tomto objave. Celý svet je utkaný Láskou. Akákoľvek situá­cia sa deje preto, aby sme sa otvorili Lás­ke. Ako jednoducho a geniálne je všetko usporiadané. A aké ľahké je teraz robiť voľbu každý deň. Vďaka Bohu.

 

Maria Martynova

Líbí se mi 52OTVORENIE SA LÁSKE - Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 52
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"