Například: Dobré zprávy
Osud nám dává mnoho znamení, jen málokdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme...
Podivuhodné je období, ve kterém žijeme... Období velkých změn v přírodě, ve společnosti a v člověku samotném. Potvrzují to nejenom znalosti a historické artefakty, které nám zanechali Sumerové, Egypťané, Mayové a jiné starověké kultury, ale i dění kolem nás.
 
V chrámu Comalcalco byl na kamenné desce vyryt Mayský kalendář. Jeho stáří je kolem 1300 let. Kalendář představuje 13 po sobě jdoucích časových období (baktun). Mayové považovali číslo 13 za posvátné. Odpočet kalendáře začíná rokem 3114 př. n.l. a každé období trvá 394 roků. Poslední, 13. Baktun, končí 21. prosince 2012.
Zajímavý je fakt, že kalendář byl vytvořen za vlády panovníka Bahlama Ayava. Záznamy ukazují, že se tak chtěl připravit na příchod jednoho z hlavních představitelů božského panteonu Maya - starověkého boha války a plodnosti, nebo jak by se řeklo v současném jazyce - boha smrti a znovuzrození Bolon Yokte.
 
Tato skutečnost je zvláště zajímavá, a to vzhledem k tomu, že dokonce i věřící moderních světových náboženství také čekají na příchod jednoho z hlavních božských stvoření jejich náboženství a spojují s tím začátek epochy globálních změn.
 
V hinduismu očekávají příchod avatara jménem Kalki, který je považován za ztělesnění jednoho z nejvyšších bohů - boha Višnu - tvůrce a ničitele vesmíru. Podle přesvědčení věřících je Kalki ten, kdo udržuje život ve vesmíru a řídí jej; ten, z něhož vycházejí všechny materiální a duchovní prvky. S příchodem Kalki se pro lidstvo očekávají významné události. Podle proroctví je zobrazován s plamenným mečem v ruce, kterým ničí nepřátele, ničí svět a obnovuje dharmu, čímž se připravuje na budoucí znovuzrození zničeného světa.
 
V buddhismu se očekává příchod Maitreya, podle jejich víry je to budoucí Učitel lidstva, který na svět přinese Učení. V tomto náboženství jsou předpovědi, že poslední války budou probíhat za toto pravé Učení.
 
V zoroastrismu očekávají Spasitele - Saoshyant, který podle této víry přijde na zem pro konečné vítězství Dobra nad Zlem. Zmiňují se, že může porazit nejen Zlo, ale i vzkřísit mrtvé lidi.
 
Muslimové čekají na příchod svého Mesiáše Mahdího ve dnech předcházejících Soudnému dni.
 
Křesťané čekají na příchod Ježíše Krista, jako jednoho z hlavních představitelů božského panteonu křesťanského náboženství, a zřízení Božího království. Ježíš Kristus vystupuje jako Spasitel věřících. 
Je také zajímavé, že mayští žrecové považovali datum 21. prosince 2012 jako začátek jakéhosi „opakujícího se, druhého narození“lidí. Pokud se nezaujatě podíváme na tato starověká proroctví, můžeme si všimnout, že lidé na všech kontinentech a ve všech časech předávali tyto znalosti svým potomkům a mluvili o stejné události, která čeká lidstvo v budoucnu, jen to každý prezentoval po svém.
 
Zajímavým faktem je, že historikové, kteří zkoumali mayské nápisy a posvátné písmo jiných národů ukazují na to, že staré záznamy byly psány metaforicky. To znamená ne v doslovném smyslu, ale pomocí alegorických obrazů a jinotajných textů, předávajících skrytá poselství vědomá jen tomu, kdo ovládá skutečné duchovní znalosti.
 
Vzhledem ke starověkým prapůvodním znalostem a jejich proroctvím, týkajícím se budoucnosti lidstva, můžeme říci, že datum 21. prosince 2012 - je datum zahájení globálních změn v lidské společnosti. Jak už víte, každá sebemenší změna ve viditelném hmotném světě začíná v neviditelném světě. To vám potvrdí každý fyzik. A to ani nemluvě o člověku a jeho neviditelné energetické struktuře, která pro moderní vědce stále zůstává záhadou. Ale tyto procesy byly zcela zřejmé pro naše dávné předky, kteří měli hluboké znalosti o světě, člověku a vesmíru.
 
Co pro lidskou společnost znamená počátek globálních změn? V první řadě je to především změna ve světě pro lidské oko neviditelném - ve světě myšlenek a vnitřních pocitů, ve světě osobní volby v každém dni, v našich přáních a životních cílech. Tato každodenní volba vytváří budoucí osud člověka, a volba každého člověka ve společnosti – je osud celého lidstva. Dá se říci, že se datum 21. prosince 2012 stal startovním bodem, ve kterém každý z nás svoji volbou a jejím následováním určuje osud lidstva (jeho prosperitu nebo zánik) v blízké budoucnosti.
 
Zajímavé je, že právě v tomto období přišla kniha AllatRa. Pozoruhodné je datum, kdy byla dokončena práce nad knihou - 21. prosince 2012. Média byla plná zpráv o tomto dni jako konci světa, konci starého a začátku nového globálního cyklu.
 
Kniha AllatRa obsahuje čisté prapůvodní znalosti o světě, společnosti a člověku. Přináší unikátní vědecké poznatky, které moderní věda objeví v budoucnosti. Nicméně, tyto znalosti jsou schopné už teď obrátit představy lidí o světě a o sobě samých. Tyto senzační informace odhalují umělost vnějšího světa a informační částice, které vytvářejí hmotu. Je to astrofyzika budoucnosti! Kniha dává odpovědi na hlavní duchovní otázky člověka k dosažení svého duchovního osvobození bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Odhaluje tajemství tisíciletí, manipulativní technologie různých religií; mechanismy působení na podvědomí pomocí starodávných znaků a symbolů, které se aktivně používají v moderní konzumní společnosti.
Obsahuje znalosti o tom, jak se lidé na světě mohou spojit a vytvořit společnost, osvobozenou od pout a mechanismů existujícího systému. Tyto prapůvodní znalosti jsou pevným základem pro duchovní probuzení a radikální transformaci Člověka i celého lidstva. 
 
Je zajímavé, že se ve starověkých proroctvích také mluvilo o tom, že lidstvo v budoucnu nejenže bude stát na hranici rozhodující volby, ale že také přijde kniha a znak, které budou vzniku těchto událostí předcházet.
 
úryvek z knihy AllatRa:
„Je známo, že je zde zvláštní důraz na Knihu! Během druhého příchodu drží Kristus otevřenou Knihu, všechny zoomorfní postavy ji také drží, každá jednu. To se má na mysli Evangelium, nebo tento symbol poukazuje na jakýsi obecný alegorický význam? Vím, že v křesťanství odedávna symbolicky znázorňovali Ježíše Krista jako Knihu, na kterou sestupuje hrdlička jako zjevení Ducha Svatého. Také mě zajímalo, proč se právě hrdlička v Bibli zmiňuje nejčastěji. Jak je vidět, jistým způsobem se odlišuje od holuba. Je menší a patří k přelétavým ptákům. Hrdlička se objevovala v Palestině na počátku jara. Považovali ji za prvního posla, čistého ptáka.
 
Rigden: Opravdu je to tak. Povím ti víc. Odedávna se v raném křesťanství zobrazoval Duch Svatý právě jako bílá hrdlička (později jako holubice), ale ne jako holub. Hrdlička byla symbolem božské Lásky, tvořivého ženského principu, Pramatky všeho jsoucího (Allat). To je spojeno s mnohem staršími znalostmi, kdy božskou trojici znázorňovali jako Otce, Matku a Syna. Takovou triádu měli například ve starověkém Egyptě: Osiris-Isis-Hor. Později začali v křesťanství vyobrazovat hrdličku (v jiných ztvárněních holubici) zejména na obrazech Zvěstování (v kontextu zachycení námětu Archanděla Gabriela a Panny Marie) a křest Krista. 
 
Co se týká Knihy, měla jsi pravdu. Podtrhuje se především fakt přítomnosti Knihy jako takové, a to jako otevřené, tedy dostupné čtení. V křesťanské kultuře je symbolika knihy velmi mnohoznačná a hluboká, proto ji každý maloval, vycházeje z obecně přijatých pravidel. Mohla to být kniha Zvěst, Kniha Života se jmény Spasených, Kniha Zjevení o proroctvích Druhého příchodu Krista. Mimochodem, ve knize Zjevení se objevuje námět Knihy, napsané „uvnitř a zvenčí“, zapečetěné sedmi pečetěmi, kterou nemůže otevřít a přečíst nikdo jiný, než beránek Boží. Je tam také zmínka o čtyřech zvířatech – Ochráncích kolem trůnu a tak dále.“
 
Svatý Grál
V tomto, pro lidstvo důležitém období, se na světě vždy objevuje to, co lidé odedávna nazývali Svatý Grál, „číše Grálu“, nebo jak se v dávných dobách na východě říkalo „číše Džamšida“. „Klíč, který otevírá nebesa“, tajemství, které je skryté před nepovolanými. Svatému Grálu se připisují schopnosti změnit člověka po kontaktu s ním, udělat ho nesmrtelným, dát člověku neomezenou moc a otevřít před ním Bránu do Ráje. Veškerá tato tvrzení nejsou neopodstatněná, protože za každým z nich se skrývá částečka pravdy o Svatém Grálu. Více informací o Grálu najdete ve čtvrtém dílu knihy „Sensei ze Šambaly“ od Anastasie Novych.
 
Zde je důležité pochopit několik bodů. Je jasné, že Grál nikdy nebyl hmotnou věcí. Proč se tedy za symbol Grálu považuje číše? Odpověď na tuto otázku dostanete, když se seznámíte s knihou AllatRa. Vždyť dříve číše symbolizovala znak Allat (srpek s růžky směrujícími nahoru), tj. symbol ženské božské tvořivé energie. Ale co to je Svatý Grál samotný? Podle legendy opravdu dává velkou sílu a pro člověka nadpřirozené možnosti. Ten, kdo odhalí Grál, stává se polobohem, ovládá božskou sílu Allat, ale zároveň zůstává člověkem. Ale hlavním je, že Grál umožňuje duchovní osvobození pro každého tady a teď. Člověk se výrazně promění duchovně. Podle čtvrtého dílu knihy „Sensei ze Šambaly“ člověk začne vidět to, z čeho se ve skutečnosti skládá tento svět, a začíná rozumět jeho iluzorní podstatě. V knize také najdete zajímavá fakta o Grálu, o těch, kdo ho hledal a kdo ho přinášel do světa. 
 
V naší době, na prahu globálních událostí pro lidstvo, je Grál opět přinesen do světa, aby člověk nebo lidstvo udělalo svoji rozhodující volbu. Grál se skládá ze znaků, které při správném složení sestaví určitou formuli Prvotního Zvuku. Příběh objevení Grálu na světě zůstává v průběhu času beze změny, s příchodem na svět je rozdělen do čtyř skupin, které jsou skryty ve hmotných objektech. Podle znalostí, které byly dané, je Grál již ve světě. A vždy zůstává velkou záhadou, kdo a jak jej použije, a v tom i spočívá také volba, která je lidstvu dána.
 
Čtvrtý díl knihy v sobě skrývá hodně tajemství, sakrálních textů o Grálu a nápověd, kde by jej měl současný člověk hledat. Informace z knihy AllatRa více prohlubují pochopení záhadného čtvrtého dílu knihy Sensei ze Šambaly.
Po přečtení knihy Allatra si uvědomuješ, jak rychle utíká náš pomíjivý život a jak je důležité spěchat a zachránit sebe a svoji Duši. Není náhoda, že popularita knihy Allatra po celém světě mezi lidmi roste jako sněžná lavina. Lidé cítí pravdu a čisté prapůvodní znalosti uvnitř.
 
 Allatra očišťuje mysl lidí jako křišťálově čistá voda a odplavuje nánosy bahna systému živočišného rozumu. Rozšiřuje vědomí a zbavuje Osobnost pout hmotného světa, aby mohla pochopit a procítit svůj skutečný domov - duchovní svět. Tato ohnivá bible pálí ruce těm, kdo jsou mrtví, a je majákem pro ty, kteří jsou znovuzrozeni k životu. Byla stvořena pro ty, kteří nikdy neztráceli život, to znamená pro ty, kteří nikdy neztratili svou pravou duchovnost a stále k ní směrovali.
 
„Každý z nás, kdo se nachází v těle, je hercem v divadle hmoty. Hra je šokující, ale velice poučná. Jedněm se otevírá Pravda, zatímco jiní jsou uchváceni vlastní licoměrností. Jediný rozdíl je v tom, na které straně, v této iluzorní podívané, stojí tvoje vědomí.“
Rigden Djapo
 
 
Více v pořadu Předpovědí budoucnosti. Svátý Grál na: 
 
Nenechte se odradit „neznalostí“ ruštiny:) 
 
 
 

Líbí se mi 62Osud nám dává mnoho znamení, jen málokdo je vidí. Někdy to, co hledáme, je blíž, než si myslíme... - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 62
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"