Například: Dobré zprávy
O roli učiteľa v živote dieťaťa.

Učiteľ sa dotkne večnosti

a nikto nemôže povedať,

kde sa končí jeho vplyv.

G. Adams

Dnes, tak ako vždy, je hlavnou postavou v škole učiteľ. Podľa učenia klasikov: J. A. Komenského, J. H. Pestalozziho, K.D. Ušinského, J. Korczaka,  A. Makarenka, V. A. Suchomlinského práve učiteľ otvára dieťaťu cestu k poznaniu samého seba ako duchovnej bytosti a k sebazdokonaľovaniu. Láska je základom ich učenia. Vytvorili svoje učenia preto, aby potvrdili Lásku ako základný zákon vzdelávania. Hoci oficiálna pedagogika nerada hovorí o láske, a spravidla zameriava pozornosť na nové technológie, formy a metódy organizácie a zintenzívňovania procesu učenia. V takom prípade vzniká množstvo otázok:

- Kto je v skutočnosti dnešný učiteľ? Človek, ktorý zadáva úlohy, plní program a prináša znalosti študentom a následne kontroluje a vyhodnocuje kvalitu ich osvojenia, alebo človek, ktorý bezpodmienečne miluje, je tvorivý, aktívne sa zúčastňuje v živote každého dieťaťa?

- Je učiteľ jednoducho povolanie, ktoré poskytuje prostriedky na živobytie, alebo povolanie, ktoré predpokladá obrovskú zodpovednosť?

- Akú úlohu hrá učiteľ v osude dieťaťa?

Detstvo je často neľahkým obdobím v živote malého človeka, pretože úplne závisí od dospelých: rodičov, učiteľov, ich osobnostných kvalít, svetonázoru a presvedčení. Veď práve v detstve sa utvára základ pre formovanie a rozvoj Osobnosti. Toto dôležité obdobie života dieťaťa je veľmi dobre popísané v knihe Anastasie Novych "AllatRa":

"V týchto rokoch je pre novú Osobnosť dôležité jej okolie a v prvom rade najmä svetonázor, slová a činy ľudí, s ktorými je denne v kontakte a všetko od nich nasáva ako špongia: aj zlé, aj to dobré a zapisuje túto informáciu na čistý list svojho vedomia. Tieto prvotné vklady sa odrážajú v ďalšom živote Osobnosti a nepriamo ovplyvňujú jej životnú voľbu: duchovnú alebo materiálnu."

To znamená, že dieťa, ktoré získalo príslušné vzdelanie, mieri buď k duchovnému  vzostupu, alebo sa zmieta a topí v problémoch tohto sveta (v urážkach, agresii, závisti, spotrebiteľskom prístupe k životu).

O svojej školskej skúsenosti hovorí Šalva Alexandrovič Amonašvili:

„V škole som zaostával ... Učil som sa na štvorky, ledva som prechádzal z triedy do triedy. Nie preto, že by som sa nechcel učiť, alebo že by som bol lajdák (leňoch). Ale preto, že som nerozumel učiteľom, ich vysvetleniam a oni mi bez ľútosti dávali štvorky. Mama  plakala kvôli mojim zlým známkam, pretože v nich videla moje budúce zlyhanie.

Ale raz, v siedmej triede, k nám prišla učiteľka gruzínskeho jazyka a literatúry Varvara Vardiašvili. Prišla do triedy skôr, pretože poznala žiakov. Počas jednej prestávky si ma zavolala, vzala ma k oknu a povedala: "Chlapče, pozri sa mi do očí, prosím." Pozrel som sa. Pozorne sa na mňa zadívala a potom pošepla: "Počuj, píšeš básne? Máš poetický pohľad, rozumieš?"  Toto povedala mne štvorkárovi... Vrátil som sa domov, pozerám sa do zrkadla a premýšľam: "Aký že je to pohľad? Možno sa mi písanie básní bude dariť? " Sadám si a píšem básne. Nasledujúci deň držím lístok a obchádzam okolo novej učiteľky...

Berie ho, pozerá. "Ó, aké zaujímavé," hovorí. "Máš nadanie, talent." A ja som začal úporne rozvíjať v sebe talent, ktorý som absolútne nemal! A zrazu dostávam prvé jednotky v živote z literatúry. Som nadšený, začínam veľa čítať, písať dlhé eseje pre moju milovanú učiteľku. A ona mi hovorí: "Venuj mi túto esej, ale s autogramom." Počujem to prvý raz a neviem, čo je to autogram. A ona: "Podpíš sa sem."

Tak prešiel mesiac, prešiel ďalší ... Z literatúry jednotky v triednej knihe, z ostatných predmetov štvorky. A tu nám na hodine učiteľka zadáva prácu, ponárame sa a píšeme. Ešte raz ju chcem potešiť, pozývam inšpiráciu, tvorivosť... A zrazu potichu, nepozorovane pristúpi ku mne a pošepne mi priamo do ucha. Potichu, tak, aby to nikto nepočul: "Chlapče, moje jednotky sa červenajú vedľa štvoriek. Ako to? "

Nečaká moju odpoveď, ale rovnako potichu odchádza. A v mojej duši je výbuch. Zakrývam si hlavu rukami a začínam potichu plakať, tak, aby to vedľa sediaci spolužiak nevidel.

O desaťročia neskôr som to nazval okamihom pedagogickej pravdy. V týchto chvíľach, keď žiak zbožňuje učiteľa, a múdrosť učiteľa cíti, že práve teraz, nie skôr, ani neskôr, je potrebné pomôcť žiakovi urovnať cestu, môže nastať výchovný zázrak.

Aby som si zachoval Lásku môjho milovaného učiteľa, dokazujem si, presviedčam sám seba, že mám schopnosti a všetko je v mojich rukách."

Viera učiteľa v žiaka, jeho úprimná láska k dieťaťu, mu pomáhajú ísť vpred, napriek strachu a pochybnostiam od vedomia, skutočne uveriť v seba ako v Osobnosť. V dieťati sa prebúdza Duch, pretože pocítil!

A tu sú veľmi výstižné slová profesora, akademika Igora Michajloviča Danilova:

"... To, čo je vo vnútri človeka - nikdy neklame. Ten duchovný vnútorný potenciál, je v skutočnosti obrovský. Osobnosť má obrovskú silu, ktorá je schopná prekonať všetky pokusy vedomia, akýmkoľvek spôsobom zotročiť Osobnosť, ale len vtedy, ak sa samotná Osobnosť bude usilovať o skutočnú slobodu."

Láska učiteľa napĺňa dieťa silou ducha, takou, aby hoci by sa zdalo nemožné prebrať vynechané učivo z takých zložitých predmetov ako je fyzika, matematika atď. , dokázal zlomiť stereotypy učiteľov "si neschopný", ich tvrdohlavosť a nedôveru....

Nuž záchranné koleso, ako neskôr napísal Šalva Alexandrovič:

"Moja milovaná učiteľka sleduje ako prospievam a teší sa, usmieva sa, povzbudzuje ma."

V knihe "Ako milovať deti?" Šalva Alexandrovič píše, že Varvara Vardiošvili nielen milovala a verila v dieťa, ona milovala svojich žiakov hrdinsky. A v snahe pochopiť podstatu hrdinskej lásky učiteľa, hovorí o veľmi zaujímavej stránke zo života svojej triedy. Možno by bolo treba o tom podrobne porozprávať, pretože ide o veľmi dôležitú etapu vo formovaní a rozvoji Osobnosti dospievajúceho.

Prvého septembra v ôsmej triede sa učiteľka obrátila k deťom s návrhom, aby si každý zaobstaral epos Šota Rustaveliho "Junák v tigrej koži". Bola to neľahká úloha, pretože to bolo v roku 1946. Na nasledujúcej hodine si  Varvara Vardiošvili so záujmom vypočula každého žiaka, kde a u koho objavil a získal Rustaveliho epos, z akého roku vydania, z ktorej redakcie atď., a potom navrhla napísať o tom prácu. "Nech nezabudneme, s akou námahou každý z vás získaval "Junáka v tigrej koži", povedala.

Počas celého roka študovali epos. Čítali znova a znova, premýšľali, skúmali, učili sa naspamäť niektoré kapitoly, písali úlohy, eseje, referáty, vypisovali si múdrosti, uvedomovali si duchovno-morálny charakter hrdinov, snažili sa pochopiť filozofiu Rustaveliho. Trieda sa v podstate zmenila na tvorivé laboratórium. Hodiny o Rustavelim sa nepodobali na žiadne iné hodiny. Deti sa na ne ponáhľali a veľa pracovali aj po vyučovaní. Žili poémou, myšlienkami geniálneho básnika, životom jej hrdinov.

V čom sa prejavila hrdinská láska učiteľa k deťom?

Na túto otázku Šalva Alexandrovič odpovedá takto:

"V ôsmej triede, ako som neskôr už ako ašpirant pochopil, sme mali  študovať literárne diela o strane, o vodcoch, o socialistickom realizme. Vtedajšie školské programy boli ako stranícke dokumenty a žiadny učiteľ nemal právo ich obchádzať. Taký postup bol veľmi nebezpečný.

Prečo to Varvara Vardiašvili urobila?

Iba po desaťročiach som objavil toto tajomstvo. Skladá sa z niekoľkých častí.

Po prvé, ona nás vychovávala hrdinami, takže aj sama musela vykonať hrdinský čin a zanechať ho v našich spomienkach. Vedela, že dobrá spomienka je pre človeka celoživotným učiteľom.

Po druhé, "Junáka v tigrej koži" možno považovať za piate evanjelium pre Gruzíncov. Báseň prináša národu duchovno-morálny kódex života. V nej je syntetizovaná viera v Stvoriteľa, ušľachtilá Láska, Oddanosť, Šľachetnosť, Dobrotivosť. Gruzínec, vychovaný a nasiaknutý myšlienkami básne, bude mať vedomie rozšírené od Zeme k Nebesám, nepripustí v sebe zlo a zradu.

Po tretie, pochopí, dedičom akej vznešenej kultúry je, uchráni a rozmnoží túto kultúru, bude ju niesť ako dar druhým národom.

Po štvrté, "Junák v tigrej koži" napĺňa srdce aj myseľ čitateľa vycibrenou múdrosťou, robí ho ... starostlivým, čestným, odvážnym.


Toto bol najvyšší prejav Veľkej Hrdinskej Lásky Učiteľa svojim žiakom.“

Bola som ohromená, ako jednoducho učiteľka vzbudila živý záujem detí o knihu a čítanie, o štúdium umeleckého diela a pochopenie jeho hlbokej podstaty. Aké globálne úlohy duchovno-morálneho vzdelávania sa riešili absolútne prirodzene. A to všetko prostredníctvom tvorivosti - v láske, radosti a vzájomnom porozumení. Zatiaľ čo väčšina ostatných učiteľov autoritárskym a mocenským prístupom jednoducho potláčala deti.

Takže, kto je v tomto prípade učiteľ? A odkiaľ čerpá takú ohromnú silu Ducha, Múdrosť, ktorú dieťa cíti, a ktorá mu pomáha prejsť neľahkou, tŕnistou cestou sebazdokonaľovania; napĺňa, transformuje a inšpiruje?

Mladý Šalva absolvoval školu so zlatou medailou. Potom Univerzitu v Tbilisi, Fakultu orientalistiky... Rad "náhod" privádza mladého muža do školy, kde sa rodí uvedomelé pochopenie, že deti sú jeho poslaním.

Dnes doktor psychologických vied, profesor, akademik Šalva Alexandrovič píše o svojich vedeckých úspechoch:

"Nechránil som seba, ale deti vo mne, ktoré potrebovali reformovanú školu. Bránil som myšlienky, ktoré vo mne začali dominovať, a ktoré sa nakoniec vykreslili do podoby humánno-osobnostnej pedagogiky."

Vo svojej knihe "Ako milovať deti", Šalva Alexandrovič spomína na hodiny Varvary Vardiašvili:

"Jej hodiny boli skôr hodinami ľudskosti, krásy, vznešeného prejavu, humánno-osobnostnej pedagogiky."

Tu boli zasiate semienka reformovanej školy, ktoré dali svetu prekrásnu, bohatú úrodu. Veď práve Varvara Vardiašvili položila v Šalvovi Alexandrovičovi základ toho, čo sa neskôr stalo zmyslom jeho života - obraz humánneho učiteľa.

Dnes riaditeľ Medzinárodného centra humánnej pedagogiky Šalva Alexandrovič Amonašvili hrdo nesie titul "Rytier detstva". Po tom, ako si prešiel  školskú cestu plnú strachov a úzkostných obáv, odvážne stojí na stráži šťastného detstva.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti začína byť jasné, že byť učiteľom je veľké povolanie.

Význam pojmu "povolanie" je neobvykle obsiahly a objemný. Rozhodla som sa nájsť jeho objasnenie v slovníkoch rôznych smerov. A tu je to, čo som našla:

- výkladový slovník Efremovej;

- Veľký moderný výkladový slovník ruského jazyka:

Povolanie 1) Tendencia, vnútorný sklon k nejakej činnosti, k nejakej profesii (so schopnosťami potrebnými pre ňu).

- V slovníku Synoným ruského jazyka:

Povolanie - dar, darovanie, činnosť, povinnosť ..., účel, predurčenie, profesia, remeslo, tendencia, ...

- Základy duchovnej kultúry. Encyklopedický slovník učiteľa:

Povolanie - (nem. – výzva Boha) - vysoké profesionálne schopnosti, ktoré zabezpečujú radostnú a efektívnu prácu človeka. Kedysi slovo "povolanie" označovalo "výzvu Boha k ľuďom". V kresťanstve sa toto povolanie považuje za prejav Božej milosti.

Božia milosť ... Je teda zrejmé, odkiaľ učiteľ, úprimne milujúci dieťa, čerpá silu aj múdrosť, ktoré sú schopné konať zázraky. On je prevodníkom Božej Vôle. Teda každý učiteľ stojí pred voľbou - komu bude slúžiť: Svetlu alebo Temnote.

Ak sa učiteľ neustále učí a rozvíja sám, jeho hodiny sú naplnené skutočným životom, prináša deťom radosť z poznania  a prispieva k duchovnému formovaniu dieťaťa ako Osobnosti - on, učiteľ, znásobuje Svetlo a Dobro.

Ak pedagóg šíri vedomosti len preto, že to vyžaduje program - tieto vedomosti sú bezduché a nevyvolávajú živý záujem. Žiakom sú ukladané ako ťažká povinnosť a výsledkom takej výučby je negatívne hodnotenie, naháňanie strachu a pochybností. Tak učiteľ rozmnožuje tmu v sebe, v dieťati a v okolitom svete. Ničí v ešte nesformovanej Osobnosti vieru vo svoje nekonečné schopnosti a láme ju. A koľko je takých zlomených osudov?! Veď úlohou školy a každého učiteľa nie je percentuálny pomer absolventov, ktorí postúpili do vyšších vzdelávacích inštitúcií.

Veľký učiteľ Konstantin Dmitrijevič Ušinský kedysi poznamenal:

"Pod pojmom humánneho vzdelávania sa rozumie celkový rozvoj ľudského ducha a nie iba formálne vzdelanie."

Filozof Ivan Iljin hovoril o výchove ako o neoddeliteľnej súčasti vzdelávacieho procesu:

"Najdôležitejšou vecou vo výchove je duchovne prebudiť dieťa a ukázať mu zdroj sily a potešenia v jeho vlastnej duši."

V humánnej pedagogike je napísané: "Výchova ducha a mravnosti je základom všetkého vzdelávania."

Aby učiteľ mohol realizovať stanovené úlohy, je pre neho veľmi dôležité rásť a duchovne sa rozvíjať, učiť sa úprimne milovať a prijímať každé dieťa také, aké je vo svojej podstate, veriť v neho a pomáhať mu objavovať úžasné nadanie a schopnosti. Deti sú veľmi citlivé, a ak dieťa pocíti úprimnú lásku, otvára sa ako kvietok, ktorý zahrievajú teplé lúče vychádzajúceho slnka. Rodí sa dôvera, vzájomné porozumenie a vzájomná láska, a to už je priestor pre Tvorenie!

Autor: Alla Chmeľnickij

Zdroje:

1. Š. A. Amonašvili „Ako ľúbiť dieťa“

2. Š. A. Amonašvili „Aby učiteľ podaroval Dieťaťu iskričku poznania, musí nasať more Svetla“

3. Anastasia Novych „Allatra

4. Program „Život“ Allatra TV.

5. Manifest  Humánnej Pedagogiky


Filmy:

1. Ako hviezdy na zemi

2. Slávici v klietke

3. Príbeh Rona Clarka

 

Zdroj:  https://allatravesti.com/o_roli_uchitelya_v_zhizni_rebyonka

 

Líbí se mi 75O roli učiteľa v živote dieťaťa. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 75
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"