Například: Dobré zprávy
Večné Pravdy, ktorým učil Ježiš

Čo je podstatou Ježišovho Učenia?

Podstatou Ježišovho Učenia sú hlavné Pravdy, o ktorých hovoril ako Zarathustra, tak Buddha pred ním. Touto Pravdou nežijeme a ani sa k nej ako ľudstvo nesprávame s patričnou úctou a vďakou. Miesto toho ako v bludnom kruhu opakujeme tie isté chyby. Pozrime sa na Večné Pravdy, ktorým učil Ježiš ako Syn Boží.

Nebojte sa!

Ježišovo učenie spočívalo v tom, že Boha sa nemáme báť, pretože Boh je Láska. Svojim učeníkom často opakoval a pripomínal práve Neboj sa/Nebojte sa. Viete, že je to v rámci Ježišovej priamej reči jeho najčastejšie používaná fráza? A čoho sa báť? Ak Boh je láska potom aj cesta k Bohu je cesta lásky. To najdôležitejšie prikázanie, ktoré Ježiš opakoval je uvedené v evanjeliu Marka:

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Marek 12:30-31

                            god-s-helping-hand-with-white-cross-sunset-background

A spomeňme na Jánovo evanjelium ako Ježiš hovorí svojim učeníkom:

„To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ Ján 15:12

Preto nie je prekvapením že o pravých nasledovateľoch Krista hovorili: 

Hľa, ako sa milujú! A kresťania, odpovedzme si čestne: a či toto môžeme povedať sami o sebe? Tak čo nám bráni žiť v láske? Prečo milujeme seba, svoje ego, viac ako Boha a iných ľudí? Pokiaľ milujem všetkých ľudí, nemôžem postaviť niekoho vyššie alebo nižšie, či vytvárať autority.

V evanjeliu podľa Matúša (23:12) Ježiš hovorí:

„Kto sa však bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.“

Pričom ponížiť sa v zmysle slúžiť, no nie ako otrok, veď jeho podstatou poslušnosti je strach. Ale podstatou pravého slúženia je Láska - teda pomoc a nezištnosť, byť osožný ľuďom vôkol seba. Veď Ježiš sám žil týmto príkladom. Z Evanjelia podľa Jána poznáme príbeh ako svojim učeníkom umýval nohy. Rozprával sa s učeníkmi ako rovný s rovnými.

12 Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: „Uvedomujete si, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Ján 13:12-17

Cesta k večnému Životu

                       beautiful-shot-path-hills-isolated-tree-yellow-sky

Ďalšia dôležitá pravda, ktorú nám Ježiš pripomenul je, že podstatou pozemského bytia je získať večný život. Cesta k nemu je opäť len cesta lásky k Bohu a k blížnemu. Možnosť získať ho dostávame iba raz a stihnúť to musíme ešte počas života na zemi v tele.


Pozrime si k tomu úryvok z relácie O Duchu Svätom (Jednota) s účasťou váženého Igora Michajloviča Danilova:

Moderátorka: „V Novém zákoně, v Janově evangeliu, ve 3. kapitole je popsána taková událost, kdy k Ježíši Kristu přišel v noci Nikodém a zeptal se Ježíše: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ Na to Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Igor Michajlovič: A tady se dostáváme na stopu... protože mnozí tomu nerozumí. Zrozený z vody – to jsi ty tady teď; zrozený z Ducha – to jsi ty Tam.

Či využijeme ponúknutú šancu zrodiť sa v duchu, dosiahnuť spasenie, teda Božie kráľovstvo, je naša osobná voľba a každodenné individuálne úsilie.  Boh nás miluje natoľko, že nám garantuje slobodu voľby a našu voľbu plne akceptuje, nech je akákoľvek. Získať život alebo ho premárniť. Dôsledky našej voľby však už plne nesieme my. A to je dobré mať stále na pamäti. 

Ježišove podobenstvá

                                     wheat-seeds-pouring-out-hand-representing-good-yields-successful-harvest

Genialita Ježiša ako Božieho Syna tkvie v spôsobe predávania Znalostí. So svojimi učeníkmi hovoril aj v podobenstvách, ktoré k nám aj dnes nesú večné pravdy a hlboko sa dotýkajú nášho vnútra. Jedným z takýchto podobenstiev je Podobenstvo o rozsievačovi, ktoré hovorí o tom, akým spôsobom prijímame Ježišovo Učenie:

1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. 2 Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že musel nastúpiť na loď a sadnúť si, kým celý zástup stál na brehu. 3 Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, rozsievač vyšiel siať. 4 Keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. 5 Druhé padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, 6 no potom, keď vyšlo slnko, obilie zahorelo, a pretože nemalo koreň, vyschlo. 7 Iné zrná padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu: jedny stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a ďalšie tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, nech počúva! 10 Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 On odpovedal: Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu. 14 Plní sa na nich Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. 15 Tomuto ľudu otupelo srdce: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom neporozumeli a neobrátili sa — aby som ich neuzdravil. 16 Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy počujete, a nepočuli. 18 Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. 20 Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 no nemá koreň, a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. 22 Do tŕnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a omámenie bohatstvom udusia slovo, takže ostane bez úrody. 23 Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí tridsaťnásobnú. Matúš 13, 1-23.

Krásne podobenstvo, podnecuje zamyslieť sa nad tým, aké podmienky pre toto semienko vytvárame a akú úrodu z neho spoločne prinášame?

Ježišove učenie a kresťanstvo

K roku 2022 sa ku kresťanstvu hlási viac 2,38 miliardy ľudí. To je niečo vyše 30 percent celkovej svetovej populácie. To znamená, že takmer každý tretí človek je kresťan a teda by mal nasledovať Ježišovo učenie. No ak sa pozrieme okolo seba, snáď žijeme v prekvitajúcom a láskavom svete, bez vojen, bez mocenskej hierarchie, bez chudoby, jednoducho vo vzájomnom priateľstve, porozumení a láske? Že nie? Tak kde robíme chybu?

A aj keď je kresťanstvo vo svete aj dnes najrozšírenejším náboženstvom, ktoré hlása jedinú pravdu (od Božieho Syna), ako je možné, že v rámci kresťanstva existuje viac ako 30 000 denominacii jedného učenia? To sa dá jediná pravda vykladať viac ako 30 000 spôsobmi? A nie je nám to smiešne? A každá táto vetva tvrdí, že práve ich výklad je ten jediný správny. Nepasujú sa týmto sami do role prostredníka, ktorá je samotným Ježišom odsúdená? Ježiš hovoril o priamej ceste k Bohu, prečo prekladáme zodpovednosť za našu duchovnú spásu do rúk druhých ľudí, samozvaných prostredníkov? A to sme si nevšimli, že aj v závislosti od politickej situácie v krajine sa mení rétorika kázní a výkladu samotnej Biblie? A my to vidíme a mlčíme? A na čo čakáme? 

To sme tak leniví sami sa rozobrať v slovách Ježiša, pochopiť jeho príklad, ktorý nám dal? Veď v evanjeliu od Matúša 7:7 sám hovoril:

7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. 

Tu je dôležitý moment uvedomiť si, že Boha môžeme žiadať len duchovnú spásu. Ak začneme žiadať o čokoľvek materiálne už sa neobraciame k Bohu, ale k samotnému Satanovi. Matúš 22:15-21 „Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie.“ Ježiš nám dal dôstojný príklad, ako žiť, ako dosiahnuť život večný, kráľovstvo nebeské. Bol sprievodcom, nie prostredníkom. Buďme teda dôstojnými opatrovníkmi toho semienka, veď nám v tom nič nebráni, iba ak my sami.

 

Celý „Kaleidoskop faktov 24. Život najdôstojnejších“ si môžete pozrieť tu.

                                 

 

Líbí se mi 20Večné Pravdy, ktorým učil Ježiš - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 20
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"