Například: Dobré zprávy
O čem média mlčí:Mediální soupeření o naše vědomí

Je skutečně obtížné docenit roli medií v našem životě, protože způsob, jakým jsou informace podávány, ovlivňuje naše názory na určité události, osobnosti, způsob chování a hodnoty společnosti a následně i na osud celé generace. Naše pozornost je záměrně odváděna od věcí hlavních na podřadné.Mediální soupeření o naše vědomí – realita ze zákulisí! Zažíváme boom informační epochy. Informace se stala jediným důležitým zdrojem, který má opravdu skutečnou hodnotu. Kdo vlastní informace, vládne světu. Informace je ve své podstatě mocným nástrojem vlivu, prostředkem k ovládnutí vědomí lidí v globálním a celosvětovém měřítku. Hybnou pákou tohoto mechanizmu jsou média v širokém smyslu tohoto slova: noviny, časopisy, TV, rádio, internetové zdroje, externí informační média (billboardy, reklamní tabule), mobilní telefony, přinášející zprávy v různých formátech. Tyto moderní informační prostředky jsou účinným mechanizmem formování vědomí a způsobu myšlení lidí.

 Jak může způsob podání informací ovlivňovat naše názory? Vzpomeňme na začátek krize v Řecku a na informace, které se často objevovaly na našich obrazovkách: „…státní zaměstnanci dostávají tučné bonusy, 13. a 14. platy… Řekové si žili na vysoké noze, tak se teď nesmí divit.“ Kolik lidí tuto informaci pochopilo „správně“ a udělalo si ukvapený závěr – Řekové dostali to, co zasloužili. Jenže nikdo nemluví o těch, kteří tuto krizi uměle vyvolali (každá krize je dobře plánovaná a promyšlená akce) a jaké sledují cíle. Trpí jako vždy jenom obyčejní lidé. Nebo si například vezměme války a nepokoje na Blízkém východě, jejichž příčiny jsou vždycky pečlivě „zabalené“ do vznešené myšlenky svobody, nezávislosti a demokracie. Žádná válka nevzniká jen tak, vždy existuje někdo, kdo ji vyprovokuje a kdo na ní vydělává. Jenom pro obyčejné lidi je to bída a utrpení, pro velké fi nančníky to ale představuje výnosný obchod, cesta k rozšíření sféry vlivu a zvýšení kapitálu.

Jak často bez rozmyšlení uvěříme všemu, co nám hlásají z televize nebo nabízejí na barevných stránkách časopisů. Měli bychom analyzovat a přemýšlet, jestli jsou tyto informace konstruktivní nebo destruktivní a k čemu vybízí.

Procesy v naší společnosti, kterých je každý z nás svědkem, poukazují na to, že se svoboda slova v současném podání dnes blíží synonymu „vše je dovoleno“. Když sledujeme práci médií, vzniká potřeba srovnávat některé novináře a moderátory s bezohlednými teenagery, kteří si absolutně neuvědomují negativní důsledky své práce. Tito zástupci médií prostě plní něčí politickou, ekonomickou nebo jinou „objednávku“. Důsledkem toho je záplava informačních nečistot: nekonečná show, která u lidí aktivuje agresi, hněv, zpravodajské programy s proudem negativních a deprimujících informací, filmy s primitivními náměty. Celé to vytváří takový dojem, že kromě skandálů politiků a celebrit, nehod, zvýšení cen, vražd a terorismu se na světě nic neděje.

 Ve skutečnosti je naše pozornost záměrně odváděna od věcí hlavních na podřadné.

 Když zanalyzujeme výše uvedené informace, nabízí se otázka – je to náhoda nebo dobře promyšlená strategie? Proč se do těchto projektů investují miliardy? Je zřejmé, že v současné době probíhá mediální soupeření o naše vědomí. Není těžké si představit, k čemu všemu nás může přivést neustálá aktivace agrese, nedůvěry a odcizení mezi lidmi, zvlášť v situacích, které vyžadují vzájemnou pomoc a podporu.

Když vezmeme v úvahu, že ve své podstatě jsou lidé imitátoři - napodobují jeden druhého, „všichni tak žijí, nejsem horší“. Jak myslíte, že se budou chovat pod vlivem negativních modelů chování, které jsou jim uměle vštěpovány prostřednictvím médií? V první řadě to poškozuje mládež – naši budoucnost.

V mnoha zemích je politika s businesem tak pevně spjatá, že jsou již dlouho smazány hranice mezi politikem, podnikatelem a úředníkem. To vedlo k tomu, že pojmy „sloužit státu a národu“, „veřejný zájem“, „poctivá služba lidu“ s postupem času získaly jiný význam – „zisk“, „užitek“, „osobní prospěch“. K moci se dostávají lidé, kteří vládnou „dočasně“. Nezáleží jim na tom, jaký dopad mají jejich rozhodnutí na globální rozvoj celé společnosti, protože si uvědomují, že jsou na svých místech několik let a snaží se stihnout si zajistit „pohodlnou existenci“. Bezostyšně šíří destruktivní informace, které nejenom přetváří vědomí lidí, ale ničí i zdravý základ celé generace. V záplavě zavádějících informací se topí i jejich děti a blízcí. Společnosti si vštěpuje umělý spotřebitelský model chování, který ke zdravému a kulturnímu vývoji rozhodně nepřispívá. Je to stejné, jako by do lodi úmyslně dělali díry, aby byla potopena, a to navzdory skutečnosti, že na palubě jsou oni sami, jejich děti a celá společnost.

Pracovníci médií hrají velmi důležitou roli. Jsou jako zkušení operátoři a „nositelé“ informací, kteří pracují s psychikou lidí. Jejich poctivost, profesionalita a lidskost ovlivňuje to, v jaké společnosti žijeme. Jejich vnitřní čistota a hloubka pochopení globálních procesů ovlivňuje kvalitu informací, které předávají lidem. Média určují směr vývoje celé společnosti a jsou schopná nastartovat konstruktivní procesy a naladit společnost na pozitivní vlnu.

 Určitě už nad děním, které probíhá ve světě i v naší společnosti, každý přemýšlel a dostal velkou touhu něco změnit. Nabízí se ale otázka: „Co mohu sám udělat?“, která nás často odradila a zabránila nám cokoliv podniknout. Ve skutečnosti je každý schopen udělat mnoho a každý může globální situaci ovlivnit. Nezáleží na tom, kde se nacházíme a co děláme. Rozhodnutí přidat svůj pozitivní impulz do proudu pozitivních změn záleží jenom na naší vlastní volbě. Co například brání novinářům změnit směr myšlení a začít tvořit ve prospěch lidí, nikoli k jejich škodě? Stačí jenom odhodit zažité stereotypy a uvěřit v sílu svého slova. Učitelé ve školách mohou aplikovat hodiny DobroTY, kde se na příkladech z běžného života nebo známých historických osobností ukazuje dětem, co znamená být dobrým Člověkem, co je to lidskost a upřímnost. Radí, jak obnovovat naše tradice, které jsou nevyčerpatelnou studnicí znalostí našich předků. Mimochodem, hodiny DobroTY se úspěšně aplikují v ruských školách a metodické příručky jsou schválené Ministerstvem školství a vědy RF. Každý z nás má dobré nápady a může napsat pozitivní článek do místních novin, nabídnout zajímavý námět do televize. Schopnost tvořit a poznávat je součástí každého z nás, protože každý jsme nositelem jedinečných znalostí a zkušeností. Můžeme nastavit nový trend ve společnosti – zaměřit se na konstruktivní informace a pozitivní zprávy. Když vzejde iniciativa od běžných občanů, média budou muset změnit strategii v reakci na „potřeby trhu“. Jak říkávali naši předkové: „Síla hory není v kamínku, který leží na vrcholku, ale v její celistvosti.“ Všechno máme ve svých rukou!

Líbí se mi 122O čem média mlčí:Mediální soupeření o naše vědomí - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 122
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"