Například: Dobré zprávy
NOVĚ! PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložená mezinárodní vědecko-výzkumnou skupinou Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá  laicky srozumitelné vysvětlení.

● Jak zajistit lidstvu samostatný život v extrémních klimatických podmínkách na Zemi a ve vesmíru?

● Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA otevírají přístup k nevyčerpatelnému zdroji energie, který je všude, včetně vesmíru.

● Je to obnovitelná energie a může být k dispozici tady a teď každému člověku za jakýchkoli podmínek: na Zemi i ve vesmíru.

● Schopnost přijímat ji a převádět z jednoho stavu do druhého, otevírá nový, bezpečný a snadno dostupné zdroj alternativní energie pro každého člověka.

● Jaderné elektrárny zaniknou jako zbytečné. Ropa, plyn a další nyní známé zdroje energie ztratí svůj smysl vzhledem k pracnosti výroby, skladování, vyčerpávání těchto zdrojů a jejich nebezpečí pro životní prostředí.

● Spotřebitelský trh zanikne jako nepotřebný, neboť kteroukoli věc, jídlo, oblečení, dům, nebo auto si každý člověk může vyrobit samostatně, bezplatně a v požadovaném množství. Za takových podmínek je možný posun civilizace směrem k duchovnímu seberozvíjení, rozsáhlého vědeckého poznání světa a sebe sama. Ale hrozí zde opět nebezpečí použití těchto objevů k egoistickým účelům. Jak víme, prospěch či neprospěch z jakéhokoliv epochálního objevu zaleží na stupnici dominantních hodnot celé společnosti.

zprávu lze přečíst na: 

http://allatra-science.org/cs/category/physics-reports 

http://allatra.org/cs/reports/iskonnaja-fizika-allatra

http://allatra.eu/reports/iskonnaja-fizika-allatra

 

ÚVOD ...Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA lze kterékoli experimenty vypočítat s absolutní přesností, bez dohadů a následného odvolávání se na nezapočtené faktory při nepřesných výsledcích. V současné době se vynakládají obrovské částky na provoz vědecko-výzkumných laboratoří, ve kterých se vědci snaží pomocí drahého vybavení a materiálu vytvořit určité podmínky pro to, aby si ve skutečnosti ověřili jen svoje teorie, provedli pozorování a odvodili vzorce… s chybami. Ale jakmile změníme podmínky, vše je jinak. Jednoduchý příklad. Za normálních podmínek se destilovaná voda chová jako dielektrik (látka téměř nevodivá), ovšem během zatmění slunce se chová jako elektrolyt (látka, která vede elektrický proud). Podmínky se změnily – a máme zde nový výsledek!

 

Z přezkoumání tabulky výpočtů, která ukazuje na nepřesnosti (poznámka: viz dále ve zprávě) je zřejmé, jakých elementárních chyb se dopouští věda v procesu podobných pozorování. Jaké jsou chyby ve výsledcích experimentálních studií a jak je lze snadno odstranit, když známe základy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Proč stavět Velký hadronový urychlovač, když každý školák, pokud bude znát základy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, provede pomocí tabletu naprosto přesné výpočty interakcí elementárních částic za každých podmínek. Bylo by mnohem humánnější posílat tyto obrovské částky, které se v současné době vydávají na drahé výzkumy, na skutečnou pomoc lidem v nouzi, s ohledem na to, kolik lidí v dnešním světě musí žít pod hranicí chudoby.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA lidstvo může udělat evoluční skok ve vědě, protože fyzika leží v základu přírodních věd. PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA umožňuje provádět kvalitativně nové výzkumy a učinit objevy v různých vědních oborech, provádět přesné výpočty prakticky bez chyb. Samozřejmě, že tyto evoluční znalosti umožňují kvalitativně nový vývoj kterýchkoli vědeckých disciplín. Mohou udělat skutečný průlom v kvantové fyzice, biofyzice, chemické fyzice, geofyzice, astrofyzice, a tak dále. Výzkum v těchto vědeckých oblastech na základě znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA již přinesl vynikající výsledky, a to včetně osvojení nových technologií na výrobu a získání nevyčerpatelné energií.

 

O ÉTERU. V XVIII., XIX. století a dokonce i na počátku XX. století, v období rychlého rozvoje experimentální vědy (její výsledky moderní věda používá dodnes) byl éter jedním z ústředních témat diskusí fyziků, matematiků, chemiků a výzkumných pracovníků z jiných oborů. O světovém éteru mluvilo a psalo mnoho vynikajících vědců. Například anglický fyzik, matematik James Maxwell (1831 - 1879) - jeden ze zakladatelů statistické fyziky a zakladatel klasické elektrodynamiky. Díky modelovým představam o éteru a přítomnosti pradávných znalostí o tomto konkrétním světovém prostředí, přišel k teorii elektromagnetického pole...

 V období nových objevů ve fyzice bylo toto všudypřítomné prostředí vnímáno jako základ základů, stejně jako v dávných dobách. Kromě toho se ve světě nových chápání té doby éter také posuzoval jako nosič světla a elektromagnetických interakcí. Došlo se k závěru, že právě éter napomáhá přenosu elektromagnetického záření,díky kterému rovněž vznikl dnes běžně užívaný výraz „vysílat z rozhlasového éteru“.  To byla doba velkých objevů ve fyzice. Jak uvádějí lidé té doby: „Nápady doslova kroužily ve vzduchu“. Všechny tyto fundamentální objevy se rychle rozvíjely a získávaly významná experimentální potvrzení  až do určité doby ...

 Nečekaně, na počátku XX. století, byly všechny výzkumy o éteru přerušeny. Mnohým vědcům, kteří obhajovali teorii éteru, zastavili financování, vytvářeli různé umělé překážky, jako například uzavření laboratoře, snižování počtů vědeckých pracovníků, čímž následně nastaly i  potíže při hledání nového zaměstnání propuštěnými vědci, atd. Zároveň se v médiích začala masivní diskreditace éteru, jako jednoho ze základních pojmů teoretické fyziky. Proč se výzkum ohledně éteru, na jehož základě slavní vědci z XIX. století vybudovali jejich základní teorie a získali opravdu převratné experimentální údaje o unikátní podstatě elektromagnetismu, náhle přerušil? A proč i následně fyzikové, kteří třeba se jen zmínili o éteru v rozhovoru s kolegy, byli označováni za lháře a jejich teorie za bláboly, nehledě na jejich vědecké zásluhy, i přesto, že jejich úvahy byly správné? Co se v té době skutečně dělo?

„Viníkem“ toho všeho byl pravděpodobně slavný srbský fyzik, průkopník elektřiny vysokého napětí, talentovaný inženýr a vynálezce Nikola Tesla, který našel způsob, jak experimentálně získávat nevyčerpatelnou energii z éteru. Jeho specializací byla elektrotechnika a hlavním vědeckým zájmem byla studie týkající se generování a bezdrátového přenosu energie na dálku. Ne náhodou představovaly jeho nápady, na první pohled, neskutečnou realitu pro lidstvo. Například bezdrátové noční osvětlení lodí, srovnatelné s denním světlem, které plují v oceánu pomocí volné energie odebírané z atmosféry (přesněji z éteru).

Pokud by byly tyto vynálezy uvedeny do praxe, poskytly by možnost pochopit mnohé události a tajemství starověku, faktů zjištěných v průběhu archeologických výzkumů a objevů, které nezapadají do rámce tradičního vysvětlení historie, života a technologických výdobytků dávných lidí. To by dalo odpovědi na mnohé otázky.

Například, jak staří Egypťané realizovali výstavbu a dekorace uvnitř pyramid, aniž by používali metody osvětlení známé moderním lidem? Díky jaké síle dávní lidé mohli ovlivňovat gravitaci a přesouvat megality a budovat z nich celá města? K čemu byly určeny „kosmodromy“, jako například starověká terasa Baalbek v Libanonu? Odkud měli předkové afrického kmene Dogonů přesné informace o hvězdě Sirius a jejím systému a jaký zdroj energie je nutný k tomu, aby bylo možné doletět (bezpečně) na kosmické lodi k této nebo jiným hvězdám?...

Tesla dosáhl vynikajících výsledků ve svých výzkumech a snil o tom, že jeho vynálezy a volná energie budou k dispozici všem lidem, což by přirozeně značně usnadnilo a zjednodušilo život celého lidstva a přivedlo civilizaci na novou úroveň technologického vývoje. Ale problém byl v tom, že financování jeho myšlenek, výzkum a provoz laboratoře se uskutečňoval prostřednictvím peněz amerických průmyslníků, kteří měli jiný pohled na svět a jiné cíle. Jejich záměrem nebyla bezplatná distribuce energie pro všechny a vytvoření duchovní a morální světové společnosti, ale čistě obchodní zájmy a formování konzumní společnosti, ve které by oni a jejich potomci měli nad lidmi neomezenou moc.

Léta 1892 až 1905 považujeme za vrchol nejvýznamnějších objevů Tesly. Nicméně jeho „strategická chyba“ spočívala v tom, že prvním, komu ukázal svoje nejdůležitější objevy, byli ti, kteří sloužili záměru vytvoření konzumní společnosti. Tyto vynálezy a s nimi související možné důsledky a vyhlídky pro lidstvo natolik šokovaly americké finančníky a průmyslníky, že z obavy o ztrátu svých příjmů a moci nad lidmi, podnikli nejen okamžité a zásadní kroky, které vedly nejen k náhlému zastavení financování projektů Tesly, ale také udělaly vše pro to, aby takový pojem jako éter „jednou provždy“ zmizel z fundamentální nauky - fyziky....

Nikola Tesla tak nevědomky zmrazil, na celé století, výzkum otázky získání volné energie z éteru tím, že uspěchal demonstraci revoluční technologie těm, kteří by kvůli epochálnímu vynálezu mohli přijít o spoustu peněz, moc nad lidmi a „světovou nadvládu“.

 Dnes se mnoho fyziků, kteří nezůstali lhostejní k problémům společnosti, snaží opět experimentálně navrátit k původnímu bodu, na cestu vedoucí přímo, ze které odbočili jejich předchůdci. Chápou, že v důsledku klimatické situaci na Zemi spojené s globálními klimatickými změnami životního prostředí je pro přežití lidské civilizace nutný kvalitativně nový průlom ve fyzice založený na způsobu generování volné energie, bez ohledu na vnější podmínky a dostupnost přírodních zdrojů…

***

PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA dává hlubší pochopení vzniku a vývoje Vesmíru. Otevírá nové milníky v oblasti kosmologie, kvantové fyziky, kosmické biologie, gravitační biologie a biotechnologie, planetologie, fyziky heliosféry a blízkého kosmického prostoru Země, fyziky kosmického záření, mimoatmosférické astrofyziky...

Nyní se průzkum vesmíru ve většině případů omezuje pouze na bezpilotní lety do blízkého vesmíru. Většina misí s lidskou posádkou se nadále uskutečňuje jen v mezích termosféry (nadmořská výška necelých 400 km od zemského povrchu), tedy v prostoru nízké oběžné dráhy Země, protože věda dosud neobjevila způsoby ochrany před kosmickým zářením. Problémy kosmonautiky obecně zůstávají z velké části stále nevyřešeny, počínaje fundamentálním výzkumem, přes technické otázky a konče jejich praktickým využitím. Astronauti potřebují zlepšit hygienické podmínky a potýkají se s řadou základních každodenních problémů během svého pobytu na vesmírné stanici. Vždyť inženýři dosud nedokázali vytvořit elementární pračku a praktický sprchový kout pro kosmické lodě. Například kapalný stav vody ve stavu beztíže či citlivost elektronických zařízení a přístrojů na palubě vesmírné stanice zůstává i nadále nevyřešenou otázkou. Lidé stále nemohou žít samostatně ve vesmíru, neboť potřebují ze Země neustále doplňovat zásoby čerstvých potravin, vody, vzduchu, náhradních dílů pro kosmickou loď a tak dále...

***

Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura -EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost rozšíření hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické mřížky.

 

V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72 dimenzích v knize AllatRa). Vše, co moderní věda nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný svět“ v určitém omezujícím rámci - šesti dimenzích. Podle prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.

Zajímavé je, že staroslovanské slovo „vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova „oikoumenh“, což znamená „obývána“, „obydlená část“.

Mimo ezoosmickou mřížku, která je rovněž uvedena v dávných posvátných tradicích různých národů světa, je duchovní svět - kvalitativně jiný svět, který nemá nic společného s hmotným světem, jeho zákony a problémy.

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají v trojrozměrném prostoru tvar krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než třetí, mají složitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru každé krychle ezoosmické buňky se nachází STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO.

zprávu lze přečíst na: 

http://allatra-science.org/cs/category/physics-reports 

http://allatra.org/cs/reports/iskonnaja-fizika-allatra

http://allatra.eu/reports/iskonnaja-fizika-allatra

 

Líbí se mi 60NOVĚ! PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 60
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"