Například: Dobré zprávy
Nová společnost a Zlaté tisíciletí

Rigden:Lidé sami by se jednoduše měli zapojit do procesu přeměny společnosti a vytvářet dle svých možností nezbytné podmínky pro osvětu lidí, sjednocení světové společnosti a směrování lidské civilizace v duchovním vektoru rozvoje.

Dnes se vytvořily takové jedinečné podmínky, díky nimž může lidstvo využít svou šanci, obrátit monádu stranou duchovního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva duchovně-tvořivým směrem. Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovné a mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak i globální tvořivé informační pole se formuje z myšlenek a činů množství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními průvodci. Bude-li si člověk, který bude disponovat všemi těmito informaci, přát šířit je, pak je pro něj nezbytné: 1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, vyložených v těchto knihách, a přitom se snažit šířit je mezi maximální množství lidí na celé planetě; 2) napomáhat procesům sjednocení lidí na základě dané informace, která bude mít za následek změnu chování, mechanismů, formování nových hodnot, duchovní samostatné vzdělávání společnosti. Za podmínek realizace těchto úkolů se nevyhnutelně utvoří soběstačná světová společnost, která bude schopná se sama řídit, řešit závažné otázky, realizovat přijatá řešení. Aktivní komunikace každého jejího účastníka bude pouze posilovat, podporovat a šířit působení dané informace, předávat určitý emocionálně-psychický tonus druhým lidem, nakazí je příkladem chování, obecnou ideou a činy. Když se to vezme obecně, nic složitého na tom není. Co je hlavní, donést lidem informace v čisté podobě, být aktivním účastníkem procesu formování nové společnosti a neustále pracovat nad sebou.

O takové společnosti sní lidé odedávna, nazývají ji ve svých legendách „Zemí Dobra“, „státem blaženosti“, „zlatým tisíciletím“, „světem spravedlnosti“, „miléniem“, tedy budoucností, která se může přiblížit skrze božský zásah, ale dosažena bude pouze činy člověka. Například v křesťanství patří pojem „milénium“ k eschatologii (řecké slovo „eschatos“ – „poslední, konečný“, „logos“ – „slovo, učení“), tedy náboženskému učení o konečném osudu světa a člověka, o posledních etapách panování zvířecího rozumu v lidstvu. Eschatologie se věnuje tématům o „budoucím tisíciletém panování Krista po Druhém příchodu - navrácení na zemi a Jeho vítězství nad Satanem“, o Armagedonu – poslední bitvě dobra se zlem na konci věků, které se budou účastnit „králové z celé obývané země“. Ale kdo je ten, koho v kontextu křesťanského učení nazývají Satanem? Živočišný rozum materiálního světa.

Stačí se rozhlédnout kolem, co se dnes děje: boj o moc, kněžský, politický, ekonomický útlak band od Archóntů nad lidmi, dominance tržních, spotřebitelských vztahů, které u lidí utváří čistě materialistické myšlení, vzájemné vztahy, založené na zvířecích instinktech. Dochází ke skutečnému agresivnímu informačnímu útoku na lidskou společnost ze strany Živočišného rozumu, v podstatě k informační válce. Současný člověk nejčastěji uskutečňuje volbu stranou materie, prakticky nevychází ze sféry vlivu vlastního Živočišného principu, své pozemské samosti, egoismu. Tento model nutí jako průvodce i ostatním, dokonce ani nepozoruje to, že se sám nachází v moci Vůle, jež je jeho Duchovnímu principu cizí. To i je moc, „tvář Satana“, Živočišného rozumu, který zotročil lidstvo a prochází se v něm již bez masky.

Ale možnost vše změnit je v rukou lidí samotných! Lidi čekají na božský zákrok. Ale je to stejné jako v dialogu člověka s Bohem. Může toho být dosaženo pouze osobní volbou, činy a reálnou duchovní přeměnou člověka samotného! V Bibli stojí taková slova Ježíše jeho učedníkům: „A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť Ho nevidí ani Ho nezná...“ Znalosti byly již člověku dány, teď již záleží na něm jeho volba a činy. A změny v celé světové společnosti záleží na činech každého! Pro všechny živé lidi je to reálně poslední zbylá šance, jak duchovně spasit sebe i civilizaci.

Čtěte posledních 50 stránek knihy AllatRa.

Zdarma ke stažení na: https://ibisbooks.cz/

Líbí se mi 74Nová společnost a Zlaté tisíciletí - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 74
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"