Například: Dobré zprávy
NIKOLA TESLA: „NEJSEM AUTOREM TĚCHTO MYŠLENEK

pokračování z minulého čísla (8/2016)

     Tesla napsal: „Intuice je něco, co převyšuje exaktní znalosti. Náš mozek nepochybně obsahuje velmi citlivé ner­vové buňky, které umožňují cítit pravdu, i když to zatím nepotvrzují logické závě­ry nebo jiné analytické úvahy. Pod vli­vem autority profesora jsem se na chvíli vzdal své myšlenky, ale pak jsem brzo přišel k závěru, že mám pravdu. S ob­rovským nadšením a bezmeznou vírou v úspěch jsem se pustil do práce.“ Potvrze­ním těchto slov byla následující událost.

Jednoho únorového dne roku 1882 se Tesla procházel se svým spolužákem Szigetim v městském parku v Budapeš­ti. Nikola měl skvělou náladu a s nadše­ním pozoroval západ slunce. Najednou ztuhl. Szigeti se neodvažoval narušit ticho, když pozoroval vysokou postavu svého kamaráda, který vypadal, jako by byl v transu. O pár minut později Tesla promluvil:

„A přesto se to bude otáčet i v opač­ném směru. Všechno záleží na mém přá­ní.“

     Szigeti si myslel, že se tato slova vztahují k zapadajícímu slunci a nemohl pochopit, co se s kamarádem děje. Ale Nikola, nadšený svojí myšlenkou, začal rychle kreslit do písku schéma elektro­motoru se střídavým proudem, podstatou kterého byl jev, který byl později nazván rotační magnetické pole. V současné době se přenos elektřiny prostřednictvím kabelů na určité vzdálenosti s malými ztrátami uskutečňuje díky vynálezu Tes­ly a možnosti použití střídavého proudu v průmyslu i každodenním životě.

     Tesla se později naučil při přemýšle­ní o dalších technických nápadech vstu­povat do změněného stavu vědomí silou vůle. Ve svých pamětech Tesla popsal projevy změněných stavů vědomí: „Ře­šil jsem tento problém několik let. Byla to otázka života a smrti! Myslel jsem, že zemřu, pokud se to nepodaří uskutečnit! A pak stalo se něco nepředstavitelné­ho. Začal jsem slyšet tikání hodin přes tři pokoje, přistání mouchy na stole mi strašným způsobem zvonilo v uších. Ve tmě jsem byl citlivý jako netopýr a mohl jsem určit rozmístění objektů v místnosti podle zvláštního brnění na čele. Sluneční světlo tak tlačilo na můj mozek, až se mi zdálo, že ztrácím vědomí. Hluk projíždě­jícího kočáru v kilometrové dálce mne dokázal roztřást. Najednou jsem viděl jasný záblesk jako malé slunce a pravda se mi odhalila! Byl to stav absolutního štěstí, myšlenky proudily nekonečným proudem, nestíhal jsem je zachycovat...“

     Tesla se nejen naučil používat změ­něný stav vědomí, ale také ho aplikovat v procesu tvorby. Říkal: „Když odpojuji mozek od vnějšího světa, otevírá se mi vnitřní vidění.“ V tomto stavu Tesla své vynálezy přiváděl k dokonalosti. Nevyu­žíval matematické nástroje a vzorce pro výpočet, jak se to obvykle dělá ve vě­deckém světě. Tesla se naučil vystihnout podstatu věcí. Říkal, že je jeho mozek pouze přijímač. „Já se jen potřebuji na­ladit na správnou frekvenci. Ve vesmíru existuje jakési jádro, ze kterého čerpáme znalosti, sílu a inspiraci. Nepronikl jsem do jeho tajemství, ale určitě vím, že exis­tuje! Svět informací, ve kterém existuje všechno!“

     Ale nejvíc ze všeho jeho současníky ohromil počet vynálezů, které dokázal udělat a šokující vyznání: „NEJSEM AUTOREM TĚCHTO MYŠLE­NEK!“ Když pronášel tato slova, měl na mysli svoji schopnost připojovat se k in­formačnímu poli a čerpat z něj informa­ce, které potřebuje. Mnozí si mohou my­slet, že každý, kdo má schopnost napojit se na tuto oblast, může získat veškeré informace, které potřebuje. To je taky pravda, ale je velmi důležité správně po­rozumět těmto informacím. Bez znalos­ti fyzikálních zákonů a odpovídajících praktických dovedností by Tesla nebyl schopen pochopit a správně interpreto­vat informace. Proto taky hodně studoval a pracoval v oblasti přírodních věd, ze­jména v oblasti fyziky a elektřiny.

     Mnoho současníků si všimlo jeho nevšedního daru předvídavosti. Říkali o něm, že měl oči vševidoucího a jasno­vidce. Je to přirozené pro člověka, který každý den cvičí duchovní praktiky spoje­né se změněným stavem vědomí. V roce 1890 ve Philadelphii měl Tesla obavy o své přátele a přemluvil je, aby nejeli večerním vlakem, čímž zachránil jejich životy. Vlak havaroval. V roce 1912 po­radil jednomu ze svých sponzorů John Pierpontu Morganovi, aby neplul na Ti­taniku. Morgan, který důvěřoval intuici Tesly, prodal lístky a díky tomu zůstal naživu. Ale jeho druhý sponzor a přítel John Jacob Astor nedal na radu Tesly a zahynul při havárii Titaniku. V posled­ních okamžicích života Teslovy mamin­ky, která byla kvůli nemoci upoutána na lůžko, byl Nikola dva bloky vzdálený od jejího domova, najednou uviděl obláček s andělskými tvary. Tvar obláčku se po­stupně měnil a nabýval rysů jeho matky. Později se ukázalo, že přesně v této době matka zemřela. Tesla předpověděl datum začátku první světové války pár let před jejím vypuknutím a datum jejího ukon­čení v prosinci roku 1918, spletl se jen o 5-6 dnů. Pak předpověděl, že za 20 let začne druhá světová válka.

     Zajímavým faktem bylo to, že Tesla byl synem pravoslavného kněze a vždy mluvil o víře v „jediného Boha, nepopsa­ného v žádném náboženství“. V pozděj­ších letech svého života se věnoval józe a vedl asketický život. Měl zajímavé úvahy o buddhistické fi lozofi i, o tom, že je lidské „já“ iluzorní: „My jsme něco jiného, jsme jako vlny v subjektivním čase a prostoru. Když tyto vlny zmizí, z nás nezůstane nic. Není žádná osob­nost. Nemůžeme říct, že vlny v oceánu mají svoji individualitu. Existuje pouze iluzorní série vln, která následuje jedna za druhou. Dnes jsme něco jiného než to, co jsme byli včera. Ve skutečnosti jsme jen řetězcem relativních existencí, které se nepodobají jedna druhé. Tento řetězec je tím, co vytváří efekt kontinuity, stej­ně jako pohyblivé obrázky, na rozdíl od mé subjektivní a mylné představy o mém skutečném životě.“

     Tesla šel celý svůj život cílevědo­mě za „neznámým“, snažil se propojit „materiální a duchovní princip uspo­řádání světa v lidském vědomí“. Tes­la věřil, že duchovní podstata člověka nezmizí po smrti fyzického těla, že je nesmrtelná. Jen díky neúnavné kaž­dodenní práci na sobě, rozvíjení síly ducha byl schopný dosáhnout tak vel­kého úspěchu v poznávání tajemství tohoto světa a sebe sama. Nikola Tesla zůstal v paměti lidstva jako vynikající fyzik, vynálezce a hlavně opravdový Člověk, který poznal mnoho tajemství přírody a dokázal odhalit své fenome­nální schopnosti a použít je pro blaho lidstva.

S použitím materiálů z knihy Nikola Tesla: První vlastní životopis od B. Ržonsnického (Polahoda 12/2012)

Líbí se mi 46NIKOLA TESLA: „NEJSEM AUTOREM TĚCHTO MYŠLENEK" 2. část - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 46
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je nezbytné na sobě stále pracovat a učit se novým věcem. V životě je cenná každá minuta, kterou musíme použít jako dar Boží ke zdokonalování své duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"