Například: Dobré zprávy
Léky neléčí osteochondrózu

Je důležité mít na paměti, že léky neléčí osteochondrózu, ale jen dočasně ulevují od bolesti. Užívají se především jako určitá „první pomoc“ proti silným bolestem. Nenechte se nalákat na to, že když jednou absolvujete medikamentózní léčbu, zbavíte se jednou provždy bolestí páteře. Na světě neexistují a existovat nemohou léky, které by zastavily degenerativní proces, a tím spíš vyléčit meziobratlovou ploténku, která trpí destruktivními změnami! Proč? Jednoduše řečeno proto, že lék představuje chemický vliv...

 Medikamentózní léčba osteochondrózy: pro a proti
„Pro lepší pochopení dalších informací připomenu některá základní fakta. Jak už víte, osteochondróza obvykle začíná degenerací meziobratlové ploténky, což vede k narušení biomechaniky. Je to tím, že když se rozvíjí degenerativně-dystrofi cký proces v meziobratlové ploténce, její odolnost vůči zátěži výrazně klesá, snižuje se její výška, zatížení meziobratlových kloubů roste a vzniká nestabilita. Tyto změny ve svém součtu vedou k narušení axiálního zatížení páteře, což v ní přirozeně vyvolává odvetné reakce, které mění biomechaniku celé páteře.

Co je tedy v první řadě nezbytné udělat pro to, aby byl rozvoj osteochondrózy zastaven? Odpověď je snadná – zastavit degeneraci v meziobratlové ploténce a obnovit biomechaniku páteře. Aby bylo možné degeneraci v zasažené ploténce zastavit (a to tím spíš, pokud je zkomplikována výhřezem nebo ještě například sekvestrem), je nutné v první řadě výrazně snížit zatížení zasažené ploténky a přitom nejen zachovat, ale ještě i zlepšit její výživu. Jak už víme, meziobratlová ploténka nemá vlastní cévy, které by ji vyživovaly, je totiž vyživována látkami putujícími z těla obratle prostřednictvím krycích chrupavčitých destiček. Připomínám, že nejintenzivněji a nejplnohodnotněji je výživa zajištěna během chůze. Jak už bylo napsáno, chůze je základní způsob lokomoce(!), jakýsi sled pozastavených pádů. Každý náš krok je v podstatě pozastavený pád. V momentě, kdy je tento pád pozastaven, působí na meziobratlovou ploténku síla tíhy našeho těla, která ji stlačuje. Nicméně v následujícím okamžiku, kdy děláme další krok a nacházíme se v jakoby „zavěšené“ pozici, se ploténka uvolňuje. Tento pohybový děj nutí meziobratlovou ploténku „pracovat“ jako kovářský měch, jen s tím rozdílem, že místo vzduchu meziobratlovou ploténkou prochází výživné látky. Aby tedy bylo možné snížit patologické zatížení zasažené meziobratlové ploténky, je nezbytné obnovit biomechaniku jak celé páteře, tak i zasažené meziobratlové ploténky. Nelze obnovit biomechaniku v jednom segmentu, pokud jsou přítomny poruchy v celé páteři, stejně jako není možné obnovit biomechaniku celé páteře, pokud jsou přítomny degenerativně-dystrofi cké změny byť jen v jednom meziobratlovém segmentu. Na první pohled to vypadá jako bludný kruh, ve kterém se pohybují jak lékaři vertebrologové (neuropatologové, manuální terapeuti, chirurgové, rehabilitační pracovníci atd.), když se snaží řešit tento problém, tak i pacienti, když obchází tyto specialisty. Podobný pohyb v kruhu mi připomíná súfi jskou fi lozofi i a etapy na cestě k sebezdokonalování.

Po přípravné etapě přicházejí tři stupně poznání. První stupeň se označuje jako „jistá znalost“ a lze ho vystihnout slovy „Jsem si pevně jist, že jed otravuje a že oheň pálí.“ Druhý stupeň se označuje jako „úplné přesvědčení“ nebo „znalost založená na zkušenosti“ a lze ho vystihnout slovy: „Na vlastní oči jsem viděl, že jed otravuje a že oheň pálí.“ A třetí stupeň se označuje jako „opravdové přesvědčení“ a lze ho vystihnout slovy: „Já sám jsem požil jed a pocítil jeho účinky; sám jsem hořel a tím jsem se tedy přesvědčil o jeho schopnosti popálit.“ Tři stupně tedy obsahují stupně poznání – „znát, vidět, být“. Přičemž tato fi lozofi e počítá s tím, že dokonalý člověk vybavený znalostmi je povinen uvést do souladu s těmito znalostmi v první řadě svůj mravní a potom také všední život. Jinak znalosti oddělené od osobní morálky jsou pro daného člověka nejen zbytečné, ale především škodlivé. Vede to k pokrytectví! Je zajímavé, že súfi jští fi lozofové neodmítali význam logického poznání, nicméně tvrdili, že je omezeno, protože jsou mu dostupné jen atributy (kritéria, vlastnosti, kvality), ale ne podstata. Súfi jci se domnívali, že za chápáním rozumu je jiná forma vnímání. Nazývali ji intuice. Problém popsaný výše má ke dnešku ve vertebrologii zcela úspěšné řešení, které je potvrzeno praktickou činností i dokumentárním materiálem. Nicméně o tom budeme mluvit o něco později. Zatím se zaměříme na léčebné metody osteochondrózy, které jsou v současnosti nejrozšířenější.

Medikamentozní léčba Není tajemstvím, že hlavním postulátem medikamentózní léčby jakékoli nemoci je: „Lék nesmí být škodlivější než nemoc.“ Jednoduše řečeno, přínos léku musí být větší než riziko možných komplikací. Je nutné, aby právě lékař předepisoval pacientovi nezbytné léky, jejich dávkování, užívací schéma a bral přitom ohledy na individuální výběr léků pro konkrétního člověka v souladu s jeho věkem, zdravotním stavem, s ohledem na rizikové faktory a na dřívější snášenlivost léků. Takový přístup rozhodně alespoň v určité míře pomůže zabránit například závažným alergickým reakcím a jiným druhům možných vedlejších účinků, které můžeme označit jako neúmyslnou a škodlivou reakci pro lidský organizmus vzniklou v důsledku použití léku. Podle statistik 30 – 70 % ze všech na světě užívaných léků má vedlejší účinky, přičemž nepříznivé vedlejší reakce léčivých preparátů se stále ještě nacházejí na celosvětovém seznamu hlavních příčin nemocnosti a úmrtí! Situace je prostě paradoxní. Množství léčiv celosvětově neustále roste, ale lidstvo se nějak nestává zdravějším. Naopak se objevují onemocnění, kterými lidé dříve netrpěli. Pokud ale podle ukazatelů něčeho přibývá, pak jedině množství vedlejších účinků vyvolaných neracionálním užíváním léčivých preparátů. Proto je třeba k výběru léku, jeho kvalitě, efektivnosti a srozumitelnému příbalovému letáku přistupovat zodpovědně, prokonzultovat vše s poučeným a zkušeným specialistou, který má odpovídající znalosti včetně hodnověrných informací o vedlejších účincích léčiv.

 Při osteochondróze páteře se medikamentózní terapie užívá především jako určitá „první pomoc“ proti silným bolestem, tedy jako prostředek dočasné úlevy od bolesti. Pokud se u člověka objevují bolesti v prvních stadiích rozvoje osteochondrózy, pak je medikamentózní léčba pro organizmus určitě vhodnější metodou než trakce nebo manuální terapie, protože nevede k dalším mechanickým narušením, tedy dodatečně nedestabilizuje zasažené segmenty a nenarušuje adaptivní mechanizmy páteře. Pokud tedy člověk trpí bolestmi páteře v souvislosti s nestabilitou segmentu, při protruzi disku nebo i nevýrazném výhřezu ploténky, je bezpečnější (s ohledem na další možný vývoj nemoci) použít medikamentózní terapii jako konzervativní metody léčby. Pouze ve zcela krajních případech nebo v bezvýchodné situaci je možné využít chirurgický zásah, ale v žádném případě nevyužívejte manuální terapii nebo trakci! Ostatně pokud se s těmito metodami blíže seznámíte, sami pochopíte, proč to není vhodné.

 Je důležité mít na paměti, že léky osteochondrózu neléčí, ale jen dočasně ulevují od bolesti. V počátečním stádiu rozvoje osteochondrózy léky ulevují pacientovi v období adaptace, tedy po dobu, kdy probíhají adaptivní reakce organizmu a tělo se snaží bojovat s touto nemocí samo. Aby bylo možné bezbolestně přežít toto časové období, aplikuje se medikamentózní terapie do té doby, dokud se stav poškozeného segmentu alespoň částečně nestabilizuje. Pokud je ale osteochondróza v pokročilém stádiu, například pokud je přítomen výhřez meziobratlové ploténky velkých rozměrů, jenž vede k hrubému utlačení durálního vaku míchy nebo míšních kořenů, samotné léky nepomohou. Nemá cenu nechat se nalákat na to, že když jednou absolvujete medikamentózní léčbu, zbavíte se jednou pro vždy bolestí páteře. Na světě neexistují a existovat nemohou léky, které by zastavily degenerativní proces, a tím spíš vyléčit meziobratlovou ploténku, která trpí destruktivními změnami! Proč? Jednoduše řečeno proto, že lék představuje chemický vliv. A proces degenerace (poškozování) meziobratlové ploténky probíhá pomocí biomechanických, konstrukčních změn, které mají za následek molekulární přestavbu buněk a buněčné hmoty zasažené ploténky. V tomto případě tedy primárně působí zákony fyziky, přesněji prohloubené fyziky, jež jsou vlastní živým organizmům.

 Osteochondrózu pomocí léků vyléčit nelze! Je to totéž, jako myslet si, že když budeme u auta s poškozeným motorem mýt karoserii chemickými prostředky (autošampóny), tak se motor sám od sebe spraví. Nicméně vědci stále doufají, že tento problém jednou vyřeší. V současnosti se zkoumají různé směry v terapii degenerativně- dystrofi ckých změn meziobratlové ploténky s ohledem na úspěchy dosažené moderní vědou. Jedním z takových směrů je například buněčná terapie, kde se již mnohokrát vědci snažili stimulovat produkci mezibuněčné hmoty pomocí chemie, konkrétně pomocí zavedení takových látek do meziobratlové ploténky, které by podle výpočtů měly tuto hmotu obnovit. Tyto pokusy ovšem nedosahují žádoucích výsledků a snahy o obnovu mezibuněčné hmoty meziobratlové ploténky (mimořádně složitého a zdaleka ještě neprobádaného biochemického komplexu, zcela organizované hmoty) zůstávají neúspěšnými. Nyní je snaha realizovat buněčnou terapii pomocí genového inženýrství. Celý tento proces mi připomíná jedno podobenství tradované na východě, ve kterém jeden žíznivý člověk hledal vodu. Mnohokrát zamířil k fata morgáně, kterou považoval za jezero. Poutníkova žízeň byla tak veliká, že když konečně našel opravdové jezero, zdálo se mu, že by ho mohl vypít celé. Nicméně s překvapením zjistil, že nemůže vypít víc vody, než kolik se mu vejde do žaludku…“ přeloženo ze zdroje http://www.vertebrolog.com/

Knihu Osteochondróza pro profesionálního pacienta od prof. Danilova lze objednat na http://www.ibisbooks.cz/

Líbí se mi 20Léky neléčí osteochondrózu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 20
Podobné články:Komentáře

Juraj rujbr 03.04.2019 13:39 Odpověď

Mám osterochondrozu 2 typu mediální ihernie disku velikosti 6*8*6mm aky je postup lecbyZanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"