Například: Dobré zprávy
KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ

Ako tvrdia súčasné médiá, hlavným problémom civilizácie je napätá, krajne nestabilná geopolitická situácia a kríza verejnej správy. Práve o tomto sa nás snažia všemožne presvedčiť novinári, tí pri moci a vlády. Pozornosť verejnosti sa zámerne zameriava na problematiku ozbrojených konfliktov, rasových, náboženských a etnických sporov. Vnucujú nám falošné hrozby a tým sa snažia skryť informácie o skutočných nebezpečenstvách, ktoré visia nad ľudstvom.

Nastal čas pozrieť sa do očí neuspokojivým faktom a vniknúť do podstaty katastrofických udalostí na našej planéte, ktorá sa nachádza na okraji klimatickej apokalypsy.
Súčasný televízny divák si zvykol, že blok o počasí vedú sympatické, príjemné hlásateľky, ktorých žiarivý úsmev a pozdvihnutá nálada sú určené na zasiatie istoty v tom, že prinajmenšom s počasím je u nás všetko perfektné. Pritom málokto venuje pozornosť informáciám osvetľujúcim počasie za hranicami rodného mesta, nie to že krajiny. A informácie o kataklizmách a prírodných katastrofách sú vnímané ako niečo desivé, odpudivé a teda nežiadúce pre vnímanie – mňa osobne sa to "vďakabohu" netýka.

Z dôvodu udržania ilúzie bezpečnosti v masách sa informácie o klimatických nešťastiach špeciálne podávajú izolovane, bez náležitej analýzy, aby ľudia nemali možnosť uvidieť úplný obraz. Pritom neustále dotieravo znejú názory všemožných „expertov“, ktorí sa snažia ubezpečiť publikum, že vraj je všetko v poriadku a najbližších sto-dvesto rokov sa ľudstvo nemusí ničím znepokojovať. A medzitým sa Zem nachádza na prahu totálneho kolapsu.

1_1

Naša planéta je jeden organizmus a ako v každom organizme sú v nej všetky procesy vzájomne prepojené. Klimatické a geofyzikálne udalosti sa navzájom nevyhnutne ovplyvňujú, čo vyvoláva reťazovú reakciu vytvárajúcu predpoklady pre nové a nové makro udalosti.
Tak po vykonaní analýzy následkov množstva živelných katastrof vedci zistili, že seizmickej aktivite predchádzajú anomálie magnetického poľa Zeme. Napríklad v Japonsku pred zemetrasením, ku ktorému došlo 11.3.2011, bola zaznamenaná aktivácia Tichooceánskej litosferickej dosky, ktorej pohyb sa zrýchlil. Ako doplnkový faktor nemalú úlohu v tejto kataklizme zohral posun magnetických pólov, ktorý významne ovplyvnil geomagnetické pomery celého súostrovia. Výsledkom súhrnu týchto javov bola séria silných zemetrasení s magnitúdou 9,0.

Moderná veda si je vedomá, že práve oslabenie magnetického poľa Zeme vedie nielen k presunu geomagnetických pólov, ktorý sa za posledných 20 rokov zrýchlil niekoľkokrát, ale tiež ku tzv. prepólovaniu, kedy si severný a južný magnetický pól menia miesta a dochádza k inverzii. Tieto geofyzikálne udalosti vedú ku globálnym zmenám klímy, najmä k zvýšeniu priemernej ročnej teploty na planéte a ku zvýšenej tektonickej aktivite, ktoré sú vždy sprevádzané rozsiahlymi živelnými pohromami.

2

Magnetické pole Zeme

Magnetosféra je ochranným kokónom Zeme pred ničivou kozmickou radiáciou a vysoko energetickou kaskádou nabitých častíc, pohybujúcich sa od Slnka. Magnetické siločiary prirodzeného štítu planéty umožňujú prechod týchto prúdov mimo jej povrchu v dostatočnej vzdialenosti, čo tu vytvára podmienky pre rozvoj biologických foriem života. Kritické oslabenie magnetosféry pod určitú hodnotu môže viesť k tomu, že molekuly plynného obalu planéty budú odnesené slnečným vetrom. Vedci sa domnievajú, že práve takto svojho času stratil atmosféru Mars.
Pozorovania v posledných desaťročiach viedli k neradostnému záveru - z príčin neznámych pre modernú vedu magnetické pole Zeme prudko slabne. V roku 2014 Európska vesmírna agentúra (ESA) vypustila na obežnú dráhu Zeme tri družice Swarm pre štúdium stavu a sledovanie dynamiky zmien  magnetického poľa planéty a tiež procesov spojených so zrýchľujúcim sa posunom pólov.
Dáta z družíc potvrdili, že za posledných 100 rokov magnetické pole Zeme oslablo o viac ako 15%, hoci predtým sa oficiálne udávala iná hodnota - nie viac ako o 5%. A v oblasti tzv. Juhoatlantickej anomálie, tiahnucej sa od brehov Brazílie po západné pobrežie Afriky - do nebývalej hodnoty! A negatívna dynamika prudko narastá každým dňom. Je pritom potrebné poznamenať, že nad západnou pologuľou je intenzita magnetického poľa celkovo slabšia ako nad východnou a procesy jeho degradácie prebiehajú rádovo rýchlejšie.
                                                                                                                                                                                                                  Práve oslabenie magnetosféry viedlo k tomu, že polárna žiara značne rozšírila svoju geografiu a zostúpila z vysokých zemepisných šírok do oblasti mierneho pásma. Teraz tento atmosférický jav možno pozorovať v Poľsku, Nemecku a ďalších európskych krajinách, kde predtým podobné nikdy nebolo zaznamenané. Táto skutočnosť je najvážnejším núdzovým signálom - Zem rýchlo stráca svoju ochrannú bariéru a stáva sa bezmocnou pred kozmickými živlami!

9

Juhoatlantická anomália

 

Nemeckí vedci v časopise Nature Geoscience uvádzajú, že už v blízkej budúcnosti môže magnetosféra tak oslabnúť, že umelé družice nachádzajúce sa na obežnej dráhe budú nechránené pred slnečnou radiáciou. Už teraz sa kvôli zvýšenej radiácii pri prelete cez oblasť Juhoatlantickej anomálie väčšina satelitov počas preletu tejto zóny vypína.

Zmena magnetických pólov bude sprevádzaná zmenou polohy planetárnej osi otáčania. To vyvolá globálne zotrvačné pohyby vzdušných a vodných más vo forme megatsunami a uragánov. Nadchádzajúce udalosti možno prirovnať k rotačnému účinku vo forme kotrmelca, ako obraty padlého vĺčika. Podľa tvrdenia niektorých vedcov výška vĺn tsunami na pobreží môže byť vyššia ako 200-300 metrov. Rieky sa miestami tiež okamžite vylejú z brehov a zaplavia nížiny.

Podľa posledných zverejnených údajov (začiatkom roka 2007) sa rýchlosť prúdenia severného magnetického pólu zvýšila z 10 km/rok v sedemdesiatych rokoch najprv na 40 km/rok v roku 2000 a potom dosiahla až 60 km/rok v roku 2004. Pritom vedci spozorovali nárast dynamiky zrýchlenia tohto procesu.

Výskumy v oblasti paleomagnetizmu ukázali, že predtým v čase prepólovaní, ktoré prebiehali postupne, magnetické pole Zeme strácalo štruktúru dipólu. Inverzii magnetického poľa predchádzal jeho útlm a po nej intenzita poľa znovu narastala na predchádzajúce hodnoty.

4

Modelové znázornenie hlavného magnetického poľa Zeme v jeho súčasnom stave (vľavo) a v procese prepólovania (vpravo). Časom sa zemské magnetické pole môže zmeniť z dipólového na multipólové a potom sa znova vytvorí stabilná dipólová štruktúra. Avšak smer poľa sa obráti - severný geomagnetický pól bude na mieste južného a južný prejde na severnú pologuľu.

 

Experimentálne sa dokázalo, že zmena znamienka magnetického poľa výrazne znižuje jeho napätie. A údaje magnetických laboratórií v Kanade a v USA už dnes naznačujú hmatateľný pokles napätia poľa našej planéty a sledujú nárast dynamiky procesu inverzie. Napríklad, ak by dnes Zem prestala vyrábať magnetické pole, to by úplne vymizlo nie o 15 000 rokov, ako pri normálnom fungovaní, ale o 1500 rokov.

Pri inverzii v oblasti nízkych zemepisných šírok v časti magnetosféry privrátenej k Slnku môže byť tiež vytvorený geomagnetický lievik, ktorý zabezpečí možnosť nerušeného dopadu slnečnej plazmy na povrch Zeme. Pritom planéta, neustále sa točiaca ako na ražni, bude nastavovať svoje "boky" pod najsilnejšie prúdy radiácie, spaľujúcej všetko na svojej ceste.

Vážnu hrozbu pre ľudstvo nesie a prudko naberá obrátky proces globálneho otepľovania. Zvýšenie priemernej ročnej teploty už priviedlo k topeniu polárnych ľadových čiapok a oblastí večného ľadu ako na súši, tak aj na morskom dne. V dôsledku dochádza k zvyšovaniu hladiny vody oceánov, klesaniu pôdy a čo je zvlášť dôležité, z útrob sa uvoľňuje obrovské množstvo skleníkových a toxických plynov. Ide prevažne o metán, sírovodík a oxid uhličitý, ktoré pri úniku zo zajatia večného ľadu vedú k dramatickému zníženiu obsahu kyslíka vo vode a atmosfére. Zvlášť škodlivo vplýva metán na obyvateľov svetových oceánov. Obráťte pozornosť na stále častejšie prípady hromadného úhynu morských cicavcov, ktoré sa celými stádami vyhadzujú na breh. Oni jednoducho nemajú čo dýchať, dusia sa a preto si radšej volia samovraždu namiesto trýznivej smrti udusením.

5

Nie je možné poprieť, že klíma sa v poslednom desaťročí dramaticky zmenila. Zvyšuje sa priemerná ročná teplota, každý rok sa lámu rekordy a stanovia sa nové. Tak sa rok 2014 stal najteplejším rokom za celú dobu meteorologických pozorovaní od roku 1880. 2015-ty stanovil nové teplotné rekordy. Potom 2016-ty sa stal najhorúcejším – v poradí tretí rok po sebe. A teraz už 2017-ty bije rekordy predchádzajúcich rokov. To je dôkaz toho, že procesy globálneho otepľovania na Zemi sú spustené a rozvíjajú sa s aritmetickou progresiou. Práve oni spôsobujú bezprecedentnú horúčavu v Indii, rozsiahle požiare v USA a Sibíri, topenie ľadovcov v Arktíde, Antarktíde a Grónsku.

Tím vedcov z USA a Írska na začiatku roka 2017 publikoval v časopise Science výsledky výskumu týchto procesov. Správa uvádza, že v kontexte zvyšovania priemernej ročnej teploty na planéte v celku, sa Zem otepľuje nerovnomerne. Predovšetkým Arktída - asi dvakrát rýchlejšie ako zvyšok planéty a v Západnej Antarktíde rýchlosť nárastu teploty je štyrikrát vyššia, než je svetový priemer - o 2,4⁰C. To viedlo k tomu, že vlani tam bola zaznamenaná najnižšia priemerná ročná úroveň ľadovej pokrývky. A na severnom póle v novembri 2016 bola teplota o 20 stupňov (!) vyššia, než je obvyklé.

Túto informáciu potvrdili aj vedci z NASA, ktorí nedávno uverejnili video zostavené z tisícov satelitných snímok oblasti severného pólu a priľahlých území, ktoré jasne demonštruje ako kriticky sa zmenšila plocha ľadu v Arktíde, ktorá dosiahla svoje historické minimum vo februári 2017. Taktiež sa uvádza, že v dôsledku nárastu priemernej ročnej teploty a tým vyvolaných procesov topenia ľadov a permafrostu Zem mení svoju polohu.

Ďalšia skupina vedcov informuje, že za posledných 35 rokov sa územie Arktídy zmenšilo o takmer 9%, zatiaľ čo objem antarktického ľadu sa v rovnakom období zmenšil o 23%. Pritom treba poznamenať, že odkaz na dobu 35 rokov je urobený zámerne, s cieľom zmierniť dopad tejto šokujúcej informácie, pretože za posledné tri rekordne teplé roky tieto procesy nabrali katastrofálne tempo.

Takto bolo ľudstvo postavené pred fakt spusteného zotrvačníka svojím rozsahom grandiózneho mechanizmu globálnej zmeny nielen klímy, ale aj samotného vzhľadu našej planéty. Rýchlosť a rozsah prebiehajúcich procesov dávajú dôvod tvrdeniu, že už v najbližších 5-10 rokoch sa známe obrysy kontinentov a ich poloha zmenia na nepoznanie. Pritom sa ľudstvo ocitne na pokraji existencie.

6_1   

Na globálne klimatické procesy má tiež významný vplyv zvýšenie teploty oceánskych vôd. Pritom podľa vlani zverejnenej správy amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), ktorá úplne popiera tvrdenia oficiálne prijatej verzie o údajnom "výraznom spomalení tempa globálneho otepľovania v období rokov 1984-2014", tento faktor nielen že sa nebral do nedávnej doby do úvahy, ale jeho ukazovatele sa znižovali minimálne dvojnásobne. Ale veď práve otepľovanie oceánu vedie k zrýchleniu topenia polárnych ľadovcov, už odlomených krýh a tiež k deštrukcii šelfových ľadových štítov.

Na konci januára 2017 sa od ľadovca Pine Island v Antarktíde odlomila asi kilometer široká a približne osem kilometrov dlhá kryha. NASA konštatuje, že ľadovec sa aktívne rozpadá od roku 2014 a v roku 2015 sa už od neho oddelil asi 10 krát väčší kus. Vznik ďalšej kryhy demonštruje nezvratnosť procesu rozpadu ľadovca.  

7 

Kryha Pine Island Foto: Jesse Allen / NASA (Divné, prečo nikto nevenoval pozornosť ďalšej väčšej trhline v hĺbke ľadovca? Ale veď to je nová, ešte väčšia hrozba).

Zdôrazňuje sa, že hlavnou príčinou degradácie antarktického ľadového príkrovu v súčasnosti je podmáčanie jeho základne teplou oceánskou vodou.

V blízkej budúcnosti sa od hlavného telesa šelfového ľadovca Larsen C do Weddellovho mora pri pobreží Antarktídy odtrhne v histórii ľudstva najväčšia kryha. Jej dĺžka je viac ako 210 kilometrov a plocha asi 6500 štvorcových kilometrov. Oddelenie takej obrovskej kryhy spôsobí jej rýchle topenie, zdvihnutie hladiny svetového oceánu minimálne o 1 meter a tiež výrazne zhorší už tak nezvyčajne prudko sa rozvíjajúci proces rozpadu šelfových ľadovcov Antarktídy.  

8

Grafické znázornenie formovania kryhy na ľadovci Larsen C.

Mimochodom, na začiatku mája na ľadovci Larsen C vedci objavili novú obrovskú trhlinu. Nachádza sa vo vzdialenosti 10 km od hlavnej trhliny. Vznik radu trhlín naznačuje, že ľadovec začal svoj pohyb, to znamená, že proces jeho rozpadu sa stal nevratným a to ohrozuje ľudstvo viac než vážnymi následkami.

(Pozn. prekladateľa - medzitým sa už 12. júla 2017 ľadovec "Larsen C" odlomil. Jedná sa o najväčšiu ľadovú kryhu v histórii meteorologických pozorovaní - jeho hmotnosť sa odhaduje na vyše 1 bilión ton a rozlohu má okolo 5 800 km². Zaujímavý je ale fakt, že kryha sa odlomila v Antarktickom zimnom období. Čo sa bude diať v lete, odborníci netušia. Viac o tomto môžete vidieť vo videu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=r-0uOAgRCUg)

V porovnaní s ľadovou pokrývkou Západnej Antarktídy sa Východoantarktický ľadový štít predtým považoval za stabilnejší. Medzitým nové štúdie demonštrujú intenzívne topenia ľadovcov aj tu. A príčinou je tiež teplá voda. Nejde len o oceánsku vodu, zohriatejšiu o niekoľko stupňov, ale tiež o obrovské množstvo jazier roztopenej vody, množstvo ktorých sa v poslednej dobe objavuje na povrchu ľadu, aj pod ich vonkajšou kupolou a ktoré rozrušujú ľadovce znútra. Z týchto príčin už začalo rozrušenie ľadovca Totten na východe Antarktídy, ktoré nevyhnutne povedie k zvýšeniu hladiny vôd svetových oceánov o 5 metrov.

V dôsledku zvýšenia teploty oceánskych vôd sa grónsky ľadovec Zachariae Isstrom, ktorý je základnou súčasťou ľadového štítu ostrova, taktiež rozpadá doslovne pred očami. Je potrebné poznamenať, že ak sa na planéte roztopí iba ľadový príkrov Grónska, povedie to k zvýšeniu hladiny svetového oceánu o 7 metrov.
Je absolútne očividné, že práve globálne otepľovanie, ktoré každý deň narastá, vedie k takým žalostným následkom. A vedci, zo znepokojením sledujúci globálne procesy topenia ľadov v Arktíde, Grónsku aj Antarktíde, dospeli k neradostnému záveru, že v najbližších niekoľkých rokoch ľudstvo očakáva vzostup hladiny svetových oceánov minimálne o 7 metrov. Ale keď sa roztopia polárne ľadové čiapky, toto číslo sa zväčší na 60-70 metrov.

9_1

Všimnite si, že samotné roztápanie ľadovcov spôsobuje zväčšenie skleníkového efektu. Ľadová pokrývka našej planéty totiž odráža časť slnečného svetla. Bez tohto sa teplo bude zadržiavať v zemskej atmosfére vo väčšej miere, čo ďalej prispieva k zvýšeniu priemernej atmosférickej teploty. A topením ľadov sa zväčšujúca plocha oceánov, ktorá absorbuje teplo, iba zhorší situáciu.

Časopis National Geographic už ponúkol svojim čitateľom mapu sveta po rozpustení všetkých ľadovcov. Treba poznamenať, že nehľadiac na hrozné následky predloženého modelu, podľa ktorého  voda pochová pod sebou Dánsko, Estónsko, Holandsko, značnú časť európskej časti Ruska, polovicu Ukrajiny, všetky pobrežné, čiže najhustejšie obývané územia našej planéty, novinári predsa poľutovali svoje publikum a trochu prikrášlili hrozivé výsledky blížiacej sa katastrofy.

10

Netreba zabúdať, že voda má hmotnosť. Reč je o miliardách a miliardách ton. A celá táto záľaha  bude vytvárať značný tlak na tektonické dosky, ktorých povrch zaplaví. A ako sa bude správať každá jednotlivá doska je veľmi ťažké predvídať. Preto nestačí rozmýšľať lineárne a spoliehať sa na výšku, v ktorej sa nachádza vaše rodné mesto nad úrovňou mora, v nádeji, že "sa tomu vyhne". Že vraj nejakých 7? Nás ani 70 metrov neohrozí! Takto môže rozmýšľať iba naivné dieťa. Veď voda, ktorá zatopí len časť plochy tektonickej platne, môže spôsobiť to, že táto celá poklesne o niekoľko sto, ale aj tisíce metrov pod svoju terajšiu úroveň. A ak zoberieme do úvahy na obrátkach naberajúcu tektonickú aktivitu planéty, tak následky môžu byť absolútne nepredvídateľné. Teraz je jasné iba jedno – už o niekoľko rokov zostane oveľa menej súše, ako by sme si všetci želali.
Spolu s roztápaním ľadových čiapok a večne zamrznutej pôdy sa ľudstvo stretáva ešte s ďalšou  hrozbou - skleníkové plyny. Ešte donedávna sa predpokladalo, že najväčší príspevok k rozvoju skleníkového efektu činí oxid uhličitý. Podľa údajov nedávno zverejnenej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy OSN (IPCC), vo výpočte na 100 rokov je skleníková aktivita metánu 28 krát silnejšia, ako u CO2 a v 20-ročnej perspektíve až 84 krát.
Výskumy uskutočňované ruskými vedcami počas posledných 20 rokov ukázali, že ľadovce kontinentálneho permafrostu a podmorského Východosibírskeho šelfu obsahujú obrovské množstvo hydrátov metánu, vyjadrené v miliardách ton.

Hydrát (aj klatrát) metánu je zamrznutá a silne koncentrovaná forma metánu, nachádzajúca sa v prírode. Iba za mierneho tlaku a pri dostatočne nízkej teplote zostáva hydrát metánu stabilný. Ale v dôsledku zvýšenia priemernej teploty zemskej atmosféry a značného otepľovania vôd svetového oceánu sa večné ľady začali roztápať, uvoľňujúc do atmosféry metán. Pritom sa značne zosilňuje skleníkový efekt, čím sa opäť urýchľujú procesy globálneho otepľovania.

Problém je v tom, že metán uvoľňovaný do atmosféry nebráni vstupu tepla k zemskému povrchu, ale prakticky úplne blokuje procesy prestupu tepla, čím vytvára efekt termosky. Takto sa spúšťa uzavretý cyklus: teplo postupuje od Slnka k povrchu planéty – zvyšuje sa teplota vzduchu a vody v oceáne, roztápajú sa ľadovce a večne zamrznutá pôda, uvoľňuje sa metán, sírovodík a oxid uhličitý – a tieto, zadržiavané v atmosfére, zhoršujú situáciu. Pritom negatívne udalosti neustále narastajú.

11

Vedci podotýkajú, že k najväčším výronom metánu do atmosféry bude dochádzať v Severnom ľadovom oceáne. Len v roku 2010 bolo podľa skromných výpočtov z hlbín arktických vôd do atmosféry vyvrhnutých 6 miliónov ton metánu. V roku 2011 bolo v severnej časti mora Laptevovcov na kúsku morského dna o rozlohe jeden štvorcový kilometer zaregistrovaných niekoľko stovák výronov plynu. Vedci, ktorí narazili na tento jav, ho pomenovali megasip. Ich počet vo vodách svetových oceánov narastá každým rokom. Doteraz ich iba vo vodách mora Laptevovcov napočítali vyše 300.

Výsledky expedícií vykonaných v rokoch 2012, 2014 a 2016 potvrdili, že intenzita uvoľňovania metánu z oceánskeho dna v oblastiach megasipov prudko narastá. A pokiaľ sa predtým objavovali kontinuálne, silné vystupujúce štruktúry do sto metrov naprieč, tak teraz sa zaznamenávajú hodnoty priemerov nad 1 000 metrov.

Vedci prišli tiež k záveru, že globálne otepľovanie môže viesť k silnejším, alebo dlhšie trvajúcim búrkam v Severnom ľadovom oceáne, ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou schopné vyprovokovať silný výron metánu do atmosféry s objemom vyše 50 mld. ton. Uvoľnenie takého množstva skleníkového plynu nevyhnutne vyvolá prudký nárast globálnych teplôt a humanitárnu katastrofu nebývalého rozsahu.

12

Okrem škôd spôsobených planetárnej klíme vedci dnes spájajú výrony metánu aj s takzvanými anomáliami Bermudského trojuholníka v Atlantiku. Nedávno Bruce Denardo z Námornej postgraduálnej školy v Monterey v Kalifornii dokázal hypotézu, že pri vzostupe masívnej bubliny metánu sa hustota vody prudko znižuje a morská loď okamžite klesá pod vodné masy. Podobné sa deje s lietadlami. Metán, uvoľňujúci sa z podložia, prudko znižuje hustotu vzduchu, znižuje vztlak, skresľuje údaje výškomerov a je schopný zastaviť motory, čo vedie k nevyhnutnému kolapsu lietadiel. 

13

Následkami  globálneho otepľovania trpia nielen oceány, ale aj moria. Americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences koncom marca 2017 publikoval výsledky výskumu stavu bazénu  Baltského mora, ktorý spoločne vykonali  vedci z Dánska a Švédska. Uvádza sa, že oproti stavu z roku  2012 sa plocha kyslíkovej púšte na dne Baltu rozrástla o 60 000 km², čo je  jeden a pol násobok plochy Dánska. Jednou z hlavných príčin kyslíkového hladu v mori sa uvádza metán, ktorého obsah vo vode za posledné roky prudko stúpol.

Hrozbu skutočne biblických rozmerov ukrýva vo svojich hlbinách Čierne more. Nie je žiadnym tajomstvom, že Čierne more je najväčšou meromiktickou vodnou nádržou na svete, kde je vodný stĺpec v hĺbkach pod 150-650 metrov (podľa stavu zo začiatku dvadsiateho storočia) vyplnený vodou bez kyslíka, obsahujúcou jedovatý sírovodík a metán.

14

Výmena vody so Stredozemným morom tu prebieha cez plytký Bosporský prah. Do hlbín Čierneho mora sa spúšťa slanšia, t. j. hustejšia voda Stredozemného mora. Späť do Marmarského mora odchádza riečnym prítokom demineralizovaná (sladšia) a teda ľahšia čiernomorská voda. Takto sa za posledných 6 -7 tisíc rokov  vytvorilo obrovské "odkalisko", v ktorého hlbinách  sa v ohromnom množstve nahromadili  toxické plyny. A dnes už táto mŕtva hrubá vrstva predstavuje vyše 90% objemu nádrže.
                                                                                                                                                                                                                  Štúdiom tohto problému sa veda zaoberá už viac ako sto rokov. No dodnes vedci nemôžu prísť k jednotnému názoru v otázkach zdroja sírovodíka a metánu vo vodách Čierneho mora a tiež podstaty prebiehajúcich procesov stenčovania hornej vrstvy  morskej vody.  Zatiaľ  sú vedci  nútení iba konštatovať výsledky pozorovaní. Takže napriek všetkým predchádzajúcim prognózam od roku 2007 hrúbka hornej osídlenej vrstvy vody na niektorých miestach nepresahuje 10-15 metrov.

Podložná šošovka dýcha, nafukuje sa, čas od času sa prediera na povrch vďaka preháňajúcim sa vetrom a plyny unikajú do atmosféry. Za silnej búrky sírovodík stúpa k povrchu a obyvatelia pobrežných oblastí môžu cítiť charakteristický zápach.

Na začiatku 1950-tych rokov v zátoke Walvis Bay (Namíbia) výstupný prúd vyniesol na povrch sírovodíkový oblak. Do vzdialenosti 150 míľ vo vnútrozemí  bolo cítiť zápach sírovodíka, stmavli steny domov. V skutočnosti  vtedy obyvatelia Juhozápadnej Afriky prežili „ľahký“ plynový útok, veď cítenie zápachu zhnitých vajec už znamená prekročenie MPK (maximálnej prípustnej koncentrácie).

15

Dnes sú v Čiernom mori neustále registrované nezvyčajné vlny. Pri úplnom bezvetrí na šírom mori v priebehu niekoľkých sekúnd vznikajú obrovské valy s výškou do 25 metrov aj viac a rovnako bleskovo miznú. Voda jednoducho zrazu "vzkypí" a v zlomku sekundy nad ňu vystúpi vodný balvan, schopný pohltiť deväťposchodový dom. Potom tento kolos rovnako neočakávane mizne. Žiadna námorná loď pri strete s takouto vlnou nemá ani najmenšiu šancu. Na rozdiel od tsunami vznikajú spontánne a nemožno ich predvídať.

Našťastie k veľkým výronom plynov dochádza zatiaľ zriedkavo. Ale pre pochopenie možných následkov spomeňme Jaltské zemetrasenie z roku 1927. Okrem strašnej deštrukcie v rozsahu od 70 do 100% predviedlo ľudstvu hrozbu, ukrývajúcu sa v morských hlbinách Čierneho mora. Epicentrum zemetrasenia sa vtedy nachádzalo v mori, kde sú početné tektonické zlomy. V dôsledku zemetrasenia začali na povrch stúpať stĺpy sírovodíka a metánu. Zložilo sa to tak, že zároveň so zemetrasením bola nad morom búrka, blesky bili priamo do vody a zapaľovali k povrchu vystúpené plyny. Z vody do neba vyrážali obrovské ohnivé stĺpy vysoké 500 až 800 metrov. Oheň sa tiahol na desiatky kilometrov do mora. Aj ďaleko od mora bolo cítiť silný zápach skazených vajec  a na morskom obzore planuli hromové blesky. Skutočné biblické peklo.

Ak by k podobnému zemetraseniu došlo dnes, tak by sa to všetko skončilo globálnou katastrofou. V dôsledku prvotného tepelného impulzu dôjde k objemnej explózii sírovodíka a metánu. S ohľadom na súčasný stav kôry planéty to môže viesť k silným tektonickým procesom a posunom tektonických dosiek, čo spôsobí ničivé zemetrasenia a tsunami po celej zemeguli. Ale to ešte nie je všetko! V dôsledku explózie budú do atmosféry vyvrhnuté miliardy ton koncentrovanej kyseliny sírovej.

Predpokladá sa, že Achillovou pätou Spojených štátov a spolu s nimi aj celého ľudstva, je Yellowstonský supervulkán. A niektorí odborníci dokonca vypočítali aký silný jadrový úder je nevyhnutné naniesť na americký národný park, aby sa vyvolala jeho erupcia. Tak teda rovnakí "vedci" vypočítali, že na detonáciu sírovodíka v Čiernom mori je dostatočná nálož s kapacitou ekvivalentnou  jadrovej bombe, ktorá zničila Hirošimu, t.j. do 18 kiloton TNT. Pritom následky katastrofy budú zrovnateľné s následkami zrážky Zeme s asteroidom s hmotnosťou len 2 krát menšou ako hmotnosť Mesiaca.

Technicky je možný ešte jeden scenár vývoja udalostí. Za týmto účelom stačí len Čierne more  premiešať. Môže sa to udiať technickým spôsobom – detonácia jadrovej nálože malej sily na morskom dne, ktorú si ani nikto nevšimne, okrem špeciálnych prístrojov, alebo aj ako nejaká prírodná udalosť, napríklad zemetrasenie. Už po niekoľkých hodinách na brehu pocítia zápach skazených vajec. A potom sa o deň neskôr prevráti na masový hrob nielen Čierne more, ale aj všetky pobrežné oblasti v polomere 500 kilometrov od pobrežia.

Veľmi vážnym ohrozením pre civilizáciu je tiež zhoršujúca sa tektonická situácia. Seizmická aktivita na planéte za posledné desaťročie nadobudla hrozivý charakter. Počet sopečných výbuchov a zemetrasení sa zvyšuje každým rokom. Ich sila a magnitúda sa neustále zvyšuje. Situácia sa natoľko zhoršila, že aj všetky pokusy zakryť pravdu o skutočnom stave vecí neprinášajú vládnucim elitám žiadne plody. Prúd informácií, svedectvá svedkov a obetí katakliziem už nie je možné skryť.

Na tektonickú situáciu na planéte priamo vplývajú procesy globálneho otepľovania. Zvyšujúca sa priemerná ročná teplota, zväčšujúci sa skleníkový efekt, topenie ľadovcov a permafrostu vedú k nárastu teploty zemského jadra a v dôsledku k zvyšovaniu tlaku magmy, ktorá nevyhnutne potrebuje uvoľnenie. Práve tieto procesy vedú k pohybom tektonických dosiek, zostrujú seizmickú situáciu a aktivujú väčšinu sopiek na planéte.

Vážnou hrozbou pre ľudstvo sú najmä supervulkány, erupcia hociktorého z nich je schopná ak nie úplne zničiť ľudstvo ako druh, tak naniesť skutočne nenapraviteľné škody civilizácii a vrátiť ľudstvo znovu do doby kamennej.

Súčasná civilizácia bola niekoľkokrát svedkom takýchto erupcií, aj keď s relatívne malou ničivou silou. V roku 1783 došlo k obrovskej erupcii celej reťaze sopiek na Islande, ktorá spôsobila smrť viac ako 10 000 ľudí na samotnom ostrove a viac ako 23 000 ľudí na britských ostrovoch, ktorí zomreli od jedovatých plynov. A do atmosféry vyvrhnuté tony sopečných aerosólov viedli k obrovskej neúrode a hladu prakticky v celej Eurázii.

Erupcia stratovulkánu Tambora 7-meho stupňa na ostrove Sumbawa (na juhu Indonézie) v roku 1815 spôsobila tri roky bez leta. Vtedy na celej planéte došlo ku globálnemu zníženiu priemernej teploty o 2,5°C. Neúroda, hlad a masová smrť ľudí postihli takmer celú Zem. Zvlášť postihnuté boli Severná Amerika a Európa.

Treba mať na pamäti, že všetky sopky planéty sú vzájomne prepojené ako spojené nádoby. A pokiaľ dôjde k erupcii aspoň jedného supervulkánu, nevyhnutne to vyvolá reťazovú reakciu a nasledovať bude celá séria zemetrasení, výbuchov sopiek a ostatných supervulkánov, za nimi budú po celej planéte nasledovať tsunami a záplavy. Tektonické dosky sa začnú pohybovať, čím vyvolajú nové katastrofy veľkého rozsahu. A bude už úplne jedno, ktorá z kalder spustí tento pekelný mechanizmus. Či to bude Yellowstone alebo Long Valley v Spojených štátoch, Aira v Japonsku, sopka Bárðarbunga na Islande, sopky Kamčatky, alebo hociktorý iný supervulkán. Kolosálne emisie pyroklastov do stratosféry spôsobia, že sa Zem na niekoľko desaťročí zahalí do mraku tzv. nukleárnej zimy. Dôjde k prudkému ochladeniu, priemerná ročná teplota sa zníži do mínusových hodnôt. Ľudstvo bude odsúdené k hladu a bolestnému vymieraniu.

16

Sme pripravení pre takéto skúšky? Táto otázka je viac ako rétorická. Aj udalosti z roku 2010, kedy došlo na Islande k erupcii sopky Eyjafjallajökull ukázali bezradnosť ľudstva pred podobnými skúškami. Napriek skutočnosti, že táto prírodná katastrofa nebola spojená s ľudskými obeťami a vlastne len pár dní bránila prevádzke civilného letectva, bola schopná spôsobiť civilizačný kolaps.

Španielsko, ktoré v tej dobe predsedalo Európskej únii, nemohlo usporiadať núdzovú videokonferenciu ministrov dopravy EÚ. Siete boli tak preťažené, že sa predstavitelia viacerých krajín, vrátane Fínska, jednoducho nemohol pripojiť. Nakoniec sa konferenciu podarilo uskutočniť až štyri dni po prvých zákazoch preletov. Zistilo sa, že zjednotená Európa nemá jednotné centrum pre činnosti v núdzových situáciách, neexistuje vypracovaný systém koordinácie národných a celoeurópskych noriem a pravidiel konania v podmienkach mimoriadnych udalostí.

Fínski novinári z vysielacej spoločnosti YLE vtedy dospeli k záveru, že v prípade vážnejších problémov zostanú jediným spojením krátkovlnné vysielačky, ale aj tie sa môžu stať bezcenným odpadom, ak Zem navyše zasiahne silná magnetická búrka.

17

Ale Island je schopný zasadiť nové údery a, bohužiaľ, je to neodvratné. Vec je v tom, že tento ostrov leží na dvoch rôznych tektonických doskách – severoamerickej a eurázijskej, ktoré sa neustále pohybujú rôznymi smermi. Island sa vyznačuje kontinuálnou sopečnou činnosťou, pričom klasické kužeľovité sopky sú tu pomerne vzácne, najbežnejší je vulkanizmus trhlinového typu. V skutočnosti je tento malý ostrov s rozlohou cca 100 000 km² jednou obrovskou sopkou, vedcami podmienečne rozdelený na množstvo rôznych.

Vyššie uvedené skutočnosti názorne ukazujú realitu dneška. Ľudstvo stojí pred tvárou klimatickej apokalypsy. Boli uvedené iba najširšie udalosti z tých všetkých, ktoré sa teraz odohrávajú na planéte a vytvárajú náš spoločný neľahký zajtrajšok, takpovediac iba vrchol ľadovca.

Nespomína sa tu problematika obsahu CO2 v atmosfére, ktorého koncentrácia v roku 2015, prvýkrát za posledných 3-5 miliónov rokov, dosiahla 400 ppm (parts per million – častíc z milióna) a teraz každý rok prudko stúpa. Vyplýva to zo správy Svetovej meteorologickej asociácie, publikovanej v minulom roku.

Pritom vedci už otvorene vyhlasujú, že človek neurobil nič pre takéto katastrofické zmeny v klíme. Áno, technogénny vplyv človeka na planétu je samozrejme prítomný, ale to nie je nič v porovnaní s tým, čoho je schopná samotná planéta. Napríklad množstvo uhlíka, uvoľňovaného do atmosféry sa zvyšuje alebo znižuje v dôsledku teplotných zmien v oceánoch. Ročné vylučovanie uhlíka z jeho hladiny niekoľko sto krát prevyšuje priemyselné emisie na celej Zemi za všetky roky ľudskej technogénnej činnosti.

Nedotkli sme sa problému prudko sa zvyšujúceho množstva chlóru v atmosfére. Veď ešte v januári 2014 bola v časopise Nature Geoscience, s podporou National Science Foundation (NSF), zverejnená  štúdia, v ktorej autori študujúci atmosféru Aljašky, odhalili vysokú hladinu molekulárneho chlóru vo vzduchu. Jeho atómy majú extrémne vysokú reaktivitu a silne vplývajú na chémiu atmosféry. Môžu okysličovať množstvo zložiek atmosféry, vrátane metánu a elementárnej ortuti a tiež aktivovať bróm, ktorý je ešte silnejším okysličovadlom.

18

Severná Amerika, Novomadridský zlom

V tomto článku tiež nebola osvetlená zložitá seizmická situácia severoamerického kontinentu a všetky tie procesy, ktoré tam prebiehajú. O problematike Yellowstonskej kaldery, ktorá je v aktívnom štádiu a už doslova dýcha z posledného, je napísané veľmi veľa a je o nej počuť. Ale okrem nej v tomto regióne existuje mnoho ďalších globálnych problémov, ktoré dohromady tvoria jeden obrázok. Spojené sú predovšetkým s procesmi zmeny pólov, ktoré tektoniku uvádzajú do pohybu. Napríklad Novomadridský zlom, zasahujúci územie ôsmich štátov a nachádzajúci sa v centre veľmi zložitej severoamerickej litosferickej dosky, ktorú oficiálna veda mylne považuje za celistvú, už praská vo švíkoch. A v blízkej budúcnosti platforma kontinentu, neschopná pohybu, môže byť roztrhnutá na niekoľko častí. Narastajúci a zosilňujúci sa počet zemetrasení pozdĺž Novomadridského zlomu svedčí o nevyhnutnej katastrofe lepšie, ako akékoľvek vedecké správy a oficiálne vyhlásenia. Pridajte sem zlom San Andreas, pozdĺž ktorého rázne a pomerne rýchlo klesá Kalifornia, miznúca doslovne na očiach pod zem na desiatky metrov a získate nevyvrátiteľné dôkazy hroziacej biedy. 

19

Tvoriaci sa tektonický kontinentálny zlom v severoamerickej litosferickej platni

 

Nedotkli sme sa ani problematiky Achillovej päty Európy, hlboko umiestnenej seizmicky aktívnej „oblasti Vrancea“ na východe Karpát, severne od Bukurešti, ktorej aktivácia môže kedykoľvek spôsobiť ničivé zemetrasenia po celej Európe. Prudké zosilňovanie seizmickej aktivity v oblasti, aj nové podpovrchové geotermálne anomálie, ktoré sú registrované od jesene 2013, svedčia o zvýšení seizmickej aktivity a sú predzvesťou blížiacej sa katastrofy.

Všimnite si, že v článku sú posúdené iba procesy, ktoré prebiehajú na samotnej planéte. Nedotkli sme sa kozmických faktorov ovplyvňujúcich Zem. To je osobitná téma na štúdium, ale hrozby a skúšky, ktoré na nás chystá vesmír, treba vnímať vážne, pretože už v najbližších desaťročiach sa s nimi ľudstvo zrazí tvárou v tvár. Ako ľahký dotyk k téme spomeňte si na Čeľjabinský meteorit a na meteorit, ktorý 2. mája tohto roku preletel medzi Mesiacom a Zemou a ktorý sa zázrakom prehnal okolo. Pritom sa obidve udalosti stali pre astronómov absolútnym prekvapením. Zoznam udalostí je oveľa širší, v článku sme sa dotkli iba tých problémov, ktoré ležia na povrchu. Ale aj týchto faktov je dostatok na to, aby sa dalo pochopiť, aký krehký je stav planéty, nakoľko prízračná je existencia človeka a nezreteľná budúcnosť našej civilizácie.

Fakty sú neústupné veci a skryť ich je nemožné. Na ich pozadí vzniká len jedna logická otázka: prečo sme stále nažive? Veď je oveľa jednoduchšie vyhrať jackpot v lotérii, než našej civilizácii preskočiť mimo prichádzajúcich udalostí.

Existuje očividná zákonitosť chodu geopolitických udalostí, ktoré sa rozvíjajú priamo úmerne zhoršeniu klimatickej situácie na planéte.

20 
Naľavo Veľká Británia - utečenci z ázijských krajín požadujú zriadenie práva šaría v krajine. Napravo  Maďarsko - utečenci požadujú, aby ich pustili do Nemecka.

Za posledné tri roky do štátov EÚ z Ázie a Afriky nahnali tlupy utečencov-inovercov. Ich celkový počet je asi štyri milióny ľudí. Ale my už pozorujeme katastrofálny výsledok tohto pokračujúceho experimentu. Násilie, lúpeže, boj o územie a neochota spoločne vychádzať. Ale veď sa premiestnilo len niekoľko miliónov ľudí. Čo sa stane, keď budúce klimatické kataklizmy prinútia miliardy utiecť zo svojich sídiel? Ale veď veľmi skoro bude ľudstvo nútené prežívať na oveľa menšej rozlohe súše, než je tomu teraz. Bude to podobné šialenstvu.

Politici namiesto toho, aby sa zjednotili kvôli riešeniu problémov hroziaceho nebezpečenstva a začali podnikať konkrétne opatrenia, s novou silou podnecujú v spoločnosti konflikty a nenávisť. Na scéne medzinárodného geopolitického divadla rozohrávajú nové inscenácie - farebné revolúcie po celom svete; krvavé masakry na Ukrajine a v Sýrii; početné teroristické organizácie pôsobiace na celom svete; šou "idiot" Trump; tvrdý medzinárodný ekonomický a politický nátlak na Rusko.

20_1

Dochádza k banálnemu zahmlievaniu očí, aby sa skryla pravda pred ľuďmi. Zjednotiť politikov je prakticky nemožné! V mene udržania ilúzie moci vo svojich ručičkách sú ochotní na všetko a až do konca. Elita žije v realite hollywoodskeho trháku "2012" - "nás zachránia ...", "my prežijeme ...". A budujú svoje podzemné mestá a archy... Hľa, kde je naozajstná utópia!

Keď raz politici, ktorých ľudia zvolili a ktorým dočasne delegovali vlastné právomoci nechcú robiť nič pre prijatie naliehavých opatrení pre záchranu ľudstva, potom ich k tomu musíme povzbudiť.

všeci na jednej lodi_sk_1 

 Karikatúra "Súčasná spoločnosť"                                                                                                                               

 

Planéta je na pokraji grandióznej katastrofy. A len blázon môže dúfať, že tento už padajúci meč minie naše šije. V prvom rade treba na národnej a medzinárodnej úrovni priznať samotnú existenciu globálnej klimatickej hrozby. Vykonať rad opatrení pre informovanie obyvateľstva o nových skutočnostiach a pre ich adaptáciu na ne. Na medzištátnej úrovni začať konzultácie o rozpracovaní "klimatického navigátora" – globálneho plánu na záchranu civilizácie a prežitie ľudstva v nových geofyzikálnych a klimatických podmienkach.

Všetky sily medzinárodného spoločenstva, celý vedecký a technický potenciál civilizácie treba nevyhnutne zamerať na vypracovanie a zavádzanie technológií pre výrobu pitnej vody a pre výrobu potravín v náročných klimatických podmienkach. Technológií pre čistenie a dezinfekciu vody, na odsoľovanie slanej vody. Najnovších technológií spojených s výrobou liekov a lekárskou starostlivosťou. Je čas zaviesť alternatívne formy bezplatnej energie. Je tiež nutné postarať sa o vytváranie podmienok bývania pre budúcich utečencov. Je dobré, že súčasná veda je už schopná riešiť všetky otázky opísanej problematiky. A otázka cien teraz nie je vôbec aktuálna, pretože v stávke  je otázka prežitia.

V týchto podmienkach je na medzinárodnej aréne potrebné prinútiť pracovať a svedomite plniť svoje funkcie politického impotenta – OSN. Všetky krajiny bez výnimky si musia sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa o zavedení najtvrdšieho moratória minimálne na 50 rokov (!) na všetky vojny, ekonomické i politické. Okamžite zastaviť bez výnimky všetky vojenské konflikty na planéte. Ukončiť ich činnosť a v prípade nemožnosti zničiť bez výnimky všetky teroristické organizácie. V prípade neposlušnosti, odmietnutia plnenia týchto požiadaviek alebo ich porušenia –operatívne a tvrdo trestať všetkých vinníkov. Je na čase skončiť tieto hrátky na úkor ľudských životov. Už je dosť vyjasňovania si vzťahov o tom, kto je na pieskovisku šéfom a koho lopatka je krajšia!
Prirodzene, že sa tieto rozhodnutia dotknú záujmov mnohých konkrétnych osôb a finančných skupín. 

Preto je tiež potrebné zaviesť prísne obmedzenia pre kapitalizáciu na jedného človeka za rok a zastaviť nadmerné zisky. Všetky prebytočné finančné prostriedky smerovať na vývoj technológií a vytvorenie podmienok pre prežitie civilizácie v nových podmienkach. Pretože už zajtra sa bankovky úplne znehodnotia a len kúsok súše, hlt vody a krajec chleba budú mať hodnotu, nič viac. Pritom sa všetci bez výnimky budú nachádzať v úplne rovnakých podmienkach.

Žiaľ, času na adaptáciu a prijatie operatívnych rozhodnutí zostáva kriticky málo. Hlavne, aby nebolo príliš pozde.

Musí sa rázne zmeniť globálna informačná politika, formát podávania a kvalita materiálov v mediálnom priestore. Na štátnej úrovni zaviazať médiá informovať ľudí o nastávajúcich udalostiach, vysvetľovať čo sa deje, nielen vyzývať k tolerantnosti, ale ju aj skutočne vychovávať, rovnako vzájomnú pomoc v mene prežitia. Pretože situácia, ktorá je už zrelá, je žiaľ neodvratná.
Zmeniť myslenie sa nepodarí rýchlo, príliš dlho ľudí kódovali mechanizmami na vyhubenie. Všetko vyžaduje určité úsilia, vysvetlenia a demonštrácie pozitívnych príkladov správania.

Je nutné zakázať premietanie a natáčanie filmov, ktoré propagujú násilie vo všetkých jeho formách. Už je dosť strašenia ľudí zombie-apokalypsami a popularizovania scenárov všelijakých "Šialených Maxov". K čomu to vedie všetci dobre vieme a tragédia v New Orleans v roku 2005 nám ukázala celú "krásu" týchto technológií. Namiesto deštruktívnych filmov natáčať vzdelávacie, vedecko-populárne filmy zamerané na prípravu ľudí k nadchádzajúcim udalostiam. V ktorých sa vysvetľujú pravidlá správania, algoritmy spoločných činností a vzájomnej pomoci a tiež techniky pre bezpečnosť.  Vytvárať umelecké filmy a televízne programy, ktoré propagujú výlučne kladné príklady správania a vysoko morálne a mravné vzory ľudského jednania.

 21

Všetky tieto opatrenia je nutné vykonať bezodkladne, kým existuje šanca a ešte trochu času, ktorý sa nenávratne míňa. Lebo situácia sa zhoršuje každým dňom a ďalej bude iba horšie.

Ak nezrealizujeme všetky tieto opatrenia, nebudeme mať žiadnu šancu na prežitie. Čaká nás totálna vyhladzovacia vojna všetkých proti všetkým. Budú sa pestovať "Šialení Maxovia", konkurujúce si bandy pankhartov, zabíjajúcich deti kvôli hltu vody. Bohužiaľ, no v danej chvíli sa už ľudia nachádzajú na pokraji dna! Príliš dlho politici a náboženskí vodcovia rozdeľovali ľudí.

Prišiel čas, aby sa všetci ľudia sveta zjednotili. Lebo dnes je otázka prežitia nadnárodná - je otázkou prežitia ľudstva.


Autor: Vjačeslav Gromov, vojenský analytik 29. mája 2017


Zdroj: https://cont.ws/@gromofff/626875

    

 

Líbí se mi 263KLIMATICKÁ APOKALYPSA JE NEVYHNUTNÁ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 263
Podobné články:Komentáře

Vonni 29.12.2017 01:07 Odpověď

Toto všetko, čo je v článku opísané je “nič” oproti tomu, čo je schopné vyvolať tzv. precesné kyvadlo. Ale aj napriek tomu má ešte ľudstvo šancu eliminovať následky pravidelne sa opakujúcej cyklickej zmeny životných podmienok na našej Planéte, ak prijme Znalosti, zverejnené v knihách Anastasie Novych.


Michaela 10.09.2017 09:33 Odpověď

To, čo sa deje vôkol nás, sa už nedá ďalej ignorovať. Ak sa však spojíme a spoločnosť začne stavať na duchovných hodnotách, bude to lepšie pre každého z nás. Ďakujeme za článok.


Anna 09.09.2017 23:23 Odpověď

Nemám slov.Technicky pokrok neznamená zároveň aj duchovný pokrok.Kazdy je zodpovedný za to co sa deje s našou planétou.Ego ľudí je nenásytné a veľmi lstive a ľudia sa ním nechajú ovládať na všetkých úrovniach.Jedina šanca by bola keby sme sa mohli zamerať na lásku a v jej mene spojit všetky sily na záchranu civilizácie.Ludia však nie sú tak ďaleko,aby v mene lásky spojili svoje sily a schopnosti


Natalia 09.09.2017 20:33 Odpověď

Děkuji za článek. Je to velmi důležitá informace.Zanechat komentář

Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"