Například: Dobré zprávy
Ikona Bohorodičky  „Obměkčení zlých srdcí“  Sedmibolestná

Co je v Pravoslaví známo o obrazu „Sedmibolestná“

Pověst
Podle pověstí byla, původní zázračná ikona Bohorodičky „Sedmibolestná“, napsána v dávné minulosti. V některých publikacích z XIX. století se uvádí, že tato ikona je starší více jak pět set let. Zázračná ikona Matky Boží „Sedmibolestná“ je původem ze severu Ruska. Před revolucí se nacházela v chrámu sv. apoštola Jana Bohoslovce ve Vologodské eparchii. Historie této ikony je podobná mnohým jiným příběhům o zázračných jevech, spojených s obrazy Panny Marie.

Jeden vesničan po mnoho let trpěl těžkou kulhavostí, byl již z toho zoufalý a nevěřil v uzdravení. Jednou měl sen, ve kterém mu Božský hlas řekl, aby na zvonici církve, kde se uchovávaly staré ikony, našel obraz Přesvaté Bohorodičky a pomodlil se před ním za uzdravení.
Vesničan šel do dané církve, ale služebníci mu nevěřili a tak ho tam nechtěli pustit. Když už je ale prosil potřetí, dali mu svolení. Ukázalo se, že ikona, pokrytá špínou a blátem, byla zatlučená místo jednoho stupínku žebříku, po kterém zvoníci chodili nahoru zvonit na církevní zvony. Zděšeni tímto neuvědomělým rouháním faráři umyli obraz a odsloužili nad ním mši a vesničan se před ním skutečně zázračně uzdravil.

Jak léta ubíhala, vzpomínka na tento zázrak se postupně ztrácela a mohla úplně zaniknout, pokud by se neukázala opět zázračná moc ikony Bohorodičky „Sedmibolestné“. V roce 1830 se na velké části Ruska, včetně provincie Vologda, vyskytla strašná epidemie cholery. Během moru mnohé posvátné předměty byly přeneseny do letní církve Dmitrija Prilutského ve vsi v okrese Vologda. Zbožní obyvatelé Vologdy zorganizovali slavnostní průvod kolem města s ikonou Bohorodičky „Sedmibolestné“. Po takovém společném modlení před zázračným obrazem cholera ustoupila stejně náhle, jak i předtím vypukla.
Ikonografie
Důkazem o relativně starším původu obrazu Panny Marie „Sedmibolestné“ je jeho ikonografie, která v alegorické formě předává Evangelistský příběh setkání svatého Simeona a Matky Boží s Nemluvňátkem (před revolucí tato ikona měla ještě jedno jméno „Obměkčení zlých srdcí“ - „Simeonovo proroctví“). Zbožný Simeon mnoho let přemýšlel o významu slov v knize proroka Izaiáše: „Hle panna počne a porodí Syna…“, a na sklonku života jeden den, po vnuknutí Svatého Ducha přišel do chrámu. V tento den tam Marie a Josef přinesli dítě Ježíše. Podle Mojžíšova zákona měli všichni židovští rodiče na čtyřicátý den po narození přinášet své prvorozené dítě do chrámu pro zasvěcení Bohu. Zbožný Simeon, jako kněz, vzal dítě do náručí a Duchem Svatým spatřil v něm Boha a zvolal: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova v pokoji…“ (Lukáš 2:29). Pak se obrátil k Matce Boží a předpověděl ji o jejím Dítěti, „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“(Lukáš 2:35)

Jak vysvětlit počet zobrazených mečů (střel)? Čtěme pozorně
Jak i předpověděl Simeon ve svých slovech na ikoně "Sedmibolestná", Matka Boží je zobrazená Samotná bez Předvěčného Nemluvňátka. Tento obraz odráží utrpení Přesvaté Bohorodičky za svého Božského Syna během celého svého života, a zvlášt během Strastných dnů Spasitele. Sedm mečů vštípených v srdce Přesvaté Bohorodičky na ikoně "Sedmibolestná", mluví o úplnosti utrpení a žalu, které Ona vytrpěla v pozemském životě. Ve svatém Písmu číslo sedm symbolizuje úplnost. V církvi se od starověku utvrdila koncepce sedmi hlavních ctností, sedmi smrtelných hříchů; stejně jako i sedmi svátostí atd. Proroctví pobožného Simeona na ikoně "Sedmibolestná" je vyobrazeno v podobě viditelných symbolických znaků - mečů. Obraz meče, jenž je spojený v lidské mysli s prolitím krve, není na ikoně náhodný a zobrazuje velký smutek Bohorodičky, protože, jak je uvedeno v biblické knize Levitikus, „… duše všelikého těla jest jeho krev“ (17:11). Existuje i další interpretace obrazu „sedmi mečů“ vštípených v srdci Bohorodičky. Je to sedm hlavních lidských hříchů, které přinášejí Boží Matce nová duševní muka. Hlavní ikonografický rozdíl ikon "Sedmibolestná" a "Obměkčení zlých srdcí" je v tom, že první z nich má tři „meče“ na jedné a čtyři na druhé straně, a druhá ikona má tři na pravé a tři na levé straně a jeden směřující dolů.

Tady bych chtěl poznamenat, že pokud se někomu zdá takový výklad významu čísla „7“ na ikoně „Sedmibolestná“ dostačující, je to jeho právo. Já osobně jsem obrátil svou pozornost k chrámu Kukulkana*, jenž se nachází na poloostrově Yucatán v Mexiku. Jde o to, že géniální stavitelé této kultovní stavby do ní rovněž zakomponovali číslo " 7".

Popis chrámu Kukulkána ve městě Chichén Itzá:

Ne ve všech pramenech lze najít zmínky s popisem čísla „7“, obvykle se uvádí tyto:
• Chrám je přísně orientován podle světových stran. Sloužil jako kalendář, který se používal při astronomických pozorováních, bohoslužbách a možná i při obětování.
• Čtyři schodiště po 91 stupních s plošinou v horní části dávají spolu číslo 365, které je rovno počtu dní v roce. Mayové vytvořili nejen vlastní sluneční kalendář s 365 dny (Haab), ale ještě další pro zvláštní účely, skládající se z 360 dní (Tun) a také rituální 260 denní (Tzolkin).
• Číslo 91 je počet dní, které rozdělují každou ze čtyř fází ročního cyklu sluneční aktivity: zimní slunovrat, jarní rovnodennost, letní slunovrat a podzimní rovnodennost.
• Na stranách pyramidy je 9 stupňovitých teras, což v představách Mayů odpovídá devíti podzemním světům.
• Schodiště dělí každou stranu pyramidy na dvě části, každá se skládá z 9 stupňovitých teras, což je celkem 18 a to odpovídá počtu měsíců v mayském kalendáři.
• 52 kamenných reliéfů na každé straně symbolizuje 52-letý cyklus mayského kalendáře.
• Schodiště na severní straně končí u základů hadími hlavami, které symbolizují boha Kukulkána.
• Během jarní a podzimní rovnodennosti, kdy stín stupňovitých teras dopadá na toto schodiště, vytváří se iluze velkého opeřeného hada, pomalu se spouštějícího ke své kamenné hlavě.
Neuvádí se zde však, že se v ten moment zdá, jakoby se ten had plazil, a „plazí“ se velmi zajímavým způsobem. Zde je popis z jiného zdroje:
Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti je možné na pyramidě pozorovat zvláštní jev, nazývaný „opeřený had“. Kolem třetí odpoledne sluneční paprsky klesnou na západní balustrádu pyramidy. Světlo a stín vytvářejí na schodišti 7 trojúhelníků, které připomínají tělo 37 - metrového draka. Spolu s pohybem slunce, se pohybuje i Kukulkan, jehož hlava je vytesaná z kamene u základu pyramidy.

A tady je další ještě zajímavější popis:
Pokud povedeme přímku středem chrámu Kukulkán, tak tato přímka bude mít odchylku 17 stupňů od zeměpisného a 2 stupně od magnetického severního pólu. Když jsem navštívil Harvardské archeologické muzeum, vědec zabývající se mayistikou mi řekl, že o tyto dva stupně se posunul magnetický pól za více než tisíc let, protože není stabilní, ale "plovoucí", avšak v době výstavby byl chrám Kukulkan orientovaný přesně k magnetickému pólu země. Taková přesná poloha stavby umožňovala určit dny rovnodennosti 21. března a 22. září. Jak se jim podařilo takto postavit pyramidy, nikdo neví, ale i při 2 stupňovém odklonu opeřený had Kukulkan stále slézá z nebe v Šibalbu 21. března a odchází do nebe 22. září, přičemž vytváří 7 ohybů stínu, dopadající šikmo z devíti úrovní pyramidy na základy severozápadních stupňů.
Existuje moc pěkná fotografie, na které je dobře vidět těchto 7 ohybů.

Schodiště s hady a ještě se sedmi ohyby nepřipomíná vám to most Činvat? Cestu do duchovního světa, nebo spíše její symbolické zobrazení v trojrozměrnosti tak, jak je chrám Kukulkan trojrozměrným objektem, na rozdíl od obrazu, který je dvojrozměrným objektem.
Úryvky z knihy Allatra, kde se zmiňuje sedmička
"Jak už jsem říkal, na světě je všechno vzájemně propojeno. Svět je mnohorozměrný a má různé paralely. Člověk je v neviditelném světě informačně složitý, prostorově orientovaný subjekt, který se zároveň stabilně nachází v šesti dimenzích. Pro dnešní lidi je to zatím složité pochopit, ale doufám, že s rozvojem kvalitativně nové fyziky a biofyziky se věda dobere i tohoto faktu. Člověk se stabilně nachází v šesti dimenzích, které na sebe neustále vzájemně působí. Ale člověk má šanci během života dosáhnout splynutí Osobnosti s Duší, získat duchovní zralost, dostat se do sedmé dimenze (Nirvány, ráje), tedy dosáhnout svého duchovního osvobození, a když si to bude přát, tak může dosáhnout ještě vyšších dimenzí.
Je důležité zmínit, že moc Materiálního Rozumu je omezena pouze na šest dimenzí, které také tvoří „materiální svět“ Vesmíru. Materiální svět zaujímá zhruba pouze 5 % Vesmíru. Počínaje sedmou dimenzí až do sedmdesáté druhé je to svět energií a informací, které mimo jiné, také formují materiální svět Vesmíru a zdokonalují energetické struktury díky pohybu a síle Allatu. A právě za hranicemi Vesmíru se nachází svět kvalitativně odlišný od něho samotného – duchovní svět, svět Boha, kam se, popravdě řečeno, může člověk dostat jako nová Duchovní Bytost. Přitom mu stačí, když dosáhne sedmé dimenze, když se vymaní z materiálního zajetí, aby později, na základě svého přání, přešel do duchovního světa.

Jinými slovy, pokud se člověk duchovně rozvíjí, jsou jeho snahy a přání spojeny se světem Boha, tedy převažuje v něm Duchovní podstata, takže v konečném výsledku může ještě za svého života odejít za hranice materiálního světa (šestou dimenzi) a vejít do sedmé dimenze. Přitom se jeho energetická konstrukce v sedmé dimenzi stane složitější.
Rigden: Naprosto správně. V bohoslužbách nejrůznějších náboženství má často své místo vykonání jakéhokoli sedminásobného vnějšího obřadu jako symbolu dosažení sedmé dimenze za života, zvláštního duchovního procesu (duchovního rozvoje člověka během života) na cestě k Bohu. Jak jsi správně poznamenala, třeba v islámu se jedná o sedminásobné obejití Káby a ještě o další obřady, spojených s číslem sedm. To je podmíněno muslimskými náboženskými představami o tom, že se trůn Alláha nachází v ráji na vrcholu sedmého nebe, kde je „Lotos u okraje nejzazšího“ (Sidrat al-Muntahā). Existuje i takový ezoterický směr islámu – súfismus – který velmi ovlivnil religiózní dogmatiku, filozofii, literaturu, etiku a poezii muslimů východu. Mimochodem, ve stylu súfijských rubaí psal i výtečný vědec a básník Omar Chajjám. Tak tedy, v súfismu je duchovní poznání, cesta k Bohu, sedm duchovních stupňů na cestě k sebezdokonalení (tariqa; v překladu z arabštiny znamená ‚cesta‘, ‚cesta k pravdě‘). Říká se jim maqam (v překladu z arabštiny –‚umístění‘, ‚pozice‘, ‚stanoviště‘). Jedná se o duchovní stabilní stav, kterého dosahuje súfij v každém stadiu; ‚stanoviště‘ tariqa. Cesta k Bohu se popisuje jako symbolické přetínání takzvaných Sedmi údolí.
Ne náhodou spojují ikonu „Neopalimaju kupinu“ se symbolikou neposkvrněného početí BohoRodičky od Ducha Svatého. To je právě symbol toho, o čem jsem ti povídal. BohoRodička je Průvodce Boží síly pro každého člověka, kráčejícího po duchovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž pomocí se osvobozuje Duše člověka od pozemských převtělení. Ježíš jako Duchovní Bytost z jiného světa obnovil skutečné Znalosti, které se postupně během staletí vytratily, a poskytl lidem duchovní nástroje pro duchovní spasení. Tedy jinými slovy, předal lidem klíče. Pracoval-li člověk nad sebou s pomocí daných nástrojů, získával, obrazně řečeno, klíč ke znaku. A BohoRodičce jako Průvodci síly Boží, jako duchovně svobodné Bytosti, nacházející se mezi světy kvůli duchovnímu osvobození lidských duší, dal sílu a znaky samotné. Pouze spojením usilovné práce duchovně hledajícího na sobě s sílou BohoRodičky (Allatu) docházelo ke spojení Osobnosti s Duší, člověk tedy dosahoval osvobození své Duše, sedmé dimenze, nebo, jak se říká v křesťanství, „ráje“, „království Otce a Syna“. Pouze na volbě člověka záviselo, zda bude znak aktivní, zda bude člověk Hoden získat tu božskou sílu, která jej přivede k Bohu. Klíč byl dán pro to, aby ho používali. A aby mohli klíč použít, bylo nutné do toho vložit své úsilí. Právě taková je cesta duchovního člověka – cesta neopalimé duchovní vyrovnanosti, která vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou silou Boha k osvobození.

A teď úryvek o dvojrozměrnosti:
"Pro člověka (v rámci jeho vnímání) představují funkce druhé (dvourozměrné) dimenze něco jiného, jakési zvláštní uchovávání a předávání informací, kde důležitou roli hrají znaky a symboly. Ačkoliv funkce druhé dimenze jsou mnohem rozsáhlejší. Uvedu jednoduchý příklad. Jakýkoliv záznam předpokládá uchovávání informací. Co je to takové písmo – buď piktografické, ideografické, hieroglyfické nebo písmenné písmo? Je to znakový systém záznamu lidských myšlenek, který za pomocí dohodnutých označení umožňuje zachytit myšlenky v čase a předat je na různou vzdálenost. Jinak řečeno, je to záznam ve dvourozměrné dimenzi, který předpokládá uchovávání informací v určitých symbolech, znacích. Například recept na přípravu koláče, nebo návod k vybudování atomové elektrárny, nebo schéma výroby jaderné bomby, a tak dále. Pokud jsi dokázal přečíst recept a nic jsi neudělal, tak se nic nestane. Ale pokud umíš číst, tedy chápat označení symbolů, potom, když následuješ instrukce, použiješ odpovídající sílu a vykonáš čin, tak stejně dostaneš výsledek, který je zaznamenán v tomto receptu nebo návodu. Stejné je to i se znakem dvourozměrné dimenze: přidej k němu energii působením na něj ze třetí dimenze a on začne fungovat. Ve výsledku ve třetí dimenzi poté, co byla použita energie a vykonán čin v souladu s danou informací druhé dimenze, podle našeho příkladu dostaneme buď koláč, nebo světlo v domě nebo výsledek, který náš dům zničí."
Popis ikony Bohorodička „Sedmibolestná“, „Obměkčení zlých srdcí“
Vraťme se k dvojrozměrnosti, k ikoně Sedmibolestné a Obměkčení zlých srdcí. Předem chci zdůraznit, že vyjádřuji zde svůj názor, pokud se někomu více líbí oficiální výklad, to nevadí, nebudu nic dokazovat ani se dohadovat. Nelíbí se mi, když se lidé, s pěnou u úst prskajíc sliny, snaží jeden druhéno o něčem přesvědčit. Plivat sliny, to není hezké, zůstaňme každý při svém. Nechci se dohadovat o Bohu a Víře. Dohadovat se lze například se ženou o barvě tapet v pokoji nebo s obchodníkem na trhu o ceně zboží, ale ne o Bohu.
Na ikoně "Sedmibolestné" množství mečů (střel) poukazuje na počet dimenzí, které může a musí člověk poznat během života. Šest mečů představuje živočišný rozum, materiální svět a sedmý meč, který je na ikoně "Obměkčení zlých srdcí" zobrazen odděleně od ostatních směrem zezdola, je symbolem sedmé dimenze, duchovního světa, kam se snaží dostat každý člověk. Pokud pro něco truchlí Bohorodička, tak proto, že tak málo lidí poznávají všech sedm mečů a vytahují je z Jejího srdce. Ve skutečnosti se většina spokojí s třemi meči a čtyři nechají v Jejím srdci a to je opravdu smutné. A další je to, že hledíc do obličeje Bohorodičky, lidé Ji prosí o pozemské - byty, auta, úspěchy atd. Nemá být proto smutná? A přitom mohou prosit o pomoc a radu, jak všechny ty meče dostat ze srdce Bohorodičky, což je Cesta do Duchovního světa. Ona pomůže každému, kdo žádá, bez rozdílu.
Samotná poloha mečů na ikoně „Obměkčení zlých srdcí“ připomíná kalich, nebo květ - šest mečů na ramenou Panny Marie je delta Nilu a sedmý meč je samotná řeka, anebo zjednodušeně - trojúhelník směřující dolů.

A opět uvedu úryvek z knihy Allatra:
"Rovnostranný trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů v původních Znalostech neoznačuje prostě jen Přední bytost, s jejíž pomocí člověk uskutečňuje svůj duchovní růst a rozvoj. Tento symbol odedávna označuje tvořivou sílu Allat, tedy pohyb duchovního od prvotního bodu vtělení, projevení plánu Tvůrce k neustálému tvoření a rozšiřování, k dokonalé formě obsažené v tomto plánu. Ne náhodou v dávné minulosti trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů lidé spojovali se symbolikou ženské podstaty, s nejvyššími bohyněmi, které ve vírách různých národů ztělesňovaly tvořivé funkce Velké Matky jako prarodičky celého světa, spojení s vodním prostředím (což byla asociace k duchovnímu světu)."

JEŠTĚ JEDNOU O FATIMSKÉM PROROCTVÍ PANNY MARIE
Pro milovníky proroctví to bude dál zajímavější. Motiv srdce Matky Boží, Panny Marie, Marie (nazývejte Ji, jak je libo) je přítomen ve Fatimském proroctví a je spojen s Ruskem, text byl již předložen, ale zopakuji ho.
Do roku 1927 Lucie nevyprávěla o srdci. Dětem se jevilo srdce s ostny/trny na ruce Lucie, které Lucie interpretovala jako neposkvrněné srdce Marie, probodnuté žalem z lidských hříchů. S touto okolností souvisí i následující dialog:
Lucie žádala být přijatá na nebesa, na což dostala odpověď:
„Již brzy přijdu a vezmu Francisca a Žasintu. Ty ale budeš muset zůstat zde ještě dlouho. Hospodin chce, abys mě udělala slavnou a oblíbenou, a zavedla po celém světě úctívání mého neposkvrněného srdce. Všem, kdo ho přijmou, slibuji spásu a jejich duše budou hodné Hospodinu, jako květiny před jeho trůnem.“
„To tedy znamená, že tady zůstanu sama?“
„Ne, dítě mé, nikdy tě neopustím. Jestli tě tato myšlenka zarmoutila, pamatuj si, že moje neposkvrněné srdce vždy bude tvým útočištěm a tou cestou, která tě dovede k Pánu.“

DRUHÉ TAJEMSTVÍ
"Viděli jste peklo, kam se posílají duše nešt'astných hříšníků. Pro jejich spasení Bůh chce, aby se ve světě začalo uctívat Mé Neposkvrněné Srdce. Pokud to, co vám povím, bude splněno, mnoho duší bude zachráněno a nastane doba míru. Brzy bude po válce, ale pokud lidé nepřestanou urážet Boha, začne nejhorší válka za Papy Pia XI. Když uvidíte noc ozářenou neobyčejným světlem, vězte, že je to velké Boží znamení toho, že Bůh je připravený potrestat svět za zlo prostřednictvím války, hladomoru, a pronásledování Církve a Svatého Otce. Aby se tomu dalo předejít, přišla jsem prosit o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o přičesti na odpuštění hříchů každou první sobotu v měsíci. Jestli mé prosby budou vyslyšeny, Rusko se změní a nastane doba míru. Pokud ne, Rusko rozšíří své chyby po celém světě, způsobujíc války a pronásledování Církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý Otec bude velmi trpět, některé národy budou zničeny. Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec věnuje Rusko mně, a ono se změní a světu bude darováná doba míru."

Zde je už cítit ruka Vatikánu, "Svatý Otec věnuje Rusko mně", až příliš nápadný je „dodatek“ Vatikánu. Může-li jeden člověk věnovat celou zemi Panně Marii? Zde je odpověď zřejmá, ať je to kdokoliv, sám nezmůže udělat nic. Kdo to tedy dokáže? Samozřejmě, že národ, samotní lidé, kteří žijí v těchto oblastech, u nichž je veškerá síla, a nikoliv u Svatých Otců. A když si vzpomeneme na 90. léta, co se tehdy odehrávalo - došlo k duchovnímu růstu, začaly rekonstrukci starých Chrámů, otevíraly se nové, lidé začali navštěvovat tyto Chrámy (někteří se předváděli, samozřejmě), byli ale i tací, kteří nenavštěvovali tyto Chrámy a jednoduše uvěřili v Boha, a to je úžasné. Víra se probudila v lidech a Bohorodička našla svůj dům.
Mimochodem, podle mého názoru, celá poslední věta je přidáná Vatikánem. "Svatý Otec věnuje Rusko mně, a ono se změní a světu bude darována určitá doba míru." Proroctví samo končí slovy "Na konci mé neposkvrněné Srdce zvítězí."

MYROTOČIVÁ IKONA
PŘESVATÉ BOHORODICE
„Obměkčení zlých srdcí“ z vesnice Bačurino(Rusko)

Na konci 90. let došlo k velmi zajímavé události spojené s ikonou, uvedenou v textu Materiálu ikonou v ikoně. Chci jen dodat, že 2. května 1999 je den svatořečení svaté Matrony Moskevské.
V podmoskevské obci Bachurino se nachází podivuhodná myrotočivá ikona Bohorodičky "Sedmibolestná" nebo "Obměkčení zlých srdcí".


Při přiblížení se k ní je hned cítit jemná blahovonná vůně myra, a když se k ní nakloníš, vidíš na povrchu malé kapičky "nebeské rosy", roztroušené po tváři, jako malé průzračné perličky. Ikona myrotočí již více než 14 let a je právem nazývána "živá" tak, jak okamžitě reaguje na určité události ve světě tím, že začíná myrotočit. V kapli, kde zamyrotočily ještě dvě další ikony, ji uvidíme zřídka, protože "cestuje" po celém světě a léčí nemohoucí lidi. Každý, kdo se dotkne této svatyně, dostane pomoc a milost Matky Boží.
O zázracích, jež se dějí díky modlitbám k ikoně, nám pověděla její majitelka Margarita Vorobyova z Moskvy, která doslova zasvětila svůj život službě Přesvaté Bohorodici.
„Margarito, řekněte nám, kdy a kde začala ikona „Sedmibolestná“ myrotočit?“
Příští rok to bude 15 let, jak ikona myrotočí. Začala myrotočit v roce 1999, v našem bytě v Izmailovo, kde jsme bydleli. 2. května moje dcera jela do Pokrovského klášteru a koupila malou ikonku Matky Matrony Moskevské, přiložila jí k ostatkům a pak se vrátila s ní domů. V noci z 2. na 3. května, začalo myrotočit prvních 10 ikon. Za týden jela do obchodu, který se nachází naproti chrámu Krista Spasitele, a koupila tuto ikonu, kterou dnes můžete vidět ve zvonici a která je známá po celém světě. Byla to obyčejně tištěná litografie ikony Boží Matky „Obměkčení zlých srdcí“.
"Co se s obrazem dělo v ten okamžik, kdy myrotočil?"
V momentě myrotočení se začínala ikona obnovovat a jako kalich se naplňovala zezdola nahoru myrem. Nyní je celá zaplněná myrem. Představte si, že vezmeme jakoukoliv fotku, nalepíme ji na karton a dáme ji do kapaliny, co se stane? Fotku to určitě zničí. Ikona již déle než 14 let myrotočí a nic takového se nestalo. I když je to obyčejná litografie.

"Od ikony vychází libá blahovonná vůně. Voní tak vždy nebo jsou dny, kdy je ‚tichá‘?"
Nemá stabilní specifickou vůni. Vždy a v různých místech se mění. Zdá se, že pomocí jemných nuancí vůně s námi ikona takto "komunikuje", ale my, v naší nevědomosti a hříšnosti, nerozumíme poselstvím Bohorodičky. Dosud jsme se nenaučili jí rozumět, nechápeme souvislosti s událostmi, proč voní někdy ostřeji a silněji, a někdy jemněji a nezřetelněji“… Měli jsme u nás komisi na ortodoxní vědecké vysvětlení zázraků. Vzali myro pro provedení testů. Vědci zjistili, že myro je podobné "šťávě", kterou vylučuje jehličnatý strom, rostoucí v teplých zemích, a že tato "šťáva" má pět životodárných vlastností. Patří mezi ně: hojení ran, antidepresivum atd. Byl o tom dokonce natočen film.
První krok byl učiněn…další zavisí na lidech
První krok byl učiněn, Rusko bylo zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. A právě o druhém kroku hovoří On. Jedná se o sjednocení všech lidí na duchovním základě. A vše záleží na nás, na lidech, stejně tak, jak to bylo i u prvního kroku. Chtěl bych jen poznamenat, že první krok byl proveden příliš pozdě. Miliony lidí byly zabiti během druhé světové války, přitom k tomu nemuselo dojít. A o tom se hovoří v proroctví. Bohorodice by to nedopustila. Kdo chce, zamysli se nad tím. A komu je to jedno, tomu je i celý jeho život lhostejný.
A na závěr bych chtěl ještě jednou zmínit slova z Fatimského zjevení Panny Marie. Koneckonců, tyto řádky nejsou adresovány jenom Lucii, jsou pro každého, kdo je schopen pochopit a procítit.
„Copak tady zůstanu sama?“
„Ne, dítě mé, nikdy tě neopustím. Jestli tě tato myšlenka zarmoutila, pamatuj si, že moje Neposkvrněné srdce vždy bude tvým útočištěm a tou cestou, která tě přivede k Pánu.“

*Kukulkán (nebo také Quetzalcoatl) je hlavní mayský bůh, je bohem slunce a nebes.
autor: Igor


P.S. Nerad někomu radím a ani to nebudu dělat, ale přesto všem, kteří přečetli výše uvedené,a alespoň něco pochopili, bych chtěl říci: dejte si ikonu „Obměkčení zlých srdcí“ nad pracovní stůl nebo vedle počítače, a předtím, než něco napíšete, podívejte se na tvář Bohorodičky, přidá vaším slovům Moudrost…

 

Líbí se mi 92Ikona Bohorodičky „Obměkčení zlých srdcí“ Sedmibolestná - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 92
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"