Například: Dobré zprávy
Hvězda. Zlatý řez. 1. část.

Líbí se mi hvězdy. A vám? Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že každý z nás alespoň jednou v životě kreslil hvězdu. Je to typické hlavně pro děti, které kreslí kosmické lodě letící ke hvězdám nebo prostě noční oblohu s hvězdami a měsícem. Kreslí novoroční stromeček s hvězdou na vrcholu, dědečka, který bojoval ve válce s hvězdou na hrudi. Příkladů zobrazování hvězd v dětské tvorbě je množství. A i dospělí, myslím, někdy kreslí hvězdy. A proč ne?

Pro mě hvězda představuje především příjemné vzpomínky na dětství, když jsem hrdě nosil na hrudi hvězdičku s portrétem Lenina, pak v roli vlajkonoše nesl pionýrský znak v průvodech vždy se stejnou pěticípou hvězdou. No a pak bylo vše "fuč" a začala úplně jiná doba: žvýkačka, Coca-Cola, všelijaké nesmysly. Z bývalých pionýrů se stali byznysmeni, zloději, politici. Každý potřeboval urvat nějaký tlustý kousek a hvězdy zůstaly v minulosti. Ale někdy, večer venku, zrak se nechtěně zvedne ke hvězdám, k těm překrásným nočním výtvorům, a člověk na okamžik zapomene na tento svět smrtelníků, na to co se dá kde urvat a začne se před ním otevírat něco většího.

Toto téma je obšírné, je rozdělené na 4 části a hlavním hrdinou je, jak jste již jistě pochopili, můj oblíbený znak: Hvězda.

Svůj příběh začnu poezií. Poezie přece nemůže být bez hvězd, které jsou vždy tak inspirující.

Stříbrné myšlenky půlnočního ticha!
Jak jste něžně elegantní na Jarní slavnosti.
Co dýchá ve vás v radosti? A o čem vlastně hvězdy sní?

Stříbrné vody nezemních prostor,
Jakou píseň zpíváte v zrcadlech Přírody?
Jezera Univerzu! Potoky živých vod!

Zkoušel jsem hvězdy se srdcem v tichosti sloučit,
Pod Mléčnou Drahou vzdychala Duše má.
Doufala v talisman, jež mezi přátelskými hvězdami se nalézt dá.

Ptal jsem se, poslouchal mlhavou strunu mou,
Nevím, jestli jsem zřel nebe nebo hloubku svou,
Vím jen, že jsem miloval, slavil jsem Jaro a planul láskou bezednou.

Duše se třepetala od zpěvu tajných slov,
V mé Duši se rozvinul neznámý to květ.
Jehož jméno znát nemohl jsem doteď.

Já celý uvnitř zpívám a zářím zvláštními sny,
Ach, ta slavnost zasnoubení nebe s okvětními listy,
Ach, to tajemství svatby kvítků se souhvězdími!

Konstantin Balmont

 

Etymologie slova Hvězda

Hvězda, staroruské - zvezda (svítit, zářit). Protoslovanské - gvezda (světlo, jas). Na Staré Rusi bylo slovo s významem "nebeské těleso" známé již od XI. století. Od 17. století se začalo často používat v poezii jako symbol něčeho krásného. Hvězdou se také nazývá i předmět, nebo obrázek, nejčastěji pěticípé hvězdy (Kremelská hvězda). S tím souvisí: polské - zwiazda (hvězda). Odvozené: hvězdný, souhvězdí, hvězdy. (Etymologický slovník ruského jazyka Semenova).

Hvězda u různých národů:

Pěticípá hvězda je také starobylým slovanským symbolem, který byl nalezen v mnoha městských osídleních. Kromě Slovanů používali pěticípou hvězdu i Ugrofinové (Vykopávky na Šatriščenskom pohřebišti v blízkosti Rjazaně- výšivky, odznaky s hvězdou, nebo s křížem a hvězdou spolu).

 Pěticípá hvězda v minulosti:

obr_a_cz_final_menší

obr_b_cz_final_menší

Anastasia: Bohužel... Tak tedy, co se týká symbolů. Jak jste zmínil, půlměsíc často malovali s hvězdou namísto kruhu. Ale hvězda mohla být i pěticípá, i sedmicípá, i osmicípá, mohla se zobrazovat buď jako geometrický útvar se špičatými výstupky, nebo jednoduše s paprsky, vycházejícími ze středu.

hvězda+allat

Rigden: Hvězda nad půlměsícem je v podstatě zesílení silného – Allat v Allatu. Takové znaky se používají ještě jako dodatečné poukázání na jednu ze sil Allatu. Různě paprsčité hvězdy mají odedávna svá specifika v interpretaci jejich symboliky. Sedmicípá hvězda je symbolem sedmé dimenze. Osmicípá hvězda je stejným symbolem jako kosočtverec (krychle, postavená na jeden z úhlů, jako symbol transformace člověka v duchovní bytost, postoupení do duchovního světa). A pěticípá hvězda je pracovním znakem, spojeným se silami Allat (projevujícími se na úrovni páté dimenze) a patří ke skupině pozitivně působících znaků. Ale takovým detailům se věnují leda lidé, kteří pracují se znaky v neviditelném světě.

Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojování lidí. Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku, bohužel, často používali a stále používají lidé, sloužící Živočišnému rozumu. Ve srovnání se znakem AllatRa je to sice slabá síla, nicméně při jeho masovém používání přináší výsledek, spojený s určitým vlivem na lidi a se změnou událostí v trojrozměrném světě. Co se týká pěticípé hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by chtěl, třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem dolů, je to jedno, stejně to stále bude znak jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, tuto doplňující sílu směrují.

Anastasia: Skutečně, pěticípá hvězda se používala odedávna, v různých podobách přetočení. Její nejstarší zobrazení (budeme-li hovořit o artefaktech, které jsou dnes známé) má za sebou devíti tisíciletou

historii a bylo nalezeno v Malé Asii, v kultuře, o níž jsme mluvili. V neolitu umísťovali znak pěticípé hvězdy nad hlavu Veliké bohyně jako její symbol. A u Egypťanů znamenala pěticípá hvězda „božstvo“. Jsou známy zpodobnění pěticípé hvězdy nad hlavou býka, zvířete, které bylo v některých dávných učeních posvátné. Znak této hvězdy se přitom používal vrškem dolů, jako pozitivní duchovní symbol, obsahující elementy znaku Allat (centrální trojúhelník míří dolů jako označení tvořivého božského ženského principu), či špičkou nahoru v tomtéž smyslu.

Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji označovali za spojení Nebe a Země. Tento znak byl oblíbený u národů starověké Evropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), Ameriky (u původních obyvatel – Indiánů) a dalších. Soudě podle magických rituálů toho, či onoho národa to byl jeden z nejčastěji používaných symbolů. Znak pěticípé hvězdy se objevoval na amuletech kvůli ochraně před zlými silami. Díky řeckému jazyku je ta hvězda dnes známá jako „pentagram“. V dnešním světě je pěticípá hvězda symbolem mnohých států. Očividně kvůli ztrátě Znalostí se začalo její vyobrazení v ezoterice vysvětlovat rozumem a hvězdu vrškem nahoru začali považovat za znak „Bílého mága“ a hvězdu s vrškem dolů za znak „Černého mága“.

Rigden: Takové rozdělení je již skutečně „výklad“ lidského rozumu. Ale došlo k němu s využitím tvořivé síly Allat, dostupné prostřednictvím daného znaku, za nějakým negativním účelem. Znak hvězdy přináší pouze pozitivní impuls k jakékoli změně, příval energie. A kam ji pak lidé nasměrují, to je již otázka lidské volby. Jednoduchý příklad, v historii používali znak pěticípé hvězdy často pro uskutečnění revoluce, převratu. Hvězda v masách probouzela pozitivní náboj, dávala zaměření, stimulovala v lidech usilování o něco lepšího, ve smyslu jejich vnitřního chápání světa. Proto lidé přistupovali k těmto změnám ve společnosti s vírou, pozitivní náladou, nadějí na lepší život a budoucnost, s přáním získat dlouho očekávanou Svobodu. To je i prokázaný efekt působení daného znaku na masy. Ale kam a s pomocí jakých nařízení se veliteli takových převratů veškerá ta síla zaměřovala? Samozřejmě že směrem k moci Živočišného rozumu, který lidem podsouvá koncept duchovního snažení za účelem realizace vlastních materiálních programů. A dochází k tomu, že v revolucích a převratech lidé v naději, že získají vlastní Svobodu, svrhují jednoho tyrana a „vybírají“ místo něho dalšího tyrana, nechápou, že se v jejich životě z toho, co očekávají, nic nezmění, a ani nezískají tu Svobodu, o níž sní každá Duše. Podobné záměny Živočišného rozumu nechápou ani ti, kteří tyto masové „show“, s využitím kolosálních lidských zdrojů (síly), organizují. Lidé mrhají svou unikátní silou, aby v důsledku posílili moc Živočišného rozumu v materiálním světě, v němž mají žít, i když třeba jen krátkou dobu. Čím větší je moc Materiální podstaty, tím více zapomínají na svoji Duchovní podstatu, přicházejí o skutečné chápání opravdové Svobody a smyslu svého života.

(Z knihy "AllatRa"- str.460-463)

 

Zlatý řez

Zde uvádím tabulku, která zobrazuje vzdálenosti ve stupních, mezi různými zajímavými místy na planetě, kde se nacházejí kultovní stavby.

 celosvětová síť-zlatý řez

Trochu teorie.

V matematice se poměrem (Lat. proportio) nazývá rovnost mezi dvěma vzorci:

a : b = c : d

Úsečku přímky AB lze rozdělit na dvě části následujícími způsoby:

• na dvě stejné části –AB: AC = AB: BC

• na dvě nestejné části v libovolném vztahu (tyto části nejsou úměrné)

• způsobem když: AB: AC = AC: BC

To poslední je zlaté dělení nebo dělení úsečky na kratší a delší část.

Zlatý řez je takové proporcionální rozdělení úsečky na nestejné části, aby poměr délky delší části ke kratší části byl stejný, jako poměr celé délky k delší části nebo jinými slovy, menší část úsečky je v takovém poměru k větší části, jako větší část k celé úsečce.

a: b = b: c

nebo

c: b = b: a

 

                                                            obr_1

Obr. 1. Geometrické zobrazení zlatého poměru.

 

Praktické seznámení se se zlatým řezem začíná rozdělením úsečky ve zlatém poměru pomocí pravítka a kružítka.

                                                             obr_2

 Obr. 2. Rozdělení úsečky podle zlatého řezu. BC = ½ AB; CD = BC

 

Z bodu B vedeme kolmici rovnající se polovině AB. Výsledný bod C se spojí přímkou s bodem A. Na vzniklé přímce vyměříme délku úsečky BC, a tento bod označíme písmenem D. Vzdálenost odpovídající úsečce AD se přenese na přímku AB, čímž vznikne bod E, který rozděluje úsečku AB v poměru zlatého řezu.

Části (úsečky) zlatého poměru jsou vyjádřeny iracionálním číslem AE = 0,618 pokud AB bereme jako jednotku (za celou část), EB = 0,382. Z praktických důvodů se často používají přibližné hodnoty 0,62 a 0,38. Pokud úsečku AB považujeme za 100 jednotek, tak větší část úsečky se rovná 62 a menší 38 dílů.

Vlastnosti zlatého řezu jsou vyjádřeny rovnicí:

                                                                                               x² - x - 1 = 0

 

Řešení této rovnice:

                                                                                                      1 ± √5

                                                                                         x₁, ₂ = _________

                                                                                                          2

 

Z praktických důvodů se používají přibližné hodnoty = 1,618 nebo = 1,62. V procentuálním zaokrouhleném vyjádření představuje zlatý řez podíl jakékoliv veličiny v poměru 62% a 38%.

 

Zlatý trojúhelník

 

Pro nalezení úsečky zlatého poměru vzestupných a sestupných řad lze použít pentagram.

 

obr_5

Obr. 5. Sestrojení pravidelného pětiúhelníku a pentagramu

Pro sestrojení pentagramu je nutné sestrojit pravidelný pětiúhelník. Způsob jeho sestrojení rozpracoval německý malíř a grafik Albrecht Dürer (1471 - 1528). Pokud O je střed kružnice, A - bod na kružnici a E – střed úsečky (poloměru) OA. Kolmice k poloměru AO, vycházející z bodu O, protíná kružnici v bodě D. Pomocí kružítka označíme na průměru úsečku CE, která se rovná úsečce ED. Délka strany pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice se rovná DC. Přenesením úsečky DC na kružnici dostaneme 5 bodů, jejichž spojením vznikne pravidelný pětiúhelník. Tím, že spojíme pomocí uhlopříček každý další vrchol úhlů pětiúhelníku, vznikne pentagram. Všechny úhlopříčky pětiúhelníku rozdělují jedna druhou na úsečky v zlatém poměru. Každý úhel pěticípé hvězdy představuje zlatý trojúhelník. Jeho strany svírají úhel 36 ° při vrcholu a jeho základ, přenesený na boční stranu, rozdělují v poměru zlatého řezu.

                                                             trojúhelník

zlatý řez_obr_1

 

zlatý řez_obr_2-oprava

 

 

 pěticípá hvězda+trojúhelník

 

 Obr. 3. Pravidelný pětiúhelník a pěticípá hvězda

 

Podívejme se na pentagram, tj. hvězdu v kruhu, a porovnejme ji s tabulkou, kterou jsem uvedl na začátku. (viz. obr. 5, tabulka a obr. 3. kde jsou uvedeny hodnoty úhlů.)

Vidíme číslo 36,72, 108 - stejná čísla jako v tabulce. Nyní vedeme přímku z libovolného vrcholu hvězdy (kvůli přehlednosti to může být horní) která rozdělí kruh na poloviny. Dostaneme následující: úhel při vrcholu hvězdy se rovná 36 děleno dvěma - dostaneme 18 (je v tabulce), přímka rozdělí úhel pravidelného pětiúhelníku, který se rovná 108 na polovinu - dostaneme 54 (je v tabulce), polovina kruhu má úhel 180 (je v tabulce). Vidíme, že v pentagramu jsou všechna čísla z tabulky kromě 144, ale 144 to je součet dvou úhlů po 72 stupních. (Trojúhelník 72 + 72 + 36 = 180)

Vznikne velmi zajímavá hvězda v kruhu, které se říká i pentagram.

 

"Jde o to, že podle prvotních poznatků Učení Bílého lotosu je hvězda symbolem božského ženského principu, kdežto kruh symbolizuje bytí, Vesmír. Hvězda v kruhu označuje přítomnost božského ženského principu v kruhu bytí. Mimo to se na ženský princip pohlíželo jako na nádobu pro reinkarnace a na ženu jako na dárkyně síly a života. Právě proto bylo ve starověkém Egyptě hvězdou v kruhu označováno království Duat, jako království přerodu Lidských duší." (Kniha "Sensei IV")

 

Také je zajímavé, že tato čísla jsou spojena s precesí.

precese

Celý cyklus precese (dlouhodobý kuželovitý pohyb zemské osy kolem kolmice na zemskou oběžnou dráhu) trvá 25 920 let. Když toto číslo vydělíme 360, dostaneme 72. Za 72 let Země projde 1 stupeň. Základní číslo je 72. Nyní si představme stupnici, na níž jsou dva velké body 0 a 1. Jednička, tj. 1 stupeň, se bude rovnat 72 (let). Rozdělíme naši stupnici na menší části. 72/2 = 36 (označíme na stupnici půl stupně), 36/2 = 18 (čtvrt stupně), 36 + 18 = 54 (0,75 stupně nebo ¾ stupně).

Prodloužíme stupnici za jedničku: 72 + 36 = 108 (1,5 stupně), 108 +36 = 144 (2 stupně), 144 + 36 = 180 (2,5 stupně). Všechna čísla jsou v tabulce (výše). Stejně můžeme dostat číslo 432 - na naší stupnici se bude rovnat 6. 72 x 6 = 432 (Už jsme o tom mluvili v článku na témaAngkor Vat, Architektura, fresky a posvátná čísla "7" a "72"")

 

Zajímavá zkušenost

Úryvek z článku „Co je za zlatým řezem?“ z časopisu „Chemie a život", č. 7 ročník 1988

"Homogenát - to je suspenze chloroplastů a jiných částí buněk v obyčejné vodě. Připravil jsem ho jednoduše: nařezané listy jsem rozdrtil v hmoždíři s vodou a vzniklou směs jsem přefiltroval přes nylonovou tkaninu. Po 12 nebo více hodinách při pokojové teplotě začala denaturace a srážení složek homogenátu. PH prudce pokleslo pravděpodobně v důsledku uvolnění iontů N + přes membránu chloroplastů, které byly v homogenátu převažující. Zvláštní bylo, že za stejných podmínek (teplota, osvětlení, množství homogenátu, tvar nádoby) denaturace a srážení probíhala často odlišně."

"Neméně překvapující bylo chování homogenátu v nádobách rozestavěných do kruhu. I když kruh "nemá začátek ani konec", ale vždy v několika nádobách denaturace homogenátu probíhala rychleji než ve vedlejších. A pozoruhodné je, že tyto nádoby byly umístěny v polohách, které odpovídají vrcholům pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice (Obr. 3), který se vyznačuje svými zlatými proporcemi. Je to jediný pravidelný mnohoúhelník s poměrem uhlopříčky ke straně, který se rovná 1,618 ... Kromě toho každá z jeho úhlopříček je rozdělena dvěma dalšími, také ve zlatém poměru."

obr.3_denaturace

Obr. 3. Denaturace a srážení homogenátu probíhá rychleji v těch nádobách, které jsou umístěny v polohách odpovídajících vrcholům pravidelného pětiúhelníku vepsaného do kružnice. Takových bodů může být od dvou do pěti.

 

Ukazuje se, že zvláštní body odpovídající dělení objektu (v tomto případě nádob, zkumavek) ve zlatém (nebo jemu blízkém) poměru, mají nějaké specifické vlastnosti!? Vždyť v těchto místech se něco děje jinak než v sousedních.

Nevěříte - přesvědčte se sami.

M.S. Radjuk

Institut fotobiologie AV BSSR (akademie věd Běloruské SSR)

 

Pokud víme, co se odehrává v neviditelném světě při srážce například dvou elementárních částic, je jasné, proč stejné reakce (při zachování stejných vnějších podmínek) ve skutečnosti nikdy neprobíhají přesně stejným způsobem a vždy mají drobné odchylky“.

                                                                                                                                             Prapůvodní fyzika Allatra

 Připravil Igor

 

 

Navrhujeme také seznámit se s články na stránkách http://polahoda.cz/

http://polahoda.cz/rozdiel_medzi_oficialnymi_hodnotami_casu_zivotnosti_neutronu_a_hodnotou_allatu_

http://polahoda.cz/neutrino_a_zlaty_rez_

 

Pokračování následuje .....

 

 

Líbí se mi 75Hvězda. Zlatý řez. 1. část. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 75
Podobné články:Komentáře

Notef 12.12.2017 11:37 Odpověď

Z hľadiska matematiky a geometrie - ktorú ako vidno majstrovsky ovládali naši dávni predkovia pri prenose z roviny do priestoru - je zrejmé, že táto dokonalosť do najmenších detailov, toto všetko nemohlo vzniknúť “len tak”, pri akomsi fantazijnom Veľkom tresku, ako sa nám silo-mocou snaží natlačiť “moderná” veda. Jasne je tu viditeľný “vyšší” - duchovný zámer Kohosi, koho pochopiť nám systém bráni všetkými možnými spôsobmi. To je prvoradá úloha systému. Naša prvoradá a jediná zmysluplná úloha je pravý opak. Teším sa na sľúbené pokračovanie článku…Zanechat komentář

Myšlenka dne

Dokud v duši žije láska, pak je odloučení nemožné.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"