Například: Dobré zprávy
HLE, PŘICHÁZÍ! IT'S COMING!

30.1.2018 byl na kanálu allatra.tv zveřejněn pořad "Hle, přichází! It’s coming!"
Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, Igor Vladimirovič Naumec, Anna Dubrovska, Andrej Kovtunov.

Nevyhnutelnost nadcházejících vážných klimatických změn, jejichž globálnost a rozsah můžeme dnes pozorovat po celé planetě, každého staví před osobní volbu. Již v blízké budoucnosti se to dotkne každého.
Neznámá historie minulosti, jejíž znalost dává pochopení zítřka (cyklus se opakuje). Mezinárodní iniciativy společenského hnutí "ALLATRA". Projekt "JEDINÉ ZRNO" – to je ta společná činnost, která nadále sjednocuje mnoho lidí na planetě bez ohledu na národnost a náboženství.
Informovanost o hrozících katastrofických přírodních procesech, které se v blízké budoucnosti stanou realitou pro některé země a kontinenty.
Co jsi dnes udělal pro to, abys ty, tvá rodina a přátelé měli šanci v zítřejším dni přežít? 

***

I.M. Danilov: Dobrý den, přátelé! Dnes jsme se sešli, abychom pokračovali v našem rozhovoru. Chápeme, že je krajně obtížné pro moderního člověka alespoň na­stoupit na duchovní cestu a začít vkládat sílu své pozornosti do svého duchovního rozvoje a ne do těch rozptýlení, co mu sou­časný svět nabízí. Proč je to obtížné? Pro­tože zaprvé, řekl bych kvůli informovanos­ti, prostředkům masové komunikace, no a samotnému životu, který běží příliš rychle a je příliš ukvapený. Navíc, a to již nikdo nepopírá, dochází právě ke zrychlení času. Z jedné strany měl den 24 hodin a tak to zůstalo, ani sekunda neubyla, jak se zdá, avšak z druhé strany, dokonce děti říkají, že čas běží příliš rychle.

Ten proud času a zaznamenávané úse­ky času - když se to, čím ho měříme, na­chází uvnitř systému a pohybuje se spolu se systémem - pro něj těchto 24 hodin, i každá sekunda v nich, jakoby zůstávají stejné. Vnitřně však chápeme, že zrychlení hraje obrovskou roli a jelikož pohyb celé materie se zrychluje, tak se to samozřejmě odráží i na průběhu času a náš den se zkra­cuje. Stačí si vzpomenout - my s Igorem Vladimirovičem každopádně máme s čím porovnat - jak asi tak 40 let zpátky běžel čas a jak běží teď - rozdíl je podstatný. Ale i mnozí jiní lidé zaznamenávají, že nyní, dokonce když člověk něco očekává, tak toto očekávání, které by se mělo vléci, utí­ká mnohem rychleji, než to bylo kdysi. Proto zrychlení času, fyzického času na konci, řekněme to tak, existence tohoto světa, bylo popsané již dávno. Mnoho o tom psali, mnoho mluvili. Proto, chápajíce všechny tyto podmínky, v nichž současný člověk existuje, se snažíme, aby nás ales­poň lidé uslyšeli.

Nehledě na to, že jsme už dříve velmi mnoho vyprávěli o tom, co se v dnešních dnech děje, teď už si toho všímají všichni, zaznamenávají to… Ale když jsme o tom vyprávěli, ještě to nebylo vidět, v každém případě, „přes vlastní okno“. Dnes to už je vidět. Nicméně lidé to berou na lehkou váhu. My se nesnažíme někoho vylekat, v žádném případě, ani nějakými klimatic­kými změnami. V první řadě by to nebylo hodno naší důstojnosti, proto to neděláme. Ale jsme povinni říct, alespoň trochu varo­vat ty, kteří poslouchají.

Je třeba poznamenat, že k dnešnímu dni nás velmi mnoho lidí slyší, velmi mno­ho lidí se připojuje. A zde je taká zajíma­vost: hnutí ALLATRA - fakticky organiza­ce existuje. Samozřejmě, je to Mezinárodní společenské hnutí ALLAT­RA – takže organizace existuje, jelikož lidé jsou sjednoceni. Můžeme to již nazvat společenství, pohyb duchovním směrem každého individua, přičemž ve svých ná­boženstvích. Zde je pouze praxe a skutečná práce na sobě, nebo jednoduše, dělání ně­čeho pozitivního, dobrého, tedy toho, co sjednocuje. Máme velmi mnoho účastníků různých vyznání a to je skvěle. Ten fakt, že lidé různých náboženství se to snaží po­chopit a k dnešnímu dni projekt „Jediné zrno, který lidé zorganizovali a který sami realizují, to je významný projekt. Proč? Protože dovoluje mnohým lidem z různých náboženství nacházet ta zrna, která je sjednocují. A je to opravdu… mys­lím si, že Anička nám o tom trochu po­vypráví, že to opravdu sdružuje lidi, proto­že lidé začínají chápat, že pouze vědomí je rozděluje. Pokud ho odebereme, zůstane jenom láska, zůstane svoboda a pravda, zů­stane to skutečné štěstí, které je jedno pro všechny, jinak to ani neřekneš. A chvála Bohu, že máme s každým dnem více a více lidí, kteří to chápou.

***

Začnou nás poslouchat vážněji, když zaskřípe "bota", myslím tím Itálii - to, co se tam stane, a my to nyní ozvučujeme. Pak lidé začnou přemýšlet, že možná máme pravdu. Ale opět, zamyslí se, něco je rozptýlí, a člověk se začne zabývat tím, čím obvykle. On nepůjde k sousedovi a neřekne: „Sousede, pojď, povykládáme si spolu jen tak o duši, od duše k duši, at‘ je to jakkoliv, prostě jen tak lidsky.“ A ne s láh­ví: „Pojď, vypijeme spolu.“ Ale „pojď, promluvíme si o Věčném“. No, dokážete si to představit jako běžné mezi lidmi? Těžko, že? No, Anička se dokonce usmála, protože je skutečně těžké si to představit. No, pak můžeš vzít láhev, jít k sousedovi a říct: „Pojď, protruchlíme jeden nad druhým“. A to bude správně. A to nejsou výkřiky "vlci, vlci". To je nevyhnutelnost, která je již tady, za oknem. Řeknu to jednoduše, není mým pravidlem něco předvídat, dávat prognózy, no, já jen krátce pro vážené byznysmeny teď řeknu, že bych nedělal žádné dlouhodobé investice do mnohých zemí světa, včetně, například Spojených států amerických, Japonska, Číny. Prostě bych nedělal. Nemám nic špatného na mysli a nic neprorokuji. To jsou fakta, která nesmažeš.

A vůbec, co to jsou investice, co to jsou peníze? Uběhne trochu času, kus papí­ru zůstane kusem papíru. A už pomlčím o těchto kryptoměnách nebo něco podob­ného, to vše zmizí najednou. Co potom? Ale lidstvo, které by se mohlo sjednotit, sjednotit se v lásce a úctě jako jedna rodi­na, jak by to mělo být ve skutečnosti, celé toto lidstvo by bylo schopno odolat všemu, čemukoliv. Je jasné, že v každém případě je už příliš pozdě měnit průběh historie, něco udělat. Jakkoliv bychom to chtěli, nebudeme moci k tomu dojít. Propásli jsme tu dobu, aby vše mohlo projít hladce, aby nebylo ničení, nebyly katastrofy – bu­dou, to je již nevyhnutelné. Otázkou je, jak projdeme tímto obdobím, s jakým výsled­kem. Stejně jako pacient, o kterém jsem vyprávěl, že i přes stanovenou diagnózu pokračoval v kouření, porušoval dietu. A jak to skončí? Stejně tak, jako pro něho? Nebo přece jen bude šance přežít?

Přežít, přičemž většina lidstva. A právě zde se rodí legenda, která byla již v dávných, dávných časech, že pouze věrní přežijí. A to neznamenalo, že získají věčný život za nějaké zásluhy před někým zde, ne. Tím byla myšlena banální historie, která se opakuje. Je jasné, že mohou přežít jen ti, kteří se sjednotí v jiném pochopení, nikoliv ve fyzickém faktoru na fyzické úrovni - kdo je silnější a u koho je více zbraní, a kdo od koho může něco vzít. I když při současném vývoji situace, tak to i bude. Ale také ne na dlouho. Vše končí, a to velmi rychle a podmínky jsou mimořádně těžké. No, a vše skončí.

***

Pokud tomu tak není, řekněte mi, kdo­koliv z vás, co jste dnes ráno udělali, co jste včera udělali pro sjednocení všech lidí? Aby se lidé stali lepší, čistší. Pro sebe, aby ses sám stal lepší, čistší a upřímnější, abys probudil v sobě lásku a úctu k bližní­mu? A proč? Jednoduchá otázka. „Mně je i tak dobře. Tedy já musím bojovat, abych něco nahromadil, nějak přežil a podobně“. Opět Živočišné. V případě nějakého ne­bezpečí živočišné začíná v člověku převlá­dat - to je pud sebezáchovy, instinkt přežití. Ale promiňte, pokud se lidé promění ve stádo, pak je výsledek nevyhnutelný. A o tom mluvili nejenom Bereke a Sufi Allay­ar, mluvilo se o tom dávno před nimi a ne jen jednou.

Historie, ona se opakuje a tady nemusí mít člověk dar předvídavosti nebo něčeho jiného k tomu, aby řekl, co se stane. Opět o tom mluvíme, a již dlouho mluvíme. No… díky Bohu, ano, teď nás slyší mnozí, ale ti mnozí, kteří slyší - ve skutečnosti je to jen zrnko písku mezi téměř 8 miliardami lidí. Není to tak?

***

AD: Projekt „Jediné zrno“, to je dnes skutečně ohromná možnost pro každého člověka, nehledě na to, k jakému náboženství či národnosti patří, hlouběji pochopit všechna tato světová Písma a to jediné společné zrno, které leží v základu. Nyní účastníci projektu „Jediné zrno“ komunikují a natáčejí rozhovory s vědci po celém světě a také s lidmi v rámci sociálních průzkumů. A co již teď pozorujeme, je obrovský zájem lidí z různých zemí, kteří se připojují a mají upřímné přání toto skutečně pochopit. Protože, když si voláme s lidmi ze zemí SNS, ze zemí amerických kontinentů, ze severu, jihu, dálného východu - lidé vyprávějí, dělí se velmi podobnými příběhy o to, že oni hledali - tedy oni hledali a často se i nacházeli v duchovním hledání…

IM: A opravdu, všichni lidé, kteří se upřímně snaží najít Boha, kteří cítí toto vnitřní volání, patří k různým náboženstvím, ale všichni Ho hledají. Skutečně hledají a ono je to tak jednoduché.

A: Ano. Ono je to jednoduché a oni se dělí, že…

IM: Chce to pochopit.

AD: Ano…

IM: A zde je zajímavý moment, kdy lidé začínají praktikovat, kdy se začínají dívat na své vlastní náboženství otevřenýma očima, začínají skutečně chápat tu skutečnost, že Bůh existuje. Vzniká u nich nejen víra, jak jim to vnucovali, ale vzniká jistota, která hraničí se znalostmi. Dokonce i nemajíc zkušenost, lidé začínají cítit, že je to pravda. A to je skvělé.

AD: A tento pocit pobízí k tomu, aby se s tím člověk podělil.

IM: Správně.

AD: Proto se nyní skutečně podniká mnoho iniciativ, tedy každý člověk - například, někdo umí jazyk, možná ne tak dokonale, ale tuto svou dovednost používá pro to, aby tyto vědomosti mohl využít pro blaho lidí, pro jejich sjednocení. Anebo například zapojuje své přátelé, známé. Lidé absolutně rozdílných profesí se připojují a odhalují v sobě takový badatelský potenciál, o kterém dříve ani netušili, že ho mají. A opravdu, lidé se natolik nadchli touto idejí sjednocení, protože každý uvnitř ve skutečnosti cítí. Tedy vzniká takový upřímný pocit, že už to je u všech na krajíčku, u každého, na každém kontinentu, v každém městě. Tedy lidé jakoby na tohle čekají, prostě…

IM: Je to tak. Je to potřebnost, vskutku je to potřebnost. Ve skutečnosti velmi mnoho lidí cítí, co se děje s klimatem, cítí, co se celkově děje se světem. A cítí tuto potřebu, která skutečně k dnešnímu dni je velmi naléhavá, potřebu v duchovním zdokonalení, v duchovním rozvoji. V tom, co jim vyprávějí, nenachází odpovědi na své niterní otázky. A lidé se to snaží pochopit sami, a když už to nalézají, pak samozřejmě všechny překážky mizí. To je pravda.

 

***

AK: Ale jde o to, že pokud se nebudeme dívat na historii právě z hlediska, tak, jak Vy říkáte, duchovního dědictví, skutečně nebude možné cokoliv pochopit. Ani příčiny, ani důsledky událostí, které skutečně stojí za tímto politickým divadlem, které se odehrává a předkládá současnému lidstvu.

IM:Ale to je opět jeden z nástrojů. Proč se historie v současném světě předělávala a stále se předělává? Proč se vymazává právě to dědictví? Dřív jsem se zmiňoval o sestrách Allat. Kdysi jedni z prvních muslimů (arabští kočovníci) ve skutečnosti vnímali a věděli, že Alláh měl ženu Allat. To byla jejich víra, to bylo jejich náboženství. Koneckonců, jaký byl vztah k Allat? Interpretace těch stejných prvních muslimů v tomto ohledu a to, co se stalo v nasledujících letech, jak se během všech těchto staletí ničila veškerá zmínka o Allat. Ovšem ještě před islámem Allat bylo to, co se považovalo za sílu Boha a všichni o tom věděli.
A tento znak (zde ho máme, v kostce na stole) nacházíme i v Tripolské kultuře a promiňte, i v Americe i po celém světě. Znaky, které jsou staré 12000 let i více. Toto zavádí do slepé uličky samotné archeology, kteří říkají: „No, artefakt, který by neměl být“. Ano? Stejně jako megality, stejně jako důsledky jaderných výbuchů a všeho ostatního.

***

A toto vnitřní pochopení toho skutečného, které chceš najít, objevit, sjednotit se, právě motivuje k tomu, aby se člověk připojil k hnutí. Nyní se připojuje obrovské množství lidí. A neustále se tento proces zvětšuje, protože každý člověk se chce nejenže připojit, ale chce okamžitě jednat.

IM: Dobro plodí dobro.

IV: Jak se ukazuje, lidstvo přece jen má šanci všechno napravit a změnit…

IM: Ne všechno.

IV: Ne všechno…

IM: Ale řeknu to takto, lidstvo má šanci přežít.

IV: Má šanci na přežití, pokud změní vektor svého vývoje, pokud přece jen pochopí, že…

IM: Ozvučili jsme slova Sufiho. Tak se na ně zaměřme, abychom nevyvozovali své závěry. My pouze říkáme: „Lidé, mějme se rádi navzájem! Buďme lidmi. Hodni toho, abychom byli Lidmi“.

 

Originál verze videa s titulky:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3283&v=wpH3JsXsLf4

 

Video se slovenským dabingem :

https://www.youtube.com/watch?v=1Y5okjdj7yU&list=PLR4RQK5wDCQ6utzBsVl-hvC6OEJ028Ubw

 

Líbí se mi 261HLE, PŘICHÁZÍ! IT'S COMING! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 261
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"