Například: Dobré zprávy
Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU - 2. díl
pokračování z minulého čísla...
 „Není náhodou, že pečetí prvních templářů se stalo zobrazení dvou jezdců, kteří jedou na jednom koni. Symbol ‚blíženců‘ znamená nejvyšší osvícení, které ukazuje na rozdvojení člověka po setkání s Prapůvodním Zvukem, tedy Grálem. Kůň symbolizuje pohyb. V různých obdobích byla místo koně i jiná označení, například loď nebo ptáci, také labutě, sokoli, tedy to, co bylo rychlejší než chůze obyčejného člověka, pod čímž se samozřejmě rozumí sakrální smysl pohybu po duchovní cestě''.
 
 Popis části tajného rituálu zasvěcení do vnitřního kruhu Řádu templářů, které zanechal rytíř Chrámu Evrard v osobních zápiscích:
„…Na konci velké svátosti zasvěcení ve zvláštním povznesení ducha jsem z celého srdce zatoužil uvidět to, o čem mi vyprávěli... A pak se mi to zjevilo. Všechno kolem jakoby zmizelo, pouze zvláštní světlo mi ozářilo cestu a přitahovalo k sobě, přímo v samotný zenit nejvyšších nebes. Něco božského a nehasnoucího mě rychle přibližovalo k proudu jasného přitažlivého Světla. Síla jeho svitu byla ohromná, ale nespalovala. Pocítil jsem, že je v něm přítomno cosi Vysokého a Nevysvětlitelného. V radostném rozrušení jsem vešel do oslepujícího Světla. A zde, když se mi pohled rozestřel, jsem uviděl tvář nepopsatelně překrásné Panny obestřené zářivým jasem. Uviděl jsem ji – samotnou Sofi i! Tento božský obraz není možné popsat žádnými lidskými slovy.
 Velké tajemství obklopovalo všechny kolem. Božská Sofie se blížila ke mně. Od ní se linula nádherná vůně jiného světa. V rukou držela zlatou číši ve tvaru věčného květu Lásky, který rozvíjí množství svých lístků v božské čistotě jejich původního jasu. V číši se třpytil zlatavý nápoj. Krotce položila překrásná Sofie ruku na mou hlavu, druhou rukou pozdvihla číši k mým ústům a začala mě napájet zlatavým nápojem. Blahodárná radost se začala rozlévat po celé mé bytosti. Viděl jsem, jak z číše ubývá tato třpytivá božská tekutina, vlévala se do mě, ale já jsem ji v ústech necítil, necítil jsem její chuť. Ale jasně jsem cítil, jak se nadpozemské teplo začalo rozlévat uvnitř mě, jakoby omývalo prázdnou schránku mého těla: nejdříve po rukou, potom po hrudi, břichu, nohách. A potom naplnilo prudkým tokem nehasnoucího jasu celou mou bytost od noh po hlavu, probouzelo v mém srdci nekonečnou radost a blaho. Když poslední kapky této zázračné tekutiny vešly do mého těla, Sofi e se na mě něžně podívala pohledem plným božské Lásky. A jakoby se mi něco uvnitř rozdvojilo, rozjasnil se mi rozum a pocítil jsem v sobě, že se mi otevírá neznámý zdroj mohutné síly. Najednou mě ozářilo chápání Nesmrtelnosti, jakoby se otevřely dveře do jiného světa. A odhalila se mi Moudrost… 
Ti, kteří se účastnili mého zasvěcení, viděli něco jiného. Později, když jsem byl přítomen na zasvěcování jiných, jsem byl nejednou svědkem tohoto božského zázraku, který se odehrával ve svém neměnném řádu, ale už s jinými. A bylo to takhle: Když jsme obklopili zasvěceného kolem dokola a všichni jsme se za něj modlili, najednou přítomné osvítilo jasné světlo. A toto světlo vycházelo od zasvěcovaného, jakoby v jediném nárazu vzplál a byl objat nespalitelným plamenem ze všech stran. Ještě silněji jsme se pohroužili do svaté modlitby. A toto světlo bylo neúnosně jasné a natolik nepropustné, že skrze něj nebylo možné nic vidět. Přeříkávali jsme dále s narůstající vnitřní silou modlitby. Světlo se postupně měnilo, získávalo neobvyklou měkkost a průzračnost. A skrze něj jsme mohli uvidět něco ze skrytého božského Tajemství – rysy Dítěte jakoby ponořeného do prvotního oceánu vesmíru. Po tomto krátkém mystériu božské Světlo zesilovalo a houstlo a potom znovu vzplanulo, rozptylovalo se a před našimi pohledy byl opět obvyklý vzhled zasvěcovaného.“
 
 Od té doby všechny tyto lidi, kteří byli přítomni při odhalení Grálu, spojovalo nejen skryté tajemství, ale i ta velká duchovní síla, jež z nich udělala víc než jen bratry. Když získali zcela jiný pohled na svět a pocítili skutečnou sílu stvoření, v podstatě získali požehnání. Zapřísahali se, že budou sloužit Bohu, že budou oddáni svaté věci panny Marie a budou pomáhat lidem, dokud budou živa jejich těla na tomto světě.
 A dále toto vzplanutí, které vzniklo odhalením Grálu těmito lidmi i jejich nekolísající víra, měly též značný vliv na organizaci jimi vytvořenou. Dokonce při válečných akcích získávali členové tohoto řádu neobvyklé vlastnosti ideálního bojovníka. Své nepřátele překvapovali výjimečnou odvahou a udatností. Jejich chrabrost vyvolávala úctu dokonce u nejsilnějších protivníků. Ve čtyřech bojovali proti nepřátelům, kteří měli desetkrát větší přesilu, a vítězili nad nimi. Patřili k těm pravým bojovníkům, jichž se tehdy nepřátelé báli nejvíce, a to díky jejich připravenosti a dokonce touze zemřít v boji.
 Sílu Grálu využívali přímo pouze ti, jež stáli u počátků vytvoření Řádu, tedy úplně první templáři. Grál jako takový s nimi odešel, zmizel ze světa. Ale tento obrovský duchovní vzestup jimi vytvořený při odhalení Grálu i tajné Znalosti, jež zůstaly ve vnitřním kruhu, který se v důsledku stal jádrem templářů, to vše zapříčinilo růst jejich vlivu a moci na celém světě. Vůbec ne náhodou se heslem Řádu vytvořeným jeho samotnými zakladateli stal pokřik: „Vive Dieu Saint Amore!“, což znamená „Ať žije Bůh Svatá Láska!“
 
 Veřejná a duchovní činnost templářů
 
Formování Řádu templářů¨
Po odhalení Grálu tito lidé vytvořili svůj Řád s názvem templáři. Toto slovo je vytvořeno z francouzského temple – „chrám“. Jinými slovy to byl Řád „chrámovníků“. Daný název vznikl ovšem ještě v době hledání Grálu, když tito lidé byli označováni za „Rytíře Šalamounova chrámu“ neboli „rytíře templáře“. Formálně vedl Řád rytíř Hugues de Payens. Byl jedením z těch, kteří pracovali ve výzkumné skupině, a v jehož přítomnosti byla odhalena síla Grálu. Patřil ke šlechtě de Champagne, byl vazalem a členem družiny hraběte de Champagne. Hugues, hrabě de Champagne vedl v podstatě Řád z Evropy. Oficiálně však vstoupil do Řádu mnohem později, neboť zůstával do určité doby ve stínu vůdců. Ale za všemi rozhodnutími Huguese de Champagne stála ještě významnější postava: Bílý Mnich. Lidí, kteří stáli u pramenů tohoto řádu, bylo původně málo a tito lidé byli docela zvláštní. Díky Grálu nabyli obrovskou sílu osobního působení, protože když byl odhalen Grál, tito lidé získali skutečně mimořádnou sílu. Majiteli této zvláštní síly například stačil jediný pohled k tomu, aby jiného člověka přiměl k vykonání jakéhokoliv skutku. Tato schopnost nebyla zapříčiněna žádnou hypnózou. Základní instinkty člověka však při použití této síly ztrácely odvahu a poddaly se vůli majitele této zvláštní síly. Pro vědu zatím tento vliv zůstává skrytým tajemstvím.
 
 To byla pouze nepatrná část zvláštních schopností odhalitelů Grálu. Tito lidé si uvědomovali, jakou moc mají ve svých rukou, a zaslíbili se chudobě, aby nevyprovokovali své tělesné pudy a touhy a aby je nepřitahovaly ahrimanské (materiální) hodnoty. Rozhodli se, že se zasvětí boji se zlem na tomto světě a že budou sloužit Bohu a pomáhat Marii Magdaleně v jejím nebeském i zemském dobrodiní pro lidi. Rozhodli se, že vytvoří takovou organizaci, jež by nejen odpovídala těmto cílům, ale jež by také představovala spolehlivou oporu pro ty, kteří se vydali duchovní cestou. 
Žijeme však v materiálním světě. Zakladatelé neměli dostatek prostředků pro vytvoření organizace, do jejíž činnosti by mohli být zapojováni noví členové s cílem pokračovat v tomto počínání. Vždyť nezbytné bylo též získat prostory, ošacení, koně, zbraně a jiné potřebné věci k tomuto účelu v dané době. Z důvodu nedostatku těchto vlastních prostředků se Huguesovi lidé vydali „cestou Robina Hooda“.
 
úryvek z knihy Sensei ze Šambaly, 4. díl   http://ibisbooks.cz/index.php?nma=downloads&fla=podcat&ids=6&idd=69
 
pokračování v příštím čísle...

Líbí se mi 57Historická tajemství TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU - 2. díl - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 57
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Mladé tělo vůbec nepoukazuje na věk duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"