Například: Dobré zprávy
Göbekli Tepe bez tajemství a záhad

„Před dějinami, které jsou vám známy, existovaly také jiné lidské civilizace, které dosáhly mnohem vyšší úrovně, než je dnešní. Některé z nich byly zničeny, některé dosáhly Absolutna. Ale stopy jejich existence nacházejí dodnes.“

                                                                                                                                               A. Novych „Sensei ze Šambaly“

   

Planeta Země střeží mnohá nerozluštěná tajemství: starověké stavby postavené lidmi, kteří zjevně disponovali kolosálními znalostmi; všudypřítomné neobvyklé znaky a symboly zanechané našimi předky; unikátní, ohromující a fascinující nálezy archeologů... A jednou z těchto záhad je i starobylý megalitický komplex Göbekli Tepe, který se nyní nachází v Turecku...

 Pro začátek bude dobré seznámit se s tím, co představuje daný megalitický komplex z pohledu oficiální vědy. První objev Göbekli Tepe učinili vědci v roce 1963. Šlo o kopec, na kterém rolníci pěstovali oves. A už počátkem devadesátých let zde začaly rozsáhlé archeologické vykopávky. V roce 1995 se do prací v tomto komplexu zapojuje německý archeolog Klaus Schmidt. Samotný komplex přitahuje pozornost mnoha badatelů a vědců z různých zemí a oblastí vědy. Je to úrodná půda pro všechny druhy hypotéz a předpokladů týkajících se předmětů, které byly nalezeny během vykopávek.

„Opravdu, někdo se velmi bojí, že tyto poznatky otřesou ideologií a pilíři jeho moci, aby nemohl řídit současné národy.!“

                                                                                                                                                                                   z knihy „AllatRa

 

                                   

Göbekli Tepe se nachází v severní části Malé Asie, 50 km od hranice mezi Tureckem a Sýrií. Komplex je datován, podle různých verzí, do 11. - 13. tisíciletí před naším letopočtem. Je tedy přinejmenším o 6 tisíc let starší než komplex Velkých Pyramid a Stonehenge. Zástupci různých teorií se shodují v jednom: jde o budovu chrámu. Na tom celá shoda končí a začíná polemika (opírající se o nálezy/fakta), která je však plná předpokladů a domněnek. Přičemž všechny tyto názory, bohužel, neodrážejí celou obšírnost obrazu daného jevu. Tradiční archeologie tvrdí, nebo se o to alespoň snaží, že tento chrám postavili lovci a sběrači právě na rozhraní přechodného období sociálního vývoje společnosti, což je překvapující, neboť už samotná stavba je výborným ukazatelem toho, že její tvůrci žili v organizované, vysoce rozvinuté kulturní společnosti, a nikoliv naopak.

Jaké bylo vlastně předurčením dané stavby? Mohu uvést pouze několik předpokladů z okruhu vědecké společnosti, které více či méně považuji za věrohodné. Graham Hancock otevřeně prohlašuje: „Jedná se o obrovskou megalitickou stavbu se sloupy o hmotnosti více než 20 tun, které jsou ideálně orientovány podle hvězd.“ Hancockův názor, že byl daný objekt vybudován rozvinutou společností, oficiální věda popírá. Představitelé obou stran jsou však jednomyslní v tom, že se jedná o celý komplex. A je to opravdu komplex, neboť s pomocí lokátorů bylo objeveno ještě asi 20 staveb zjevně orientovaných na hvězdu Sírius. Stejně jako komplex Pyramid v Gíze společně se Sfingou.

                         sooruzhenije-gyobekli-tepe

                        sooruzhenije-gyobekli-tepe-orientirovannyje-na-sirius

 

Je zajímavé, proč předci stavěli své „primitivní“ kultové stavby se zjevnou orientací na určité vesmírné objekty? Jaké cíle tím sledovali? Co chtěli sdělit svým následovníkům? Vždyť k tomu, aby vybudovali podobné komplexy, bylo zapotřebí důkladných pozorování a znalostí z oblasti astronomie, fyziky, geografie a tak dále.

Dokonce i dnes, aby bylo možné vybudovat podobný komplex, potřebujete seriózní financování, architektonické studie, technická řešení, speciální zařízení, přítomnost odborníků z různých odvětví a čas. Stojí za to si položit otázky: bylo-li to vůbec v silách lovců a sběračů (jak tvrdí oficiální věda)? Existuje i další otázka: kvůli čemu bylo nutné utrácet tolik sil, prostředků a času? Vždyť žádné materiální výhody tato stavba svým vybudováním nepřinesla. Skutečně šlo jen o to, aby si někdo po několika stovkách či tisících let lámal hlavu předpoklady a kochal se grandiózností těchto staveb? A možná prostě měly jejich hodnoty jiné pořadí?    

Mohu zdůraznit stěžejní cíl – informováni dalších pokolení. Samotná budova slouží jako připomínka hlavního cíle lidí té doby – Duchovního rozvoje. A také varuje před cykličností kosmických procesů a jejich následcích pro celou planetu.

Co vlastně znamená název Göbekli Tepe? Zemitý kopec nebo také Kopec s pupkem. Na to, samozřejmě, existuje oficiální odpověď. Ta, ve skutečnosti, podporuje současnou teorii o rozvoji dané civilizace. Konkrétně, když se místní obyvatelé z nějakého důvodu rozhodli přesunout do oblasti Mezopotámie, oni prostě před svým odchodem zasypali komplex čítající 20 budov. Jak se říká, od hříchu raději dál, aby se nikomu nic nestalo, nikdy nevíte, co primitivního člověka napadne. A právě takovéto chování bylo velmi „populární“ u starověkých národů. Protože, podle slov těch samých představitelů vědy, to samé učinily kmeny Mezoameriky s pyramidou v Cholula, a částečně i s komplexem Teotihuacán. Částečně – viditelně už byly unaveni zasypáváním svých výtvorů.

 

„Takže chvála a čest těm vědcům, kteří bez ohledu na tyto překážky pokračují v obětavé práci v této vědecké oblasti a informují širokou veřejnost o významných nálezech, jež narušují iluzi o tom, že staré národy byly „divoké“, a často jsou také důkazem, že v oné vzdálené době byly prioritou duchovní hodnoty a znalosti.“ 

                                                                                                                                                                      z knihy „AllatRa“

Avšak názor druhé strany je zcela odlišný. Mnohé starobylé megalitické stavby bylo pohřbeny pod vrstvou zeminy nebo písku následkem globálních katastrof, ke kterým došlo zhruba před 12 000 lety. A toto tvrzení se v dnešní době stává velice aktuálním. Jelikož již bylo mnohokráte řečeno, například, v pořadu „Hle přichází. I tis coming“, že se lidstvo nachází na pokraji globálních klimatických změn v planetárním měřítku.

 

                                     

Pokud alespoň trochu prostudujeme danou otázku, odhalíme cykličnost tohoto jevu. Tato cyklická povaha je spojena s astronomickými jevy. Jedním z těchto jevů je precese. A zde se stává pochopitelnější, kvůli čemu budovali mnohé starověké komplexy, jako je Göbekli Tepe, Pyramidy v Gíze, či Sfingu, zjevně orientované na Sírius.

Ještě více zajímavé jsou znaky a symboly vyobrazené na sloupech Göbekli Tepe. Ale pochopit jejich pravou podstatu je možné pouze prostřednictvím znalostí z knihy „AllatRa“. Chci zdůraznit, že moderní vědci připisují starověkým kulturám primitivnost víry. U mě osobně se jedno neslučuje s druhým. Budovy a komplexy postavené na základě fundamentálních znalostí astronomie, geometrie, fyziky a architektury byly zkrášleny zvířaty. „Prostě proto, že to byli rolníci!“ předpokládají vědci. A právě tímto informativním způsobem zachycovali to, co měli v hlavě.

gjobekli-tepe

 

Jen ten, kdo ví o celostní podstatě člověka, může snadno pochopit smysl těchto symbolů, odhodit dohady od vědomí a ujistit se v tom, že Duchovní rozvoj byl u starodávných civilizací na prvním místě. Jedny a tytéž symboly, rozmístěné na starodávných stavbách různých kontinentů a epoch, otevřeně hovoří o prioritách společností tehdejší doby.

„Lidé by se měli pozorněji seznámit s historií a okolním světem. Především proto, aby pochopili chyby, učiněné v minulosti i současnosti, a nedělali je tedy v budoucnosti. Aby se zorientovali ve směrování svých životů a přistoupili k této otázce s již hlubokým pochopením sebe a společnosti, v níž žijí. „

                                                                                                                                                                      z knihy „AllatRa“

 

Znaky a symboly, jako otevřená kniha pro ty, kteří umí číst. Po analýze nálezů, sloupů a tabulek nalezených v Göbekli Tepe lze s lehkostí říci, čím společnost žila, jaké meditativní a duchovní praktiky prováděli, a jakou úroveň lidé v duchovním rozvoji dosáhli.

             znaki-gyobekli-tepe

 

              103

              pamjatnik-boginje-materi

 

Na fotografii pilíře je vidět člověk v sedící pozici, po jeho bocích se nachází dva hadi, a nad ním jsou dva páry rukou. Předpokládají, že se jedná o pomník nějaké bohyně. Dovolím si však předpokládat, že daná socha není nic jiného než symbol bohyně Matky neboli sil Allatu.  

 

          104_1

„…chtěl bych dnešní společnost upozornit na znak AllatRa. V samých počátcích ho zobrazovali jako prázdný kruh, který je ve spodní části olemován srpkem s růžky směrujícími nahoru. Je jedním z 18-ti původních starobylých pracovních znaků. Pojmenování tohoto znaku – AllatRa – hovoří o podstatě jeho síly. Na počátcích vzniku lidské společnosti lidé díky pradávným Znalostem věděli o Jediném (o Tom, Kdo stvořil vše), a jeho projevy označovali jako zvuk Ra. Tvořivou sílu Ra – božský ženský princip, Pramatku všeho jsoucího – odedávna nazývali Allat. Odtud se i mezi těmi, kdo byli zasvěceni do duchovních Znalostí, vzalo pojmenování toho odvěkého znaku – AllatRa – jako označení tvořivé síly Toho, Kdo stvořil vše. Mimochodem, v minulosti lidé tyto informace o posvátném Prvotním zvuku přiřazovali k sakrálním poznatkům o vesmírném uspořádání v kontextu se znalostí o člověku jako o složitém subjektu tohoto světa, který je nestabilní ve své volbě.“

                                                                                                                                                                      z knihy „AllatRa“

 

Chci zdůraznit, že k dnešnímu dni je komplex v Göbekli Tepe prozkoumán pouze z 5 %. V těchto 5 % je vlastní symbolika. Jen si představte, kolik informací se pod nánosem půdy ještě skrývá. Možná, že vykopávky celého komplexu přispějí ke změně současné společnosti ze spotřebitelské na duchovně tvořivou.

Na základě daných nálezů, staveb, znaků a symbolů, které byly objeveny v Göbekli Tepe, můžeme už dnes učinit závěr, že lidé žili duchovními hodnotami a Duchovní rozvoj byl prioritou jejich života. Představte si, co může být lidstvu odhaleno, jestli bude prostudováno zbývajících 95 % tohoto komplexu.

Všimněte si, že každá civilizace a kultura používá a zanechává určité znaky a symboly. Budeme-li chápat prapůvodní význam těchto znaků a symbolů, můžeme porozumět tomu, čím žili a žijí lidé v různých dobách, jaké znalosti mají, a co považují za cenné.

 

Rigden: Všechno kdysi mělo stejný základ, existoval společný jazyk a společné znaky. Dnes je ale jazyk zapomenut, a znaky, jak byly, tak i zůstaly. Jenomže lidé přišli o duchovní součást Znalostí o těchto znacích. Vzpomínky na sílu působení znaků se však u člověka uchovaly na genetické úrovni. Pokud se podíváme na to, co každá z Osobností upřednostňuje, jaké symbolice intuitivně věnuje nejvíc pozornosti, jaké „ornamenty“ jsou jí příjemné a obklopuje se jimi i v běžném životě, můžeme vidět tytéž základní znaky a symboly.“

                                                                                                                                                                      z knihy „AllatRa“

         105_1

Vyvstává otázka – proč se náležitým způsobem nestudují ty národy, které právě takto žily? Které žily v míru, tvořivě, kde znalosti o Duchovním světě a duchovní složce člověka byly k dispozici všem.

Vždyť takových kultur nebylo málo: Harappská, Rapanui, Tripolská, Čatal Höjuk, Göbekli Tepe, Sesklo, „Země měst“, civilizace Starověkého Egypta a mnoho dalších.

Proč tedy prakticky všechny učebnice dějepisu v různých zemích světa začínají studiem Sumerské civilizace? Civilizace, v níž byla rozšířena otrocká ideologie, kde začalo rozštěpení společnosti, kde bylo otroctví, kde byly války? A toto vše je prezentováno jako průlom lidstva, jako určitý výsledek jeho vývoje a stupeň dokonalosti.

Je zřejmé, že abychom pochopili rozmanitost informací, potřebujeme znalosti, potřebujeme klíče. A tato znalost již existují – Prapůvodní Znalosti byly opět přineseny do světa.

Jak je řečeno v knize „AllatRa“:

„Rigden: Ano, člověk mnohému nevěnuje pozornost, pokud to nezná. Ale stačí, aby se skutečné znalosti dotkly jeho čela, Duše se probudí a on nabývá Moudrost. A Moudrost plodí konání...“

 

Přitom je důležité vědět, že všechny změny začínají především uvnitř sebe. Dnes má člověk Prapůvodní Znalosti pro uskutečnění přirozené transformace. Stěží může nějaký vnější faktor nahradit vnitřní potřebu Osobnosti přijít k Bohu.

                                  

 Autor A.S.  

Zdroj: https://allatravesti.com/gyobekli-tepe_bez_tayn_i_zagadok

 

Líbí se mi 51Göbekli Tepe bez tajemství a záhad - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 51
Podobné články:Komentáře

Gabro 05.12.2018 21:59 Odpověď

Oficiálna veda, závislá na grantoch a postavená viac na samoľúbosti a presadzovaní svojho mena, nemá záujem skúmať, resp. interpretovať “po novom” rôzne nálezy. Všetci pred nami boli takí primitívni, že my dodnes nedokážeme napodobniť ich výtvory. Našťastie existujú aj vedci, ktorých viac zaujíma skutočnosť, ako potľapkávanie po pleciach. Im môžeme vďačiť za nový a komplexnejší pohľad na to, čo tu bolo pred nami. Ako sa hovorí: “Kto pozná minulosť, rozumie súčasnosti a vie predvídať budúcnosť”. Malá poznámočka - niekde som čítal ešte iný preklad názvu tohto náleziska a celkom by mi sem pasoval - “Pupok zeme”. A tie starobylé znaky som práve dnes videl aj v krátkom videjku

https://allatra.tv/cs/video/rovnake-znaky-vo-vsetkych-kulturach-sveta-allat-a-allatra-historia


Karolína Hronová 04.12.2018 23:45 Odpověď

Velmi zajímavý a inspirující článek. Doporučuji ještě Tripolskou civilizaci a Templáře. :)))Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"