Například: Dobré zprávy
Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu

Kruh – to je staroveký symbol Duše alebo prejavu z Duchovného sveta (vrátane Duchovnej Bytosti; symbol prítomnosti Boha, označenie posvätného "zvuku Ra"); kružnica, ktorá symbolicky ohraničovala a obsahovala v sebe časť veľkej Prázdnoty. Vzhľadom k tomu, že Duša je skutočnou antihmotou, teda silou vychádzajúcou z duchovného sveta, tak v chápaní materiálneho myslenia – je to Nič. Niekedy ju zobrazovali bodkou v strede kruhu ako symbol skoncentrovanej energie z duchovného sveta (v niektorých prípadoch sa tak označovalo počiatočné štádium duchovného rozvoja, prebudenia). A samotný kruh symbolizoval duchovné sily, vlastnosť Duše v zmysle dokonalosti, celistvosti, stálosti, večnosti, označenie duchovného sveta, Bytia, ktoré nemá počiatok, ani koniec.

Kniha "AllatRa"

Po prečítaní článku "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez" [2] na stránkach „ALLATRA VEDA“ došlo u mňa k pozoruhodnému pochopeniu toho, že časové úseky (intervaly) elementárnych častíc (silového fotónu, informačného fotónu a čiastočky allat) sú spojené so štyrmi základnými smermi – štyrmi svetovými stranami – hlavnými smermi. Smery, ukazujúce na každú svetovú stranu, vytvárajú kríž. A najzaujímavejšie je, že vo všetkej tejto mnohotvárnosti hrá bezprostrednú úlohu chýrny a všadeprítomný zlatý rez.

Ukazuje sa, že súčiny hlavných smerov (90°, 180°, 270° a 360°) rovinného pravouhlého súradnicového systému a koeficientov zlatého rezu (0,618 a 0,382) sú veľmi blízke hodnotám základných časových intervalov silového fotónu (fotón-3), informačného fotónu ( fotón-4) a čiastočky allat ("A" na str. 80 [3]). Pre ľahšie vnímanie výsledkov štúdie poďme najskôr preskúmať tabuľku 1. Hodnoty pomerných časových intervalov elementárnych častíc sú prebraté z článku [4].

Tabuľka 1

Vzájomná súvislosť časových intervalov s hodnotami uhlov hlavných smerov rovinného pravouhlého súradnicového systému vzhľadom na koeficienty zlatého rezu.

 

 

Je potrebné hneď upresniť jeden moment ohľadne hodnoty (43,44 sekundy), ktorá je dvojnásobným časovým intervalom neobyčajnej unikátnej čiastočky allat. V správe Prapôvodná Fyzika ALLATRA je zmienka o tejto jedinečnej čiastočke (str. 80) [4]:

"Je to rozmermi najmenšia a funkčne najunikátnejšia fantómová čiastočka Po. Ako súčasť elementárnej častice hrá dôležitú úlohu ako silová čiastočka a univerzálny spojovací článok medzi fantómovými čiastočkami Po, ktoré majú nezlučiteľný vnútorný potenciál a nemôžu sa nachádzať vedľa seba navzájom v štruktúre elementárnej častice."

A keď zoberieme do úvahy fakt, že existuje druhová dualita ("+" a "-") vonkajšieho náboja (vonkajší náboj elektrónu a protónu), tak podobnú dualitu môže mať aj daná unikátna čiastočka (str. 172) [1]:

"Akonáhle klesne vonkajší náboj elektrónu, tak sa pod vplyvom vnútorného potenciálu špirála rozťahuje a elektrón prechádza do stavu vlny. Keď sa znovu objaví vonkajší náboj, ktorý sa vytvára v dôsledku vzájomného pôsobenia vlny s matériou, špirála sa zvinuje a elektrón opäť prechádza do stavu častice. V stave častice má elektrón vonkajší záporný náboj a ľavostrannú špirálu, ale v stave vlny pravostrannú špirálu a vonkajší pozitívny náboj. A celá táto premena prebieha vďaka ezoosmóze."


Pripomeňme, že proces EZOOSMÓZY sa rovnako prejavuje v zhode so zlatým rezom (obr. 1).

Obr. 1. Korpuskulárno-vlnová transformácia podľa princípu zlatého rezu

Nemenej prekvapujúca je skutočnosť, že rozdiel v percentuálnom vyjadrení medzi uhlovou hodnotou (hlavný smer v stupňoch) a časovým intervalom, t.j. časovým intervalom prejavenia elementárnej častice, vo všetkých štyroch uvažovaných prípadoch je približne 2,2% (tab. 1). Údaje v tabuľke 1 môžu byť interpretované graficky nasledujúcim spôsobom (obr. 2):

 Ak sa pozorne prizrieme obrázku 2, tak pripomína symbolické označenie meditácie "Četverik" (str. 323) [1], viď obrázok 3.

 

Porovnaním týchto informácií s niektorými údajmi, bolo dosť jednoduché odhaliť určitú zákonitosť uplatnenia zlatého rezu v priestorovom rozložení monumentálnych stavieb staroveku na povrchu Zeme.

 

http://www.geolines.ru/publications/HISTORICAL-GEODESY/HISTORICAL-GEODESY_17.html#12

 

 

Tabuľka 2

Vzájomná súvislosť časových intervalov s uhlovými hodnotami hlavných smerov rovinného ortogonálneho súradnicového systému vzhľadom na koeficienty zlatého rezu.

            

Zoberme hodnotu súčinu koeficientov zlatého rezu:


(0,618 * 0,382) = 0,2360

Ak vynásobíme túto hodnotu 100, dostaneme veľmi zaujímavú hodnotu:

0,2360 * 100 = 23,60

Zapamätajme si túto hodnotu, čoskoro sa nám zíde. Ale zatiaľ preskúmajme hodnotu uhla (90° - 72,80° = 17,20°), ktorý sa nachádza na obrázku 3. Vec je v tom, že ak uvedený uhol (17,20°) tiež vynásobíme koeficientom zlatého rezu (1,382), tak získame uhol veľmi blízky hodnote uhla sklonu rotačnej osi Zeme (23,43°) [6], obrázok 5.

 

      

Obr. 5. Uhol sklonu (rotačnej osi) Zeme

Zhrnieme údaje do tabuľky 3 a pozrieme sa, ako sa tieto tri veličiny zhodujú navzájom.

Tabuľka 3

Vzájomná súvislosť koeficientov zlatého rezu, uhla 17,2° a hodnoty uhla sklonu rotačnej osi Zeme.

 

Údaje z tabuľky 3 svedčia o veľmi vysokej presnosti súmeriteľnosti daných veličín navzájom (menej ako 2%), čo zreteľne ukazuje na fakt prejavenia princípu zlatého rezu v orbitálnych parametroch Zeme, v priestorovom usporiadaní starovekých komplexov (Angkor Vat, Mohendžodaro, Gíza, Nazca, Veľkonočný ostrov) na povrchu Zeme a čo je najhlavnejšie, na spojenie všetkých týchto fyzicko-geometrických parametrov s geometrickými a časovými parametrami ELEMENTÁRNYCH ČASTÍC (čiastočky allat – unikátnej fantómovej čiastočky) a ALLATOM (tvorivou duchovnou silou, utvárajúcou matériu na mikro- i makro- úrovni).

P.S.
V článku [2] sa štúdie týkali unikátnej elementárnej častice – fotónu. Tu je dôležité pripomenúť informáciu o tom, že fotón je najmenšou a najrozšírenejšou elementárnou časticou vo Vesmíre! [3] Tu je malý výňatok z textu, týkajúci sa fotónu, ktorý opäť máličko poodhaľuje podstatu Stvoriteľovho zámeru:

"Presne tak. 92% celkovej hmotnosti Phaetonu sa prakticky zmenilo na temnú hmotu, bez uvoľnenia energie, teda vznikol svojho druhu prechod jednej energie na druhú, osobitný proces neutralizácie. A 8% hmoty sa jednoducho odštiepilo, čo dnes predstavuje takzvaný pás asteroidov, nachádzajúci sa medzi planétami Mars a Jupiter" [7].


Ako už vieme, hmotný Vesmír sa nachádza v 72 rozmeroch, pričom 66 rozmerov ovláda 6 rozmerov, v ktorých sa prejavuje "hmota" (str. 33) [3]. Ak sa pozrieme na proces neutralizácie z pozície rozmerov, stane sa úplne jasné, prečo práve 8% hmoty zostalo brázdiť chladné kozmické priestory:

(6/72) * 100% = 8,33%.

ZÁVERY:

• Prejavuje sa zreteľná závislosť (menej ako 5%) medzi geometrickými parametrami (uhlami) a proporcionálnymi časovými intervalmi, ktoré charakterizujú elementárne častice (fotón, neutríno, protón, elektrón a neutrón).
• Geometrické veličiny a časové intervaly sú spojené medzi sebou prostredníctvom koeficientov zlatého rezu (0,618; 0382; 1,618 alebo 1,382...).
• Prvky energetickej konštrukcie človeka sú bezprostredne spojené s určitými elementárnymi časticami.
• Priestorové rozmiestnenie starovekých komplexov (Angkor Vat, Mohendžodaro, Gíza, Nazca a Veľkonočný ostrov) na povrchu Zeme je spojené so zlatým rezom a s dvojnásobkom časového intervalu allatovskej čiastočky.


Valerij Krasnov

Literatúra:
[1] - Novych. A. "AllatRa", ISBN: 9788090479661; 2014 http://www.allatra.sk/knihy/allatra
[2] - "Informačný fotón (fotón-4) a zlatý rez", http://allatra-science.org/publication/foton-i-zolotoe-sechenie
[3] - Správa "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov z Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" v red. Anastasie Novych, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra
[4] - Prejavenie spojenia medzi geometriu priestoru, časom a gravitáciou prostredníctvom neutrína, http://allatra-science.org/publication/gravitacia-...
[5] - Základná Planckova dĺžka a veľkosť ezoosmickej bunky v tretej dimenzii, http://allatra-science.org/publication/plankovskaja-dlina-i-jezoosmicheskaja-jachejka
[6] - Užitočné konštanty, http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/models/constants.html
[7] - Anastasia Novych "Sensei-IV", http://www.allatra.sk/knihy/sensei-ze-sambaly-kniha-4

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/chasticy-i-konstrukcija-cheloveka-po-zolotomu-secheniju

Líbí se mi 148Elementárne častice a energetická konštrukcia človeka podľa zlatého rezu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 148
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"