Například: Dobré zprávy
DRUHÁ  POLOVIČKA - MÝTUS  ALEBO REALITA? ČLOVEK STVORENÝ DVAKRÁT

V dnešnej dobe sa  veľmi rozšíril názor, že je potrebné nájsť si svoju druhú polovičku, aby sa človek stal skutočne šťastným. Počas dlhých rokov si preberáme medzi ľuďmi,  hľadáme toho alebo tú jedinú, ktorú nám Boh predurčil. A prečo? Pretože každý z nás chce byť šťastný, byť bezpodmienečne pochopený a dôstojne ocenený. Je to možné? A odkiaľ vôbec pochádza pojem "druhá polovička"?

Samotný pojem "druhá polovička" pochádza z dávnych povestí, ktoré sú veľmi podobné u rôznych národov sveta. Všetky začínajú stvorením človeka, ktoré mimochodom nebolo jedenkrát, to znamená, že Boh stvoril človeka dvakrát. Túto tému  veľmi zaujímavo odkrýva  profesor medicíny a akademik Igor Michajlovič Danilov v relácii "Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému":

"Na počiatku Boh stvoril človeka ako bezpohlavnú a neviditeľnú bytosť. Teraz sú muž a žena hmotní. Ale prví ľudia - boli nehmotní a bezpohlavní, ako aj anjeli. Anjel nemá telo. Anjel nemá pohlavie. A kedysi bola mužská a ženská podstata spojená v jednej bytosti. Keď sa stali hmotnými, zostali svojou podstatou. To znamená, že v počiatočnom štádiu neboli muži a ženy. Spočiatku mužská a ženská podstata bola spojená v jednej bytosti, to znamená, že to bol taký fenomén, ako je androgýnia prvého človeka, teda spojenie mužského a ženského pohlavia  v jednej osobe."

V tejto relácii bolo tiež spomenuté, že keď Boh stvoril človeka (podľa Knihy Genesis), nazval ho Adam. Ale toto slovo nebolo vlastné meno, mužské meno, ale označovalo jednoducho človeka, ako všeobecné meno. A dá sa rovnako použiť pre muža aj ženu.

"Ale neskôr Boh predsa schválil pohlavnú rozdielnosť a ľudia boli rozdelení na mužov a ženy. Cieľom bolo skomplikovať cestu Domov. Prečo to bolo tak urobené? Pretože prví ľudia sami požiadali o telo, aby prekonávaním ťažkostí, dosahovali  lásku Božiu zaslúžene. To vytvorilo prekážky. To prispelo k tomu, že bol vytvorený materiálny svet, bolo vytvorené telo, potom bolo definitívne rozdelené na mužov a ženy. No a potom sa začali zámeny pojmu "skutočnej lásky" za "ľudskú lásku". A láska je ľudská, je dočasná. Vznikol mýtus, že je nutné nájsť svoju polovičku, že ona určite existuje", hovorí Igor Michajlovič.

Chcel by som osobitne zdôrazniť, že vytváranie človeka prebiehalo v  dvoch základných etapách - etapa duchovného narodenia a etapa transformácie do hmoty. A kľúčovým bol okamih voľby človeka: slúžiť Duchovnému svetu, dokonca aj uväznený tu, v hmote. Amr ibn Usman  al-Makki v "Knihe Božskej Lásky"  hovorí tiež o tom, že človek bol stvorený dvakrát a pôvodne bol nehmotný.

"Boh vytvoril duše sedem tisíc rokov pred vytvorením tiel a umiestnil ich na "stanovište" v blízkosti Seba. Potom uväznil srdce do ducha, ducha do duše a dušu do tela. A primiešal k nim rozum a poslal prorokov, zaviedol prikázania, a každý z nich začal hľadať svoj pôvodný stav. Pán im ustanovil modlitbu. Telo sa obrátilo k modlitbe, Duša dosiahla Lásku, duch sa stal blízkym Bohu a srdce sa uspokojilo v spojení s Ním" [8].

V Starom zákone sa hovorí, že Boh ich stvoril na svoj obraz a podobu. A evanjelium hovorí, že Boh je Duch. To znamená, že Boh pôvodne stvoril človeka ako duchovnú bytosť. Ďalej, tá istá Biblia tiež spomína, že Boh stvoril ľudí druhýkrát (Genesis 1:27) už ako hmotné bytosti.

Bohužiaľ, časom ľudia zabudli, že od počiatku človek nebol telom. Boh dal človeku telo oveľa neskôr. A pôvodne bol človek stvorený ako duchovná bytosť. Takéto skreslenie, kedy dochádza k presunu dôrazu z duchovného na materiálne, je možné vysledovať v mnohých kultúrach.

Veľmi jasne a obrazne sa o stvorení človeka hovorí v zoroastrijskej mytológii. Podľa Bundahišn (kniha o stvorení sveta), prvý človek bol Gayomard, ale on sám ešte nemal ľudskú podobu. Následkom boja medzi dobrom a zlom, Gayomard zomrie, ale časť jeho semena sa dostáva do zeme. O štyridsať rokov neskôr zo zeme vyrástli ľudia  Maše a Mašene vo forme rastliny rebarbory so stonkou podobajúcou sa prepleteným hadom. Toto je samozrejme asociatívne porovnanie a voľná interpretácia znalostí o tom, že prví ľudia, nehmotní a neviditeľní, boli spojení v jedno. To znamená, že spočiatku bola vytvorená ich duša (Farr) a neskôr materiálny obraz.

"Pretože je povedané v náboženstve, že najskôr bol stvorený Hvarn, a potom telo, pre toho, pre koho bol stvorený, veď najprv sa určuje osud človeka, a až potom sa pre neho vytvorí telo" [2].

Potom bola stonka rebarbory rozdelená a ľudia dostali podobu muža a ženy. Toto je obrazné prirovnanie, ktoré napriek tomu veľmi presne odráža okamih, kedy obojpohlavná bytosť nadobudla telo a na nejaký čas zostala jednou, ako stonka rebarbory. A až neskôr boli ľudia rozdelení na mužov a ženy, tak ako je možné rozdeliť stonku rebarbory na dvoch "hadov".

                                                            rheum-nobile-2

Je zaujímavé, že táto rastlina (rebarbora vznešená) bola rozšírená na územiach súčasnej Indie, Afganistanu, Číny, Bhutánu. To je presne tam, kde kedysi vznikol zoroastrizmus. Táto skutočnosť vedie k zaujímavým záverom: história stvorenia sveta a človeka sa pre každý národ rozpráva na príkladoch z každodenného života, známych ľuďom tohto národa. Ukazuje sa, že všetky tieto príbehy majú jeden koreň, jediné zrno pravdy, ktoré je odeté do rôznych metaforických obrazov, zrozumiteľných ľuďom tej lokality, pre ktorú boli znalosti prinesené.

V čínskej kultúre, je zmienka o Pramatke Nü-wa (Nu Kua), ktorá sa často zobrazovala vo dvojici s jej podobnou bytosťou Fu-si (Fusi) s telom človeka a hadím chvostom namiesto nôh, pričom ich telá boli prepletené ako rebarbora z  mytológie Zoroastrizmu .

                              njuj-va-i-fu-si

 

"Na obrázku je Pramatka Nü-wa a kultúrny hrdina Fu-si. Ich telá sú špirálovite prepletené v tri a pol otočkách. V kontexte tohto obrázku, tento symbol reprezentuje znalosti ako o špirálovitej štruktúre vesmíru, tak aj o meditačnej technike k dosiahnutiu jednej z fáz vývoja človeka - stavu Duchovného osvietenia". [7]

 

Grécke mýty opisujú androgýnov ako mýtické bytosti - predkov, prvých ľudí, ktorí spájali v sebe mužské aj ženské znaky. Pretože sa androgýni pýšili svojou silou a krásou, bohovia ich rozdelili na polovice a rozprášili po svete. A odvtedy sú ľudia odsúdení na hľadanie svojej polovice. Ale netreba zabúdať, že grécke mýty, ktoré k nám prišli, sú prácou Homéra. A muž-básnik s týmto menom vlastne nikdy neexistoval. "Homér", to je pseudonym, ktorý vznikol transformáciou gréckeho slova homília, čo znamená "rozhovor", "náboženská kázeň moralizujúceho charakteru". A v iných gréckych dialektoch má toto slovo tiež význam: "rukojemník", "básnik", "slepec".

"Pod pseudonymom "Homér" pracovala celá skupina vedená predstaviteľmi Archóntov. Ich cieľom a úlohou bolo vytvoriť také diela, ktoré by pod rúškom populárnych starovekých legiend, známych historických faktov, vštepili do psychológie ľudí ideológiu výhodnú pre Archóntov, a tak by vplývali na formovanie určitého svetonázoru, ktorý by vytvoril tendenciu k náboženskej a politickej nadvláde Archóntov". [6]

U starovekých Grékov sa časom znalosti o skutočnej podstate a histórii človeka zmenili na mýty o Hermafroditovi, ktorého začali uctievať ako boha. Bol považovaný za syna Hermesa a Afrodity, a v ňom sa spájali vlastnosti oboch pohlaví.

Berdjajev pozoruje podobný koncept v Kabale: "Človek si zaslúži toto meno len vtedy, keď spája v sebe muža a ženu. Adam, ktorý verne odráža najvyššieho alebo prvotného Adama, musel v súlade s týmto modelom, spojiť v sebe mužskú a ženskú podstatu. A pôvodne bol vytvorený ako androgýn. "

Jakob Böhme, nemecký kresťanský mystik, veštec, teozof, zakladateľ západnej sofiológie - náuky o "Božej múdrosti", tiež veľmi zaujímavo hovorí o androgýnii: "Adam bol mužom rovnako ako ženou, no nie prvým ani druhým, ale ako panna, plná nevinnosti, čistoty a bezúhonnosti, ako obraz Boha; mal v sebe farbu ohňa aj svetla, v spojení ktorých spočíva láska k sebe ako nejaký  nedotknutý stred; čím sa staneme aj my, po vzkriesení z mŕtvych, pretože podľa slov Krista, tam sa neženia a nevydávajú, ale žijú tak ako anjeli Boží."

Pokiaľ ide o starodávnu indoárijskú kultúru, v jej legendách možno nájsť tiež niekoľko obrazov odrážajúcich fenomén androgýnie. Spomedzi indických bohov významné miesto zaujíma Pradžapati  - "pán potomstva", ktorý všetko vytvoril zo seba. Tiež je tu obraz Apavu (aspekt Višnu), ktorý je rozdelený na mužskú a ženskú časť. A tiež Šiva-Šakti - univerzálna forma prejavenia mužskej a ženskej energie  v hinduizme. Takýto obraz - Ardhanarišvara - býva zobrazený ako Pán Šiva, stojaci na kvete lotosu, plávajúcom vo vode, ktorý v sebe spája v sebe mužský a ženský princíp (Šakti).

                                                     gospod-shiva    

V mýtoch afrického národa dogonov boh Amma vytvára z hliny prvú dvojicu ľudí, z ktorých sa zrodí osem  nesmrteľných obojpohlavných predkov.

Staroveké germánske božstvo Tuisto sa doslovne prekladá ako "duálny", "obojpohlavný".

Nebeská bytosť andamanskej mytológie Puluga má v južnej časti súostrovia mužskú podstatu, na severe - ženskú.

Aj v ďalekej Austrálii sa zachovali mýty so zmienkami o androgýnoch. Ale v austrálskej mytológii existujú ani nie tak obrazy obojpohlavných, ako skôr bezpohlavných bytostí - predkov. U pokolenia rieky Tully sa zachovala legenda, podľa ktorej sa prví muži a ženy v ničom nelíšili a až oveľa neskôr sa u nich objavili rozlišovacie pohlavné znaky.

Ukazuje sa, že na úsvite časov všetky národy obývajúce Zem, poznali pravú históriu stvorenia človeka. Ale časom bolo poznanie skreslené a ľudia zabudli na to, kým sú v skutočnosti a kvôli čomu boli stvorení. Ľudia zabudli, že človek je v prvom rade bytosťou duchovnou a že zmysel jeho života spočíva v získaní vlastnej celistvosti, v spojení Osobnosti s Dušou. A to znamená, že akékoľvek hľadanie druhej polovice v hmotnom svete je vopred odsúdené na neúspech. Pretože celistvosť môže človek získať len vo svojom vnútri.

V podstate človeka je založený inštinkt pokračovania rodu a to ho nabáda k hľadaniu vhodného partnera. Ale človek má duálnu povahu a inštinkt pokračovania rodu je len časťou našej živočíšnej podstaty. Ale naša duchovná zložka si vyžaduje, aby sme nadobudli celistvosť vo vnútri seba, našli seba skutočného. Rodina - to je, samozrejme, skvelé! Aká radosť sledovať ako rastú detičky! Rodina to je prvé miesto, kde sa človek učí prejavovať lásku a starostlivosť. No vytvorenie rodiny nie je jediným zmyslom života človeka. Inak  by ľudia, ktorí "zasadili strom, urobili syna a postavili dom", boli absolútne šťastní a spokojní. Ale v praxi to tak vôbec nie je. Aj tak zostáva pocit neuspokojenia, ako keby bolo ešte niečo iné, čo ešte neurobil.

Zrejme to tak aj má byť, aby sme konečne pochopili, že nikto a nič nemôže zaplniť našu vnútornú prázdnotu, okrem pravej Lásky, Lásky k Bohu. Netreba strácať čas čakaním na to, že niekto príde a začne nás úprimne milovať. Musíme sa naučiť rozvíjať Lásku vo vnútri seba - Lásku k Bohu. Veď človek je stvorený na obraz a podobu Boha, to jest ako Duch. Osobnosť je Duch. A aby sme získali skutočné šťastie, musíme začať Žiť Duchovným svetom. A keď človek v praxi pochopí, čo je v skutočnosti Duchovný svet, keď začne cítiť, že Duchovný svet existuje, potom sa stane časťou duchovnej rodiny, skutočnej rodiny, pravej, nerozlučnej, tej rodiny, kde je život Večný, nekončiaci, a samozrejme, že on nie je v trojrozmernosti, nie je na zemi. Toto je najvyššia hodnota. Kvôli tomuto ľudia sem prichádzajú, kvôli tomu, aby sa narodili ... narodili Živými.

PS: Milí priatelia! Relácia "Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému." sa dotkla mnohých smerov výskumu. Pozývame všetkých záujemcov, aby sa zapojili do fascinujúceho hľadania a objavovania tajomstiev Vesmíru! Je to vynikajúca príležitosť rozšíriť svoje vlastné obzory, prehĺbiť pochopenie prebiehajúcich procesov, a čo je najdôležitejšie a najpríjemnejšie, zdieľať svoje objavy s ostatnými, ktorí kráčajú cestou sebarozvoja.

Autor: Elena Birjukova

Zdroje:

1. Biblia;

2. Avesta, Bundahišn;

3. Bhagavata Purána;

4. Losev A. Mytológia Grékov a Rimanov;

5. Berdjajev N.A. Tvorba a pohlavie. Mužské a ženské;

6. „Sensej IV. Odveký Šambaly.“ A. Novych;

7. „AllatRa“ A. Novych;

8. Hazrat Syed Hafiz Haji Abu’l Hasan Bin Usman Bin Ali Al-Jalabi Al-Hujwiri „Odkrytie skrytého za závesom pre tých, ktorí sa vyznajú v tajomstvách sŕdc“.

Zdroj:https://allatravesti.com/vtoraya_polovinka__mif_ili_realnost_chelovek_sotvoryon_dvazhdy?spush=cmVuYXRhLnZhbGVja292YUBzZXpuYW0uY3o=

 

Líbí se mi 90DRUHÁ POLOVIČKA - MÝTUS ALEBO REALITA? ČLOVEK STVORENÝ DVAKRÁT - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 90
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"