Například: Dobré zprávy
Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu .

Anotácia: Na základe informácií uvedených v správe "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" bola vykonaná séria experimentov s cieľom určiť, či je možné použiť jednotku merania času – Allat, rovnajúcu sa 11 minútam a 56,74 sekundám na vysvetlenie a predpovedanie správania kmitavých procesov, podmienených predbežnou úpravou prostredia vírivým elektromagnetickým poľom na príklade kinetiky vzniku Janovského komplexu. Bolo ukázané, že opis oscilačného charakteru procesu sa zjednodušuje pri zavedení jednotky merania času Allat. Uplatnenie jednotky merania času Allat vo fyzikálnej chémii zvyšuje možnosti špecialistov presne opísať a predpovedať správanie procesov, nosiacich kmitavý charakter.

Úvod.

Najžiadanejšími sú dnes vedecké metódy, dovoľujúce presne popísať a predpovedať správanie rozličných zložitých systémov. Významnou ťažkosťou pre odborníkov je nedostatok univerzálnych jednotiek merania, dovoľujúcich efektívne pracovať s oscilačnými procesmi, ktorými sú všetky prírodné javy [1]. Avšak situácia sa po zverejnení správy "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" [2] medzinárodným spoločenstvom vedcov dramaticky zmenila. Ukázalo sa, že takéto univerzálne jednotky merania pre pohodlnú prácu s kmitavými procesmi existujú. Allat –je celistvá jednotka času (1 Allat = 11 minút 56,74 sekundy), ktorá umožňuje popísať správanie kmitavých procesov v zložitých podmienkach a predpovedať správanie takéhoto systému presnejšie, ako bežne používané jednotky času - hodiny, minúty a sekundy.

Voda, ktorá je otvoreným nerovnovážnym dynamickým labilným systémom, je schopná pod vplyvom vonkajších faktorov nízkej intenzity meniť svoj vnútorný stav. Avšak podobné vlastnosti (no v menšej miere) má nielen voda, ale aj rad iných zlúčenín, v ktorých existuje vodíková väzba: alkoholy, aldehydy, ketóny atď.
Aktivácia vyššie uvedených kvapalín je spojená s formovaním aktívnych častíc (radikálov, iónov) v ich štruktúre a tautomérnych (odlišných) foriem zlúčenín a asociátov na ich základe.

V tomto článku je zjednodušene ukázaný vplyv vírivých elektromagnetických vĺn na kinetické charakteristiky kvapalnej fázy systému a v ňom prebiehajúcej izotermickej homogénnej reakcie.

Výskum vplyvu vírivých elektromagnetických vĺn na dynamiku procesov s aktívnymi časticami v kvapalinách sa vykonával za použitia žiarenia generátora vírivých elektromagnetických vĺn [3] na reakciu tvorby Janovského komplexu vo vodno-acetónovom roztoku meta-dinitrobenzolu v alkalickom prostredí [2-4].


Experimentálna časť a posúdenie výsledkov
Najpreštudovanejšou homogénnou oscilačnou reakciou je reakcia Belousova-Žabotinského. Preto sa výskum vplyvu vírivých polí na dynamiku formovania Janovského komplexu vykonával s roztokmi meta-dinitrobenzolu v acetóne.
Ako je známe, základné chemické reakcie sú relaxačné procesy, zabezpečujúce monotónnu aproximáciu reagujúceho systému do stavu termodynamickej rovnováhy. Pre výskyt oscilácií počas homogénnej izotermickej reakcie sa vyžaduje prítomnosť medziproduktov a interakcia medzi nimi [4].

Roztok meta-dinitrobenzolu v acetóne (koncentrácia 0,05 mg/cm3) v objeme 25 cm3bol podrobený úprave vyžarovaním generátora vírivých elektromagnetických vĺn [3] po dobu 30 minút (výkon generátora je 0,2 W, frekvencia impulzov budenia - 60 kHz). V priebehu úpravy roztoku vo vírivých elektromagnetických poliach zvýšenie teploty pozorované nebolo. Každé 3 minúty sa vykonával odber po 0,5 cm3 upravovaného roztoku, v súlade s metodikou analýzy [6], ktoré boli pridávané do 0,25 cm3 20% roztoku hydroxidu sodného NaOH. Zmes sa intenzívne trepala a po 20 minútach sa roztok podrobil fotometrii pri optickej dĺžke meracej vlny λ = 540 nm (žlto-zelený svetelný filter). Spriemerované výsledky výskumu sú uvedené na Obr. 1. Koncentrácia Janovského komplexu sa zaznamenávala podľa zmeny optickej hustoty, v súlade so zákonom fotometrie (Bouguera-Lamberta-Beera).

Obr. 1. Dynamika vzniku Janovského komplexu počas 30 minút pri elektromagnetickej úprave roztoku meta-dinitrobenzolu v acetóne (horná krivka - kontrola).

Zo získanej závislosti vyplýva, že tvorba konečných produktov transformácie (Janovského komplexu) pri úprave počiatočného roztoku meta-dinitrobenzolu v acetóne elektromagnetickým žiarením monovibrátora má oscilačný charakter. Je potrebné poznamenať, že počas aktivácie vírivými elektromagnetickými vlnami maximá optickej hustoty sú jasne zladené s dobou trvania Allatu. Doba úpravy má vplyv na trvanie doby oscilácií (Δtosc= 1 Allat). Po štádiu pôsobenia, v štádiu relaxácie, v relaxačnej fáze pri použití jednotky merania Allat, už po 1 Allate dochádza k prudkej zmene lokálnych maxím na lokálne minimá. Po uplynutí času, dvojnásobne prevyšujúceho dobu aktivácie, sa oscilačný charakter mení – po 1 Allate sa lokálne minimá menia na lokálne maximá a naopak.

Podobný oscilačný charakter procesu je v plnom súlade s ustanoveniami uvedenými v správe "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" [2] vyvolaný kolísavou spotrebou východiskových činidiel v procese syntézy. Treba tiež poznamenať, že po fáze úpravy roztoku má fáza energetickej relaxácie značnú periódu (oveľa viac ako dve hodiny), čo spôsobuje zvýšenie stupňa interakcie východiskových reagentov. Okrem toho sa v prípade aktivácie rýchlosť reakcie zvyšuje v porovnaní s kontrolným pokusom bez ožiarenia reagentov.

Pre vysvetlenie získaných výsledkov je potrebné posúdiť po prvé charakter prebiehajúcich fyzikálno-chemických procesov pri tvorbe Janovského komplexu a po druhé mechanizmus podobných oscilačných reakcií.
Podľa [4] acetón v kvapalnej fáze je vždy prítomný v dvoch tautomérnych formách (ketónovej a enolovej):

pričom rýchlosť mnohých reakcií, prebiehajúcich pri účasti karbonylových zlúčenín, je určená rýchlosťou tvorby enolovej formy. Obsah tejto pri 25°C je 6x10-7% [5]. Úprava acetónu elektromagnetickým poľom vedie k posunu chemickej rovnováhy smerom k tvorbe enolovej formy. Pritom je očividné, že oscilačný charakter tvorby enolovej formy je spojený s dynamikou asociátu, ktorý je vystavený nízkofrekvenčnému kmitavému procesu, pri ktorom sa vyčleňuje štádium akumulácie aktívnych častíc a ich uvoľnenie do reakčného prostredia rozpúšťadla. Podobný oscilačný proces štruktúrovania acetónu je tiež charakteristický pri hydratácii gélov.

Na druhej strane, enoláty, tvoriace sa v dôsledku reakcií prejavujú zvýšenú náklonnosť k spájaniu sa do vodno-alkoholových asociátov, ktoré disponujú, v dôsledku zvýšenia elektrón akceptorných vlastností, väčšou reakčnou schopnosťou v reakciách nukleofilnej substitúcie [6].

Je zrejmé, že elektromagnetické pole má vplyv nielen na proces štruktúrovania a tvorby iónových foriem zlúčenín, ale aj na proces väzby meta-dinitrobenzolu do komplexu s acetónom [7]. Na základe prezentovaných údajov známu reakciu väzby meta-dinitrobenzolu s enolátom sodným v prítomnosti vody je potrebné považovať za limitovanúkanálom rezonančnej solvatácie a komplexotvorných činidiel.

 

Na záver uvediem citát z knihy Anastasie Novych "Sensei IV." [8]:
"V našom chápaní allat je celistvá jednotka času, ktorá má obrovský význam pre všetku hmotu. A ak zoberieme súčasné označovanie zemského času, tak allat predstavuje 12 minút, presnejšie 11 minút 56,74 sekundy. Keď sa vedci dopracujú k pochopeniu tejto najdôležitejšej častice základu, takpovediac základného stavebného kameňa Vesmíru, tak to bude nielen grandiózna revolúcia vo vede, bude to celý evolučný skok. Potom vedci pochopia, čo sa skrýva za tajomstvom času a pochopiac toto, odhalia aj skutočný proces vzniku hmoty vo Vesmíre. Ak ľudia spoznajú podstatu allatu, tak sa im otvoria obrovské možnosti..."

 

Závery.

Preskúmaný bol vplyv vírivého elektromagnetického poľa na kinetické charakteristiky procesu tvorby Janovského komplexu. Bolo preukázané, že pri použití jednotky merania času Allat (1 Allat = 11 min 56,74 sekúnd), je možné presne popísať oscilačný charakter zmeny koncentrácie Janovského komplexu.
V prípade úpravy vírivým elektromagnetickým poľomprebieha štrukturácia asociátov tekutiny (lokálne maximá na Obr. 1). Avšak, po uplynutí 1 Allatu sa lokálne maximá zamieňajú lokálnymi minimami.
Je zrejmé, že pomocou časovej mernej jednotky Allat možno efektívne popisovať oscilačné systémy.


Jevgenij Kolomijcev

 

Literatúra
[1] Denisov E.T.,Kinetika homogénnych chemických reakcií: Učebná pomôcka pre chemické špecializácie univerzít. M.: Vysoká škola, 1978. 367 s.
[2] Správa "Prapôvodná Fyzika ALLATRA" medzinárodnej skupiny vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" v redakcii Anastasie Novych, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra ;
[3] Avramenko S.V. et al. Spôsob a zariadenie prejednovodičový prenos elektrickej energie bez ohmických strát. US patent číslo 61463.873 III od 10.05.2000.
[4] Chemická encyklopédia. T. 2, 3 / v redakcii N.S.Zefirova. M.: Nakladateľstvo "VeľkáRuská encyklopédia", 1999.
[5] Štruktúra a tautomérne transformácie β-dikarbonylovýchzlúčenín / v redakcii E.J. Gudrinietse. Riga, 1977.
[6 [Chémia nitro- a nitrózoskupín. T. 2 / v redakcii S.S. Novikova. M.: Nakladateľstvo "Mir". 250 s.
[7] S. Bogačev J.S. Spektrálno-štrukturálne zákonitosti formovania vodíkových väzieb v koncentrovaných vodných a organických systémoch: Autoreferát dizertácie. M.: NIFCHI L.J. Karpova, 1992. 46 s.
[8] Novych A. "Sensei-IV.", ISBN: 978-80-904796-5-4, rok vydania 2013, 620 s, http://www.allatra.sk/knihy/sensei-ze-sambaly-kniha-4

 

Zdroj: http://allatra-science.org/publication/celnaja-edinica-vremeni-allat

Líbí se mi 88Celistvá jednotka času Allat. Vplyv elektromagnetického poľa na rovnovážne stavy tautomérnych foriem acetónu . - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 88
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Dokud v duši žije láska, pak je odloučení nemožné.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"