Například: Dobré zprávy
„Bohorodička Znamení...

     Vyobrazení Bohorodičky „Oranty“ bylo známo ve starodávné Rusi, kdo ví, jestli ne od samotného počátku jejího Křestu. Mnozí ji spojují s Byzancí, ale ne s Dálným Východem! V náboženských a kulturologických příručkách se vyzdvihují verze původu pojmenování dané ikony z řeckého slova „orantis“ – „modlící se“. Dále, než za toto „omezení“ věc nejde, a to patrně kvůli neznalosti či neochotě zmiňovat se o jiných kulturách. Vždyť, podíváme-li se do historie, bude zřejmé, že se tady zakládal naprosto jiný smysl!
     Rigden: Máš pravdu, tady je skutečně jiný smysl a je mnohem hlubší, než se zdá na první pohled. Co se týká spojení se slovem „modlící se“, je patrné, že se lidé opírali o údaje z raně křesťanských maleb římských katakomb, kde v takové pozici byly vyobrazeny modlící se postavy. Ale ruce zdvižené takovým způsobem je, jak jsme již zmínili v našem rozhovoru, doopravdy starodávné symbolické zobrazení, známé i v dobách paleolitu, i v dobách neolitu, v době měděné (Starověký Egypt, Mezopotámie, Harappská kultura, Tripolská kultura a další). Je to symbolické označení Allatu, symbol znalostí o duchovních praktikách po dosažení splynutí Osobnosti a Duše, symbol duchovního osvícení, pochopení Pravdy.
     Anastasia: Je to podivuhodné, zdá se, že všechny znalosti máme i dnes, pouze se u lidí zásadně pozměnilo vnímání světa, a to opačným směrem! Dokonce i v architektuře křesťanského chrámu jsou zachyceny základní Znalosti: kvadratická, čtyřlístková struktura se středem, cylindrická centrální místnost, pyramidální architektura celé budovy. Ona pyramidální architektura může být navíc korunována pyramidovitou špičkou, či kopulemi ve tvaru cibule se špičatým zakončením (cibulovité kopule). To všechno odpovídá symbolice energetické konstrukce člověka, cestě osvobození jeho Duše: čtyři bytosti, střed je Duše, osobní prostor, pyramidální struktura, architektonické symboly transformace čtverce na kruh nebo osmistěn (symbol krychle). A jak jsme si již názorně předvedli, v náboženství křesťanství plní právě tvořivá božská síla ženského principu hlavní úlohu reálného Průvodce ze světa lidí do duchovního světa. Jde skrze základní ženské obrazy křesťanství – skrze Pannu Marii, Marii Magdalenu... Lidé rozdělují obrazy, ale jejich podstata je pouze jediná – božská Láska, Boho rodička – to, co prostřednictvím Lásky znovuzrozuje v člověku dialog s Bohem, prostřednictvím Duše s Ním obnovujeme bývalé spojení. Právě duchovní, blahá síla Lásky a Tvoření Bohorodičky je základní, provázející, výkonnou silou Boha! Ve výjevech Zvěstování se Panna Marie často vyobrazuje s lotosem, přesněji s lilií v ruce, jako symbolem duchovní čistoty. Zobrazují ji s nohama stojícíma na drakovi – Živočišný princip člověka. Vždyť přihlédneme-li k duchovním znalostem o člověku a k jeho duchovní cestě, všechno získává jiný, mnohem hlubší smysl!
     Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li z generace na generaci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním Logosu“...
     Rigden: Kdysi řekl Ježíš Marii: „Blahoslavená jsi, Marie, protože ne tělo a ne krev ti to zjevily, ale Můj Otec, který je na nebesích. A pravím ti: ty jsi Magdala Církve Mé a brány pekelné ji nepřemohou.“ „A dám ti klíče království nebeského: a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi.“
     Anastasia: Ano, ano, vzpomínám si na ta slova. Tyto poznatky jsem zaznamenala v knize Sensei ze Šambaly. 4.díl, poznatky o tom, že právě Marie Magdalena byla tím nejbližším učedníkem, jemuž Ježíš nejenže svěřil tajné znalosti, ale i předal „Klíče od království nebeského“, to, co dnes lidé nazývají Grálem. „Magdala Církve Ježíše“, základní „Sloup Víry“, na němž dodnes stojí skutečné Učení Ježíše...
     Rigden: …. a dochází k opravdové duchovní pomoci lidem při spasení jejich duší.
     Anastasia: Víte, jednou, když jsem byla v Kyjevě, zašla jsem do jednoho z chrámů a spatřila starodávné vyobrazení Bohorodičky „Oranty“, kde byla zobrazena od pasu nahoru. Ruce má zachyceny zdvižené nahoru a roztažené do stran, podobně jako číše, jako půlměsíc se špičkami nahoru. Na hrudi má zdůrazněný kruh, v němž se nachází kojenec Kristus, jako v mateřském lůnu, pod její ochranou. Je to tedy ikona se zašifrovaným symbolem AllatRa.
     Bylo mi divné, že lidé nevidí něco, co je zřejmé. Ačkoliv, kdybyste nás před mnoha lety nezasvětil do těchto otázek, zcela jistě bych také nechápala, proč se nemohu vynadívat právě na tuto ikonu, proč z ní cítím pozitivní sílu. Vyfotila jsem si to vyobrazení „Oranty“ a nastavila jsem si ho jako tapetu v mobilu. Tady je...
     Rigden: (s přátelským úsměvem se dívá na zobrazení): Bohorodička „Znamení“... Ovšemže, jinak to být nemohlo... Světozářná blaženost Boží. Lůno matky slovanského národa. Radost blahoslavených očí Tvých, věrný Brat, doposud jako Pochodeň Světla září na Tvoji slávu a přibližuje ten den „Já jsem, Já existuji!“...Nádherná ikona... Jak jsem říkal, ve staré Rusi byl obraz Bohorodičky mezi lidmi nejuctívanějším. Tato ikona se jmenuje Znamení pouze u Slovanů Ruska, Ukrajiny, Běloruska (a také těch národů, jež s nimi potom byly historicky spojeny do jedné velké země) a nikde jinde. V jiných zemích jí říkají Bohorodička „Velká Panagia“, „Pantanassa“, „Platytera“. Málokdo ví, že slovo „znamení“ ve staroslovanském jazyce pochází ze staroruského slova „znamja“, což znamená „znak“. Na Rusi se taková ikona poprvé objevila v 11. století. Ale již po skončení pozemského života Agapita Pečerského, Lékaře Nezištného, začali tu ikonu mezi lidem nazývat nejen „znamením“, ale i „ztělesněním“, znakem spasení. V tom je ta podstata!


z knihy AllatRa od A. Novych

 

zdarma ke stažení: http://allatra.cz/publication/allatra

 

Líbí se mi 112„Bohorodička Znamení... " - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 112
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"