Například: Dobré zprávy
BohoRodička: síla Boží Lásky

Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného světla a čistým zrcadlem jednání Božího“, „Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li z generace na generaci do svatých duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“, „Ztělesněním Logosu“...

Marie Magdalena byla čistá duší i tělem jako kapka ranní rosy v záři slunce Krista. Ale jak se ukázalo, příliš silně ji nenáviděli ti, kteří velebili pýchu Petra samolibého a zvyšovali moc Pavla samozvance. Jedem tímto otrávili Pravdu u samotného jejího Zdroje. Marie Magdalena byla a dodnes zůstává Pochodní na oltáři Lásky Krista.

 

Ženská podstata v sobě skrývá mocný zdroj životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky a která také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových národů tento zdroj životní síly spojován s nesmrtelností? Protože se tady projevuje tvořící síla Allat! Zdroj této životní síly se nachází také v původním stvoření světa a stvoření bytostí, které osidlují Vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síly – vody.

Právě díky tomuto zdroji životní síly byla stvořena žena jako první zástupce lidského rodu. A až mnohem později se z ženy narodil první muž. A to je plně prokazatelné. S rozvojem vědy genetiky vědci dříve či později přijdou na fakt, že ženské chromozomy jsou mnohem a zdůrazňuji mnohem starší než mužské chromozomy. A následně v souvislosti s tím bude udělána ještě řada důležitých objevů v genetice a v chápání lidské evoluce. Víc než to, dokonce už teď není tajemstvím to, že lidské embryo (nezávisle na budoucím mužském nebo ženském pohlaví, které se formuje v souladu s genetickým kódem) se v prvních týdnech po početí rozvíjí jako ženský jedinec!

Takže  ženská podstata v sobě skrývá velmi mocný zdroj životní síly.

 

Panna Marie nebo Marie Magdalena „Takže panna Marie je považována za matku Ježíše?“ „Ano. Protože když se Marie Magdalena začala hromadně zjevovat lidem, církevní činitelé to museli nějak vysvětlit. Tím spíše, že byla Marie Magdalena zcela považována za zbloudilou, kající se hříšnici, aby byla ponížena a rozdupána její pověst v očích věřících. Ale protože se panna Marie stále zjevovala věřícím, rozšířilo se povědomí o panně Marii jako o matce Ježíše, uctívání panny Marie jako Bohorodičky, Matky Boží. Ale to už je výklad lidí, lidé rádi překrucují všechno podle sebe. Ačkoli to, že Marii Magdalenu označují za pannu Marii, matku Ježíše, na skutečnosti nic nemění. Pomoc Marie se tím nezmenšuje. Vždyť celá podstata se zde skrývá v její získané božské síle a v ženském principu.“

Duchovní hrdinský čin Marie

Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál u Marie Magdaleny. S jeho pomocí našla nejen skrytou sílu, která jí kdykoli umožňovala odejít do světa Božího. Ale nesmíme opomenout vznešenost a čistotu Mariiny duše, neboť na sebe vzala obrovskou zodpovědnost a odkryla vnější sílu kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdaleny je velkým duchovním hrdinským skutkem. Neboť když poznala vyšší svět, stala se Bytostí vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi, v tomto pekle, v podstatě uvázla mezi světy, aby pomáhala milionům trpících. A díky tomu přichází obrovská duchovní síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím. Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem. Pokud se pozorně podíváte na tuto otázku, pak v samotném křesťanství najdete řadu důkazů o tom, že na modlitby a pomoc věřícím se nejčastěji zjevuje panna Marie, přičemž mnozí ji vidí, a to jak individuálně tak i hromadně, zcela reálně. Dokonce dosud se zachovala pověst, že když jeden ze svatých zemřel a dostal se do Království Nebeského, začal hledat mezi svatými pannu Marii, aby se jí poklonil a poděkoval za pomoc, kterou jemu i lidem poskytla za jeho života. Ale když ji nenašel v Království Nebeském, zeptal se svatých, kde je. Na to svatí odpověděli, že ji nenajde v Království Nebeském, protože ona je dosud na Zemi a pomáhá trpícím.“

 

Anastasia: Ano, to je opravdu skutečný hrdinský čin – dosáhnout duchovního osvobození, ale mít dostatek odvahy a zůstat zde, v tom hrubém materiálním světě, a šířit dále síly Allat... Ještě je tu jeden zajímavý okamžik, spojený s uvedenými symboly. Symbol AllatRa byl zpravidla atributem ženských bohyní. Z těch nejznámějších můžeme jmenovat například znak bohyně Al-Lat („Matky Bohů“), kterou kdysi uctívali Arabové, ještě v době před islámem. Tehdy se nad její symbolické zobrazení umísťoval půlměsíc se špičkami nahoru, znamenající spojení s duchovním světem, a kruh (který lidé interpretovali jako měsíční symbol). Bývávalo tomu i tak, že samotný půlměsíc malovali se slunečními paprsky jako symbol dynamiky, pohybu duchovním směrem.

Rigden: Není s podivem, že se symbolem AllatRa spojovali právě ženské bohyně. To proto, že za celou historii lidstva se podobnými duchovními Průvodci zatím stávaly pouze ženy, možná proto, že mají mateřský instinkt ve smyslu duchovní péče a Lásky k lidem. I když se Průvodci mohou stát jak ženy, tak muži. Muži jednoduše, jakmile dosáhli duchovního osvobození a odkryly se jim vyšší duchovní sféry, velmi rychle opouštěli tento materiální svět, bez zastavení a zamyšlení se nad osudem lidí, kteří zde zůstávali.

BohoRodička je Průvodce Boží síly pro každého člověka, kráčejícího po duchovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž pomocí se osvobozuje Duše člověka od pozemských převtělení. Ježíš jako Duchovní Bytost z jiného světa obnovil skutečné Znalosti, které se postupně během staletí vytratily, a poskytl lidem duchovní nástroje pro duchovní spasení. Tedy jinými slovy, předal lidem klíče. Pracoval-li člověk nad sebou s pomocí daných nástrojů, získával, obrazně řečeno, klíč ke znakuBohoRodičce jako Průvodci síly Boží, jako duchovně svobodné Bytosti, nacházející se mezi světy kvůli duchovnímu osvobození lidských duší, dal sílu a znaky samotné. Pouze spojením usilovné práce duchovně hledajícího na sobě s cíli BohoRodičky (Allatu) docházelo ke spojení Osobnosti s Duší, člověk tedy dosahoval osvobození své Duše, sedmé dimenze, nebo, jak se říká v křesťanství, „ráje“, „království Otce a Syna“. Pouze na volbě člověka záviselo, zda bude znak aktivní, zda bude člověk Hoden získat tu božskou sílu, která jej přivede k Bohu. Klíč jim byl dán kvůli tomu, aby ho používali. A aby mohli klíč použít, bylo nutné do toho vložit své úsilí. Právě taková je cesta duchovního člověka – cesta neopalimé duchovní vyrovnanosti, která vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou silou Boha k osvobození.

s použitím úryvků z knih A.Novych "Sensei ze Šambaly 4. díl" a "AllatRa".

Líbí se mi 60BohoRodička: síla Boží Lásky - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 60
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"