Například: Dobré zprávy
Blíží se stěhování národů. Jsou lidé připraveni?

Tento analytický článek pouze nazna­čuje možnost velkých všelidových univer­zálních otřesů v blízké budoucnosti, spo­jených se začátkem přírodních katastrof v globálním měřítku a velkou migrací národů. Na výstražná varování reagují jak zastánci, tak i odpůrci, z nichž první mo­nitorují zhoršující se klimatické podmínky ve světě, dělají z toho závěry a snaží se bít na poplach, zatímco druhá strana tvrdošíj­ně odvrací pohled a poukazuje pouze na to, že tak to bylo vždy, a že z každé paniky někdo „těží“. Já osobně, vzhledem k tomu, že jsem redaktorem projektu www.rgdn. info a pravidelně mým vědomím prochází obrovské množství informací, jsem zastán­cem první skupiny. Proto také připravuji nové materiály.

Začnu bod po bodu:

  • za prvé, pokud uděláme pečlivou analýzu počtů a povahy přírodních kata­strof na planetě za posledních 30 let, je zjevné, že celkový trend je velice, velice znepokojivý, dochází k jejich růstu, situace se stává složitější a to je skutečný fakt (bez ohledu na to, jak moc si ho nevšímáme).
  • za druhé, rozumní lidé by se měli se­známit se zprávou „O problémech globál­ních klimatických změn na Zemi. Efektiv­ní způsoby řešení těchto problémů.“, která byla vydána před pár lety MSH ALLATRA (www.allatra.eu).
  • za třetí, zveřejnění několika článků v našem projektu: „Odhalení tajemství Angkory a planiny v Gíze – kyvadlo Ori­onu a Draka. Apokalypsa dnes?“ a „Nové důkazy možné globální katastrofy“ (autor nechtěl být zveřejněn). Tyto články mnou otřásly a přinutily mě podívat se na pro­blém z úplně jiného úhlu, o kterém větši­na našich čtenářů ani neví. Přitom je zcela zřejmé, že globální přírodní katastrofy jsou nevyhnutelným faktorem a nejsou spojeny se spotřebitelským postojem k přírodě a zdrojům planety, ale s kosmic­kými cykly opakujícími se co 12 000 let, což bylo dokázáno mnohými jinými vý­zkumy.
  • a konečně za čtvrté, kataklyzmata mohou přirozeně vyvolat jeden z nejváž­nějších problémů – velkou migraci národů, tedy vznik klimatických uprchlíků.

Navrhuji stručně zhodnotit „zkušební verzi“ tohoto problému, který můžeme po­zorovat na příkladu Evropské unie, která se dostala do migračního kolapsu v důsledku stoupající vlny uprchlíků z komplikova­ných regionů válečných konfliktů – Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Pákistánu a rovněž tak z chudého af­rického kontinentu. Během několika po­sledních let se situ­ace zkomplikovala natolik, že evropské země, jak se zdá, se s tím neumí vypo­řádat.

A nyní řekněte, je Evropa připrave­na na hospodářský růst při tak početné migraci? A co za­hrnuje pojem „po­četná“? Lepší než jakákoliv slova je pohled na složitou situaci prostřednic­tvím grafu a podrob­ností o zostřené krizi v Evropě, zejména v Německu, které jsou volně přístupné na zpravodajských serverech. Potom se podíváme na statistiku a zastavíme se na pojmu „početná“.

 

Jak vidíme, hlavní vlna uprchlíků, kte­rá zaplavila vyspělé evropské země, jde ze zóny válečných konfliktů. Obecné statis­tické údaje (i když je těžko je najít, různé zdroje udávají různé údaje) v roce 2014 zaznamenaly příliv kolem 300 000 osob, v roce 2015 (zdroj agentury Frontex) 1,82 mil. osob a prognózy této evropské agentu­ry pro koordinaci ochrany vnějších hranic pro rok 2016 říkají, že počet běženců pře­kročí 1 mil.

Nyní si shrňme předběžné výsledky. Za posledních pár let, v období od r. 2013 do r. 2016, je odhadovaný počet migrantů přibližně                3 000 000 osob. Číslo není přes­né, ale je důležité pro vizuální srovnání. Takže, co to je 3 mil. běženců ve srovnání s počtem obyvatel některých zemí světa? Co se týče Ukrajiny, je to asi 7 % jejich obyvatelstva, a pro Indii a Čínu je to kapka v moři.

A nyní se, na základě informací z výše zmíněné zprávy o změně klimatu, kterou vydalo MSH ALLATRA, podívej­me na hustě osídlené ostrovy Japonska se svými téměř 127 miliony obyvatel. Při­pomeňme si, že zpráva uvádí, že v jižní části Japonska se nachází jeden z největ­ších sopečných kráterů na světě – Ira (Ajra), jehož nebezpečí spočívá v tom, že může rezo­novat v případě erupce Yellowstonského super­vulkánu. Představte si na okamžik ne 3, ale 126 milionů lidí, kteří se stali „zeměpisnými“ rukojmí­mi katastrofy a hledají útočiště útěkem ze svých vlastních domovů. Aby bylo jasno, je to téměř 40 krát více než celko­vé množství v současné době proudících uprchlí­ků do Evropy. Více než 100 milionů lidí hledají­cích střechu nad hlavu. Je samozřejmě dobré, že tito lidé mají kulturu chování, jsou vzdělaní, morální a mírumilovní, ovšem pokud se bude jednat třeba o 10 milio­nů obyvatel kulturní úrovně ze Somálska?

Nikdo nikoho neobviňuje, já chci jen poukázat na různé rysy mentality a rozdíl mezi kulturními tradicemi různých národů. Například na Balkánském poloostrově žijí Albánci a velmi blízko nich, v Alpách, žijí Švýcaři - žijí prakticky hned vedle sebe, co se týče světového měřítka. A i když jsou tito lidé úplně stejní (uvnitř i navenek), na úrovni vědomí jsou zcela odlišní.

Samozřejmě Bože chraň, ale pro srovnání uvádím také Indii s její 1,26 mi­liardovou populací. Co je to „3 mil. osob“ pro Indii?! Na okamžik si představte, velikost šoku na planetě, jestliže by po­lovina indického národa (600 000 milio­nů) vyrazila hledat útočiště a bezpečnější území napříč hranicemi a zátarasy! Že se to nemůže stát? Vždyť už bylo dokázáno, že před 12 000 lety se severní pól nachá­zel na jiném místě, v oblasti Greenlandu (jak na našich webových stránkách, tak v různých článcích naleznete důkazy, například „Teotihuacan…“ a komentáře k článku „Místa síly. Ley-linie“). Je zřej­mé, že při podobném posunu pólů hrozí planetě Zemi velké přesídlování národů celého světa.

Chápu, že teď to vypadá jako strašidel­ná a neskutečná pohádka. Ovšem jestliže 12 - ti tisícový kosmický cyklus globálních kataklyzmat skutečně existuje, jehož jsou důkazem předpovědi našich předků bu­doucím potomkům (tzn. Nám!), kteří své­ho času vytyčovali v přesně vymezených zeměpisných souřadnicích například Velké Egyptské pyramidy či starodávný chrá­mový komplex Angkor - Vat v Kambodži, jsou rozumní představi­telné současné civilizace prostě povinni se serióz­ně zamyslet nad těmito životně důležitými otáz­kami týkajícími se přeži­tí všech členů společnos­ti! V opačném případě, pokud jsou varování sku­tečně reálná a zůstanou nevyslyšena, pokud bude­me dál společně s vámi žít v egoistických krabicích svých samostatných bytů, prohlubovat toto „rozdě­lení na bezpočet plotů“ a pokračovat v cestě „exi­stence materiálního spo­třebitele“, můžeme očekávat pouze jedno: prohru veškerého boje za přežití.

MÍSTO ZÁVĚRU

Z nějakého důvodu nechci dělat roz­sáhlé moralizované závěry nebo vytvořit nový návod pro přeživšího, jako recept na spásu. Mým úkolem v této souvislosti není učit, ale pouze analyzovat, protože všech­ny návody jsou již dávno napsány v moud­rých knihách a říkají (pokud se opravdu zamyslíme) vždy jedno a totéž: „I kdyby se stalo cokoliv, je důležité vždy zůstat Člověkem!“ A pokud z tohoto vysoce mo­rálního postoje vyvstanou logické otázky: „Má lidstvo ještě šanci?“ a „Co máme dě­lat?“, můžeme lehce dojít k odpovědi, že ve skutečnosti je všechno velmi jednodu­ché. Je bezpodmínečně nutné ukončit hád­ky a nevidět jeden v druhém nepřítele. Ku­podivu, přesně tohle učil před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus a především o tom hovoří svaté knihy různých náboženství.

Proč se tím neřídíme? To už je otázka pro každého…

 

http://rgdn.info/gryadet_velikoe_pere­selenie._gotovy_li_lyudi

 

"Neměli byste spoléhat na elitu nebo na stát… Co je to vlastně stát? Stát, to jsou lidé. Když říkáme elita, co to vlastně je? Jsou to ti samí lidé. Z větší části to jsou velmi zklamaní lidé. Proč? Protože, když se snažili dostat k moci a stát se bohatší­mi, měli plány a vyhlídky a zdálo se jim, že „pokud se tam dostanou“, vše se změní. Ale když se tam dostali, nic se nezměnilo. Jaké měli problémy, takové i zůstaly, jenom se přidala další „bolest hlavy“. Z tohoto důvodu se chtějí stát bohatšími a vlivněj­šími, a za tím se celou dobu honí. Nemají žádný klid. Jsou to opravdu nešťastní lidé. Proč? Protože každý člověk uvnitř cítí, co je Pravda a co ne. I kdyby to vědomí odkládalo „na potom“, že se v blízké bu­doucnosti něco změní a všechno bude v pořádku, vnitřně člověk cítí a chápe, že jsou to všechno pohádky. Ovšem znovu se dostává do léčky svého vědomí, pro­tože je lepší věřit v dobrou iluzi, že ano? Lidé se podle toho chovají - věří v iluzi. Jednají v rozporu se svým svědomím, ctí a lidskostí, lidskosti v sobě samém, jen proto, aby byli jako všichni ostatní, aby se povýšili nad ostatními a řídili je. To je ubo­hé. Proto spoléhat na tyto lidi nelze, jsou stejně nešťastní, jako všichni ostatní. Zdá se mi, že východiskem pro všechny lidi je - lidé se sami musí organizovat. Měli by se sjednotit. Musí být jednota lidí."

To se nám jen zdá, že se přírodní katastrofy odehrávají někde „tam“. Dnes se odehrávají tam, ale zítra se budou dít u vás doma. Pomůže vám soused? Samozřej­mě, že ne, pokud bude stejný jako vy, že ano? Co máme dělat? První je, přátelsky oslovit sou­seda. Podívat se jeden druhému do očí, jenom tak sedět, dívat se a pře­mýšlet. Vždyť často ani slova nepotřebujeme, abychom pochopili, že jsme všichni jedné krve. A potom bu­dete soucítit, když se neštěstí stane souse­dovi. A pokud budete připraveni pomoci svému sousedovi, znamená to, že soused pomůže vám, když neštěstí navštíví váš dům. Ale pokud nejste ochotni pomoct sousedovi, nemůžete očekávat pomoc od něj. Je stejný jako vy. Žije ve stejných podmínkách…

 

úryvek z pořadu „Nadcházející přírod­ní katastrofy. O vztazích mezi lidmi. Zroze­ní lidskosti. Jediná Pravda pro všechny“.

 

https://www.youtube.com/watch?­v=0TqI9BRGAFU

Líbí se mi 44Blíží se stěhování národů. Jsou lidé připraveni? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 44
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"